Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE Obowiązki pracodawcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE Obowiązki pracodawcy."— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE Obowiązki pracodawcy

2 Obowiązki pracodawcy Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.(Art. 3. k.p.) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, Art. 94 kodeksu pracy

3 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,

4 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy

5 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem, wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (Art. 94. k.p.)

6 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

7 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy

8 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy , stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych, zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, (Art k.p.)

9 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. (Art k.p.)

10 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o : Zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;

11 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o : Działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, Pracownikach wyznaczonych do: Udzielania pierwszej pomocy, Wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (Art k.p.)

12 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Pracodawca jest obowiązany : Zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników; Wyznaczyć pracowników do: Udzielania pierwszej pomocy, Wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej; (Art k.p.)

13 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Pracodawca jest obowiązany : Zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej (Art k.p.)

14 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy miedzy innymi należy : ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, a także informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (Art k.p.), przeprowadzanie, na swój koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie i przechowywanie wyników tych badań i pomiarów oraz udostępnianie ich pracownikom (Art § 1 k.p.),

15 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy miedzy innymi należy: poddawanie badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym odpowiednio osób przyjmowanych do pracy i pracowników (Art § 1 – 3 k.p.) oraz przestrzeganie zakazu dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (Art § 4 k.p.), zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (Art k.p),

16 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy miedzy innymi należy: systematyczne analizowanie przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowanie właściwych środków zapobiegawczych (Art. 236. k.p.), zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych szkoleń w tym zakresie (Art § 2 k.p.),

17 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy miedzy innymi należy: dostarczanie pracownikom nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania określone w Polskich Normach: jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. (Art § 1 k.p.),

18 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Do szczegółowych obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy miedzy innymi należy: dostarczanie pracownikom, nieodpłatnie, środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie ich o sposobach posługiwania się tymi środkami (Art § 1 k.p.),

19 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących: zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku

20 Obowiązki pracodawcy Obowiązki związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących: tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Art. 23711a . § 1 k.p)

21 Odpowiedzialność pracodawcy
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § powinna być zawarta umowa o pracę, nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy, stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, (Art. 281. k.p.)

22 Odpowiedzialność pracodawcy
Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem Podlega karze grzywny od zł do zł. (Art. 281. k.p.)

23 Odpowiedzialność pracodawcy
Kto, wbrew obowiązkowi: nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, (Art. 282. k.p.)

24 Odpowiedzialność pracodawcy
Kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy. Podlega karze grzywny od zł do zł. (Art. 282. k.p.)

25 Odpowiedzialność pracodawcy
Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od zł do zł. Tej samej karze podlega, kto: wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, ( Art. 283 k.p.)

26 Odpowiedzialność pracodawcy
wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, wbrew obowiązkowi stosuje: materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych, substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem, ( Art. 283 k.p.)

27 Odpowiedzialność karna pracodawcy
Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową według Kodeksu karnego art. 218 par. 1 k.k. przestępstwem jest złośliwe lub uporczywe naruszanie prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. art. 218 par. 2 k.k., jeżeli osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy odmawia ponownego przyjęcia do pracy byłego pracownika, jeżeli o jego przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

28 Odpowiedzialność karna pracodawcy
art. 219 k.k. przestępstwem jest także naruszanie przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. art 220 k.k. przestępstwo popełnia także osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, jeżeli nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

29 Odpowiedzialność karna pracodawcy
art. 221 k.k. przestępstwo popełnia także osoba, która wbrew swojemu obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji. Podlega ona grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. art. 225 par. 2 k.k. przestępstwo popełnia także osoba, która osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy (tj. inspektorowi pracy) lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbowej. Osoba, która utrudnia kontrolę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Pobierz ppt "SZKOLENIE Obowiązki pracodawcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google