Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDU Plus - Akcja szkolna 2016 / 2017

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDU Plus - Akcja szkolna 2016 / 2017"— Zapis prezentacji:

1 EDU Plus - Akcja szkolna 2016 / 2017
NAU S.A. - wytyczne sprzedaży

2 Wytyczne Celem Wytycznych jest przedstawienie zasad wznawiania i zawierania nowych umów ubezpieczenia w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia „Edu Plus” i taryfę składek „Edu Plus”, Wytyczne dotyczą umów zawieranych w okresie od r. do NAU S.A. posiada zgodę na stosowanie odstępstw od zakresu ubezpieczenia oraz taryfy: w Iportal należy wpisać KOD zgody: DUOIZ/2016/03/065 Podstawa zawarcia ubezpieczeń w roku szkolnym 216/2017 w zakresie NNW: OWU Edu Plus zatwierdzone uchwałą nr 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r

3 Umowa ubezpieczenia grupowego
Wzorcowa oferta dla NAU S.A. KOD zgody: DUOIZ/2016/03/065

4 OPCJA PODSTAWOWA PLUS- świadczenia podstawowe
Zakres podstawowy Wysokość świadczenia Suma ubezpieczenia 1. Zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW), 100 % SU 5.000 zł zł 2. Zgon Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego (dodatkowo) OPCJA D1 2 000 zł 2.000 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NNW, 1% SU za 1% uszczerbku 4 Jednorazowe świadczenie w wyniku ataku padaczki (epilepsji) 2 % SU 5. Uciążliwe leczenie - brak trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW tzw. bólowe OPCJA D14: 1% wypłacamy gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu  a przebieg leczenia spowodował niezdolność do nauki/ pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni, 2% wypłacamy gdy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu ale poszkodowany przebywał w szpitalu w związku z wypadkiem przez okres min 3 dni, a przebieg leczenia spowodował niezdolność do nauki/ pracy przez okres nie krótszy niż10 dni, 1%SU lub 2%SU, jeśli poszkodowany przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, a brak uszczerbku 2%SU 6. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW OPCJA D4 płatne od 1 dnia 25 zł/dzień, max 100 dni 2.500 zł 10. Zwrot kosztów nabycia i wypożyczenia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w wyniku NW do 30 % SU 11. Koszty leczenia poniesione w wyniku NW na terenie RP opcja D10 ( włączenie leczenia stomatologicznego: maksymalna suma Ubezpieczenia ,00 zł, rozszerzenie o rehabilitację – podlimit do 5 % sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ) do 10% SU 13. Czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy lub nauki w wyniku NW OPCJA D11, Świadczenie w wysokości 0,1%  sumy  ubezpieczenia określonej w umowie  ubezpieczenia dla Opcji  Dodatkowej  D11,  za każdy  dzień czasowej niezdolności do pracy lub  nauki, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:  10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub  nauki, w przypadku   gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy  lub  nauki trwała nieprzerwanie    do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy,  1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy  lub  nauki, w przypadku   gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy  lub  nauki trwała nieprzerwanie   powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy.  Świadczenia przysługuje   maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej;  0,1 % za każdy dzień, max 10 m-cy, z zastrzeżeniem, że jeśli czasowa niezdolność ubezpieczonego do nauki lub pracy trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni i powodowała, że rodzic Ubezpieczonego przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad Ubezpieczonym minimum 14 dni, to świadczenie dzienne za pierwsze 30 dni wynosi: 0,5 % SU 5.000 zł

5 OPCJA PODSTAWOWA PLUS- świadczenia podstawowe
14. Pogryzienia/ukąszenia przez zwierzęta pod warunkiem, że Ubezpieczony przebywał w szpitalu min 24 godz. 2% SU 15. Porada psychologa - zwrot kosztów porady psychologa- poniesionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – do wysokości 500 zł, nie więcej jednak niż wynoszą rzeczywiste, udokumentowane koszty, pod warunkiem, iż: Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie pisemnej opinii pedagoga szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni psychologicznej, koszty porady psychologa zostały poniesione w okresie ubezpieczenia.” Do 500 zł 500 zł 16. Zgon rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego w wyniku NW ( włączenie zawału i udaru, ale ograniczenie wiekowe do 60 lat ) 10% SU w przypadku śmierci jednego z rodziców 30 % SU w przypadku śmierci obojga rodziców w okresie Ubezpieczenia, przy czym nieszczęśliwy wypadek każdego z rodziców musi wystąpić w okresie Ubezpieczenia a śmierć w ciągu 12 miesięcy od daty NW. W przypadku zgonu drugiego rodzica – dopłacamy różnicę świadczenia. 17. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Do 30 % SU 18. Zdiagnozowanie zachorowania Ubezpieczonego na sepsę – jednorazowe świadczenie 10 % SU 19. Zwrot kosztów zakupu lub naprawy w wyniku NW okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego (pod warunkiem związku przyczynowo-skutkowego z nieszczęśliwym wypadkiem ) Jednorazowe świadczenie do wysokości faktycznie poniesionych kosztów nie więcej jednak niż do wysokości zł pod warunkiem , iż koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego: powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nieszczęśliwy wypadek pozostawił uszczerbek na zdrowiu, zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 100% 200 zł 20. Assistance na terenie RP w wyniku NW opcja D15 Telefon Centrum Assistance (0 22)   Do zł 5.000

6 OPCJA PODSTAWOWA PLUS – świadczenia dodatkowe
Dodatkowe świadczenia ( warunek wszyscy ubezpieczeni w zakresie podstawowym ) Wysokość świadczenia Suma ubezpieczenia PAKIET NR 1 1. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, od 1 dnia pobytu, AH1/N1 włączenie OPCJA D5 25 zł/dzień (max 100 dni) 2.500 2. Zwrot kosztów operacji plastycznej poniesionych w wyniku NW OPCJA D7 Do 20 % 5.000 3 Stwierdzenie poważnego zachorowania Ubezpieczonego w wieku do 25 roku życia OPCJA D6 Poważne zachorowanie stanowi:. nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, polomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane. 100 % 1.000 PAKIET NR 2 3. Trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku NW (na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności ) jednorazowe świadczenie- OPCJA D16 100% 1.500 4. Trwała niezdolność Rodzica Ubezpieczonego pracy w wyniku NW (na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności ) jednorazowe świadczenie – OPCJA D17

7 SZCZEGÓŁY OFERTY Oferta ma charakter ogólnopolski z zastrzeżeniem iż nie może być składana do placówek aktualnie ubezpieczonych w InterRisk. W przypadku pozostałych placówek obowiązują zasady wolnego rynku. Dodatkowe założenia: Rozszerzenie definicji NW o zawał serca, udar mózgu, z wyłączeniem osób, które w dniu zawarcia umowy ukończyły 60 lat Rozszerzenie definicji Rodzica Ubezpieczonego o prawnego opiekuna Brak zwyżki składki za klasy, szkoły sportowe. W ramach zakresu podstawowego InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela ochrony osobom biorącym udział w: treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych (uczniowskich) klubów sportowych, podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w klasach/szkołach sportowych. uprawiającym sport podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, biorącym udział w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, rekreacyjnie uprawiającym sport.

8 SZCZEGÓŁY OFERTY Z zakresu wyłączone są  dyscypliny z listy sportów wysokiego ryzyka za wyjątkiem włączonych tj: jeździectwo, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, saneczkarstwo, jazdę figurową na lodzie. W ramach zakresu Podstawowego InterRisk nie udziela ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w: treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych. Istnieje możliwość objęcia ochroną powyższych osób pod warunkiem zastosowania zwyżki składki w wysokości 30%, na podstawie dołączonej do polisy imiennej listy. Oferta sporządzona na bazie Opcji Podstawowej Plus. Podstawa zawarcia: Szczególne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, integralną częścią polisy stanowią SZWU i oferta Umowa Ubezpieczenia zawierana na 12 miesięczny okres Ubezpieczenia a w przypadku ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych możliwość zawarcia na 13 miesięczny okres Ubezpieczenia. Składka liczona pro rata.

9 DLACZEGO WARTO ZAUFAĆ INTERRISK

10 Korzyści jakie daje ubezpieczenie grupowe EDU PLUS:
InterRisk wspiera uczniów i studentów : najuboższe dzieci mogą uzyskać znaczącą zniżkę składki – atrakcyjna składka Fundusz prewencyjny wspiera edukacją i poprawę bezpieczeństwa Szkoła dzięki pomocy InterRisk może realizować programy prewencyjne dla dzieci i młodzieży wspierające edukację lub ich bezpieczeństwo Wsparcie finansowe z Programu dofinansowania posiłków Placówka oświatowa może także uzyskać wsparcie dla Programu dofinansowania posiłków Darowizna na rzecz Rady Rodziców Transparentność i przejrzystość operacji finansowych Modułowość oferty ubezpieczenia – elastyczność w doborze zakresu ubezpieczenia poprzez wybór Opcji dodatkowych

11 Korzyści jakie daje ubezpieczenie grupowe EDU PLUS:
Nowatorskie rozwiązania – drivery sukcesu: iportal – wielofunkcyjne narzędzie dla sprzedawców Poradnik ubezpieczeniowy dla dyrektorów szkół Panel Klienta – aplikacja internetowa do obsługi programu Edu PLUS Dodatkowe Korzyści dla Rodziny Ubezpieczonego: BON zniżkowy do 50 zł na wybrane produkty InterRisk Szeroki zakres ubezpieczenia – świadczenia niedostępne w ofercie indywidualnej Atrakcyjna oferta ubezpieczenia OC placówki oświatowej, OC Dyrektora oraz OC nauczyciela

12 Zawarcie umowy ubezpieczenia?
FORMA UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE RODZINNE GRUPOWE 1 osoba min. 2 osoby min. 3 lub 5 osób (jeśli rozszerzenie o Opcje Dodatkowe)

13 Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej?
zakresu ubezpieczenia rozszerzenie zakresu o wyczynowe uprawianie sportu rodzaju placówki liczby osób przystępujących do ubezpieczenia okresu ubezpieczenia sum ubezpieczenia informacji o szkodowości

14 Ubezpieczenie grupowe Ubezpieczenie indywidualne / rodzinne
Okres ubezpieczenia Ubezpieczenie grupowe 12 miesięcy 13 miesięcy 24 miesiące krócej niż 12 miesięcy Ubezpieczenie indywidualne / rodzinne 12 miesięcy

15 Wybór pomiędzy ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym
Umowa grupowa Umowa indywidualna Kto może być ubezpieczającym? Placówka oświatowa – reprezentujący placówkę dyrektor (art. 808 § 1 kodeksu cywilnego) na rzecz dzieci, uczniów Rodzic lub opiekun prawny na rzecz dziecka Zakres ubezpieczenia Atrakcyjny i wyjątkowo szeroki z uwagi na zabezpieczenie potrzeb ubezpieczeniowych większości dzieci, uczniów, a także personelu. Z reguły z góry zdefiniowany – zamknięte warianty ubezpieczenia, ograniczone możliwości indywidualnych negocjacji Składka ubezpieczeniowa Atrakcyjna, stosunkowa niska - kalkulowana dla większej grupy, negocjowana przez szkołę lub jednostkę samorządową (przetarg) Adekwatna do ponoszonego ryzyka w związku z ubezpieczeniem tylko 1 osoby Aspekt społeczny Istotny element kreowania właściwej ochrony dla uczniów danej szkoły wynikające z jej profilu: szkoła sportowa a szkoła bez klas sportowych - Wsparcie w działalności Wsparcie inicjatyw społecznych realizowanych przez szkołę np. dofinansowanie posiłków, współudział finansowy w poprawie bezpieczeństwa w szkole Wsparcie technologiczne iPortal dla pośredników - agentów webservice 3. NOWOŚĆ: Aplikacja umożliwiająca rodzicom samodzielne zgłaszanie ich dzieci do ubezpieczenia i opłacenie składki, wykorzystanie aplikacji w ubezpieczeniu studentów

16 EDU Plus – co trzeba wiedzieć - najważniejsze informacje !

17 MODUŁOWOŚĆ PRODUKTU: Opcja podstawowa + dowolnie wybrane Opcje Dodatkowe

18 Preferowana Opcja ubezpieczenia?
Opcja Podstawowa Plus

19 Przedmiotem ubezpieczenia są:
Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej Przedmiotem ubezpieczenia są: choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

20 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej; ubezpieczający osoba fizyczna, która w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 65 lat, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia; ubezpieczony

21 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
ubezpieczenie indywidualne umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dziecka; umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego będącego osobą fizyczną na rachunek dzieci, przy czym minimalna liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach w/w umowy ubezpieczenia wynosi co najmniej 2 osoby; ubezpieczenie rodzinne umowa ubezpieczenia zawierana na rachunek osób fizycznych, przy czym minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 3 osoby, a w przypadku rozszerzenia opcji głównej o opcje dodatkowe (D1-D15), minimalna grupa osób przystępujących do ubezpieczenia wynosi co najmniej 5 osób; ubezpieczenie grupowe

22 nieszczęśliwy wypadek
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. nieszczęśliwy wypadek - za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, za wyjątkiem ubezpieczenia na wypadek śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

23 Ochrona ubezpieczeniowa
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? Ochrona ubezpieczeniowa zobowiązanie InterRisk do wypłaty świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem: opcji Dodatkowej D3 (koszty leczenia), opcji Dodatkowej D4 (koszty leczenia stomatologicznego), opcji Dodatkowej D5 (koszty rehabilitacji), opcji Dodatkowej D6 (pobyt Ubezpieczonego w szpitalu), opcji Dodatkowej D7 (rekonwalescencja po pobycie w szpitalu), opcji Dodatkowej D10 (operacje), opcji Dodatkowej D11 (koszty operacji plastycznych), opcji Dodatkowej D12 (uciążliwe leczenie) oraz opcji Dodatkowej D13 (assistance medyczny), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

24 Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
Odpowiedzialność InterRisk rozpoczyna się: od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki, chyba że umówiono się inaczej.

25 Od kiedy ubezpieczenie gwarantuje ochronę i kiedy ona się kończy?
Odpowiedzialność InterRisk ustaje: z dniem upływu okresu ubezpieczenia; z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia; z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w wyniku wypowiedzenia, o którym mowa w OWU; w przypadku opłacania składki w ratach - jeżeli po upływie terminu płatności raty InterRisk wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialności InterRisk, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu; z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej na polisie; wobec Ubezpieczonego - z dniem jego zgonu wobec Ubezpieczonego w grupowej umowie ubezpieczenia - z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym InterRisk otrzymał oświadczenie o wystąpieniu Ubezpieczonego z ubezpieczenia. Ubezpieczony może wystąpić z ubezpieczenia w każdym czasie.

26 Kiedy nie wypłacimy świadczenia - kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego; popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego; uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową; chorobami, które zostały zdiagnozowane przed dniem objęcia ochroną ubezpieczeniową; działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także atakami terroru; prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba że brak wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;

27 Kiedy nie wypłacimy świadczenia - kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej; chorobą zawodową, chorobą psychiczną wadami wrodzonymi i ich następstwami, za wyjątkiem Opcji Dodatkowej D12 - zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca zawałem serca lub udarem mózgu, w przypadku ubezpieczenia śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku; wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu; uprawianiem sportów wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego; nawykowym zwichnięciem; wykonywaniem profilaktycznych badań niewynikających z choroby lub nieszczęśliwego wypadku oraz niezleconych przez lekarza.

28 Kiedy nie wypłacimy świadczenia - kluczowe wyłączenia?
InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS; pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wypływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku lub choroby; odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi operacją wtórną

29 Kiedy nie wypłacimy świadczenia - kluczowe wyłączenia?
Wyłączenia - Opcje DODATKOWE: w Opcji DODATKOWEJ D4 (pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) i Opcji DODATKOWEJ D5 (pobyt w szpitalu w wyniku choroby) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rehabilitacją zaleconą w związku z wypadkiem lub chorobą. w Opcji DODATKOWEJ D6 (poważne zachorowania) dodatkowo InterRisk nie odpowiada za zdiagnozowanie nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ). InterRisk nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. InterRisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków. ubezpieczenie nie obejmuje zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie fizyczne Interrisk nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją oraz zakupem leków. DODATKOWO:

30 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
każde dziecko własne Ubezpieczającego lub dziecko w pełni, bądź nie w pełni przez niego przysposobione, w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły publicznej lub niepublicznej (w tym uczelni wyższej), znajdującej się na terenie Rzeczypospolitej Polski, w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym, w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty oraz Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem kursów oraz kształcenia korespondencyjnego - w wieku do 25 lat; dziecko

31 dzień pobytu w szpitalu
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu Ubezpieczonego ze szpitala, w przypadku wypłaty świadczenia, liczone są łącznie jako jeden dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; dzień pobytu w szpitalu pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą, trwający przez okres co najmniej trzech dni. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że przyjęcie do szpitala nastąpiło w okresie ubezpieczenia. pobyt w szpitalu

32 ubezpieczenie grupowe
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego lub uczęszczania na zajęcia lekcyjne powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, trwająca nieprzerwanie co najmniej 10 dni, udokumentowana: kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła ww. zaświadczenie oraz zaświadczeniem stwierdzającym zatrudnienie – w przypadku Ubezpieczonego będącego pracownikiem placówki oświatowej, zaświadczeniem wystawionym przez placówkę oświatową potwierdzającym nieobecność na zajęciach lekcyjnych – w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem, uczniem lub studentem uczęszczającym do placówki oświatowej; czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub do pracy koszty leczenia ubezpieczenie grupowe koszty leczenia – poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu: wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, rehabilitacji, badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie, pobytu w szpitalu, operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych, zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; odbudowy stomatologicznej uszkodzonego lub utraconego stałego zęba;

33 wypadek komunikacyjny
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? w rozumieniu OWU, wyłącznie na potrzeby ubezpieczenia śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (Opcja Dodatkowa D1), za pojazd uznaje się wyłącznie: samochód osobowy, samochód ciężarowy, autobus, pociąg, tramwaj, trolejbus a także metro; pojazd nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; wypadek komunikacyjny

34 wyczynowe uprawianie sportu
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych. W rozumieniu niniejszych SWU za wyczynowe uprawianie sportu nie uważa się aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegającej na: uprawianiu sportu podczas zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji, udziale Ubezpieczonego w zawodach wewnątrzszkolnych lub międzyszkolnych, uczestniczeniu w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach szkolnych lub uczniowskich klubów sportowych, rekreacyjnym uprawianiu sportu; wyczynowe uprawianie sportu

35 rekreacyjne uprawianie sportu
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? rekreacyjne uprawianie sportu – podejmowana dobrowolnie, nie w celach zarobkowych, forma aktywności fizycznej Ubezpieczonego polegająca na uprawianiu sportu w celu odpoczynku lub rozrywki, niezwiązana z uczestniczeniem w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych organizowanych przez kluby, związki, organizacje sportowe oraz szkolne (uczniowskie) kluby sportowe, wykonywana w czasie wolnym od pracy/nauki; rekreacyjne uprawianie sportu

36 sporty wysokiego ryzyka
Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU? sporty wysokiego ryzyka – bouldering, wspinaczka skalna, wspinaczka lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, skialpinizm, trekking, zjazdy ekstremalne na nartach, freestyle, freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje narciarskie i snowboardowe, rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie, szybownictwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo, baloniarstwo, pilotowanie samolotów lub śmigłowców, zorbing, skoki z/na bungee, nurkowanie, parkour, freerun, buggykitting, windsurfing, quady, kitesurfing, żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu, kolarstwo ekstremalne, kolarstwo górskie, speleologia, bobsleje, sporty motorowe, rajdy pojazdów lądowych, wodnych lub powietrznych, heliskiing, heliboarding, freefall, downhill, b.a.s.e. jumping, dream jumping oraz zjazdy na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, jazda na nartach wodnych oraz skeleton, short track, jazda szybka na lodzie, bojery, biatlon, skibob sporty, w których wykorzystywane są skutery śnieżne przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie; sporty wysokiego ryzyka

37 Co oznaczają kluczowe określenia użyte w OWU?
uciążliwe leczenie – leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwalidztwa częściowego, złamania kości, ran ciętych lub szarpanych, urazów narządów ruchu, wstrząśnienia mózgu, ale przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki lub pracy przez okres nie krótszy niż 10 dni; uciążliwe leczenie

38 JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIA OPCJA PODSTAWOWA PLUS
uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki, śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pogryzienie, ukąszenie przez zwierzęta, koszty porady psychologa w wyniku nieszczęśliwego wypadku, koszty zakupu lub naprawy w wyniku nieszczęśliwego wypadku okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego. Zakres ubezpieczenia

39 JAKĄ OCHRONĘ ZAPEWNIAJĄ WYBRANE OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 - śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego, Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby, Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania, Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D15 – Assistance Edu Plus, Opcja Dodatkowa D 16 – trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, Opcja Dodatkowa D17 – trwała niezdolność rodzica Ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia

40 RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ OPCJA PODSTAWOWA
w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku: w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% – świadczenie w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił uszczerbek na zdrowiu wyłącznie za zdarzenia określone w Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu EDU PLUS, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszych SWU, koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż: są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku, koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem: Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w którym orzeczono o celowości przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej, zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęśliwego wypadku;

41 RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ OPCJA PODSTAWOWA
w przypadku uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie w wysokości 2 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż: nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku; w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; w przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości: 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku śmierci jednego z rodziców, 30% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia w przypadku śmierci obojga rodziców, pod warunkiem, iż nieszczęśliwy wypadek wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej i śmierć nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku,

42 RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ OPCJA PODSTAWOWA
w przypadku pogryzienia, ukąszenia przez zwierzęta – jednorazowe świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, iż Ubezpieczony przebywał w szpitalu w związku z pogryzieniem lub ukąszeniem przez zwierzęta przez co najmniej 24 godziny; koszty porady psychologa w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 500 zł, pod warunkiem, iż koszty porady psychologa: powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Ubezpieczony wymagał porady psychologa i na podstawie pisemnej opinii pedagoga szkolnego uzyskał pisemne skierowanie do poradni psychologicznej; koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej jednak niż do wysokości 200 zł, pod warunkiem iż koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego: nieszczęśliwy wypadek pozostawił uszczerbek na zdrowiu określony przez lekarza zaufania, zostały poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

43 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D1 – śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D1, pod warunkiem, iż: wypadek komunikacyjny w związku z ruchem pojazdu wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku; Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu; Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w okresie ubezpieczenia w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D5, za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, począwszy od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100 dni pobytu w szpitalu w ciągu okresu ubezpieczenia; Zakres i rodzaje świadczeń

44 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania – świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania i zdiagnozowania u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następującego rodzaju poważnego zachorowania: nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane; Zakres i rodzaje świadczeń

45 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D7, pod warunkiem, iż: operacja plastyczna została zalecona przez lekarza jako niezbędna część procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, koszty operacji plastycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż jeden rok od daty nieszczęśliwego wypadku; Opcja Dodatkowa D10 - koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku – zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D10, z zastrzeżeniem kosztów dotyczących rehabilitacji, dla których ustala się podlimit w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 zł, pod warunkiem, iż koszty leczenia: powstały w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, zostały poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku; Zakres i rodzaje świadczeń

46 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D11 - czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy lub nauki, powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od: 10-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy - w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D11, 1-go dnia czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki, w przypadku gdy czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni, za wyjątkiem dni wolnych od nauki lub pracy - w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D11 lub 0,5% sumy ubezpieczenia za pierwsze 30 dni w przypadku, jeżeli czasowa niezdolność ubezpieczonego do nauki trwała nieprzerwanie powyżej 30 dni i powodowała, że rodzic Ubezpieczonego przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad Ubezpieczonym minimum 14 dni. Świadczenia przysługuje maksymalnie za 10 miesięcy czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; Zakres i rodzaje świadczeń

47 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku – wypłata świadczenia w wysokości: 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14 pod warunkiem, iż: nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego ( 0% uszczerbku na zdrowiu), a przebieg leczenia spowodował czasową niezdolność do nauki i/lub pracy przez okres nie krótszy niż10 dni, 2% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D14 pod warunkiem, iż nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), pod warunkiem iż pobyt w szpitalu Ubezpieczonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem trwał przez okres min 3 dni, a przebieg leczenia spowodował niezdolność do nauki/ pracy przez okres nie krótszy niż10 dni; Zakres i rodzaje świadczeń

48 Zakres i rodzaje świadczeń
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCEŃ W OPCJACH DODATKOWYCH Opcja Dodatkowa D16 – trwała niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy Ubezpieczenia określonej dla Opcji Dodatkowej D16, nie więcej niż zł, przysługuje na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności, pod warunkiem, że niezdolność do pracy lub nauki powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Opcja dodatkowa D17 - trwała niezdolność Rodzica Ubezpieczonego do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe świadczenie w wysokości 100% sumy Ubezpieczenia określonej dla Opcji Dodatkowej D17, nie więcej niż zł przysługuje na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS o trwałej niezdolności, pod warunkiem, że niezdolność do pracy powstała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowe Zakres i rodzaje świadczeń

49 Zakres i rodzaje świadczeń
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji D15 - Assistance EDU PLUS Pomoc medyczna: wizyta lekarza Centrum Assistance – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszty dojazdu lekarza Centrum Assistance oraz jego honorarium za pierwszą wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego, organizacja wizyty u lekarza specjalisty – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego i rodzaj wymaganej pomocy medycznej wymaga organizacji wizyty lekarza specjalisty, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje wizytę w terminie wskazanym przez Ubezpieczonego, wizyta pielęgniarki – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, na zlecenie lekarza Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt dojazdu pielęgniarki oraz jej honorarium za wizytę w miejscu pobytu Ubezpieczonego. InterRisk pokrywa koszty wizyt pielęgniarki do wysokości sumy ubezpieczenia, dostawa leków – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową i w następstwie którego wymaga leżenia zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Assistance, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu leków przepisanych przez lekarza Centrum Assistance. Koszt leków ponosi Ubezpieczony, Zakres i rodzaje świadczeń

50 Zakres i rodzaje świadczeń
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji D15 - Assistance EDU PLUS opieka domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, w następstwie którego przebywał w szpitalu przez okres co najmniej 7 dni, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, po uzyskaniu zalecenia lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt opieki domowej po zakończeniu hospitalizacji, który łącznie nie może przekroczyć 96 godzin, do wysokości sumy ubezpieczenia. Usługa opieki domowej obejmuje: robienie zakupów spożywczo-przemysłowych pierwszej potrzeby - koszty zakupów realizowanych na zlecenie Ubezpieczonego pokrywa Ubezpieczony; przygotowywanie posiłków – przy użyciu produktów, środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego; pomoc w utrzymaniu czystości w domu: sprzątanie podłóg, dywanów i wykładzin dywanowych, ścieraniu kurzy, wyrzucaniu śmieci, zmywaniu naczyń, czyszczeniu powierzchni roboczych w kuchni (blatów, płyty kuchennej oraz zlewu), sprzątaniu łazienki; podlewaniu roślin w domu i ogrodzie – przy użyciu środków i sprzętów udostępnionych przez Ubezpieczonego. transport medyczny – jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance, zorganizuje i pokryje koszt transportu z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej; Zakres i rodzaje świadczeń

51 Zakres i rodzaje świadczeń
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji D15 - Assistance EDU PLUS infolinia medyczna – InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zapewni Ubezpieczonemu możliwość rozmowy z lekarzem Centrum Assistance, który udzieli Ubezpieczonemu ustnej informacji co do dalszego postępowania. Informacje udzielone przez lekarza Centrum Assistance nie mają charakteru diagnostycznego. Ponadto za pośrednictwem Centrum Assistance Ubezpieczony uzyska: informacje medyczne o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu, nowoczesnych metodach leczenia w ramach obowiązujących w Polsce przepisów, informacje o badaniach kontrolnych dla grup wiekowych o podwyższonym ryzyku zachorowań, informacje o działaniu leków (stosowanie, odpowiedniki, skutki uboczne, interakcje z innymi lekami, możliwości przyjmowania w czasie ciąży i laktacji) w ramach obowiązujących w Polsce przepisów; indywidualne korepetycje – jeżeli Ubezpieczony uczeń lub student uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego nie mógł uczęszczać na zajęcia lekcyjne nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni, udokumentowane zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszt indywidualnych korepetycji z wybranych przez Ubezpieczonego ucznia lub studenta przedmiotów wchodzących w zakres programowy realizowany w szkole lub uczelni maksymalnie do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; Zakres i rodzaje świadczeń

52 Zakres i rodzaje świadczeń
Jaką pomoc otrzymasz w ramach opcji D15 - Assistance EDU PLUS pomoc rehabilitacyjna – jeżeli Ubezpieczony, będący pracownikiem placówki oświatowej, za wyjątkiem uczniów i studentów, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, w wyniku którego czasowo utracił zdolność do wykonywania pracy trwającą nieprzerwanie co najmniej 7 dni, udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, InterRisk za pośrednictwem Centrum Assistance na zlecenie lekarza prowadzącego leczenie zorganizuje i pokryje koszt pracy rehabilitanta w miejscu pobytu Ubezpieczonego maksymalnie do 8 godzin rehabilitacji w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku Zakres i rodzaje świadczeń

53 Taryfa – o czym należy pamiętać?
Wariant indywidualny / rodzinny – możliwość tworzenia elastycznego zakresu (oprócz D11–czasowa niezdolność do pracy/nauki, D14-uciążliwe leczenie, D15-Assisatnce) Zniżka specjalna – oferta NAU na indywidualnych warunkach Zwolnienia z opłaty składki Zwyżka za wyczynowe uprawianie sportu w wys. 30%

54 Zniżki / zwyżki w ubezpieczeniu grupowym
Zniżka dla osób w trudnej sytuacji oraz rodzin wielodzietnych KOD zgody: DUOIZ/2016/03/065 w wysokości do 10%

55 Zniżki / zwyżki w ubezpieczeniu grupowym
Zwyżka za wyczynowe uprawianie sportu KOD zgody: DUOIZ/2016/03/065 w wysokości 30% Za zapłatą dodatkowej składki w Opcji Podstawowej, Ochrona, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group udziela również ochrony osobom wyczynowo uprawiającym sport, tj. biorącym udział w: treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych – zwyżka składki wynosi wówczas 30%.

56 Wewnętrzna konkurencja
Zasady akwizycji ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń szkolnych: W placówkach ubezpieczonych w InterRisk S.A Vienna Insurance Group ofertę może złożyć tylko i wyłącznie osoba ( Agencja) obsługująca do tej pory daną placówkę. Zasada ta dotyczy wszystkich placówek ubezpieczonych przez InterRisk

57 Kalendarz Promocji z Akcji Szkolnej na II Q 2016 - OFERTA INDYWIDUALNA
Okres obowiązywania od 1 KWIETNIA – 30 KWIETNIA 2016r. 30% zniżki w Edu Plus w formie indywidualnej Okres obowiązywania od 1 MAJA – 30 CZERWCA 2016r 40% zniżki w Edu Plus w formie indywidualnej __________________________________________ iPortal „Kod potwierdzający DUOiZ” – wpisać: DUOiZ/2016/03/001

58 Elementy kampanii InterRisk w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. X sell – bony zniżkowe Edu Plus, nowoczesne technologie. Uczniowie i studenci To Klienci, których znamy od lat i co roku udoskonalamy dedykowane im ubezpieczenie Edu Plus. Ubezpieczamy 1 mln uczniów, studentów i pracowników oświaty

59 Elementy kampanii InterRisk w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu

60 Elementy kampanii InterRisk w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu

61 Opinia kancelarii zewnętrznej
2016: dodatkowe narzędzia Rada Rodziców Szkoła 1. Fundusz prewencyjny nie tak 2. Darowizna jeśli ubezpieczającym był innym podmiot np. fundacja, zrzeszenie 3. Dofinansowanie posiłków Opinia kancelarii zewnętrznej

62 Jakiego wynagrodzenia lub innych korzyści nie można wypłacać ubezpieczającemu?
Od 1 kwietnia 2016r. obowiązuje zakaz wypłaty ubezpieczającemu wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia dotyczy w szczególności: wypłaty wynagrodzeń/prowizji profit share (choć zniżka składki za niską szkodowość wydaje się dopuszczalna) przekazywania jakichkolwiek korzyści (np. darowizn), o ile są związane z oferowaniem ochrony lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia zakaz wypłaty wynagrodzenia tzw. paniom Zosiom Zakaz nie dotyczy: umów darowizn, umów dotyczących funduszu prewencyjnego, które nie są powiązane z oferowaniem ochrony lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia

63 2016: nowości, drivery sukcesu
iPortal webservice + aplikacja internetowa do ubezpieczenia w panelu Klienta Poradnik ubezpieczeniowy dla dyrektorów szkół Konferencja – Nowoczesny Dyrektor

64 x sell – bon zniżkowy Edu Plus
Osoba, w momencie otrzymania certyfikatu potwierdzającego przystąpienie do umowy ubezpieczenia, otrzymuje bezpłatnie imienny bon zniżkowy uprawniający do otrzymania zniżki przy płatności składki ubezpieczeniowej z tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia w ramach n/w produktów: Pakiet Auto, Moja Rodzina, Bezpieczny Dom, Dom Max, NNW Plus, Bon Voyage, obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego tylko łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem. budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

65 Dostosowanie działalności do art
Dostosowanie działalności do art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - doręczanie OWU ubezpieczonym w umowach grupowych

66 Art. 19 UDUR: brak możliwości powoływania się na wyłączenia OWU w razie ich niedoręczenia
Jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: umowa zawierana na cudzy rachunek (tj. są ubezpieczeni, którzy nie są ubezpieczającym) oraz ubezpieczony zgadza się na finansowanie kosztu składki niedoręczenie OWU przed wyrażeniem przez ubezpieczonego zgody na finansowanie kosztu składki powoduje brak możliwości powołania się przez InterRisk na ograniczenia i wyłączenia określone w OWU Przepis szczególnie istotny dla ubezpieczeń szkolnych i bancassurance Środki zaradcze: Obowiązek doręczenia OWU nałożony na ubezpieczającego Zbieranie oświadczeń ubezpieczających o doręczeniu OWU wszystkim ubezpieczonym

67 Wysokość opłaty za ubezpieczenie
Rekomendowane rozwiązanie dotyczące praktyki InterRisk Wszystkie OWU, w których istnieje możliwość zawarcia umowy grupowej przewidują obowiązek ubezpieczającego doręczenia OWU ubezpieczonym Umowy ubezpieczenia zawierane w formie bezimiennej – najczęściej ubezpieczenia szkolne: zalecenie ubezpieczającemu (np. placówce oświatowej), żeby przy pobieraniu składki za ubezpieczenie przekazywała OWU i poświadczała ten fakt podpisem na liście; oświadczenia przechowuje ubezpieczający, do wglądu na prośbę InterRisk oświadczenie ubezpieczającego, że wszyscy ubezpieczeni otrzymali OWU – oświadczenie na polisie bądź w aneksie do polisy EDU Plus treść oświadczeń w iPortalu wymaga dostosowania Umowy ubezpieczenia zawarte w formie imiennej – w treści znajdzie się oświadczenie ubezpieczonego o doręczeniu mu OWU wzór listy ubezpieczonych w iPortalu wymaga zmiany Imię Nazwisko Wysokość opłaty za ubezpieczenie Oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem (am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia - podpis rodzica/ opiekuna prawnego

68 Doręczanie OWU - dodatkowe rozwiązania
Aplikacja IT dedykowana ubezpieczeniom szkolnym – OWU przekazywane na adres mail w momencie „zakupu ubezpieczenia” przez rodzica/ opiekuna prawnego Przekazywanie OWU na CD lub na adres (rozwiązanie bardziej ekonomiczne i praktyczne od druku OWU) – za zgodą ubezpieczonego zalecenie Ubezpieczającemu (np. placówce oświatowej) – przy pobieraniu składki za ubezpieczenie podpis na liście potwierdzający zgodę na otrzymanie OWU na trwałym nośniku, zapoznanie i otrzymanie OWU. Wzór listy wraz z oświadczeniem (oświadczenie przechowywane przez Ubezpieczającego, do wglądu na prośbę likwidacji): Imię Nazwisko Wysokość opłaty za ubezpieczenie Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymanie OWU na trwałym nośniku danych oraz oświadczam, iż otrzymałem i zapoznałem (am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia - podpis rodzica/ opiekuna prawnego

69 Dostosowanie działalności do art
Dostosowanie działalności do art. 19 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - doręczanie OWU ubezpieczonym w umowach grupowych


Pobierz ppt "EDU Plus - Akcja szkolna 2016 / 2017"

Podobne prezentacje


Reklamy Google