Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni?"— Zapis prezentacji:

1 Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni?
Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Cel ewaluacji: Określenie, czy relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej zapewniają bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne Przedmiot ewaluacji: Ocena działań szkoły w zakresie organizacji wspomagania rozwoju ucznia dotyczących kształtowania postaw i respektowania norm społecznych Pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni? W jaki sposób szkoła przeciwdziała zachowaniom agresywnym? Czy rodzice mają możliwość zgłaszania dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków uczniów? Czy działania organizowane przez szkołę, zapobiegające wykluczeniu uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny, niepełnosprawność są skuteczne? Czy relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami są zgodne z zasadami określonymi w programie wychowawczym?

2 Szkoła Podstawowa im. W. S
Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Dokonując analizy całości zgromadzonego materiału można udzielić odpowiedzi na postawione w projekcie tej ewaluacji pytania kluczowe: Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni? W jaki sposób szkoła przeciwdziała zachowaniom agresywnym? Czy rodzice mają możliwość zgłaszania propozycji dotyczących zasad postępowania w szkole, praw i obowiązków ucznia? Wniosek Rekomendacja Zdaniem uczniów, rodziców i nauczycieli uczniowie czują się w szkole bezpieczni. Uważają, że szkoła wypełnia standardy w zakresie bezpieczeństwa, zaś w przypadku wystąpienia zagrożeń, podejmowane są skuteczne działania w celu ich eliminowania. Należy wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych - zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą. Zwiększyć uwagę nauczycieli dyżurujących na miejsce szczególnie niebezpieczne w szkole Wniosek Rekomendacja Nauczyciele reagują na zachowania uczniów zagrażające bezpieczeństwu najczęściej poprzez przeprowadzanie: rozmów z rodzicem, wpisy do dzienniczka, zeszytu informacji przeprowadzanie rozmów z uczniami oraz upominanie ucznia i informowanie o tym fakcie wychowawcy, organizowanie spotkań z policjantem, pielęgniarką. Kontynuować pedagogizacje rodziców, wybierając tematykę zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami klasowymi. Nadal współpracować z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły Wniosek Rekomendacja Rodzice, jak wynika z badań, są świadomi jakie funkcjonują w szkole normy i procedury, co również ma odzwierciedlenie w dokumentacji – rodzice potwierdzają znajomość podstawowych przepisów własnoręcznym podpisem. Każdy wychowawca dokumentuje systematycznie w zeszycie uwag i pochwał wszelkie przejawy nierespektowania przez dziecko przyjętych w szkole norm. Rodzice na bieżąco są z nimi zapoznawani (nie tylko w czasie zebrań, ale także podczas indywidualnych rozmów). Na zebraniach z wychowawcami mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące norm obwiązujących w szkole. Kontynuować realizację uaktualnionych: Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. Zadbać o odpowiedni przepływ informacji na temat zachowania poszczególnych uczniów, uwzględniając ich funkcjonowanie na świetlicy i podczas przerw.

3 Szkoła Podstawowa im. W. S
Szkoła Podstawowa im. W.S. Reymonta w Koziebrodach Wymaganie 5: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne Czy działania organizowane przez szkołę, zapobiegające wykluczeniu uczniów z uwagi na status społeczny i ekonomiczny, niepełnosprawność są skuteczne? Czy relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami są zgodne z zasadami określonymi w programie wychowawczym? Wniosek Rekomendacja Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie w większości prezentują właściwe zachowania, a w szkole na bieżąco analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń i zapobieganiu wykluczeniu z uwagi na status społeczny, ekonomiczny, niepełnosprawność. Nauczyciele wraz z rodzicami starają się wzmacniać właściwych zachowań. Owe działania cały czas są modyfikowane i dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. Wychowawcy klas opracowują co roku plany pracy zgodnie z Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki. Nauczyciele poprzez różnorodne działania uczą umiejętnego rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, obiektywnej samooceny i przestrzegania przez nich praw i obowiązków zgodnych ze Statutem Szkoły. W pracy z uczniem nierespektującym przyjętych norm i zasad ściśle współpracować z wszystkimi nauczycielami. Kontynuować realizację uaktualnionych: Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. Wniosek Rekomendacja Wszyscy nauczyciele komunikują uczniom jakich zachowań od nich oczekują. Najczęściej robią to w czasie zajęć lekcyjnych, godzin wychowawczych w różnych formach, np.: zawarcie kontraktu klasowego, zapoznanie uczniów z najważniejszymi dokumentami szkoły – min. Programem Wychowawczym, w którym szczegółowo omawiana jest sylwetka ucznia Badania przeprowadzone wśród rodziców pokazały, że znają oni bardzo dobrze wyżej wymienione dokumenty szkolne. Zatem również rodzice mają świadomość i wiedzą jakich zachowań oczekuje się od ich dzieci. Uczniowie są zapoznani z konsekwencjami nieprzestrzegania przyjętych w szkole norm. Konsekwentnie wzmacniać zachowania uczniów, którzy respektują przyjęte normy i reguły - nagradzać właściwie zachowujące się dzieci.


Pobierz ppt "Czy uczniowie czują się w szkole bezpieczni?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google