Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RZESZÓW 20.12.2011. JEST : KURSY REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE Skierowanie na egzamin po przekroczeniu limitu punktów karnych BĘDZIE : BRAK MOŻLIWOŚCI ZREDUKOWANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RZESZÓW 20.12.2011. JEST : KURSY REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE Skierowanie na egzamin po przekroczeniu limitu punktów karnych BĘDZIE : BRAK MOŻLIWOŚCI ZREDUKOWANIA."— Zapis prezentacji:

1 RZESZÓW 20.12.2011

2 JEST : KURSY REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE Skierowanie na egzamin po przekroczeniu limitu punktów karnych BĘDZIE : BRAK MOŻLIWOŚCI ZREDUKOWANIA PUNKTÓW Skierowanie na kurs reedukacyjny po przekroczeniu limitu punktów karnych

3 Bezterminowe prawo jazdy Osoba pełnoletnia może prowadzić motorower po ukończeniu 18 lat bez prawa jazdy Prawo jazdy ważne maksymalnie 15lat Do prowadzenia motoroweru potrzebne jest prawo jazdy co najmniej kategorii AM

4 Do prowadzenia motocykla uprawnia prawo jazdy kategorii A lub A1 Młody kierowca nie ma obowiązku uczestniczyć w szkoleniu doskonalenia jazdy Do prowadzenia motocykla uprawnia prawo jazdy kategorii A, A1, lub nowej A2 Obowiązek ukończenia kursu doskonalenia umiejętności dla młodego kierowcy

5 Młody kierowca traci uprawnienia po zebraniu ponad 20 punktów karnych Młody kierowca traci uprawnienia po trzech wykroczeniach przeciwko bezpieczeństwu lub jednym przestępstwie drogowym

6 Nie ma okresu próbnego dla młodych kierowców Okres próbny dla młodych kierowców trwa 2 lata z możliwością przedłużenia o kolejne dwa

7 Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. W okresie próbnym kierowca jest obowiązany: 1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy: a) kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; 2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy; 3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu

8 W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się: 1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej

9 2 ) kierowania pojazdem nieoznakowanym w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3; 3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

10 4 ) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B. 4. Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

11 Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego: 1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów; 2 ) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 ust. 1

12 Badania psychologiczne obowiązkowe dla zawodowych kierowców Badania psychologiczne dodatkowo dla kierowców, którzy starają się o przywrócenie uprawnień lub trafili na kurs reedukacyjny

13 Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 1)14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 2) 16 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T; 3) 18 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E; 4) 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;

14 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, ( 20 KM) jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 6) 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9; 7) 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: a) A – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

15 a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim KAT. AM

16 czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;”,

17 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, ( 20,4 KM) c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM KAT. A1

18 a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. A 2

19 a ) motocyklem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. A

20 a) czterokołowcem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. B1

21 czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

22 a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. B

23 a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. C 1

24 a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, ….. i jw.. KAT. C

25 a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. D 1

26 a) autobusem, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; KAT. D

27 kierowca – osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem

28 motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;

29 motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy 45 km/h

30 Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje: 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym: 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na: wyborze z 2 zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” lub „NIE”, jednej prawidłowej odpowiedzi. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić w ciągu 10 sekund.

31 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia w tym: 6 pytania o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,. 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej prawidłowej odpowiedzi w ciągu 30 sekund

32 Każde pytanie posiada: jedną prawidłową odpowiedź, przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości: 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

33 Suma punktów możliwych do uzyskania podczas części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik egzaminu w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

34 Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

35 Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzania udzielonej odpowiedzi poprzez przejście do następnego pytania lub do momentu upłynięcia czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

36 W przepisach wprowadzono także zmianę związaną z nowym obiegiem dokumentów związanym ze szkoleniem, egzaminowaniem i uzyskiwaniem uprawnień przez kierujących pojazdami. Dotychczas osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnienia do kierowania pojazdami od razu udawały się do ośrodka szkolenia kierowców gdzie zapisywały się na szkolenie. Takie rozwiązanie powodowało, że często jako kandydaci na kierowców do ośrodków szkolenia kierowców trafiały osoby, które nie spełniały warunków do rozpoczęcia szkolenia oraz do uzyskania prawa jazdy ponieważ np. miały zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

37 W takim przypadku ośrodek szkolenia kierowców polegał wyłącznie na oświadczeniu osoby szkolonej którego nie był w stanie potwierdzić. To powodowało, że do ruchu drogowego jako kierujący pojazdami do nauki jazdy trafiały osoby które nie były do tego uprawnione. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zamiast trafić od razu do ośrodka szkolenia kierowców będzie musiała najpierw zgłosić się do właściwego Starosty.

38 Starosta na podstawie posiadanych dokumentów, na podstawie przedłożonych przez kandydata na kierowcę dokumentów takich jak orzeczenie lekarskie, zdjęcie, opłata za wydanie prawa jazdy, zgoda rodziców na rozpoczęcie szkolenia itp. oraz po stwierdzeniu, że osoba ta spełnia pozostałe warunki do rozpoczęcia szkolenia wyda jej dokument w postaci „Karty Kandydata na Kierowcę”. Dodatkowo wpisze tą osobę do rejestru osób bez uprawnień w obecnie stosowanym systemie komputerowym „Kierowca”.

39 Karta ta będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia zajęć w dowolnym ośrodku szkolenia kierowców. Po zakończonym szkoleniu kierownik tego ośrodka na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego wypisze na Karcie kandydata na kierowcę” zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Kandydat na kierowcę z tak wypełnioną kartą trafi następnie do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w którym przystąpi do egzaminu.

40 Pozytywny wynik egzaminu zostanie wpisany do karty kandydata na kierowcę, a następnie WORD prześle ten dokument ponownie do starosty który go wydał w celu zakończenia procedury wydania prawa jazdy.

41 System obiegu dokumentów, w połączeniu z możliwością weryfikacji danych osoby szkolonej i egzaminowanej w centralnej ewidencji kierowców, zapewni znaczne uszczelnienie procesu obiegu dokumentów i będzie zapobiegał istnieniu” czarnego rynku zaświadczeń o ukończonym szkoleniu”. Dodatkowo zostanie ograniczony do 1 szt. zestaw dokumentów jakim będzie posługiwał się kandydat na kierowcę w procesie uzyskiwania uprawnień.

42 teoretycznypraktyczny 200920102011200920102011 Krosno 20 35616 610 - 39 14632 508 - Przemyśl 10 9988 713 - 25 14617 923 - Rzeszów 30 58226 133 - 59 44051 430 - Tarnobrzeg 27 99322 524 - 58 58049 578 - województwo 89 92973 98065 661182 312151 439135 178

43

44 Ranking Word-ów cd.

45 Zmiany w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym Nowe, wprowadzające m.in. nowe ograniczenia prędkości, zostały uchwalone przez Sejm 29 października, a podpisane przez Prezydenta 18 listopada 2010 roku. W świetle nowych przepisów, od 1 stycznia 2011 roku podniesione zostają limity prędkości na polskich drogach ekspresowych dwujezdniowych i autostradach, które wynosić teraz będą odpowiednio 120 i 140 km/h.

46 Pojazdy zarejestrowane przed 20.06.2009 – musiały działać wraz z pozycyjnymi – nowelizacja dopuściła stosowanie św.do jazdy dziennej wraz z pozycyjnymi lub bez. Po 31.12.2009- sw.do j.dz. mają ŚWIECIĆ SAME ! Od 7.02.2011 – wszystkie nowe poj muszą posiadać światła do jazdy dziennej

47 1) 01 - wymagana korekta i/lub ochrona wzroku: 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka (i) kontaktowa (e), 01.03 - szkła ochronne, 01.04 - szkło matowe, 01.05 - przepaska na oko, 01.06 - okulary lub szkła kontaktowe,

48 02 - wymagana korekta słuchu: 02.01 - aparat słuchowy jednouszny, 02.02 - aparat słuchowy obuuszny,

49 05 - wymagane ograniczone korzystanie z pojazdu (obowiązkowe stosowanie subkodów): 05.01 - jazda tylko przy świetle dziennym, 05.03 - jazda bez pasażerów, 05.05 - jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy, 05.06 - bez prawa ciągnięcia przyczepy, 05.07 - bez prawa jazdy po autostradach,

50 40.11 - gałka na kierownicy,

51 70 - wymiana prawa jazdy wydanego za granicą,

52 71 - WTÓRNIK

53 78 - wyłącznie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów,

54 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. (Dz. U. NR.150 poz. 1679 z dnia 24 grudnia 2001 r.)

55

56

57

58

59

60

61

62 Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.


Pobierz ppt "RZESZÓW 20.12.2011. JEST : KURSY REDUKUJĄCE PUNKTY KARNE Skierowanie na egzamin po przekroczeniu limitu punktów karnych BĘDZIE : BRAK MOŻLIWOŚCI ZREDUKOWANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google