Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zofia Ziemba M OŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ZE ŚRODKÓW P AŃSTWOWEGO F UNDUSZU R EHABILITACJI O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ, 09.11.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zofia Ziemba M OŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ZE ŚRODKÓW P AŃSTWOWEGO F UNDUSZU R EHABILITACJI O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ, 09.11.2012."— Zapis prezentacji:

1 Zofia Ziemba M OŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ZE ŚRODKÓW P AŃSTWOWEGO F UNDUSZU R EHABILITACJI O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ, 09.11.2012

2 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WSPARCIE Z PFRON 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn.zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr. 123, poz.776 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 8. poz. 43) w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 62, poz. 317).

3 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RODZAJE WSPARCIA Z PFRON 1. Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. 2. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, uzależnione od stopnia niepełnosprawności, rodzaju schorzenia osoby zatrudnionej oraz typu pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną. 3. Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w wysokości nie większej niż dwudziestokrotne przeciętne wynagrodzenie

4 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych TRYB UZYSKANIA WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI Uzyskanie środków finansowych na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: - złożenie wniosku przez osobę niepełnosprawną do właściwego starosty - rozpatrzenie wniosku przez starostę - podpisanie umowy przez starostę z osobą wnioskującą - wniesienie wkładu i przystąpienie do spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną - zatrudnienie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę przez okres minimum dwóch lat

5 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH Pracodawca rejestruje się w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON składając pierwszy wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D wraz z miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P oraz formularzem informacji INF-O-PP.

6 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH c.d Wraz z pierwszym wnioskiem pracodawca przekazuje: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - zaświadczenie z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej o numerze identyfikacyjnym REGON - decyzję Naczelnika Urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP - upoważnienie osoby przesyłającej powyższe dane lub dokumenty je potwierdzające do występowania w imieniu pracodawcy

7 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PROCEDURA UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOPSRAWNYCH c.d Podmioty gospodarcze zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, wraz ze składanym pierwszym wnioskiem przesyłają sprawozdanie finansowe z okresu trzech ostatnich lat obrotowych. Powyższy obowiązek nie dotyczy wnioskodawcy należącego do grupy mikro- i małych przedsiębiorstw. Wnioskodawca wybierający elektroniczną formę składania wniosków otrzymuje identyfikator oraz jednorazowe hasło dostępu do programu informatycznego, następnie rejestruje w programie informatycznym otrzymany certyfikat i w kolejnych miesiącach uwierzytelnia wysyłane dokumenty podpisem elektronicznym.

8 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO WYNADRODZEŃ Z PFRON Stopień niepełnosprawności Zakład pracy chronionej Otwarty rynek pracy lekki 45% x 1386=623,7070%x 623,70=436,59 umiarkowany115%x1386=1593,9070%x1593,90=1115,73 znaczny180%x1386=2494,8070%x2494,80=1746,36 Lekki schorz. szczególne 85%x1386=1178,1090%x1178,10=1060,29 Umiarkowany schorz. szczególne 155%x1386=2148,3090%x2148,30=1933,47 Znaczny schorz. szczególne 220%x1386=3049,2090%x3049,20=2744,28

9 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ otwarty rynek pracy stopieńPłaca brutto ZUS^ pracoda wcy FP FGŚw Koszt płacy 75% k. płacy Ustawowe dofinanso wanie* Należne dofinans owanie Rzeczywisty koszt pracodawcy Lekki1500272,8538,251811,101358,33436,59 1374,51 Umiark.1500272,8538,251811,101358,331115,73 695,37 Znaczny1500272,8538,251811,101358,331746,361358,33452,77 Lekki Ps1500272,8538,251811,101358,331060,29 750,81 Umiark. Ps 1500272,8538,251811,101358,331933,471358,33452,77 Znaczny Ps 1500272,8538,251811,101358,332744,281358,33452,77

10 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ otwarty rynek pracy stopieńPłaca brutto ZUS^ pracoda wcy FP FGŚw Koszt płacy 75% k. płacy Ustawowe dofinanso wanie* Należne dofinans owanie Rzeczywisty koszt pracodawcy Lekki2500 454,75 63,753018,5 2263,88 436,59 2581,91 Umiark.2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1115,73 1902,77 Znaczny2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1746,36 1272,14 Lekki Ps2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1060,29 1958,21 Umiark. Ps 2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1933,47 1085,03 Znaczny Ps 2500 454,75 63,753018,5 2263,88 2744,282263,88754,62

11 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ zakład pracy chronionej stopieńPłaca brutto ZUS^ pracoda wcy FP FGŚw Koszt płacy 75% k. płacy Ustawowe dofinanso wanie* Należne dofinans owanie Rzeczywisty koszt pracodawcy Lekki1500272,8538,251811,101358,33623,70 1187,40 Umiark.1500272,8538,251811,101358,331593,901115,73695,37 Znaczny1500272,8538,251811,101358,332494,801358,33452,77 Lekki Ps1500272,8538,251811,101358,331178,10 633,00 Umiark. Ps 1500272,8538,251811,101358,332148,301358,33452,77 Znaczny Ps 1500272,8538,251811,101358,333049,201358,33452,77

12 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ zakład pracy chronionej stopieńPłaca brutto ZUS^ pracoda wcy FP FGŚw Koszt płacy 75% k. płacy Ustawowe dofinanso wanie* Należne dofinans owanie Rzeczywisty koszt pracodawcy Lekki2500 454,75 63,753018,5 2263,88 623,70 2394,80 Umiark.2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1593,90 1424,60 Znaczny2500 454,75 63,753018,5 2263,88 2494,802263,88754,62 Lekki Ps2500 454,75 63,753018,5 2263,88 1178,10 1840,40 Umiark. Ps 2500 454,75 63,753018,5 2263,88 2148,30 870,20 Znaczny Ps 2500 454,75 63,753018,5 2263,88 3049,202263,88754,62

13 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOKUMENTOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Na potrzeby zatrudniania ON są uznawane orzeczenia: 1. Powiatowych i Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2. Lekarza Orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. UWAGA! Orzeczenia wydane przez KRUS oraz Wojskowe Komisje Lekarskie nie są dokumentem zezwalającym do uznania danej osoby za ON (w oparciu o ustawę o rehabilitacji…).

14 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

15 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DOKUMENTOWANIE SCHORZEŃ SZCZEGÓLNYCH Schorzenia szczególne na potrzeby uzyskania zwiększonego o 40% dofinansowania do wynagrodzeń: - choroba psychiczna - upośledzenie umysłowe - epilepsja - niewidomi udokumentowane orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

16 Możliwości dofinansowania spółdzielni socjalnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!! Zofia Ziemba zosia@kreatywni.com.pl Tel.: 515 108 415


Pobierz ppt "Zofia Ziemba M OŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ZE ŚRODKÓW P AŃSTWOWEGO F UNDUSZU R EHABILITACJI O SÓB N IEPEŁNOSPRAWNYCH BYDGOSZCZ, 09.11.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google