Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego” okres realizacji: 01.03.2011 - 28.02.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego” okres realizacji: 01.03.2011 - 28.02.2013."— Zapis prezentacji:

1 „Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego” okres realizacji: 01.03.2011 - 28.02.2013

2 Jednym z podstawowych problemów występujących w szkolnictwie zawodowym o profilu ekonomicznym i handlowym jest niski poziom umiejętności wykorzystywania przez uczniów teoretycznych zdolności w praktyce... Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej metody nauczania, która motywowałaby obydwie strony procesu dydaktycznego i pozwalała na łączenie teorii z praktyką.

3 Z jednej strony jego istnienie potwierdza zarówno analiza danych oraz wyników badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu jak i dostępne na str. internetowych raporty i publikacje.

4 Z drugiej strony wnioski z raportów, które wskazują, że bez podjęcia działań zaradczych polegających przykładowo na: uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej szkół w aspekcie wymagań rynku pracy, doskonaleniu kompetencji zaw. uczniów poprzez łączenie teorii z praktyką itp. Będą nadal występować takie zjawiska jak: niski poziom zaangażowania uczniów w przygotowanie do egz. skutkujący niezadowalającą zdawalnością egz. zawod. oraz duża różnica wyników egz. w części teoretycznej i praktycznej ukazująca zbyt ubogie kompetencje uczniów do podejmowania w przyszłości zadań zawod., co w znacznej mierze staje się przyczyną ich kłopotów na rynku pracy.

5 Proponowane rozwiązanie

6 Zespół roboczy: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszańska (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania) dr hab. prof. UZ Arkadiusz Świadek (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości) dr hab. prof. UZ Ilona Politowicz (Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej) mgr Małgorzata Olech-Klonecka (Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, założycielka Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM”)

7 mgr Elżbieta Gabis (nauczyciel, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, Technik Ekonomista) mgr Stella Woźniak (nauczyciel, Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie, Technik Handlowiec) mgr Anna Łuś (od 7 lat związana z e-learningiem, kierownik naj. projektów tej branży w Polsce np. „Kształcenie na odległość na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA” - program uzyskał akceptację Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz „Centra kształcenia na odległość na wsiach „CKNONW”, w tym 14 centrów utworzonych na terenie woj. opolskiego)

8 WIRTUALNA FIRMA Kancelaria Notarialna, Sąd Rejonowy, Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Bank Proponowane rozwiązanie. Prezes Sekretariat Dział Finansowo-Księgowy Dział Kadr i Płac Dział Sprzedazy Dział Zakupu Magazyn Dział Marketingu i Promocji Dział Szkoleń Prezes Sekretariat Dział Finansowo-Księgowy Dział Kadr i Płac Dział Sprzedazy Dział Zakupu Magazyn Dział Marketingu i Promocji Dział Szkoleń

9 Przykład zastosowania (praktyki zawodowe)

10 Warunki ramowe praktyki Praktyka odbywać się będzie w odpowiedno wyposażonej firmie, której dział. zorganizowana będzie w różnych działach. Program praktyki obejmować będzie min., 90 godz. praktycznych tzn.3 tyg. x 6 godz. dziennie = 3x6x5=90. Czas trwania kursu to 15 dni po 6 godz. zegarowych dziennie (przewidziane są w ciągu dnia dwie przerwy po 30 minut ) Liczba uczestników – od 15 do 30 os. dla jednej edycji. Praktyka zostanie zak. egzaminem. Zaświadczenia ukończenia praktyki wystawi jednostka organizująca.

11 Uwagi dotyczące realizacji Podstawową formą realizacji są zajęcia praktyczne i warsztatowe prowadzone metodami aktywnymi w firmie symulacyjnej/firmie wirtualnej. Zajęcia praktyczne powinny być w miarę możliwości realizowane przez co najmniej dwóch szkoleniowców. Podczas realizacji szkolenia należy zachować ciągłość tematyczną, spójność i korelacje między działami Praktykę można rozpocząć warsztatami z zakresu poradnictwa i orientacji zawodowej.

12 Plan kształcenia

13 Przykładowa ścieżka nauczania (Obsługa sekretariatu)

14 W wyniku procesu kształcenia praktykant powinien: prowadzić dziennik korespondencji wychodzącej i przychodzącej, sporządzać pisma korespondencji ogólnej, obsługiwać podstawowe urządzenia techniki biurowej: tworzyć pisma, blankiety, formularze posługując się edytorem tekstu, dokonywać obliczeń posługując się arkuszem kalkulacyjnym, segregować i przechować dokumenty służbowe, wykorzystywać oprogramowanie komputerowe oraz Internet jako źródło informacji i komunikacji, tworzyć prezentację multimedialną.

15 Materiał kształcenia kodeks pracy, Ustawa o Ubezpieczeniach Społecznych z 13.10.1998r. Dziennik Ustaw nr 137 z grudnia 1998r, Ustawa o Ubezpieczeniach Zdrowotnych z 27.08.2004r Dziennik Ustaw nr 210 z 27.09.2004r, formularze deklaracji ZUS, karty rejestracyjne, teczki akt osobowych, formularze: umowa o pracę (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), kwestionariusz osobowy, skierowanie na badanie lekarskie, zapytanie o karalność, rozwiązanie umowy o pracę, świadectwo pracy, poradnik dla płatników ZUS, formularze deklaracji ZUS, karty rejestracyjne, program komputerowy „Płatnik”, programy komputerowe: WORD, EDYTOR TEKSTU, EXCEL/ARKUSZ KALKULACYJNY, works 4.0, kserokopiarka, materiały biurowe: papier do drukarki i ksero, tusz do drukarki, toner, koperty, zszywacz, zszywki, spinacze, dziurkacz.

16 W wyniku procesu kształcenia praktykant powinien umieć: sporządzić pisma w sprawach osobowych, rozpoznać cechy charakterystyczne dokumentów kadrowych, wystawić podstawowe dokumenty kadrowe, zidentyfikować rodzaje umów o pracę i sposoby ich rozwiązywania, wyszukać potrzebne informacje z Kodeksu Pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, skompletować dokumenty akt osobowych w częściach A, B, C, rozpoznać typy deklaracji ZUS, dokonać obliczeń wysokości składek ubezpieczeń, sporządzić deklaracje ZUS w sposób ręczny i komputerowy, zredagować oferty pracy, wykorzystać specjalistyczny program komputerowy, zaprowadzić karty rejestracyjne dla pracowników.

17 Ścieżka nr 9 Nazwa ścieżki: ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE WYCIĄGU Z CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Zadanie: Pobranie formularza. Złożenie formularza we właściwym Sądzie Rejonowym. Odebranie wniosku. Formularz: CI KRS - CWY. Program zewnętrzny: Nie dotyczy.

18 Metodyki nauczania wykorzystanie w proponowanym rozwiązaniu

19 Blended learning np.dostępność aplikacji przez 24h/dobę przez 7 dni w tyg. z dowolnego miejsca oraz uczestnictwo w procesie dydaktycznym nauczyciela-mentora, Firma symulacyjna np. możliwość pracy na rzeczywistych dokumentach przychodzących z zewnątrz i w kontaktach z firmami symulacyjnymi w kraju i zagranicą, Socjal learning np. przesunięcie nacisku z nauki w systemie klasowo-lekcyjnym na tzw. społecznościowy system nauczania, w którym treści dydaktyczne stają się częścią ogólnych inf., mogą być publikowane, oceniane, lubiane …

20 Technologie wykorzystanie w proponowanym rozwiązaniu

21

22 E-urzędy

23

24

25

26

27 Platforma e-learningowa

28

29

30 Czynniki aktywizujące: Przetargi – opcja pozwalająca firmom składać oferty w postępowaniach przetargowych. Przetargi są definiowane przez centralę. Wirtualny klient – wątek systemowy uruchamiany raz w nocy, kupujący losowe ilości towarów od firm w systemie. Klient kupuje tylko rzeczy których ceny są w przedziale +-10% ceny giełdowej.

31 Dlaczego proponoujemy takie rozwiązanie?

32 1. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli wg pogłębionej anlizy dokonanej w trakcie I fazy realizacji projektu, np

33 2. Jest odpowiedzią na projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje m.in., że organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego w programie nauczania kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie uwzględnia następujące elementy podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, efekty kształcenia właściwe dla danej kwalifikacji, warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie.

34 3. Jest odpowiedzią na potrzebę pracodawców Zaproponowanie rozwiązanie nie ogranicza oprogramowania, z jakiego może korzystać uczeń i nauczyciel, wręcz przeciwnie, wymusza konieczność korzystania z oprogramowania zewnętrznego. Cel - lepsze dopasowanie oferty szkół do potrzeb rynku. np. STREAMSOFT Z raportu na temat wdrożeń systemów ERP w 2010 r. – opracowanego przez biuro badawczo-analityczne DiS wynika, że firma ta zrealizowała najwięcej nowych wdrożeń w 2010 roku. Dzięki temu są na pierwszej pozycji wśród producentów i dostawców systemów ERP – z prawie 45% udziałem w rynku. Tak świetne wyniki pokazują, że posiadają najchętniej kupowany system ERP w Polsce. W woj. opolskim liczba klientów to ponad 6,5 tys. firm.

35 Strategia wdrażania


Pobierz ppt "„Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego” okres realizacji: 01.03.2011 - 28.02.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google