Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IZBA CELNA w GDYNI Unijny Kodeks Celny Upoważniony przedsiębiorca AEO - zarys zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IZBA CELNA w GDYNI Unijny Kodeks Celny Upoważniony przedsiębiorca AEO - zarys zmian."— Zapis prezentacji:

1 IZBA CELNA w GDYNI Unijny Kodeks Celny Upoważniony przedsiębiorca AEO - zarys zmian

2 IZBA CELNA w GDYNI Wprowadzane z dniem 1 maja 2016r. nowe regulacje prawa celnego w znacznej mierze dotkną podmioty posiadające status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

3 Izba Celna w Gdyni Podmioty uczestniczące w obrocie towarowym z zagranicą będą zobligowane do stosowania zasad i procedur wynikających z nowych uregulowań zawartych w: ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L.2013.269.1) i w opublikowanych w grudniu 2015r. dwóch aktach o istotnym znaczeniu dla unijnego i polskiego prawa celnego tj. w:

4 Izba Celna w Gdyni ROZPORZĄDZENIU DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (dalej RWK)

5 Izba Celna w Gdyni W świetle nowych regulacji, kryteria jakie należy spełnić, aby uzyskać status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) uległy modyfikacji. Do najistotniejszych zmian z punktu widzenia przedsiębiorcy należy zaliczyć: -dodanie nowego kryterium przy ubieganiu się o pozwolenie AEOC (uproszczenia celne) „standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych” ( art. 39 lit. d UKC i art. 27 RWK) wnioskodawca lub osoba odpowiedzialna za sprawy celne będą zobowiązani do udowodnienia posiadania zawodowych umiejętności w sprawach celnych tj. min. trzyletnie doświadczenie lub odpowiednie kwalifikacje nadawane przez organy celne państwa członkowskiego, placówki oświatowe uznawane przez organy celne / organy odpowiedzialne za organizowanie szkoleń, stowarzyszenia zawodowe/branżowe uznawane przez organy celne lub akredytowane w Unii jako uprawnione do nadawania kwalifikacji. Kryterium to winno przyczynić się do regularnych szkoleń pracowników zajmujących się sprawami celnymi w przedsiębiorstwie.

6 Izba Celna w Gdyni -rozszerzenie kryterium „poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów celnych” o naruszenia przepisów prawa podatkowego i nie popełnienie poważnego przestępstwa karnego w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. ( art. 39 lit. a UKC i art. 24 RWK). Modyfikacjom uległy również pozostałe kryteria dotyczące: -zarządzania ewidencją handlową oraz transportową (art. 39 lit. b UKC i art. 25 RWK), -wypłacalności (art. 39 lit. c UKC i art. 26 RWK) -standardów bezpieczeństwa i ochrony (art. 39 lit. c UKC i art. 28 RWK). Powyższe zmiany obligują organ celny do przeprowadzenia ponownej oceny przyznanych świadectw upoważnionego przedsiębiorcy (AEO)

7 Izba Celna w Gdyni Proces wydawania pozwolenia Przyjęcie wniosku - sprawdzenie numeru EORI (obowiązek rejestracji) - sprawdzenie czy wnioskodawca posiada siedzibę na terenie Unii - sprawdzenie czy wniosek zawiera wszystkie wymagane informacje - sprawdzenie właściwości państwa członkowskiego oraz właściwości organu celnego - sprawdzenie czy w okresie ostatnich trzech lat nie zostało cofnięte świadectwo AEO. - dołączenie kwestionariusza samooceny Organ celny niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni sprawdza czy spełnione są warunki przyjęcia wniosku. Przyjęcie wniosku następuje z chwilą otrzymania przez organ celny wszystkich niezbędnych informacji. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyjęciu wniosku.

8 Izba Celna w Gdyni Proces wydawania pozwolenia Weryfikacja merytoryczna -Wyznaczeni audytorzy dokonują weryfikacji spełniania warunków i kryteriów niezbędnych do wydania pozwolenia AEO -Podstawowy termin na wydanie pozwolenia wynosi 120 dni z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni. Pozwolenie Pozwolenie AEO wchodzi w życie w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wydania. O wydaniu pozwolenie informowane są pozostałe państwa Unii poprzez system EOS (Wspólnotowy Elektroniczny System Przedsiębiorców) (do 1 marca 2018 wzór pozwolenia AEO zgodny z zał. 1d do RWKC)

9 Izba Celna w Gdyni Korzyści wynikające z posiadania statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO - Ułatwienia dla AEOS dotyczące deklaracji poprzedzających wyprowadzenie (nie będą wymagane inne dane niż w deklaracji złożonej w formie zgłoszenia celnego lub do powrotnego wywozu) - Uprzywilejowane traktowanie w odniesieniu do oceny i kontroli ryzyka AEO podlega mniejszej liczbie kontroli fizycznych i dokumentów AEOS, który złożył przywozową deklarację skróconą (… ) jest powiadamiany przez pierwszy urząd wprowadzenia o wybraniu przesyłki do kontroli (jeszcze przed przybyciem na obszar celny Unii) jeżeli AEO złoży deklarację do czasowego składowania, organ celny właściwy do jej przyjęcia powiadamia AEO o wyborze przesyłki do kontroli (przed przedstawieniem towaru do kontroli) jeżeli przesyłki zgłoszone przez AEO wybrano do kontroli fizycznej lub kontroli dokumentów – kontrole te przeprowadza się w pierwszej kolejności

10 Izba Celna w Gdyni „nowe” ułatwienia - dostępne wyłącznie dla posiadaczy statusu AEO: I. ograniczenie istniejących przywilejów: odprawa scentralizowana (art. 179 UKC) oraz zwolnienie z obowiązku przedstawienia towarów w procedurze uproszczonej w formie wpisu do rejestru (art. 182 UKC) II.świadczenie usług przedstawicielstwa celnego w innym państwie członkowskim, które reguluje dostęp do wykonywania zawodu agenta celnego, ze zwolnieniem z obowiązku przedstawienia dowodu „spełnienia praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych” (art. 18 ust. 3 UKC), III. zabezpieczenie generalne w obniżonej wysokości – w przypadku długów celnych oraz innych należności, które już powstały (art. 95 ust. 3 UKC i art. 158 ust. 2. RWK – do 30%),

11 Izba Celna w Gdyni „nowe” ułatwienia - dostępne wyłącznie dla posiadaczy statusu AEO: IV.przemieszczanie towarów czasowo składowanych między dwoma magazynami czasowego składowania zlokalizowanych w różnych państwach członkowskich (art. 148 ust. 5 lit b UKC), V. udzielenie pozwolenia na „samokontrolę” (art. 185 UKC)

12 Izba Celna w Gdyni Przepisy przejściowe Dostosowanie EOS – marzec 2018 Załącznik 1 c i 1 d do RWKC Ponowna ocena do 1 maja 2019r. 1. właściwy dyrektor izby celnej ze względu na siedzibę podmiotu (dotyczy również pozwoleń wydanych przez innych dyrektorów ic) 2. pozytywna ponowna ocena skutkuje wydaniem nowego pozwolenia oraz cofnięciem starego 3. zapewnienie ciągłości prowadzenia działalności podmiotu termin cofnięcia starego pozwolenia i wydania nowego wymaga uzgodnień pomiędzy właściwymi dyrektorami izb celnych.

13 Izba Celna w Gdyni DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "IZBA CELNA w GDYNI Unijny Kodeks Celny Upoważniony przedsiębiorca AEO - zarys zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google