Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

tel. 61 850-60-18 (pakiet onkologiczny) tel. 61 850-61-57 (AP-KOLCE, AP-DILO) tel. 61 850-61-74 (kolejki oczekujących)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "tel. 61 850-60-18 (pakiet onkologiczny) tel. 61 850-61-57 (AP-KOLCE, AP-DILO) tel. 61 850-61-74 (kolejki oczekujących)"— Zapis prezentacji:

1 pakiet_onkologiczny@nfz-poznan.pl tel. 61 850-60-18 (pakiet onkologiczny) tel. 61 850-61-57 (AP-KOLCE, AP-DILO) tel. 61 850-61-74 (kolejki oczekujących) PAKIET KOLEJKOWY

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442) § 6a. Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 1)posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego; 2)stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny; 3)zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych; 4)zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

11 Termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa w § 6a pkt 4 rozporządzenia, wynosi: 1) 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.; 2) 8 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia - w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442) Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, powinien spełniać następujące warunki:

13 1) posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń zapewniającą: a) wyodrębnienie planującego i koordynującego proces leczenia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie: – onkologii i hematologii dziecięcej - w przypadku leczenia dzieci albo hematologii - w przypadku leczenia nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego, albo onkologii klinicznej - w pozostałych przypadkach, – radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, – chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu (nie dotyczy nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego), w przypadku leczenia dzieci - chirurgii dziecięcej, – rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, b) określenie sposobu postępowania terapeutycznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, i podjęcie leczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, c) wyznaczenie koordynatora, po określeniu sposobu postępowania terapeutycznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, do którego zadań należy w szczególności udzielanie pacjentowi informacji o organizacji procesu leczenia oraz jego koordynacja, w tym zapewnienie współpracy między podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem;

14 2) zapewnić zaplanowanie leczenia onkologicznego przez zespół; 3) zapewniać udokumentowany udział w zespole prowadzącym leczenie pacjentów: a)osoby prowadzącej fizjoterapię, b)psychologa lub psychoonkologa; 4) zapewniać w lokalizacji: a) w przypadku leczenia dzieci - oddział o profilu onkologia i hematologia dziecięca lub chirurgia onkologiczna dziecięca, lub onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca; b) w przypadku nowotworów układu krwiotwórczego lub układu chłonnego - oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym, c) w pozostałych przypadkach - oddział o profilu zabiegowym;

15 5) zapewniać udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń: a) chemioterapii oraz b) radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej -odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym; 6) stosować się do standardów, wytycznych, lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny.

16 Świadczeniodawcy realizujący leczenie onkologiczne w dniu 1 stycznia 2015 r., posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniający w dniu wejścia w życie rozporządzenia wymagań w zakresie zapewnienia udokumentowanej koordynacji, w tym dostępu do świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej, są obowiązani do udokumentowania współpracy ze świadczeniodawcami realizującymi świadczenia chemioterapii i radioterapii onkologicznej w celu zapewnienia koordynacji, w tym dostępu do świadczeń, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2016 roku

17

18 Zmiany dotyczące prowadzenia list (1) - skierowanie. 1. Obowiązuje także do poradni dermatologicznej i okulistycznej. 2. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania, do prowadzonej listy oczekujących dołącza się oryginał skierowania przedstawiony przez pacjenta. 3. Pacjent ma 14 dni na dostarczenie oryginału skierowania od dnia wpisu na listę. 4. Nowy powód wykreślenia z listy- „Niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących”. 5. Jeśli powodem niezgłoszenia się w terminie jest „siła wyższa”, pacjent składa wniosek o przywrócenie na listę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania jego przyczyny. 6. W przypadku skreślenia z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z udzielenia świadczenia, świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.

19 Zmiany dotyczące prowadzenia list (2) - kontynuacja oczekiwania na innej liście. 1. Świadczeniodawca zapisuje pacjentów na listę, nawet gdy termin wybiega poza okres obowiązywania umowy. 2. W przypadku zakończenia wykonywania umowy w danym zakresie świadczeniodawca wydaje pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia oraz oryginał skierowania. 3. Świadczeniodawca, do którego zgłoszą się pacjenci z tak „zamkniętej listy” ustala na swojej liście kolejność z uwzględnieniem dat ich zapisów w ramach poprzedniej listy. 4. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

20 Zmiany dotyczące prowadzenia list (3) - lista jako część dokumentacji medycznej. 1. Listy muszą być prowadzone w wersji elektronicznej. 2. Do listy oczekujących dołącza się oryginały skierowań. 3. Aplikacje świadczeniodawców powinny zapewniać możliwość wydruku listy ze stanem na ustalony dzień.

21 Zmiany dotyczące prowadzenia list (4) - odrębne listy na wybrane świadczenia gwarantowane, procedury medyczne i programy lekowe. Prowadzone od stycznia 2015 : 1. Leczenie wysiękowe postaci AMD […]. 2. Zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia). 3. Koronarografia. 4. Wszczepienie lub wymiana rozrusznika jednojamowego. 5. Wszczepienie lub wymiana rozrusznika dwujamowego. 6. Świadczenia rezonansu magnetycznego. 7. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B. 8. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. 9. Leczenie stwardnienia rozsianego.

22 Zmiany dotyczące prowadzenia list (5) - odrębne listy na wybrane świadczenia gwarantowane, procedury medyczne i programy lekowe. Prowadzone od kwietnia 2015 : 1. Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu. 2. Świadczenia tomografii komputerowej. 3. Badania genetyczne. 4. Leczenie aparatem ortodontycznym. 5. Leczenie protetyczne. 6. Inne świadczenia gwarantowane, wskazane w odrębnych przepisach, wydanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (świadczenia realizowane poza granicami Polski za zgodą NFZ)

23 Zmiany dotyczące prowadzenia list (6) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji. Prowadzone w dalszym ciągu w SZOI Centralnym: 1. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu biodrowego. 2. Endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego. 3. Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego. 4. Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. 5. Zabiegi w zakresie soczewki (zaćma). 6. Angioplastyka.

24 Zmiany dotyczące prowadzenia list (7) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji. Prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od stycznia 2015 : 1. Świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie karty onkologicznej dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu.

25 Zmiany dotyczące prowadzenia list (8) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji. Prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od kwietnia 2015 : 2. Świadczenia z zakresu AOS- ONKOLOGIA 1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii

26 Zmiany dotyczące prowadzenia list (9) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji. Prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od kwietnia 2015 : 3. Świadczenia z zakresu AOS- ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

27 Zmiany dotyczące prowadzenia list (10) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji Prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od kwietnia 2015 : 4. Świadczenia z zakresu AOS- KARDIOLOGIA 1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

28 Zmiany dotyczące prowadzenia list ( 11) - listy prowadzone w dostarczonej przez NFZ aplikacji Prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od kwietnia 2015 : 5. Świadczenia z zakresu AOS- ENDOKRYNOLOGIA 1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

29 Dane liczbowe przygotowywane w aplikacjach świadczeniodawców i przekazywane plikami KLX, za pomocą kont SZOI: Zmiany dotyczące sprawozdawczości (1). 20142015 Liczba oczekujących Liczba skreślonych w miesiącu Liczba skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia Średni czas oczekiwania- obliczany na podstawie informacji o skreślonych w ostatnich 6 miesiącach Średni czas oczekiwania- obliczany na podstawie informacji o skreślonych w ostatnich 3 miesiącach Liczba skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z powodu wykonania Liczba skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z powodu wykonania Zmiana dotyczy wszystkich podmiotów !

30 Dane liczbowe - w dostarczonej przez NFZ aplikacji (SZOI Centralny, AP-KOLCE) Zmiany dotyczące sprawozdawczości (2). zakres danychdziałanie Liczba oczekujących z aplikacji dostarczonych przez NFZ nie sporządza się comiesięcznych raportów. System pozyskuje informacje automatycznie, w oparciu o aktualną datę oceny kolejki Kolejka musi być oceniana nie rzadziej niż co 30 dni! Liczba skreślonych w miesiącu Liczba skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia Średni czas oczekiwania- obliczany na podstawie informacji o skreślonych w ostatnich 3 miesiącach Liczba skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z powodu wykonania

31 wykazy PESEL pacjentów oczekujących i skreślonych, przekazywanych łącznie z danymi liczbowymi- przygotowane w aplikacjach świadczeniodawców i przekazywane plikami KLX, za pomocą kont SZOI: Zmiany dotyczące sprawozdawczości (3) - 20142015 30 poradni: np. endokrynologiczne, kardiologiczne, 8 oddziałów: np. alergologiczne, reumatologiczne, 6 procedur medycznych: np. koronarografia, 3 programów lekowych: np. leczenie stwardnienia rozsianego. Wszystkie zakresy świadczeń w ramach których prowadzi się listy oczekujących- zgodnie z publikowanym przez NFZ słownikiem. Dane do posiadanego systemu obsługującego listy należy wprowadzić do dnia 31 marca i wg stanu na ten dzień. Przekazywane po raz 1-szy w kwietniu 2015.

32 Zmiany dotyczące sprawozdawczości (4) - Pierwszy wolny termin Sprawozdawany od stycznia 2015 – za pośrednictwem arkuszy Excel w postaci szablonów to jest rozwiązanie tymczasowe. Docelowo, od lutego 2015- sprawozdawany za pośrednictwem aplikacji, w których prowadzone są listy oczekujących: 1. Aplikacje inne niż dostarczone przez NFZ, np. KS-PPS, KS-SOMED, KS- Przychodnia, etc. 2. SZOI Centralny. 3. AP-KOLCE. Uwaga! W razie problemów z przekazaniem tych danych, przez pewien czas będzie można wykorzystywać szablon excel!

33 Zmiany dotyczące sprawozdawczości (5) - Pierwszy wolny termin „ Dane o pierwszym wolny m terminie są przekazywane co najmniej raz w tygodniu; w przypadku przekazywania raz w tygodniu, informacja powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazywana najpóźniej następnego dnia roboczego od ostatniego dnia roboczego” Data sporządzenia informacji -ostatni dzień roboczy – wg harmonogramu Data przekazania informacji 5 lutego, czwartek9 lutego, poniedziałek- do końca dnia 6 lutego, piątek9 lutego, poniedziałek- do końca dnia 7 lutego, sobota10 lutego, wtorek- do końca dnia

34

35 Odpowiedź: Tak W ramach wstępnej diagnostyki onkologicznej lekarz winien: potwierdzić lub wykluczyć nowotwór u pacjenta, który zgłasza się do poradni specjalistycznej z wystawioną Kartą DILO. Podstawa prawna: §2 ust.1 pkt.16 Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

36 Odpowiedź: Nie Lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy dokonuje zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”. Podstawa prawna: art. 32a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami.

37 Odpowiedź: Gdy nie jest możliwe przeprowadzenie badania w warunkach poradni specjalistycznej (np. biopsja) to pacjent kierowany jest przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do szpitala (w ramach zwykłego skierowania) na wykonanie procedury. Z wynikiem pacjent wraca do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na dokończenie diagnostyki wstępnej (jeśli pacjent posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego z POZ) polegającej na rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub jego wykluczeniu.

38 Odpowiedź Przywołana sytuacja powinna zdarzać się bardzo rzadko, tj., iż w wyniku diagnostyki wstępnej określono rozpoznanie nowotworu złośliwego (czytaj wykonano badanie hist-pat), a w ramach diagnostyki pogłębionej wykluczono ten nowotwór. W przedmiotowej sytuacji rozliczenie wykonanych badań może nastąpić w oparciu o pakiet diagnostyki pogłębionej. Takie sytuacje będą wnikliwie analizowane przez OW NFZ. Cel pogłębionej diagnostyki onkologicznej:  szczegółowe zróżnicowanie typu histopatologicznego nowotworu,  ocena stopnia zaawansowania. Warunek rozliczenia świadczeń - wykonanie zestawu badań, pozwalających na:  określenie zaawansowania choroby nowotworowej,  przekierowaniem świadczeniobiorcy na konsylium,  wydaniem świadczeniobiorcy nieodpłatnie kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia (podstawa § ust. 8 Zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ).

39 Odpowiedź: Tak Kartę DILO, po stwierdzeniu choroby nowotworowej mogą wystawić lekarze ze wszystkich zakontraktowanych poradni, a nie tylko z poradni ze skojarzonym zakresem świadczeń: świadczenia diagnostyki onkologicznej.

40 Odpowiedź: Terminy zostały określone w § 15 ust.11 Zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. wstępna diagnostyka onkologiczna - termin wynosi 35 dni, termin - należy liczyć od dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujacych warunek: od dnia zapisania pacjenta na listę do dnia realizacji porady początkowej nie może upłynąć okres dłuższy niż 14 dni

41 Odpowiedź: pogłębiona diagnostyka onkologiczna - termin realizacji wynosi 28 dni, warunek:  nie może upłynąć więcej niż 7 dni - od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej do dnia wykonania porady początkowej w ramach diagnostyki pogłębionej, lub  nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących do dnia wykonania porady początkowej w ramach diagnostyki pogłębionej (porada realizowana u innego świadczeniodawcy niż w przypadku wstępnej diagnostyki onkologicznej i dotyczy innej lokalizacji nowotworu złośliwego), lub  nie może upłynąć więcej niż 7 dni od dnia wykonania u świadczeniobiorcy porady specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy i wystawiono Kartę DILO do dnia realizacji porady początkowej w ramach pogłębionej diagnostyki onkologicznej u tego samego świadczeniodawcy

42 Odpowiedź:  Świadczeniodawca zobowiązany jest do posiadania procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego Podstawa: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1442)

43 Odpowiedź: Poziom finansowania diagnostyki onkologicznej wykonanej z opóźnieniem zostanie skorygowany do poziomu 70% wartości określonej w załączniku 5c do Zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (podstawa: §15 ust. 14 ww. Zarządzenia).

44 Odpowiedź: Świadczeniodawca winien realizować wstępną i pogłębioną diagnostykę (jeśli rodzaj nowotworu tego wymaga)

45 Odpowiedź: Świadczenia należy rozliczyć jako:  świadczenia specjalistyczne, lub  świadczenia specjalistyczne pierwszorazowe (w przypadku pacjentów pierwszorazowych) odpowiedniego typu Zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych określono w załączniku nr 7 do Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014r.

46 Odpowiedź:  Kartę DILO należy założyć po przeprowadzonej diagnostyce potwierdzającej wystąpienie nowotworu  świadczenie należy rozliczyć świadczeniem specjalistycznym odpowiedniego typu, w zależności od liczby i rodzaju wykonanych procedur medycznych

47 Odpowiedź: 1/ Tak - w przypadku podejrzenia, czy też stwierdzenia innego nowotworu złośliwego, wg ICD-10 2/ Tak - po duplikat Karty DILO pacjent winien zgłosić się do ostatniego Świadczeniodawcy, u którego było udzielone świadczenie

48 Odpowiedź: W przypadku trzech lokalizacji nowotworów (jadro, jajnik, CUN), zgodnie ze wzorem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz konstrukcją załącznika nr 5c do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, określone zostały jedynie pakiety wstępnej diagnostyki onkologicznej, których zakończenie następuje z rozpoznaniem podejrzenia nowotworu. Następnie świadczeniobiorca zostaje przekierowany do szpitala na wykonanie zabiegu operacyjnego. W pozostałych przypadkach, wg stanu na dzień przygotowania odpowiedzi, gdy nie jest możliwe przeprowadzenie badania w warunkach poradni specjalistycznej (np. biopsja) to pacjent kierowany jest przez lekarza ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do szpitala (w ramach zwykłego skierowania) na wykonanie procedury. Z wynikiem pacjent wraca do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na dokończenie diagnostyki wstępnej (jeśli pacjent posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego z POZ) polegającej na rozpoznaniu nowotworu złośliwego lub jego wykluczeniu.

49 Odpowiedź:  świadczenie należy rozliczyć grupą jgp odpowiedniego typu  pacjenta z wystawioną Kartą DILO (po postawieniu rozpoznania) należy pokierować do etapu pogłębionej diagnostyki onkologicznej, zabieg operacyjny lub leczenie szpitalne

50 Odpowiedź: Lekarz z prywatnego gabinetu nie może wydać karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

51 Odpowiedź:  w załączniku nr 5c do Zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 przedstawiono wykaz procedur medycznych wg ICD-9, które winny być realizowane w ramach diagnostycznych pakietów onkologicznych  lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizujący diagnostykę onkologiczną podejmuje autonomiczną decyzję w zakresie wykonania określonych procedur wymienionych w załączniku nr 5c do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  decyzja lekarza o zakresie badań niezbędnych dla pełnej diagnostyki, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi i obowiązującymi standardami

52 Odpowiedź: Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną, na podstawie Karty DILO jest zobowiązany zapewniać co najmniej dostęp do badań wskazanych dla zakresu świadczeń w załączniku nr 3a do Zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014r.  diagnostyki laboratoryjnej  tomografii komputerowej  rezonansu magnetycznego  pozytonowej tomografii emisyjnej  badań endoskopowych  medycyny nuklearnej

53 Odpowiedź:  ryczałt – finansowanie diagnostycznych pakietów onkologicznych  zróżnicowanie wielkości ryczałtu wyliczony odrębnie w zależności od rodzaju diagnozowanego nowotworu złośliwego i etapu diagnostycznego

54 Odpowiedź:  świadczenia należy rozliczyć świadczeniem specjalistycznym odpowiedniego typu, w zależności od rodzaju i liczby realizowanych procedur medycznych.  pacjent w trakcie „ monitorowania” nie posiada karty DILO – kartę należy zamknąć w systemie, z chwilą zakończenia procesu leczniczego.

55 Odpowiedź:  W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń w zakresie skojarzonym – świadczenia diagnostyki onkologicznej przekroczy określoną dla niego kwotę zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie – odpowiedniemu zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w skojarzonym zakresie świadczeń oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy. podstawa: § 4 ust. 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS

56 Odpowiedź: Świadczenie należy rozliczyć w ramach zakresu skojarzonego: świadczenia diagnostyki onkologicznej.

57 Odpowiedź: tak, muszą być spełnione dwa warunki:  brak korzystania ze świadczeń specjalistycznych w danym zakresie przez 730 dni  konieczność dostarczenia skierowania

58 Odpowiedź: Od dnia 01.01.2015r. ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w zakresie okulistyki oraz dermatologii udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia. Wymóg ten nie dotyczy:  inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, weteranów poszkodowanych ( urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami Państwa) uprawnionych żołnierzy lub pracowników ( urazy i choroby nabyte podczas wykonywania zadań poza granicami Państwa), chorych na gruźlicę oraz zakażonych wirusem HIV  osób wpisanych na listę oczekujących na te świadczenia przed 1 stycznia 2015r. oraz osób będących już w planie leczenia i oczekujących na kolejną wyznaczoną wizytę

59 W sytuacji, kiedy dany świadczeniobiorca spełnia warunki pacjenta pierwszorazowego oraz porada początkowa WP1 spełnia jednocześnie warunki świadczenia specjalistycznego pierwszorazowego zgodnie z przepisami zarządzenia nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ, świadczeniodawca zobowiązany jest sprawozdać określone jedno świadczenie pierwszorazowe spośród W40-W50 oraz poradę początkową (WP1), co jest niezbędne do naliczenia wskaźnika 1,1 o którym mowa w §15 ust. 16 ww. zarządzenia. Powyższe oznacza, że porada początkowa i „finalna” może być wykonana tego samego dnia, jeżeli możliwe jest na tej podstawie postawienie diagnozy i ustalenie dalszego trybu opieki.

60

61 Pytanie: „Jeżeli szpital zatrudnia fizjoterapeutów i psychologów, którzy są do dyspozycji pacjentów, ale nie są przypisani do umów - szpitalna i AOS - czy muszą zostać wykazani w związku z realizacją pakietów onkologicznych?” Odpowiedź: Każda osoba personelu medycznego biorąca udział w udzielaniu świadczeń – winna zostać zgłoszona do odpowiedniego zakresu realizowanej umowy. Do każdego więc zakresu „pakietu onkologicznego” w leczeniu szpitalnym należy wykazać psychologa i fizjoterapeutę. Należy dla tych osób wybrać funkcję - członek zespołu terapeutycznego. Powyższe nie dotyczy umów w rodzaju AOS. Pytanie: „Jeżeli mamy umowy z podwykonawcami, którzy wykonują dla Centrum badania, między innymi zawarte w "pakiecie onkologicznym", czy muszą być dodatkowe umowy kierunkowane na pakiet?” Odpowiedź: Nie ma konieczności zawierania dodatkowych umów "pod pakiet onkologiczny", jeśli takie umowy już zostały zawarte.

62 Pytanie: „Jak należy postąpić z kartą DILO w przypadku zgonu pacjenta?” Odpowiedź: W przypadku zgonu pacjenta kartę DILO należy zamknąć. Pytanie: „Czy można wydać kartę DILO pacjentowi, który rezygnuje z leczenia w naszym szpitalu, gdyż pragnie leczyć się w innym mieście?” Odpowiedź: Tak. Kartę DILO należy wówczas pacjentowi wydać. Pytanie: „Co w sytuacji, gdy pacjentowi z kartą DILO należy wykonać badanie diagnostyczne w warunkach szpitalnych?” Odpowiedź: W przypadku konieczności wykonania pacjentowi diagnozowanemu w poradni AOS dodatkowego badania, które wykonuje się wyłącznie w warunkach szpitalnych, wówczas szpital to badanie wykonuje, a pacjent kontynuuje diagnostykę w ramach AOS. Jeżeli to badanie diagnostyczne znajduje się w katalogu onkologicznym AOS, szpital obciąża kosztami tego badania poradnię AOS, a ta rozlicza to badanie z NFZ w ramach ryczałtu. Jeżeli takiego badania nie ma w katalogu AOS, szpital je rozlicza z umowy SZP w ramach zakresu podstawowego.

63 Pytanie: „W jaki sposób rozliczyć świadczenia z "pakietu onkologicznego" w sytuacji, gdy pacjent został skierowany do szpitala bez karty DILO i wykonano zabieg usunięcia np. jajnika wraz z podejrzeniem nowotworu złośliwego - jeśli wynik badania histopatologicznego potwierdzający nowotwór otrzymany zostanie po wypisie w pacjenta za szpitala? Jeżeli ten pacjent zgłosi się w czasie oczekiwania na wynik do innego lekarza np. POZ i ten wystawi mu kartę DiLO? - co z rozliczeniem w szpitalu - wg jakiego pakietu?” Odpowiedź: W sytuacji, gdy pacjent został skierowany do szpitala bez karty DILO, a podczas pobytu wykonano zabieg usunięcia guza: jajnika, jądra, OUN, a wynik histo-pat potwierdził nowotwór złośliwy (kod rozpoznania ICO-10 z zakresu C56, C62, C70 - C72), wówczas szpital wystawia kartę DILO, która umożliwia wyjątkowe rozliczenie ww. zabiegów operacyjnych w ramach „pakietów onkologicznych” oraz kontynuowanie leczenia onkologicznego w ramach "szybkiej terapii onkologicznej". Powyższe wynika z Komunikatu z dnia 14.01.2015 zamieszczonego na stronie internetowej Oddziału Funduszu www.nfz-poznan.pl w zakładce "Dla Świadczeniodawcy" - "Pakiet onkologiczny”

64 Pytanie: „Próbowałam dzisiaj założyć "Kartę Onkologiczną" dla pacjenta chorego na zespół mielodysplastyczny (…) wg ICD10 - D46.2 - oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów. Nowotwór wymaga chemioterapii, a jedyną możliwością wyleczenia jest przeszczepienie szpiku kostnego. Co powinnam zrobić? W jaki sposób wypisać "Kartę Onkologiczną" dla mojego pacjenta?” Odpowiedź: Kartę DILO można wystawić wyłącznie w przypadku rozpoznań zasadniczych: C00-C43, C45-D03, D05-D09 (załącznik nr 7 do zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 05.12.2014 zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne). Brak karty DILO nie ma wpływu na proces leczenie pacjenta. Taki pacjent jest leczony, a udzielone świadczenia są rozliczane przez Świadczeniodawcę na dotychczasowych zasadach. Pytanie: „Czy pacjenci objęci leczeniem onkologicznym przed 1.01.2015 r. wymagają konsylium?” Odpowiedź: W powyższym przypadku nie powołuje się Konsylium.

65 Pytanie: „Gdzie dalej wysyła pacjenta Oddział Chorób Wewnętrznych, który zdiagnozował nowotwór i wystawił "zieloną kartę"?” Odpowiedź: Pacjent winien być przekazany do oddziału o specjalności związanej z lokalizacją nowotworu. Pytanie: „Szpitale, które nie mają umowy na chemioterapię przesyłają nam prośbę o umowę na podwykonawstwo. Kto fakturuje taką chemioterapię? (…) umowy o podwykonawstwo powinny tylko obligować nas do dotrzymania jakiś terminów? Jakich? Czy to może warunek konieczny przy realizacji świadczeń pakietu onkologicznego? Czy nasz szpital nie realizując np. terapii izotopowej też musi mieć umowę na podwykonawstwo w tym zakresie?” Odpowiedź: Wykonane świadczenia rozlicza ten świadczeniodawca, który je zrealizował. Przy realizacji świadczeń w ramach zawartych porozumień (np. na chemioterapię) wymagane jest zachowanie terminów wynikających z realizacji zasad w ramach „pakietu onkologicznego”. Umowa o współpracę ze szpitalem realizującym terapię izotopową wymagana jest w sytuacji leczenia pacjentów, u których taka terapia jest konieczna.

66 Pytanie: „Pacjent nie posiada karty DILO; przyjęty w oddział w styczniu 2015 r., w wyniku zabiegu operacyjnego potwierdzono nowotwór złośliwy bez badania histopatologicznego oraz dokonano zgłoszenia nowotworu złośliwego. Czy w toku hospitalizacji można założyć kartę DILO oraz rozliczyć świadczenie z pakietu onkologicznego?” Odpowiedź: W toku hospitalizacji, podczas której wykonano zabieg operacyjny i pobrano dopiero wycinek do badania histo-pat, nie można założyć karty DILO. Przeprowadzony proces diagnostyczny oraz leczenie operacyjne pacjenta wykonane w czasie braku karty DILO, należy rozliczyć w ramach zakresu podstawowego właściwą grupą JGP. Kartę DILO można założyć dopiero po jednoznacznym rozpoznaniu nowotworu złośliwego. Pytanie: „Jak wpisywać na listę oczekujących chorych kierowanych z gabinetów prywatnych z rozpoznaniem choroby nowotworowej a bez karty DILO?” Odpowiedź: Pacjentów takich umieszcza się na zwykłej liście oczekujących. Wyłącznie na podstawie karty DILO można umieścić pacjenta na liście oczekujących w ramach „szybkiej ścieżki onkologicznej”. Kartę DiLO można wystawić w szpitalu wyłącznie po potwierdzeniu nowotworu złośliwego na każdym etapie hospitalizacji, po czym następuje określenie planu leczenia przez konsylium i podjęcie leczenia pacjenta.

67 Pytanie: „Jak stosować karty DILO u chorych z rakiem urotelialnym pęcherza moczowego o wysokiej częstotliwości wznowy wymagający powtórnych elektroresekcji nawet kilkakrotnie w ciągu roku?” Odpowiedź: Jeżeli zostały spełnione wszystkie kryteria umożliwiające wydanie karty DILO, należy wydać kartę, zaplanować leczenie (Konsylium) i otworzyć etap „Leczenie”, który należy pozostawić otwarty tak długo, jak wymaga tego proces leczenia. Zrealizowane świadczenia należy rozliczyć w ramach pakietu onkologicznego. Pytanie: „Czy rozpoznanie histopatologiczne nowotworu złośliwego musi być postawione w trakcie hospitalizacji?” Odpowiedź: Diagnostyka histopatologiczna może mieć miejsce w ramach AOS oraz w leczeniu szpitalnym. Pytanie: „Czy karta DiLO założona np. w 5 dniu pobytu pacjenta w szpitalu umożliwi rozliczenie hospitalizacji pacjenta w ramach „pakietu onkologicznego”?” Odpowiedź: Nie. Karta DiLO musi być aktywna od początku tej hospitalizacji.

68 Pytanie: „Czy w oddziałach szpitalnych i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej istnieje limit wystawiania kart DILO, jak w przypadku POZ?” Odpowiedź: W ramach POZ, AOS i leczenia szpitalnego nie ma limitów ograniczających wystawianie kart DILO. Należy jednak pamiętać, że w AOS i w leczeniu szpitalnym kartę DILO można wystawić wyłącznie na podstawie jednoznacznego potwierdzenia rozpoznania choroby nowotworowej. Pytanie: „Czy chorzy z rozpoznaną chorobą nowotworową wpisani na listę oczekujących w 2014r. i nie posiadający karty DILO będą leczeni w ramach limitu pakietu onkologicznego?” Odpowiedź: Rozliczenie zrealizowanych procedur onkologicznych zawartych w zał. nr 7 do zarządzenia nr 81/2014/DSOZ może mieć miejsce wyłącznie na podstawie karty DILO. Pytanie: „Na jakiej zasadzie odmawia się przyjęcia chorego z nadaną kartą DILO? Czy powodem może być brak możliwości dotrzymania limitu czasowego?” Odpowiedź: Nie można odmówić pacjentowi przyjęcia do szpitala jeżeli stan pacjenta wymaga hospitalizacji, podobnie jak wpisania pacjenta na listę oczekujących. Należy pacjenta jednak poinformować o braku możliwości podjęcia leczenia w terminie 14 dni od wpisania na listę oczekujących. Decyzję o oczekiwaniu lub wyborze innego szpitala podejmuje pacjent.

69 Pytanie: „Czy zebranie się konsylium jest ściśle związane z datą przyjęcia pacjenta w oddział?” Odpowiedź: Nie. Plan leczenia opracowywany przez konsylium może być ustalany : - w trybie ambulatoryjnym, tj. kiedy pacjent nie jest hospitalizowany. Wówczas „Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym” z katalogu 1b nie może być sumowany z żadnym świadczeniem, lub - podczas hospitalizacji pacjenta. Wówczas świadczenie „Plan leczenia onkologicznego” z katalogu 1c może być sumowane np. z grupą JGP. Plan leczenia opracowuje się dopiero po uzyskaniu wyników potwierdzających nowotwór. Pytanie: „Czy konsylium jest wymagane przed zabiegiem operacyjnym? Czy konsylium powołuje się w chwili kiedy pacjent jest po zabiegu celem opracowania planu dalszego leczenia pacjenta?” Odpowiedź: Zadaniem konsylium jest opracowanie planu leczenia. Może on zostać opracowany po stwierdzeniu (na podstawie wyników badań) nowotworu złośliwego. Zatem jeżeli podczas zabiegu pobierane są wycinki do badania histo-pat, które mają potwierdzić lub wykluczyć nowotwór, to Konsylium zbierze się kiedy wyniki tych badań potwierdzą taki nowotwór.

70 Pytanie: „Pacjent przyjęty na oddział chorób wewnętrznych podczas pobytu zdiagnozowano u pacjenta chorobę nowotworową - oddział nie posiada pakietu onkologicznego. Jak należy postąpić czy pacjentowi należy wydrukować kartę DILO i przekierować np. na oddział chirurgii ogólnej, który posiada pakiet onkologiczny? Jak rozliczyć dotychczas zrealizowane w oddziale procedury?” Odpowiedź: Nie mamy informacji o problemach technicznych z wydrukowaniem karty DILO z oddziału chorób wewnętrznych. Należy pamiętać, że warunkiem jej wystawienia jest potwierdzenie wynikami badań nowotworu złośliwego. Pobyt na oddziale chorób wewnętrznych rozlicza się na dotychczasowych zasadach. Pacjenta z kartą DILO należy skierować na oddział zabiegowy odpowiadający lokalizacji nowotworu. Wykonany zabieg operacyjny podlega rozliczeniu w ramach pakietu onkologicznego (zgodnie z dotychczasowymi zasadami). Pytanie: „Świadczeniodawca realizuje świadczenia w ramach pakietu onkologicznego w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne i jednocześnie zawarł umowę z NFZ na realizację świadczeń w ramach chemioterapii, ale np. tylko w trybie ambulatoryjnym. Czy w takiej sytuacji dopuszczalne jest zawarcie umowy z podwykonawcą na dwa pozostałe tryby, czy też podwykonawca musi realizować wszystkie tryby chemioterapii?” Odpowiedź: Podmiot powinien zapewnić świadczenia we wszystkich trzech trybach, występuje natomiast dowolność sposobu ich zabezpieczenia. Podmiot może mieć wszystkie tryby zabezpieczone u jednego świadczeniodawcy, może je także mieć w różnych podmiotach.

71 Pytanie: „Czy w związku z opóźnieniami związanymi z brakiem umów, informacji, nieprzygotowaniem systemów informatycznych, czy będzie można wstecznie wystawić karty DILO i rozliczyć pacjentów w pakiecie onkologicznym? (…). Dotyczy to pacjentów przyjętych w zeszłym roku, wypisanych w styczniu 2015 oraz przyjętych w pierwszych dniach stycznia 2015. (…).” Odpowiedź: Nie będzie możliwości wstecznego wystawiania kart DILO. Można było je wystawiać z chwilą zatwierdzenia umów w systemie informatycznym. Znaczna większość szpitali miała zatwierdzone umowy już 2 lub 3 stycznia 2015 r. Niektóre jeszcze w grudniu 2014. Pytanie: „Jak postąpić z pacjentem z rozpoznanym nowotworem złośliwym płuca w trakcie pobytu na Oddziale Pulmonologii. W rozpoznaniu brakuje oceny zaawansowania stanu chorobowego w stopniu uniemożliwiającym podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej w ramach konsylium?” Odpowiedź: W powyższej sytuacji, gdy pacjent w trakcie hospitalizacji wymaga wykonania jakichkolwiek badań koniecznych do pełnego zobrazowania stanu klinicznego pacjenta, badania te winien wykonać Szpital.

72 Pytanie: „Czy każdorazowo wymagane jest powołanie wszystkich członków konsylium? np. psychologa, spec. radioterapii?” Odpowiedź: Minimalny skład konsylium wynika z rozporządzenia MZ z dnia 20.10.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441). Zespół konsylium ma składać się więc co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie: - zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub lokalizacji nowotworu, - radioterapii lub radioterapii onkologicznej, lub medycyny nuklearnej w przypadkach dotyczących leczenia z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, - rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, - onkologii klinicznej, lub w przypadku leczenia dzieci: onkologii i hematologii dziecięcej, lub hematologii w przypadku leczenia chorób układów krwiotwórczego lub chłonnego. Odnośnie psychologa i fizjoterapeuty, nie są oni obowiązkowo członkami konsylium. Maja oni natomiast brać udział w procesie leczenia pacjenta. Udział ten musi zostać udokumentowany.

73 Pytanie: „Jeśli po wykonanej operacji pacjent został wypisany ze szpitala, a wynik badania histopatologicznego uzyskany po kilkunastu dniach potwierdził nowotwór złośliwy, to kiedy należy wystawić pacjentowi kartę DILO, z jaką datą (data wyniku, data operacji, data, z którą otrzymał wynik lekarz) oraz w jaki sposób Szpital powinien powołać konsylium i rozliczyć z NFZ opracowanie programu leczenia?” Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji, kiedy stan pacjenta nie wymaga pilnej hospitalizacji, po otrzymaniu wyniku histopatologicznego Szpital winien niezwłocznie wystawić pacjentowi kartę DiLO i określić sposób postępowania terapeutycznego przez Konsylium na podstawie procedury „Plan leczenia onkologicznego w trybie ambulatoryjnym” (do rozliczenia z katalogu 1b). Pytanie: „Jak rozliczyć świadczenia związane z leczeniem powikłań u pacjenta w trakcie leczenia onkologicznego?” Odpowiedź: Świadczenia związane z leczeniem powikłań w trakcie leczenia onkologicznego należy rozliczyć zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ.

74 Pytanie: „(…). Kto zapłaci za konsylium w sytuacji, gdy pacjent podejmie po konsylium decyzję o zmianie świadczeniodawcy. Czy szpital ma prawo zabezpieczyć się przed takim działaniem, informując pacjenta, że w przypadku zmiany świadczeniodawcy na tym etapie będzie musiał pokryć koszty konsylium?” Odpowiedź: Pacjent w żadnym przypadku nie pokrywa kosztów konsylium. Nawet wtedy, gdy podejmie decyzję o zmianie świadczeniodawcy. Pytanie: „W jaki sposób może być założona karta DiLO u pacjenta, którego zabieg diagnostyczny (biopsja) jest na mocy zasad danej specjalności jednoznaczny z zabiegiem leczniczym (usunięcie zmian) np. TURB w zakresie urologii?” Odpowiedź: Kartę DiLO można wystawić pacjentowi wyłącznie na podstawie potwierdzonego rozpoznania nowotworu złośliwego, wyjątek stanowi zabieg usunięcia guza, np. mózgu, jajnika, jądra wraz ze stwierdzeniem nowotworu złośliwego (kod rozpoznania ICO-10 z zakresu C56, C62, C70 - C72). Rozliczenie wyłącznie tych hospitalizacji następuje w ramach pakietu onkologicznego. W przedstawionej sytuacji pacjentowi można wystawić kartę DiLO po otrzymaniu wyniku histopatologicznego, a dopiero kolejne etapy leczenia będą mogły być rozliczone w ramach pakietu onkologicznego.

75 Pytanie: „Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie karty DiLO, zobowiązany jest zapewnić terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych. Od dnia zapisu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia do podjęcia leczenia onkologicznego nie może upłynąć więcej niż 14 dni. A jeśli pacjent miał grypę, czy z innych przyczyn losowych nie podjął leczenia w ciągu 14 dni, wypada ze ścieżki onkologicznej? A jeśli to szpital nie miał wolnego łóżka?” Odpowiedź: W tych przypadkach, gdy to z winy pacjenta szpital nie mógł podjąć leczenia w wymaganym terminie 14 dni, a powód takiego stanu jest wyjątkowy (np. losowa sprawa rodzinna czy inna choroba pacjenta uniemożliwiająca podjęcie leczenia onkologicznego) wówczas zastosowanie ma art. 20 ust. 10e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (siła wyższa). Szpital jednak musi uwiarygodnić wystąpienie tej siły wyższej. Konieczne jest również wystąpienie Świadczeniodawcy do Dyrektora OW NFZ o zgodę na rozliczenie świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Powyższe nie dotyczy problemów Świadczeniodawcy o charakterze organizacyjnym (np. brak wolnych łóżek). Pytanie: „Czy badanie histopatologiczne śródoperacyjne „intra” może być podstawą do podania w rozpoznaniu nowotworu złośliwego?” Odpowiedź: Zasady rozpoznawania chorób, w tym nowotworowych, się nie zmieniły. Jeśli więc lekarz uzna, że wynik badania śródoperacyjnego jest wiarygodny i wystarczający - może na jego podstawie rozpoznać bądź wykluczyć nowotwór.

76 Pytanie: „Jak rozliczyć podania krwi, założenie portu, żywienie pozajelitowe, jeśli jest to ściśle związane z leczeniem onkologicznym, a świadczenia te w katalogu świadczeń są wymienione poza pakietem?” Odpowiedź: Z zakresu skojarzonego dotyczącego „pakietu onkologicznego” można rozliczyć wyłącznie te świadczenia (grupy JGP i procedury medyczne wg ICD-9), które zostały wymienione w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ. Zatem wymienione w pytaniu świadczenia należy rozliczyć z zakresów podstawowych. Pytanie: „Co należy zrobić, jeśli do szpitala zgłosi się pacjent z kartą DiLO na leczenie onkologiczne niezgodne z profilem leczenia szpitala (tj. terapia izotopowa). Czy należy go wpisać na listę oczekujących i leczyć?” Odpowiedź: Pacjentowi należy od razu wskazać właściwą placówkę, która wdroży niezbędne leczenie.

77 Pytanie: „Zgodnie z interpretacją, która została wprowadzona w systemie, cały proces leczenia powinien być w systemie odzwierciedlony za pomocą jednego etapu. Etap powinien być rejestrowany przez świadczeniodawcę, u którego został wyznaczony koordynator procesu leczenia.” Odpowiedź: Jeśli w ramach etapu leczenia realizowane są różne świadczenia przez różne podmioty, to: - w systemie DILO rejestrowany jest etap „leczenie” przez świadczeniodawcę, u którego działa koordynator; - wykonywane świadczenia raportowane są przez świadczeniodawców w komunikacie SWIAD ze wskazaniem numeru karty DILO jako podstawy realizacji usługi; - zamkniecie etapu „leczenie” wykonywane jest przez świadczeniodawcę, u którego działa koordynator, dopiero po zakończeniu całego procesu leczenia. Data rozpoczęcia i zakończenia etapu wyznacza przedział czasu, w którym mogą być realizowane świadczenia w ramach tego etapu. W ramach procesu zostaną rozliczone świadczenia wykonane w tym przedziale (zgodnie z zasadami świadczeń SSO). Świadczenia mogą być sprawozdane komunikatem SWIAD przed rejestracją zakończenia etapu „leczenie” w systemie DILO.


Pobierz ppt "tel. 61 850-60-18 (pakiet onkologiczny) tel. 61 850-61-57 (AP-KOLCE, AP-DILO) tel. 61 850-61-74 (kolejki oczekujących)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google