Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa z uwzględnieniem podejścia LEADER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa z uwzględnieniem podejścia LEADER."— Zapis prezentacji:

1 Założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa z uwzględnieniem podejścia LEADER

2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. Priorytet 3: „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie”.

3 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Podstawa prawna Art. 21 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Cele szczegółowe i cele przekrojowe Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe (3A)

4 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Rodzaj operacji 1. Odnowy wsi poprzez: budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne - kulturalne, rewitalizację lub odnawianie obiektów służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego lub historycznego, kształtowanie przestrzeni publicznej, zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami z przeznaczeniem na cele publiczne, odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci. 2. Tworzenie, modernizacja lub rozbudowa dróg lokalnych. 3.Rozwijanie i poprawa infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług. Definicja infrastruktury małej skali: „Pomoc przyznawana jest na infrastrukturę małej skali tj. zlokalizowaną w miejscowości wiejskiej lub mieście do 5 tys. mieszkańców, której realizacja jest zgodna z planami zagospodarowania lub innymi dokumentami planistycznymi gminy”.

5 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Beneficjenci  gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, której cele statutowe są zbieżne z celami ww. działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 - w zakresie odnowy wsi,  gmina, powiat lub ich związki – w zakresie tworzenia, modernizacji lub rozbudowy dróg lokalnych,  gmina, powiat lub ich związki – w zakresie rozwijania i poprawy infrastruktury handlowej

6 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poziom współfinansowania : 500 tys. – na miejscowość w okresie realizacji PROW 2014 – 2020 – zakres odnowa wsi 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 -2020 - zakres tworzenie, modernizacja lub rozbudowa dróg lokalnych 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji PROW 2014 -2020 - zakres infrastruktury handlowej Intensywność pomocy: Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

7 Scalanie gruntów Priorytet 4: Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Poprawa gospodarowania glebą (4C)

8 Scalanie gruntów Podstawa prawna Art. 18.1.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Cele szczegółowe i cele przekrojowe Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Poprawa gospodarowania glebą (4C) Rodzaj operacji Scalanie gruntów

9 Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne ograniczają się do: 1) kosztów opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej), 2) kosztów zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 3) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w pkt 1) i 2). Beneficjenci 1) starosta, 2) jednostka organizacyjna przekazana samorządowi województwa na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.).

10 Scalanie gruntów Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu, zostaną określone kryteria wyboru. Premiowane będą operacje przewidujące zastosowanie rozwiązań zapewniających ochronę środowiska. Rodzaj wsparcia Refundacja kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów. Intensywność pomocy Do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

11 Scalanie gruntów Warunki kwalifikowalności: Pomoc może być przyznana na projekty: 1)zgodne z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz. 1749 z późn. zm.) w szczególności poparte wystąpieniem do starosty ponad 50% właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia; 2)dla których opracowano założenia do projektu scalenia gruntów; 3) zgodne z przepisami prawa mającymi zastosowanie do tego rodzaju inwestycji, w szczególności: a) w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, b) w przypadku ich realizacji na obszarach NATURA 2000 oraz innych obszarach chronionych - zgodne z planami ochrony przewidzianymi odrębnymi przepisami dla takich terenów, 4) dla których maksymalny koszt opracowania projektu scalenia nie przekroczy kwoty: a) 813 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego b) 645 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw. 5) dla których maksymalny koszt wykonania prac poscaleniowych nie przekroczy kwoty: a) 1995 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego b) 1919 euro na 1ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

12 LEADER Obszar kwalifikujący się do wsparcia Podejście Leader będzie realizowane na następujących obszarach: 1) Gminy wiejskie 2) Gminy miejsko-wiejskie i gminy miejskie z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 000 mieszkańców Jedna lokalna strategia rozwoju będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców i maksimum 150 000 mieszkańców i obejmować obszar przynajmniej 2 gmin. Procedura i harmonogram wyboru lokalnych strategii rozwoju Wybór LGD i LSR będzie dokonywany przez komitet wybierający na poziomie regionalnym powołany przez instytucję odpowiedzialną za wybór LSR. Cele osi LEADER Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie inicjatyw lokalnych, Tworzenie miejsc pracy i stworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także stworzenie korzystnych warunków do tworzenia nowych firm, sprzyjających zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, Wykorzystanie lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, lokalizacji (położenia geograficznego), dziedzictwa kulturowego, historycznego (tradycji), przyrodniczego, potencjału mieszkańców, itp.

13 Działania w ramach osi LEADER Wsparcie przygotowawcze - Celem działania zachowanie i dalszy rozwój potencjału administracyjnego lokalnych grup działania w okresie poprzedzającym ich wybór i udzielenie wsparcia w ramach kosztów bieżących i aktywizacji, w tym podtrzymanie żywotności LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007- 2013 oraz przygotowanie LSR na lata 2014-2020 Operacje wdrażane w ramach lokalnych strategii rozwoju: Transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo; Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, w tym inkubatory kuchenne; Rozwój przedsiębiorczości; Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; Tworzenie i funkcjonowanie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw. Wdrażanie projektów współpracy - Celem działania osiągnięcie celów lokalnych strategii rozwoju wszystkich lokalnych grup działania będących partnerami projektu współpracy oraz nawiązanie bądź poszerzenie współpracy pomiędzy LGD Koszty bieżące – Celem działania jest finansowania kosztów bieżących lokalnych grup działania wybranych do realizacji LSR na lata 2014-2020 Aktywizacja – Celem działania wsparcie finansowe działań animacyjnych prowadzonych przez LGD, stymulujących proces rozwoju lokalnego i prowadzących do pobudzenia lokalnej społeczności do realizacji projektów zgodnych ze strategią.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Samorząd Województwa z uwzględnieniem podejścia LEADER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google