Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Księgowość w małej firmie turystycznej Prowadzący: dr Jacek Drążkiewicz Kontakt:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Księgowość w małej firmie turystycznej Prowadzący: dr Jacek Drążkiewicz Kontakt:"— Zapis prezentacji:

1 Księgowość w małej firmie turystycznej Prowadzący: dr Jacek Drążkiewicz Kontakt: www.wycieczkiznami.pl jacek@wycieczkiznami.pl

2

3 Pojęcie małej firmy turystycznej przedsiębiorstwo średnie - mniej niż 250 pracowników - roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln EUR przedsiębiorstwo małe - mniej niż 50 pracowników - roczny obrót 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR mikroprzedsiębiorstwo - mniej niż 10 pracowników - roczny obrót lub całkowity bilans za ostatnie 2 lata nie przekracza 2 mln EUR Według rozporządzenia KE 364/2004

4 PODATKI w TURYSTYCE - podatek od płac + (narzuty) m.in. ZUS, - podatek od zysku, - podatki lokalne, - podatki pośrednie (VAT, akcyza)

5 P O D A T K I O D P Ł A C (podatki dochodowe) Podatki dochodowe są obciążeniem ciążącym na osobach zaangażowanych w proces prowadzenia (świadczenia) działalności gospodarczej. Podmiotowo dotyczą więc właścicieli czynników wytwórczych (kapitału) oraz pracowników. Przedmiotem płaconych podatków jest osiągany dochód przez właścicieli przedsiębiorstw turystycznych lub ich pracowników.

6 P O D A T K I O D P Ł A C (podatki dochodowe) RODZAJE PODATKÓW: Wśród podatków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie turystyki należy wymienić: - podatki uproszczone, płacone w formie karty podatkowej lub ryczałtu, - podatki płacone na zasadach ogólnych, dotyczące osób fizycznych i prawnych.

7 P O D A T K I O D P Ł A C (podatki dochodowe) SPOSÓB PŁACENIA: Podatki płacone przez przedsiębiorców turystycznych lub ich pracowników pobierane są przez urzędy skarbowe, a następnie w drodze uchwalonych ustawowo podziałów, stanowią dochody budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

8 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych DLA KOGO? Przedsiębiorcy (osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych) mogą płacić w danym roku podatkowym ryczałt o ile w roku poprzednim: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. EUR, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 tys. EUR,

9 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Przykłady z 2012 roku: 1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów, 2) 17 % przychodów ze świadczenia usług: - hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2), - parkingowych (PKWiU 63.21.24), - przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1), - przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2), - związanych z promowaniem turystyki (PKWiU 79.90.11.0), - w zakresie informacji turystycznej (PKWiU 79.90.12.0), - przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0) wynajmu i dzierżawy: – samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), – pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), – środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), – środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), – pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), – kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), – motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), 3) 8,5 %: przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody (PKWiU 91.04.1), 4) 5,5%: uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów, 3,0% przychodów: z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu,

10 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W zakresie rozliczeń oraz obowiązków sprawozdawczych podatnicy obowiązani są: - w ciągu roku podatkowego co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania; Podatnicy mogą - pod warunkami, o których mowa w art. 21 ust. 1b i 1c ustawy - obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania; - złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (PIT 28). Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W pierwszej kolejności podatek ulega obniżeniu o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

11 Karta podatkowa jest uproszczoną, zryczałtowaną formą płacenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne i spółki cywilne prowadzące niektóre rodzaje działalności usługowej, handlowej, transportowej, usługowo - wytwórczej, rozrywkowej, gastronomicznej. Podatek w formie karty podatkowej w 2012 roku mogą m.in. opłacać: - osoby świadczące usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym także wydające gościom posiłki), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12; stawka miesięczna wynosi od 59 zł w miejscowościach do 5 000 mieszkańców do 425 zł w miejscowościach powyżej 20 000 mieszkańców, a usługodawcy nie mogą zatrudniać więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka, - prowadzący parkingi (przy stawce 6,40 zł miesięcznie za jedno stanowisko do max 140 miejsc), - prowadzący przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej (119 zł miesięcznie) - prowadzący działalność gastronomiczną bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu (od 353 zł miesięcznie), - osoby świadczące usługi w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach w zależności od liczby posiłków od 282 do 445 zł) Karta podatkowa

12 Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Karta podatkowa

13 P O D A T K I O D P Ł A C W roku 2007 obowiązywały 3 stawki podatku dochodowego: 19, 30 i 40%. W 2007 roku progi podatkowe były na poziomie: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali wyniosła 572,54 zł. W 2008 roku wzrosły progi podatkowe do poziomu: 44.490 zł i 85.528 zł. Dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 18% i 32% została wprowadzona od 2009 r. Obowiązuje jeden próg podatkowy na poziomie 85.528 zł.

14 P O D A T K I O D P Ł A C

15 Zeznania podatkowe Ustawa przewiduje (art. 45), iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Podatnicy składają następujące zeznania: PIT-36 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy, PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie, PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników, którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik, PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.

16 PODATEK LINIOWY Podatek liniowy, kiedy warto? Istnieje prosta wstępna metoda weryfikacji opłacalności podatku liniowego. Jeżeli dochód podatnika po odliczeniu składek ZUS jest w roku mniejszy niż kwota stanowiąca granicę I i II przedziału skali podatkowej (od 2009 r.: 85'528 zł), powiększona dodatkowo o kwotę wolną od podatku (lata 2008-9: 3'089 zł), wówczas na pewno podatek liniowy się nie opłaca. http://www.vat.pl/podatek_liniowy_1404.php

17 PODATKI OD PŁAC Stawki podatku dochodowego od osób prawnych, choć sięgające przed dziesięciu laty 40%, były sukcesywnie zmniejszane. Od 1 stycznia 2004r.obowiązuje korzystna stawka 19%, która pozwala na znacznie tańsze inwestowanie. Podatek dochodowy od osób prawnych jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem rachunkowości na zasadach określonych w ustawie z 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.), toteż zasady te mają bardzo istotny wpływ na ostateczny wymiar podatku dochodowego.

18

19

20

21 P O D A T E K O D Z Y S K U Podatek od zysków kapitałowych objął wszystkie formy oszczędzania i inwestowania z dniem 1 stycznia 2004 r. Szczegółowo dotyczy posiadaczy oszczędności w lokatach, funduszach inwestycyjnych i akcjach, jeśli tylko osiągnęli zyski. Od lokat i funduszy inwestycyjnych instytucje finansowe pobierają podatek bezpośrednio z rachunków bankowych. Inwestorzy giełdowi muszą rozliczać się sami, obliczając wysokość ewentualnego podatku na podstawie dokumentów przesłanych przez biuro maklerskie.

22 PODATEK VAT (od wartości dodanej) = w Polsce podatek od towarów i usług Wartość dodana jest to różnica wartości produktu i wartości zużytych do jego produkcji dóbr pośrednich, które przedsiębiorstwo kupiło od innych producentów.

23 DEKLARACJA VAT-R

24 Kalkulacja imprezy Elementy składowe ceny imprezy turystycznej: koszt zamówionych świadczeń (koszty stałe i zmienne związane z samym faktem organizacji imprezy); stawka akwizycyjna dla agenta (występuje tylko przy sprzedaży produktu poprzez sieć agencyjną); marża biura podróży (narzut do kosztów świadczeń występujących w imprezie); podatki (podatek od towarów i usług – VAT)

25 PROGRAM WYCIECZKI TRASA: Kazimierz Dolny – Kozłówka – Zamość DATA: 08-09.06.2007 LICZBA OSÓB 40 +1+1 PROGRAM: Dzień pierwszy 6.00 – wyjazd z Warszawy 8.30-11.30- zwiedzanie Kazimierza Dolnego lokalnym przewodnikiem. W planie zwiedzanie m.in. zabytkowy rynek, Kościół Farny, Wzgórze Zamkowe, Baszta, Góra Krzyżowa. 12.30 – zwiedzanie Muzeum Zamojskich w Kozłówce, uważane za jedno z najpiękniejszych wnętrz pałacowych w Polsce. W planie zwiedzania zespół pałacowo- parkowy, Kaplica Pałacowa, Galeria Sztuki Socrealizmu, Powozownia. 19.00 – Przyjazd do Zamościa, kolacja w znakomitej restauracji hotelu Zamojski, nocleg. Dzień drugi 9.00 – 10.00 – śniadanie, pakowanie bagaży do autokaru 10.00 – 14.00 – zwiedzanie Zamościa (z lokalnym przewodnikiem). W planie zwiedzania: rynek staromiejski, ratusz, arsenał, katedra. 14.00- 16.00 – obiad w Restauracji SMAKOSZ przy rynku staromiejskim 16.00- wyjazd w kierunku Warszawy

26 Kalkulacja kosztów imprezy NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM KOSZT MIEJSC BEZPŁATNYCH MIEJSCOWOŚĆIlość miejscCena m. w dwójceRazem m. w dwójceDopłata do jedynkiRazem dopłata RAZEM noclegi OBIADYIlośćCenaRazemKOLACJEIlośćCenarazem RAZEM RAZEM wyżywienie MIEJSCOWOŚĆNazwa programuCena na osobęnoclegi wyżywienie program dojazd wynagrodzenia RAZEM RAZEM program na osobęKOSZT na osobę KALKULACJA KOSZTÓW PILOTA KOSZT NA OSOBĘ ŚWIADCZENIAcenaIl.os.bezpłatnychRAZEMMiejsce wDopłata do NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM TRANSPORT PILOT BEZPłATNE RAZEM KOSZT NA OSOBĘ.

27 Kalkulacja kosztów imprezy NOCLEGI WYŻYWIENIE PROGRAM KOSZT MIEJSC BEZPŁATNYCH MIEJSCOWOŚĆIlość miejscCena m. w dwójceRazem m. w dwójceDopłata do jedynkiRazem dopłata Zamość150 30 RAZEM noclegi5030 OBIADYIlośćCenaRazemKOLACJEIlośćCenarazem Zamość150 Zamość140 RAZEM50RAZEM40 RAZEM wyżywienie 90 MIEJSCOWOŚĆNazwa programuCena na osobęnoclegi80 KazimierzWstępy/przewodnik13wyżywienie90 Kozłówkawstępyprogram- ZamośćWstępy/przewodnik3dojazd- wynagrodzenia200 X 2 =400 RAZEM570 RAZEM program na osobę KOSZT na osobę570 : 40 = 14,25 KALKULACJA KOSZTÓW PILOTA KOSZT NA OSOBĘ ŚWIADCZENIAcenaIl. os. bezpłatnychRAZEMMiejsce w dwójceDopłata do jed noclegi801 NOCLEGI5030 wyżywienie901 WYŻYWIENIE90 programPROGRAM36,50 pilotTRANSPORT37,50 RAZEM KOSZT MIEJSC BEZPŁ. 170PILOT14,25 Bezpłatne- RAZEM KOSZT NA OSOBĘ.228,2530,00

28 RAZEM KOSZT NA OSOBĘ 228,25 CENA NA OSOBĘ Marża 10% VAT 23% CENAMarża 20% VAT 23% CENA Miejsce w dwójce 228,25 + 22,82 = 251,07 22,82 X 23% = 5,24 251,07 + 5,24 = 256,31 228,25 + 45,65 = 275,0 45,65 X 23% = 10,49 275,02 + 10,04 = 285,52 Miejsce w jedynce 30 + 3 =33 33 X 23% = 7,59 33 + 7,59 = 40,59 30+ 6= 36 36 X 23% = 7,92 36 + 8,28 = 44,28

29 SPRZEDAŻ USŁUG OBCYCH Biuro podróży „WYCIECZKI Z NAMI” nabyło od biura „POLONICUM” pakiet usług dla 30 osób, który obejmował 3 dniowy wyjazd do Pragi wraz z wyżywieniem, noclegiem, transportem i usługami pilota. Cena usługi za 1 osobę wynosiła 800 PLN i obejmowała podatek VAT. Pakiet został sprzedany w imieniu biura „WYCIECZKI Z NAMI” pracownikom banku. ZAKUP USŁUG BRUTTO: 30 osób X 800 PLN = 24.000,00 SPRZEDAŻ USŁUGI BRUTTO: 30 osób X 1000 PLN = 30.000,00 (faktura VAT- marża odbiorca: BANK X MARŻA brutto: 6.000 PLN Podatek VAT zawarty w marży: 6.000 / 123 X 23 = 1.122 PLN MARŻA NETTO: 6.000 -1.122 = 4.878 PLN. W deklaracji VAT wykazuje się po stronie podatku należnego sprzedaż netto 4.878 PLN, podatek VAT 1.122 PLN, a po stronie podatku naliczonego „0”.

30 SPRZEDAŻ USŁUG OBCYCH PRZYCHÓD w podatku dochodowym 30.000 – VAT 1.122 PLN = 28.878 PLN Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym: 24.000 PLN Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym: 28.878 PLN – 24.000 PLN = 4.878 PLN

31 ODLICZENIA VAT Brak prawa do odliczenia podatku VAT może być związany m.in.: z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych, z zakupem usług noclegowych i gastronomicznych (z pewnymi wyjątkami), z nabyciem towarów i usług, które zostały udokumentowane fakturami otrzymanymi przed utratą zwolnienia z VAT lub które zostały otrzymane w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usług. Odliczenie podatku VAT nie będzie także przysługiwać podatnikom, którzy: świadczą usługi taksówki osobowej, świadczą usługi turystyczne, które opodatkowane zostają na zasadzie marży (dotyczy to towarów i usług, które zostały nabyte dla bezpośredniej korzyści turysty), są pośrednikami w zakresie dzieł sztuki itp., którzy rozliczają się na zasadzie marży, są rolnikami ryczałtowymi zwrot VAT otrzymują jedynie ryczałtowo, Podatnik nie ma prawa do odliczenia całego podatku VAT: gdy dokonuje zakupu lub importu samochodów osobowych (dopuszczalna masa całkowita nie może przekroczyć 3,5 t)- odliczenie VAT może wynosić jedynie max. 60% podatku, jednak nie więcej niż 6000 zł, gdy korzysta z leasingu, to VAT może być rozliczony tylko do wysokości 60% kwoty podatku, który wynika z faktury, ale nie może wynosić więcej niż 6000 zł przez cały okres leasingu,

32 DEKLARACJA VAT-7

33

34 AUTO Z KRATKĄ CZY BEZ….? Od 1 stycznia 2011 r. do 1 stycznia 2013 r. prawem do pełnego odliczenia VAT jest objęty zakup samochodów o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, jeżeli ze świadectwa homologacji producenta lub importera takiego auta będzie wynikać, że nie są to samochody osobowe. Auta takie były objęte prawem do takiego odliczenia przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, tj. do 30 kwietnia 2004 r. Nabywcy samochodów osobowych „z kratką”, co do których przysługiwało pełne odliczenie VAT, mogą odliczyć 60 proc. kwoty VAT zawartej w fakturze, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Oznacza to, że sytuacja podatników, którzy kupują samochody z kratką, będzie taka sama jak podatników, którzy kupują samochody osobowe.

35 LEASING Leasing stanowi przede wszystkim formę finansowania inwestycji, skupiającą w sobie zarówno cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Z jednej strony, korzystającemu (leasingobiorcy) przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego własnością, z drugiej natomiast korzystający dokonując płatności za używanie przedmiotu leasingu spłaca jednocześnie jego wartość.

36 RODZAJE UMÓW LEASINGU - LEASING OPERACYJNY występuje w sytuacji, gdy uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy będzie finansujący (leasingodawca) - LEASING FINANSOWY występuje w sytuacji, gdy uprawnionym do dokonywania odpisów będzie korzystający 9leasingobiorca)

37 RODZAJE UMÓW LEASINGU

38 LEASING KOSZTY: -koszty związane z podpisaniem umowy leasingowej – opłaty wstępne, ubezpieczenia, gwarancje oraz opłaty manipulacyjne będące kosztem uzyskania przychodu - opłaca się je jednorazowo i rozlicza częściowo podczas trwania umowy. -Niektóre z firm leasingowych żądają także wpłaty (zwrotnego) depozytu gwarancyjnego celem zabezpieczenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Realne koszty leasingu są także uzależnione od jego rodzaju – leasing operacyjny zakłada, iż przedmiot umowy jest składnikiem majątku leasingodawcy, dlatego też do jego obowiązków należy odpisywanie kosztów amortyzacyjnych. Z racji, że za koszt uzyskania przychodu uznaje się opłatę wstępną i raty leasingowe, do których dolicza się podatek VAT leasingobiorca ma prawo skorzystać z tzw. tarczy podatkowej. Leasing finansowy z kolei uznaje przedmiot umowy za składnik majątku leasingobiorcy, w związku z czym to właśnie leasingobiorca ma obowiązek odpisu kosztów amortyzacji. W ten sposób nie płaci on całości rat leasingowych, tylko ich część odsetkową. Wymogiem jest w tym przypadku uiszczanie opłat z tytułu podatku VAT z góry już przy pierwszej racie. Uwieńczeniem umowy w tym przypadku jest przekazanie praw własności do przedmiotu umowy leasingobiorcy. Wysokością rat leasingowych można także manipulować np. poprzez zwiększanie poziomu pierwszych rat lub wydłużenie czasu trwania umowy. Reasumując leasing finansowy jest bardzo zbliżony do kredytu (największą różnicą jest tu przedmiot umowy – w przypadku kredytu gotówka, w przypadku leasingu środki trwałe), leasing operacyjny z kolei daje możliwość istotnej redukcji obciążeń podatkowych (o ile wykazują one zyski przekraczające wielkość rat). Raty uznaje się wówczas za koszt osiągnięcia przychodu, co pozwala na wykazanie mniejszych zysków.

39 P O D A T K I L O K A L N E Wyróżniamy podatki o charakterze majątkowym i dochodowym. Źródłem poboru podatków majątkowych jest posiadany przez podatnika majątek. Do grupy tego rodzaju podatków lokalnych zalicza się podatek: - od nieruchomości, - rolny, - leśny, - od środków transportowych, - od spadków i darowizn. Wśród podatków dochodowym na szczeblu samorządowych gmin należy wymienić podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

40 O P Ł A T Y L O K A L N E Dochody pochodzące z opłat można sklasyfikować według kryterium podmiotowego, przedmiotowego i administracyjnego. Ze względu na podmiot wyróżnia się opłatę: -eksploatacyjną, -miejscową, -adiacencką, -za użytkowanie wieczyste, -uiszczaną za niezabudowane lub niezagospodarowanie gruntów w określonym terminie, -prolongacyjną. W kategorii przedmiotowej wyróżnia się opłatę: -skarbową, -targową, -parkingową -koncesyjną. Do opłat o charakterze administracyjnym należą opłaty: -za wydanie świadectwa o miejscu pochodzenia zwierząt, -opłaty za czynności administracyjne.

41 Dochody budżetowe gminy Ustronie Morskie w 2005 roku wg działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł (w złotych) L.p. Wyszczeg ó lnienie Wykonanie budżetu 0 DOCHODY OG Ó ŁEM 23.779.823 I Dochody z podatk ó w i opłat 5.725.092 1.Podatek od nieruchomości 4.470.952 2.Podatek rolny 139.955 3.Podatek leśny 17.840 4. Podatek od środk ó w transportowych 18.423 5. Od działalności gospodarczej os ó b fizycznych płaconej w formie karty podatkowej 83.066 6. Podatek od spadk ó w i darowizn 56.960 7.Wpływy z opłaty targowej 169.435 8.Wpływy z opłaty skarbowej 13.542 9.Wpływy z opłaty miejscowej 449.770 10.Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 11.575 11.Podatek od czynności cywilnoprawnych 293.574 IIUdział w dochodach budżetu państwa 798.652 1. Podatek dochodowy od os ó b fizycznych 784.419 2. Podatek dochodowy od os ó b prawnych 14.233 IIIWpływy od jednostek 267.795 IVDochody z majątku gminy 11.122.517 1.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 226.248 2.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 10.353.097 3.Pozostałe dochody z majątku 543.172 V.Pozostałe dochody 2.220.826 1.Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 215.629 2.Inne 2.005.197 VISubwencje 2.088.158 VIIDotacje na zadania zlecone i własne 1.5556.788 1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla gmin z zakresu administracji rządowej 816.900 2.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań 30.045

42 P O D A T K I W POLSCE (raport z 2008 roku) Według raportu "Paying Taxes 2008", Polska zajęła 125. miejsce wśród 178 państw, które brały udział globalnym rankingu systemów podatkowych. Polska najgorzej wypada pod względem formalności podatkowych. Przedsiębiorca musi na nie poświęcić 418 godzin w roku, co daje nam 146. miejsce. Przedsiębiorca musi też dokonać aż 41 płatności podatkowych wciągu roku, co sytuuje nas na 122. miejscu rankingu. Mniejszym problemem jest wysokość płaconego podatku. Całkowita stawka podatku stanowi 38,4 proc. zysku, co daje nam 67. miejsce wśród badanych krajów. Z raportu wynika, że 57 proc. obciążeń podatkowych przedsiębiorcy stanowi VAT, 29 proc. podatkowe koszty pracy, 13 proc. CIT, a tylko 1 proc. podatki lokalne. Cdn…

43 P O D A T K I W POLSCE (raport z 2008 roku) Przedsiębiorcy najbardziej skarżą się na skomplikowane przepisy podatkowe, ich trudny język oraz liczbę przepisów, a także brak zaufania między podatnikami administracją skarbową. Chcą także usprawnienia systemu e-deklaracji, czyli rozliczenia podatków przez Internet.

44 P O D A T K I W POLSCE (raport z 2008 roku) W globalnym rankingu najlepiej wypadły Malediwy, Singapur i Hong Kong. Są to kraje, w których najłatwiej jest płacić podatki. Spośród krajów UE w pierwszej piętnastce znalazły się: Irlandia (6. miejsce), W. Brytania (12.) i Dania (13.). W grupie nowych krajów UE niższe notowania niż Polska mają tylko Węgry (127.) i Rumunia (134.). Na dole tabeli uplasowały się: Republika Kongo, Ukraina i Białoruś. Według raportu, na Białorusi przedsiębiorca musi dokonać rocznie 124 płatności, a gdyby chciał płacić wszystkie podatki zgodnie z prawem, jego całkowite obciążenie podatkowe przekroczyłaby 144 proc. zysku. Białoruski przedsiębiorca poświęca też prawie 1200 godzin rocznie na formalności podatkowe.

45 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: -nieruchomości - grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, -maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, -ulepszenia w obcych środkach trwałych, -inwentarz żywy. Natomiast, zgodnie z wytycznymi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby wpisać dany środek trwały do ewidencji, jego wartość początkowa musi przekraczać 3.500,00 PLN.

46 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Po co prowadzi się ewidencję? Ewidencja środków trwałych służy do należytego obliczania stawek amortyzacyjnych. W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i nie można odliczyć ich od podatku.

47 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Wartość początkowa to nic innego, jak cena zakupu powiększona o koszty uzyskania danego środka. W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, za wartość początkową uważa się sumę wszystkich kosztów poniesionych podczas jego wytwarzania. Przedsiębiorca może również nabyć środek trwały w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób.

48 EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH Ewidencja zawierać powinna co najmniej: liczbę porządkową, datę nabycia, datę przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony, zaktualizowaną wartość początkową, zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych, wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową, datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

49 Rodzaje umów dotyczących współpracy pilota wycieczek i przewodnika turystycznego z biurem podróży: Stała umowa o pracę (pracownik etatowy) Umowa zlecenie lub o dzieło Pilot, przewodnik – jako przedsiębiorcy

50 Zatrudnienie pracownika: obowiązki informacyjne pracodawcy OKRĘGOWY INSPEKOR PRACY ORAZ PAŃSTWOWY ISPEKTOR SANITARNY „Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy (PIP) i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności” (art. 209 § 1 K. p.). Termin ten rozpoczyna swój bieg od chwili zatrudnienia pierwszego pracownika, a nie od momentu rozpoczęcia działalności. Obowiązek poinformowania PIP i państwowego inspektora sanitarnego nie dotyczy zatem podmiotów, które nie zatrudniają pracowników.

51 Zatrudnienie pracownika: obowiązki informacyjne pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY Zgodnie z art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.): „Pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej”.

52 Zatrudnienie pracownika: obowiązki informacyjne pracodawcy KOMORNIK W sytuacji gdy nowo zatrudniona osoba jest zadłużona, a informacja ta widnieje na przedstawionym przez nią świadectwie pracy. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.): „Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika” (art. 884 § 3 K. p. c.).

53 Zatrudnienie pracownika: obowiązki informacyjne pracodawcy ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z daną osobą, pracodawca ma obowiązek zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS, co wynika z art. 36 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887). W przypadku zmiany jakiejkolwiek informacji podanej na dotychczasowym zgłoszeniu, pracodawca musi powiadomić o niej ZUS w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia.

54 SKŁADKI ZUS

55 SKŁADKI ZUS w 2012 roku

56 SKŁADKI ZUS WYNAGRODZENIE: 1500,00 zł brutto. Zaczynamy od kwoty brutto wynagrodzenia (1500,00 zł). Najpierw odliczamy od kwoty brutto składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika: -emerytalne 9,76% x 1500,00 zł = 146,40 zł -rentowe 1,5% x 1500,00 zł = 22,50 zł -chorobowe 2,45% x 1500,00 zł = 36,75 zł Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki (w tym przypadku wynoszą 205,65 zł) i otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku (które w naszej sytuacji wynosi: 1500,00 zł – 205,65 zł = 1294,35 zł). Naliczanie podatku – od wynagrodzenia zasadniczego odejmujemy koszty uzyskania przychodu: czyli 1294,35 zł – 111,25 zł (lub 139,06, gdy pracownik dojeżdża z innej miejscowości) = 1183,10 zł. Ta kwota to dochód – który do zaokrąglamy ją do pełnych złotych – czyli 1183,00 zł.

57 SKŁADKI ZUS Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu mnożymy dochód przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych (18% - założyliśmy, że nasz pracownik w momencie wypłaty nie przekracza jeszcze pierwszego progu podatkowego): 1183,00 zł x 18% = 212,94 zł. Od wyliczonej kwoty odejmujemy wysokość miesięcznej ulgi na podatek w wysokości 46,33 zł (nasza zaliczka zmniejszyła się do 166,61 zł). Ale aby policzyć, ile musimy zapłacić do US, najpierw trzeba wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część pomniejsza podatek do US. Musimy więc wyliczyć w związku z tym dwie wielkości 9% wynagrodzenia zasadniczego i 7,75% wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsza podlega wpłacie od ZUS, druga zmniejsza kwotę zaliczki na podatek do US – mamy więc: 1294,35 zł x 9,00% = 116,49 zł. – do ZUS 1294,35 zł x 7,75% = 100,31 zł. Należna więc zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do US to: 212,94 zł (18% od dochodu) – 46,33 czyli miesięczna ulga – 100,31 zł (7,75% wynagrodzenia zasadniczego) = 66,30 zł (zaokrąglamy do pełnych złotych 66,00 zł).

58 SKŁADKI ZUS Liczymy wynagrodzenie netto (czyli popularne „na rękę”): od kwoty brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy: 1500,00 zł – 205,65 zł – 116,49 zł – 76,00 zł = 1111,86 zł. Taką właśnie kwotę wypłacimy pracownikowi – jest to kwota wynagrodzenia netto. Nie jest to jednak całość kosztów wynagrodzenia jakie musimy ponieść. Na razie składkami „obciążyliśmy” wynagrodzenie pracownika. Teraz trzeba wyliczyć, jakie składki zapłaci pracodawca. -składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% (takiej samej jak pracownika) x 1500,00 zł = 146,40 zł -składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 4,50% x 1500,00 zł = 67,50 zł -składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% (stawka obowiązująca od 01.04.2009) (wysokość dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników) x 1500,00 zł = 25,05 zł -składka na Fundusz Pracy 2,45% x 1500,00 zł = 36,75 zł -składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tę składkę zapłaci tylko dla pracowników, którzy są zatrudnieni przy działalności gospodarczej (w wysokości 0,10 %). Łączna wysokość składek, które musi zapłacić pracodawca wyniesie 275,70 zł. Po dodaniu tej kwoty do kwoty brutto otrzymujemy całkowity koszt wypłaty, który wyniesie 1775,70 zł.

59 SKŁADKI ZUS w 2012 r 2012


Pobierz ppt "Księgowość w małej firmie turystycznej Prowadzący: dr Jacek Drążkiewicz Kontakt:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google