Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO (IMD2)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO (IMD2)"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO (IMD2)

2 Projekt IMD2 21 państw członkowskich zgłosiło pisemne uwagi do projektu dyrektywy Wszystkie państwa wyraziły generalne poparcie dla projektu dyrektywy

3 Ujawnianie prowizji pośrednika Państwa mające zastrzeżenia w tym zakresie: Polska (zastrzeżenia co do zasadności ujawniania prowizji pośredników) Grecja (wprost poparła polskie stanowisko) Węgry nie zgadzają się na ujawnienie prowizji w zakresie poza ubezpieczeniami na życie i poza ubezpieczeniami z PRIPs. Litwa zapis powinien być wykreślony albo prowizja powinna być ujawniana na wniosek klienta Bułgaria przepisy w zakresie ujawniania informacji o prowizji powinny być zgodne z przepisami Solvency II

4 Ujawnianie prowizji pośrednika Słowenia (w pełni popiera, proponuje wprowadzenie rozróżnienia na ubezpieczenia na życie i inne, a także wprowadzenie okresu przejściowego) Szwecja (popiera) Estonia (obowiązek ujawniania prowizji już obowiązuje; sugestia aby ujawniać również prowizję warunkową) Włochy (popiera obowiązek ujawniania jedynie ogólnej informacji o prowizji) Belgia ( popiera, proponuje ujawnianie również benefitów niepieniężnych) Luksemburg (popiera, ale ujawnienie powinno być na wniosek klienta, który został o takim prawie poinformowany) Czechy (popiera, ale jedynie na wniosek klienta i w podstawowym zakresie; postulat o rozszerzenie informacji na wewnętrzne kanały dystrybucji) Rumunia (ujawnienie jedynie na żądanie klienta) Hiszpania (generalnie popiera, informacje powinny być udzielone na żądanie klienta)

5 Podniesienie sumy gwarancyjnej Państwa przeciwne zapisowi: Polska (wysokość sum gwarancyjnych powinna zostać na dotychczasowym poziomie) Luksemburg (kwoty powinny być zrewidowane w 2013 r. Grecja Łotwa (niejasny przepis) Pozostałe państwa nie zgłosiły uwag w tym zakresie ani pozytywnych ani negatywnych

6 Zbyt wysokie sankcje Państwa mające zastrzeżenia: Polska (wysokość sankcji finansowych jest zbyt wygórowana) Estonia (PCz powinny mieć więcej swobody w tym zakresie) Włochy (sankcje są nieproporcjonalne) Belgia (ogólne zastrzeżenia) Litwa (zbyt wysokie, górne granice nie powinny być określone) Luksemburg (zbyt wysokie) Malta (zbyt wysokie) Holandia (PCz powinny mieć więcej swobody w tym zakresie) Słowenia (sankcje są nieproporcjonalne) Słowacja (wprowadzenie sankcji mija się z celem) Hiszpania (sankcje są nieproporcjonalne) Rumunia (PCz powinny mieć więcej swobody w tym zakresie) Bułgaria (PCz powinny mieć więcej swobody w tym zakresie) Holandia i Finlandia – Przepisy dotyczące sankcji powinny być zgodne z MIFID II (w zakresie publikacji sankcji)

7 Definicja pośrednictwa ubezpieczeniowego Państwa mające zastrzeżenia: Polska (należy poddać pod dyskusję propozycję wyłączenia z zakresu definicji zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji) Austria (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Czechy (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Estonia (wyłączenie działalności w zakresie zawodowej obsługi roszczeń i likwidacji szkód) Grecja (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Węgry (wyłączyć należy zwrot „sprzedaż bezpośrednia) Włochy (należy uwzględnić inne czynniki, nie tylko wynagrodzenie) Litwa (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Holandia (należy wykreślić doradzanie) Słowacja (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Hiszpania (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Rumunia (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji) Bułgaria (ogólny wniosek o przedyskutowanie definicji)

8 Doradztwo Państwa mające zastrzeżenia: Polska (postulat o sprecyzowanie definicji) Czechy (należy sprecyzować, czym jest doradztwo na podstawie rzetelnej analizy a czym doradztwo świadczone w sposób bezpośredni) Estonia (należy wyjaśnić słowo rekomendacje) Węgry (należy sprecyzować zwrot „pośrednictwo bez doradztwa”) Włochy Litwa (jakie czynności obejmuje?) Holandia (należy wykreślić doradzanie) Rumunia Bułgaria (postulat wprowadzenia kategoryzacji pośredników ubezpieczeniowych)

9 KE a akty delegowane Państwa mające zastrzeżenia: Polska (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Czechy (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Dania (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Finlandia (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Holandia (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Rumunia (KE nie powinna otrzymać takich kompetencji) Państwa popierające zapis: Belgia Słowenia Pozostałe państwa nie odniosły się do tej kwestii.

10 Sądownictwo polubowne Państwa mające zastrzeżenia: Polska (należy sprecyzować, iż jest ono dobrowolne) Austria (wniosek o debatę nad tym przepisem) Czechy (Państwa Członkowskie powinny same uregulować szczegółowe kwestie związane z procedurą.) Grecja (Państwa Członkowskie powinny same uregulować szczegółowe kwestie związane z procedurą.) Węgry (Kryteria ustanowione w dyrektywie nie odpowiadają węgierskim przepisom w tym zakresie.) Holandia (Kwestia postępowania polubownego powinna pozostać w gestii państw członkowskich.) Słowenia (Zastrzeżenia w zakresie wprowadzenia postępowania polubownego w dyrektywie.) Słowacja (W zakresie postępowania polubownego postulat o przywrócenie tekstu dyrektywy IMD1.) Hiszpania (Należy przemyśleć zakres zastosowania postępowania polubownego.) Rumunia (Państwa Członkowskie powinny same uregulować szczegółowe kwestie związane z procedurą.) Pozostałe państwa nie zgłosiły zastrzeżeń

11 Bancassurance Państwa mające uwagi: Polska (postulat przyjrzenia się kwestii bancassurance) Szwecja - postuluje o włączenie do zakresu dyrektywy instytucji bankowych. Pozostałe państwa nie zgłosiły uwag

12 Uproszczona procedura rejestracyjna Państwa mające zastrzeżenia: Hiszpania (likwidacja procedury deklaracyjnej) Belgia (zastrzeżenia w zakresie uproszczonej procedury rejestracyjnej – jakie wymogi obowiązują w odniesieniu do rejestracji) Włochy (ogólne wsparcie dla uproszczonej procedury rejestracyjnej, ale zastrzeżenia co objęcia niektórych grup np. biur podróży, wypożyczalni samochodów zakresem art. 4 ust. 4 dyrektywy.) Grecja (z uproszczonej procedury rejestracyjnej wyłączone powinny być instytucje bankowe.) Estonia (należy wskazać bardziej szczegółowe kompetencje dla organu właściwego w uproszczonej procedurze rejestracji.) Czechy (procedura uproszczona – Państwa Członkowskie powinny mieć prawo do ustanowienia bardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie procedury uproszczonej.) Austria (budzi wątpliwości) Pozostałe państwa nie zgłosiły zastrzeżeń Polska ma wątpliwości w zakresie przedmiotowego zagadnienia.

13 Zbyt szeroki zakres dyrektywy Likwidatorzy szkód powinni być wyłączeni z zakresu dyrektywy: Państwa popierające ten wniosek: Austria Czechy Dania Estonia Finlandia Grecja Węgry Włochy Belgia Luksemburg Holandia Słowacja Hiszpania

14 MiFID II, PRIPs, Solvency II Wszystkie państwa członkowskie zgłosiły uwagi odnośnie zgodności projektu z postanowieniami MiFID II, PRIPs, Solvency II; odnoszą się one głównie do zgodności przepisów projektu dyrektywy IMD2 z przepisami MiFID II, PRIPs, Solvency II

15 SOLVENCY II Austria - przejrzystość i przekazywanie informacji klientowi: należy przejrzeć pod kątem postanowień dyrektywy Solvency II, Węgry - definicja „bliskich powiązań” jest zdefiniowana już w art. 13 paragrafie 17 Solvency II i nie jest zbieżna z definicją z projektu dyrektywy. Czy potrzebna jest definicja w dyrektywie IMD2? Hiszpania - Postuluje o wstrzymanie się z pracami nad dyrektywą dopóki dyrektywa Solvency II nie będzie ustalona.

16 Dodatkowe uwagi Propozycja wprowadzenia dodatkowych definicji: „konsumenta”, „usług wyceny szkód” Austria proponuje wprowadzenie obligatoryjnej broszury informacyjnej o każdym produkcie ubezpieczeniowym Słowenia zgłasza brak przepisu odnoszącego się do wzajemnego uznawania kwalifikacji Zastrzeżenia odnośnie kompetencji EIOPA (Austria, Hiszpania) Zastrzeżenia w zakresie przepisów odnoszących się do posiadania odpowiednich kwalifikacji (Włochy) Zastrzeżenia w zakresie definicji zależnego pośrednika ubezpieczeniowego (Hiszpania, Czechy, Grecja) Zastrzeżenia w zakresie definicji wynagrodzenia (Grecja) Propozycja nazwy dyrektywy (Rumunia, Czechy, Grecja, Luksemburg

17 Wielka Brytania – uwagi ustne Uwagi ustne, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Grupy Roboczej Rady UE do spraw Usług Finansowych w dniu 24.09.2012 r.: -Należy wykluczyć likwidatorów szkód z zakresu dyrektywy -Akty delegowane – zbyt wiele o zbyt szerokim zakresie jak na minimalną harmonizację -Ujawnianie prowizji pośredników – nie jest przekonana, czy jest to dobre rozwiązanie, informacja na żądanie klienta byłaby lepszym rozwiązaniem -Brak spójności między MIFID a IMD2

18 Francja – uwagi ustne Uwagi ustne, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Grupy Roboczej Rady UE do spraw Usług Finansowych w dniu 24.09.2012 r.: Zbyt szeroka definicja „pośrednika ubezpieczeniowego” Obowiązek doradztwa – obowiązek ten został już we Francji wprowadzony; dyrektywa z perspektywy francuskiej obniża standardy Należy zastanowić się nad wysokością sum gwarancyjnych Doradztwo niezależne – Francja popiera wprowadzenie przejrzystości wynagrodzeń, ale odnalezienie praktycznego pomysłu będzie trudnym zadaniem

19 Niemcy – uwagi ustne Uwagi ustne, które zostały zgłoszone na posiedzeniu Grupy Roboczej Rady UE do spraw Usług Finansowych w dniu 24.09.2012 r.: Likwidatorzy szkód powinni zostać wyłączeni z zakresu dyrektywy Informacja o wynagrodzeniu – czy w przypadku OC komunikacyjnego nie powinien przewidziany być wyjątek? Wątpliwości odnośnie nadzoru nad kształceniem Zastrzeżenia w zakresie definicji „produktu inwestycyjnego” Akty delegowane – należy zastanowić się nad celowością ich przyjęcia Zależny pośrednik – postulat o przywrócenie poprzedniej wersji definicji Zastrzeżenia w zakresie publikacji sankcji

20 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PROJEKT DYREKTYWY W SPRAWIE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO (IMD2)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google