Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2016-05-27* Halina Klimczak Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Prawie wszystko o danych…..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2016-05-27* Halina Klimczak Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Prawie wszystko o danych….."— Zapis prezentacji:

1 2016-05-27* Halina Klimczak Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Prawie wszystko o danych…..

2 2016-05-27* Wykład – ZAKRES TEMATYCZNY Charakter występowania zjawisk przestrzennych, pomiar zjawisk (system skalowania). Przetwarzanie danych kartograficznych (wielkości absolutne i pochodne). Agregacja danych - sposoby agregacji i ocena otrzymanych wyników. Metody prezentacji danych: wykresy, diagramy, mapy.

3 2016-05-27* DANE PRZESTRZENNE Dane przestrzenne są określane jako „dane dotyczące obiektów przestrzennych powiązanych z powierzchnią Ziemi i połączonych ze sobą różnorodnymi związkami: Obiekty te mają charakter naturalny lub antropogeniczny.” Istnieje wiele cząstkowych definicji danych opisujących Przestrzeń: dane geoprzestrzenne, dane o terenie, dane katastralne

4 2016-05-27* ŹRÓDŁA DANYCH PRZESTRZENNYCH obrazy satelitarne, zdjęcia lotnicze, zdjęcia naziemne, odbiorniki GPS, automatyczne stacje pomiarowe, pomiary geodezyjne, prace i pomiary terenowe, mapy i plany, materiały publikowane, państwowe zasoby danych, zasoby danych różnych instytucji, bazy danych geograficznych (dostępnych w internecie), banki danych…..

5 2016-05-27* MAPY TEMATYCZNE DEFINICJA MAPY TEMATYCZNE MAPA TEMATYCZNA jest to opracowanie kartograficzne eksponujące jedno lub kilka zagadnień treści ogólogeograficznej, społeczno gospodarczej, przyrodniczej. Mapy tematyczne są tak stare jak mapy topograficzne, jeżeli nawet w początkach były one o wiele rzadsze. Wcześniej nazywano je : „OSOBLIWYMI PRZEDSTAWIENIAMI”, „mapami specjalnymi”, „mapami geograficznymi”, a potem także „mapami stosowanymi”. Składniki mapy topograficznej są tu zawsze dodatkowo wzbogacone o jakiś specjalny temat, na który ma być zwrócona uwaga użytkownika mapy.

6 2016-05-27* Mapy środowiska przyrodniczego Polski Źródło: J.Siwek, Niektóre problemy kartografii środowiska przyrodniczego

7 2016-05-27* PODSTAWOWE CELE PREZENTACJI KARTOGRAFICZNEJ określenie położenia obiektów (przede wszystkim położenia wzajemnego) oraz w odniesieniu do obiektów liniowych i powierzchniowych, unaocznienie ich właściwości przestrzennych (np. kierunku, długości, kształtu); prezentacja nieprzestrzennych cech (atrybutów) obiektów; zróżnicowanie przestrzenne (zmienność przestrzenną oraz czasową - zmiany w czasie) przedstawianych obiektów lub ich atrybutów.

8 2016-05-27* CO PRZEDSTAWIA MAPA? CELE PREZENTACJI Rozmieszczenie obiektów Zróżnicowani atrybutów jakościowych, Zróżnicowanie atrybutów ilościowych, Ukształtowanie powierzchni, Zróżnicowanie struktury, Dynamikę i zmienność zjawisk, Typy relacji,

9 2016-05-27* 1) dane zbierane na bieżąco: dane z urzędów gminy (np. dane meldunkowe), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędów Skarbowych, rejestr podmiotów gospodarczych z systemu REGON etc. 2) dane spisowe, zbierane co kilka lat - powszechny spis ludności, - spis rolniczy. Źródła danych – materiały publikowane

10 2016-05-27* ŹRÓDŁA DANYCH Główny Urząd Statystyczny (GUS) - naczelny organ statystyki państwowej w Polsce utworzony w 1918 r. Jego zadania obejmują prowadzenie statystycznych badań życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego oraz opracowywanie i ogłaszanie wyników tych badań. GUS zbiera, opracowuje i ogłasza wyniki badań także w zakresie statystyki międzynarodowej. Do głównych publikacji GUS-u należą: „Rocznik Statystyczny", „Mały Rocznik Statystyczny", „Wiadomości Statystyczne" i „Biuletyn Statystyczny". Siedziba Głównego Urzędu Statystycznego mieści się w Warszawie. W miastach wojewódzkich znajdują się oddziały GUS-u (Wojewódzkie Urzędy Statystyczne). We Wrocławiu zlokalizowany jest on przy ulicy Oławskiej.

11 2016-05-27* WYMIAR ZJAWISK Ze względu na wymiar zjawiska dzielimy na:  zerowymiarowe (punktowe),  jednowymiarowe (liniowe),  dwuwymiarowe (powierzchniowe).

12 2016-05-27* WYSTĘPOWANIE ZJAWISK W RZECZYWISTOŚCI PODZIAŁ ZJAWISK Zjawiska w rzeczywistości mogą występować w sposób :  ciągły,  dyskretny  częściowo ciągły;  liniowy  wyspowy.

13 2016-05-27* SKALE POMIAROWE ZJAWISK SKALA ZJAWISK Każde zjawisko możemy określić według czterech poziomów dokładności – skal pomiarowych; Są to:  skala nominalna (działania matematyczne to: =, ≠ ),  skala porządkowa (działania matematyczne to: =, ≠, >,< ),  skala interwałowa (działania matematyczne to: =, ≠, >, <, +, - ),  skala ilorazowa (działania matematyczne to: =, ≠, >, <, +, --, x, : ),

14 2016-05-27* SKALE POMIAROWE I DOSTOSOWANE DO NICH STATYSTYKI OPISOWE SKALAMIARA TENDECJI CENTRALNEJ WSKAŹNIK ODCHYLENIA NOMINALNAMODAZMIANA STOSUNKÓW PORZĄDKOWAMEDIANAZAKRES DECYLI INTERWAŁOWAŚREDNIA ARYTMETYCZNA ODCHYLENIE STANDARDOWE ILORAZOWAŚREDNIA ARYTMETYCZNA ODCHYLENIE STANDARDOWE

15 2016-05-27* Wielkości absolutne i pochodne UJĘCIE ZJAWISK Wszystkie dane można zaliczyć do jednej z dwóch kategorii Dane względne: będące wynikiem przeliczeń. Należą tu: średnie, które otrzymuje się przez redukcję dużej liczby obserwacji np. pogody, liczby gospodarstw...i zastąpienie ich wartością średnią: modalną, medianą, średnią arytmetyczną; relacje przedstawiające stosunki, takie jak proporcje, procenty, stosunki; gęstość, która jest kategorią związaną z obszarem. Istotnym elementem w tej zależności jest powierzchnia; potencjał, w którym zakładamy, ze elementy takie jak ludność, ceny, oddziałują na siebie wzajemnie i że to oddziaływanie jest wprost proporcjonalne do wielkości zjawiska oraz odwrotnie proporcjonalne do odległości miedzy nimi. Dane bezwzględne: są wynikiem pomiarów lub obserwacji bezpośrednich. Wyrażone są w; tonach, ha, zł, osobach, sztukach, dniach,

16 2016-05-27* Metody prezentacji Dane bezpośrednie (cechy mierzalne) Dane relatywne (wskaźniki natężenia) metoda kartodiagramu metoda kropkowa metoda izolinii (dla danych występujących w sposób ciągłych) metoda kartodiagramu metoda kartogramu metoda dazymetryczna metoda izolinii


Pobierz ppt "2016-05-27* Halina Klimczak Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Prawie wszystko o danych….."

Podobne prezentacje


Reklamy Google