Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Omówienie wyników z dyskusji grupowych oraz wyników ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na zakończenie debaty. przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Omówienie wyników z dyskusji grupowych oraz wyników ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na zakończenie debaty. przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum."— Zapis prezentacji:

1 1 Omówienie wyników z dyskusji grupowych oraz wyników ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na zakończenie debaty. przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum Biura Kształtowania Relacji Społecznych Urzędu Miasta Poznania, MPK Sp. z o.o., Euro 2012, Infrastruktura 2012 oraz Aquanet S.A. Przygotował: Rafał Janowicz Poznań, 12 lipca 2011 Wyniki Debaty Obywatelskiej

2 2 Jak to zostało wcześniej opisane uczestników Debaty Obywatelskiej rekrutowano telefonicznie, kontrolując dobór uczestników pod względem płci, wieku, dzielnicy, w której mieszkają osoby rekrutowane. W efekcie zrekrutowano 150 mieszkańców miasta Poznania, których struktura odpowiadała strukturze mieszkańców wg GUS. Jednak ostatecznie w 2 - 3 dni przed datą debaty swoją obecność odwołało 30 osób głownie z przyczyn losowych i w efekcie udział w debacie wzięło 130 mieszkańców Poznania, z czego 127 osób wypełniło ankietę audytoryjną. Rezygnacja części uczestników (głównie z grupy wiekowej 30 - 59 lat) z udziału w niej w przeddzień debaty spowodowała, że grupa ta była prezentowana w trakcie debaty w mniejszym udziale niż w populacji. Aby wyniki ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na końcu debaty odpowiadały strukturze populacji Poznaniaków. Wyniki zostały poddane strukturze ważenia, tak aby można je było uogólniać dla całej populacji. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że standardowy błąd statystyczny dla próby N= 127 wynosi przy rozkładzie odpowiedzi 50/50% +/- 8,6%. Osobom rekrutowanym do udziału w „Debacie ” dostarczono zaproszenia, wstępny projekt budżetu oraz opracowanie dotyczące możliwych kierunków optymalizacji budżetu miasta Poznania. Osoby uczestniczące w debacie miały ok. 4 - 7 dni na zapoznanie się za materiałem i wyrobienie sobie opinii oraz przedyskutowanie tematu w swoim środowisku. Przebieg debaty był rejestrowany (zapis audio, zdjęcia, częściowo zapis wideo – sesja podsumowująca). Przebieg debaty był obserwowany przez przedstawicieli mediów (Telewizja WTK, Telewizja Polska, Szum TV, Radio Merkury, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, blubry.pl) oraz organizacji społecznych (Stowarzyszenia „My Poznaniacy”) oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i jednostek miejskich. Podstawowa charakterystyka uczestników Debaty jest prezentowana na kolejnych stronach raportu. Struktura uczestników Debaty Obywatelskiej charakterystyka uczestników [1]

3 3 struktura pr ó by wg GUS Liczba i struktura pierwotnie rekrutowanych Liczba i struktura uczestnik ó w Debaty przed ważeniem wynik ó w (obecnych na debacie) Liczba i struktura uczestnik ó w Debaty po dokonaniu procedury ważenia ProcentLiczba uczestnik ó wProcentLiczba uczestnik ó wProcent Liczba uczestnik ó wProcent 100,0%150100,0%127100,0%127100,0% Płeć Kobieta 54,7% 8254,70% 6652,0% 6954,3% Mężczyzna 45,3% 6845,3% 6148,0% 5845,7% Wiek 18-24 12,7% 2516,7% 45 35,4%1814,3% 25-29 11,3% 1610,7% 14 11,0% 1511,6% 30-39 19,3% 2516,7% 10 7,9%2519,3% 40-49 12,7% 1711,3% 11 8,7%1612,4% 50-59 18,7% 2919,3% 16 12,6%2317,8% 60 i więcej 25,3% 3825,3% 3124,4% 3124,7% Wykształcenie podstawowe 14,0% 2214,7%1713,4% 1814,2% zasadnicze (zawodowe) 21,3% 2416,0%9 7,1%2620,5% średnie ukończone, policealne 44,0% 7046,7%60 47,2 %5644,1% wyższe ukończone 20,7% 3422,7%41 32,3% 2721,3% Dzielnice zamieszkania Grunwald 21,9% 4026,7% 3527,6%2822,0% Jeżyce 14,1% 2214,7% 2620,5%1814,2% Nowe Miasto 25,1% 3422,7% 2318,1%3225,2% Stare Miasto 28,0% 3926,5% 2721,3%3527,6% Wilda 10,9% 1510,0% 1612,6%1411,0% Struktura uczestników Debaty Obywatelskiej charakterystyka uczestników [2] - przed i po procedurze ważenia

4 4 Struktura uczestników Debaty Obywatelskiej charakterystyka uczestników [3] – po dokonaniu procedury ważenia Stan cywilny [N=127] Dzieci w gospodarstwie domowym [N=127] Regularnie korzysta z komunikacji miejskiej [N=127] ma samochód/samochody/motor i z nich regularnie korzysta do przemieszczania się na terenie miasta [N=127] ma rower i z niego regularnie korzysta do przemieszczania się na terenie miasta [N=127] kibicuje (przynajmniej od czasu do czasu) poznańskim klubom piłkarskim Lech lub / i Warta ) [N=127]

5 5 Struktura uczestników Debaty Obywatelskiej charakterystyka uczestników [4] – po dokonaniu procedury ważenia ma dzieci korzystające z przedszkola [N=127] ma dzieci uczące się Poznaniu (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia / zawodowa) [N=127] Dochody gospodarstwa domowego na miesiąc netto [N=127]

6 6 Oświata rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

7 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i szkół zawodowych (łącznie ok. 370 placówek publicznych i 271 niepublicznych dla ok. 106 tys. dzieci i młodzieży oraz 3 młodzieżowe domy kultury, obiekty sportowe przy szkołach, w tym Orliki, bursy szkolne, ogródki jordanowskie). Wydatki na oświatę stanowią poważną pozycję w wydatkach bieżących Miasta Poznania - budżet na 2011 rok: 749,1 mln zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadań jest: Wydział Oświaty i jednostki podległe. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „oświaty” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Niemniej w pierwszej kolejności także ograniczymy wydatki do minimum na modernizację i wyposażenie (szczególnie, tę część, która nie podlega finansowaniu z kasy miejskiej). DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Tam, gdzie warunki lokalowe pozwalają jesteśmy za łączeniem szkół tego samego poziomu. Pozwoli to na redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem i urlopami. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Jesteśmy też za zrezygnowaniem z prowadzenia klas KKS Lech Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy jednak zwrócić uwagę na to, że uczestnicy Debaty sygnalizowali, że na oświacie nie należy oszczędzać, bowiem:  stanowi ona podstawę życia ludzi,  ludzie są przyszłością narodu,  oświata to kapitał ludzki na przyszłość,  należy inwestować w młodzież,  dobrze wychowana młodzież to bezpieczeństwo na przyszłość.

8 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „oświaty” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Wyjaśnienie sprawy finansowania z budżetu miasta szkół KKS Lech? 2.Czy na decyzje odnośnie likwidacji szkół mają też wpływ rodzice i miejscowa społeczność? 3.Co mamy rozumieć przez oddawanie – prowadzenie przedszkoli i szkół organizacjom społecznym? Urynkowienie i półprywatyzacja?

9 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „oświaty” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [1]: a)w wypadku przedszkoli:  46% za tym, aby zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli oddając prowadzenie przedszkoli (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym, w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty opieki przedszkolnej ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego jej poziomu lub jego podniesieniu  55% za tym, aby zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli ograniczając przyjmowanie do nich bezpłatnie dzieci poniżej 3 lat (bowiem ustawowo miasto powinno zapewniać opiekę przedszkolną dzieciom od lat 3) b)w wypadku szkół powinien:  80% za tym, aby zmniejszać koszty łącząc szkoły o podobnych profilach (np. zawodowe, technika), tak aby bardziej optymalnie wykorzystać bazę lokalową oraz posiadane kadry  70% za tym, aby zmniejszać koszty i zwiększać dochody Miasta sprzedając zwalniane budynki szkolne, czy też adaptując je i wynajmując w celu pozyskania środków do budżetu, ponosząc jednak koszty z tym związane i ryzyko nie wynajęcia  69% za tym, zmniejszać koszty likwidując klasy, do których jest bardzo mało chętnych uczniów (np. klasy w liceach, do których jest mało chętnych)  68% za tym, aby zmniejszać koszty zmniejszając liczbę klas sportowych rozproszonych w różnych szkołach na terenie miasta, co wymaga ciągłej kosztownej rozbudowy bazy sportowej w tych szkołach oraz utrzymywania trenerów różnych dyscyplin, a w efekcie znacznie podnosi koszty utrzymania szkół. W zamian za to kumulować tego typu kształcenie w 1-2 szkołach sportowych na terenie miasta, aby optymalnie wykorzystywać obiekty sportowe oraz kadrę  58% za tym, aby zmniejszać koszty dostosowując liczbę placówek oświatowych do zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży poprzez likwidację części placówek, w których jest mało dzieci i młodzieży i dla których prognozy pokazują, że liczba ta będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu  58% za tym, aby zmniejszać koszty oddając prowadzenie szkół (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty ich prowadzenia ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego poziomu kształcenia lub jego podniesienia  20% za tym, aby zmniejszać koszty ograniczając nakłady na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (które nie są finansowane z subwencji oświatowej) c) w wypadku infrastruktury oświatowej Miasto powinno wg 45% uczestników debaty ograniczyć tempo modernizowania obiektów oświatowych, przeznaczać tyle środków na lepsze wyposażenie placówek oświatowych, na ile pozwala na to budżet Miasta Poznań, jednak przy zachowaniu zakresu prac gwarantujących odpowiednie warunki nauki

10 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „oświaty” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [2]: d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych:  69% za tym, aby zlikwidować Ośrodek Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych i przekazać jego zadań do poradni psychologiczno – pedagogicznej,  48% za tym, aby rezygnować z prowadzenia klas pod patronatem KKS Lech (możliwość wygaszania klas piłki nożnej),  48% za tym, aby zlikwidować Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży,  47% za tym, aby wygaszać klasy lotnicze w LO XIV i w efekcie rezygnować z organizacji obozów szkoleniowych dla tych klas,  46% za tym, aby rezygnować z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach gimnazjalnych,  35% za tym, aby zrezygnować z dofinansowania pozastatutowej działalności samorządowych szkół i placówek oświatowych (konkursy, konferencje, spotkania szkolne, uroczystości rocznicowe),  34% za tym, aby rezygnować z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach ponad gimnazjalnych (licea i technika),  29% za tym, aby zrezygnować z dotacji dla organizacji pożytku publicznego,  29% za tym, zrezygnować z udziału szkół w programie "Ekolider" promującego postawy proekologiczne,  29% za tym, aby rezygnować z programu "Radosna Szkoła", w ramach którego budowane są place zabaw w szkołach,  20% za tym, aby zrezygnować z przyznawania Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia uczniów poznańskich szkół,  10% za tym, aby rezygnacja z zajęć pozalekcyjnych,  8% za tym, aby rezygnować z dowożenia niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 - 5 lat do przedszkoli. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

11 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku przedszkoli powinien: zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli oddając prowadzenie przedszkoli (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym, w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty opieki przedszkolnej ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego jej poziomu lub jego podniesieniu zmniejszać koszty prowadzenia przedszkoli ograniczając przyjmowanie do nich bezpłatnie dzieci poniżej 3 lat (bowiem ustawowo miasto powinno zapewniać opiekę przedszkolną dzieciom od lat 3) Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

12 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [2a] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku szkół powinien: zmniejszać koszty dostosowując liczbę placówek oświatowych do zmniejszającej się liczby dzieci i młodzieży poprzez likwidację części placówek, w których jest mało dzieci i młodzieży i dla których prognozy pokazują, że liczba ta będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu zmniejszać koszty łącząc szkoły o podobnych profilach (np. zawodowe, technika), tak aby bardziej optymalnie wykorzystać bazę lokalową oraz posiadane kadry Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

13 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [2b] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku szkół powinien cd: zmniejszać koszty zmniejszając liczbę klas sportowych rozproszonych w różnych szkołach na terenie miasta, co wymaga ciągłej kosztownej rozbudowy bazy sportowej w tych szkołach oraz utrzymywania trenerów różnych dyscyplin, a w efekcie znacznie podnosi koszty utrzymania szkół. W zamian za to kumulować tego typu kształcenie w 1-2 szkołach sportowych na terenie miasta, aby optymalnie wykorzystywać obiekty sportowe oraz kadrę zmniejszać koszty likwidując klasy, do których jest bardzo mało chętnych uczniów (np. klasy w liceach, do których jest mało chętnych) Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

14 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [2c] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku szkół powinien cd: zmniejszać koszty oddając prowadzenie szkół (wraz z budynkami przekazywanymi w najem z obowiązkiem utrzymania ich w dobrym stanie) organizacjom społecznym w sytuacji kiedy może to zmniejszyć koszty ich prowadzenia ponoszone przez miasto, przy zachowaniu obecnego poziomu kształcenia lub jego podniesienia zmniejszać koszty i zwiększać dochody Miasta sprzedając zwalniane budynki szkolne, czy też adaptując je i wynajmując w celu pozyskania środków do budżetu, ponosząc jednak koszty z tym związane i ryzyko nie wynajęcia Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

15 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [2d] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku szkół powinien cd: zmniejszać koszty ograniczając nakłady na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (które nie są finansowane z subwencji oświatowej) Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

16 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) w wypadku infrastruktury oświatowej Miasto powinno:

17 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4a] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach gimnazjalnych rezygnacja z finansowania dodatkowych godzin lekcji matematyki dla każdego ucznia w szkołach ponad gimnazjalnych (licea i technika) Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

18 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4b] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z prowadzenia klas pod patronatem KKS Lech (możliwość wygaszania klas piłki nożnej) rezygnacja z zajęć pozalekcyjnych Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

19 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4c] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: likwidacja Ośrodka Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych i przekazanie jego zadań do poradni psychologiczno - pedagogicznej) wygaszenie klas lotniczych w LO XIV i w efekcie rezygnacja z organizacji obozów szkoleniowych dla tych klas Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

20 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4d] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z dowożenia niepełnosprawnych dzieci w wieku 3 - 5 lat do przedszkoli likwidacja Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Nie wskazał/brak odp. Nie TakNie wskazał/brak odp. Nie Tak

21 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4e] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z przyznawania Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia uczniów poznańskich szkół rezygnacja z dotacji dla organizacji pożytku publicznego Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

22 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4f] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z udziału szkół w programie "Ekolider" promującego postawy proekologiczne rezygnacja z programu "Radosna Szkoła", w ramach którego budowane są place zabaw w szkołach Nie wskazał/brak odp. Nie Tak Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

23 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [4g] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) szukać oszczędności poprzez rezygnację z realizacji niektórych zadań nieobligatoryjnych: rezygnacja z dofinansowania pozastatutowej działalności samorządowych szkół i placówek oświatowych (konkursy, konferencje, spotkania szkolne, uroczystości rocznicowe) Nie wskazał/brak odp. Nie Tak

24 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [5a] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) oświata ogółem:

25 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [5b] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) oświata ogółem cd.:

26 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [5c] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) oświata ogółem cd.:

27 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [5d] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) oświata ogółem cd.:

28 Oświata: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [5e] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania oświaty podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) oświata ogółem cd.:

29 Oświata: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na oświatę proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi86,4% obowiązkiem nauczyciela jest uczyć - dodać do programu3,3% poszukiwanie prywatnych przedsiębiorstw, które mogłyby finansować w całości lub częściowo, wspierać pewne zdarzenia, konkursy, nagrody, zajęcia szkolne dodatkowe itp. w zamian za, np. obniżenie podatków płaconych do miasta lub inne ulgi i obniżenie kosztów działalności 2,7% w konkursach, np. 'akademicki Poznań' nie wszystkie miejsca muszą być nagrodzone, zakres zadań pełnionych przez CDZM powinien być przekierowany do zakresu pedagoga szkolnego (Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży). Rezygnacja z podwyżek dla nauczycieli-bardzo często wielu z nich udziela zajęć dodatkowych, pomimo braku opodatkowania. 1,0% kluby, świetlice muszą się same dotować1,0% oświata to dział, który w sposób szczególny powinien być otoczony finansowym wsparciem z budżetu miast,9% pytanie brzmi jakie efekty przynoszą działania powyższych organizacji? Czy CDZ jest bardziej skuteczny niż psycholog nie wiem, nie mam dzieci,9% powrócić do odpłatności chociaż w 50%, za przedszkole przez dzieci niepełnosprawne, rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą się starać o ulgi,9% obciąć jedną godzinę lekcji religii,8% weryfikacja miejsca płacenia podatków przez rodziców dzieci (deklaracja, formularz NIP),5% likwidacja przedmiotów przestarzałych i niepotrzebnych: przysposobienie obronne, podstawy przedsiębiorczości czy wiedza o kulturze, zmniejszenie intensywności zajęć WF i religii,4% uważam, że na oświatę i tak już jest za mało pieniędzy przeznaczonych, co przekłada się na ograniczenie rozwoju nauki, ludzie w mniejszym stopniu się rozwijają,3% ograniczenie administracji w szkołach i przedszkolach. Popierać rozwój usług prywatnych.,3% łączenie struktury administracyjnej w pobliskich szkołach (wspólne zakupy, księgowość), łączenie szkół gimnazjalnych, zawodowych,3% ocenić efektywność wykorzystanych środków tzn. uzyskane efekty na poszczególnych działaniach, np. zajęcia pozalekcyjne czy nagrody miasta,2% centrum doradztwa zawodowego połączyć z ośrodkiem Niepowodzeń Szkolnych i przyporządkować kuratorium,0%

30 30 Komunikacja zbiorowa rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

31 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: Organizacja i zarządzanie systemem transportu miejskiego (autobusowego i tramwajowego) wraz obsługą przystanków i automatów biletowych. Wydatki na komunikację zbiorową stanowią poważną pozycję w wydatkach bieżących Miasta Poznania - budżet na 2011 rok: 358,2 mln zł Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zarząd Transportu Miejskiego. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „komunikacja zbiorowa” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Ograniczenie tempa modernizacji w zakresie rozwoju: bo już mamy tabor kupiony (nowy) i już wystarczy, na razie już mamy; ewentualnie można się zastanowić nad kupieniem mniejszych autobusów (mikrobusów), które będą zużywały mniej paliwa, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Włączenie gmin ościennych do komunikacji miejskiej, aby dzielić koszty: bardzo dużo mieszkańców, tych gmin dojeżdża do miasta i zostawiają pieniądze w mieście; rozwiązanie korzystne dla tych gmin; obawa o to czy te gminy będą chciały, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: dostosować regularność i częstotliwość jeżdżenia autobusów i tramwajów w ciągu doby (np. na mniej uczęszczanych trasach i godzinach nocnych): większe zadowolenie pasażerów; zyskamy na taborze i benzynie; brak „pustych kursów” Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, że jedna z grup w trakcie Debaty wybrała „komunikację zbiorową” jako obszar, w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że:  w tym obszarze są podejmowane nieracjonalne decyzje – niskopodłogowe autobusy a teraz wysokie,  jest to największa suma wydatków (wśród wyznaczonych do optymalizacji).

32 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup odpowiedzialna była za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie komunikacji zbiorowej grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1. Jaki plan ma MPK na odzyskanie klientów i jakie działania prowadzi w celu uzyskania pasażerów? 2.Czy MPK ma plan na to aby nie podwyższać cen biletów? 3.Uzasadnienie dla decyzji o zmianie biletów na 15 minutowe i dlaczego MPK na tym straciło? 4.Czy mikrobusy można zastosować na liniach mało uczęszczanych/obłożonych i liniach nocnych? 5.Czy można wprowadzić 5 minutowe bilety? 6.Jaki jest sens, i ewentualne koszty, wprowadzenia wielofunkcyjnej, procesowej karty miejskiej?

33 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „komunikacji zbiorowej” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku bieżących kosztów przewozu 57% za tym, aby szukać oszczędności zmniejszając częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów w godzinach kiedy jest mało pasażerów, ale część środków przeznaczając na wzrost intensywności kursów w okresach szczytu komunikacyjnego, b)w wypadku infrastruktury komunikacyjnej 48% za tym, aby ograniczyć tempo modernizacji i polepszania infrastruktury komunikacyjnej (torowisk, przystanków, etc.) do zakresu, na jaki pozwala budżet przekazywany przez Miasto Poznań, jednak przy zachowaniu zakresu prac gwarantujących bezpieczeństwo, choć czasami kosztem niższego komfortu dla klientów, c)w wypadku taboru (tramwajów/autobusów) 42% za tym, aby ograniczyć tempo modernizacji i polepszania, np. poprzez montaż klimatyzacji, biletomatów i realizować je w tempie na jakie pozwalają środki przekazywane przez Miasto Poznań, choć czasami kosztem niższego komfortu dla klientów, d) w wypadku działań na rzecz zwiększania przychodów:  39% za tym, aby prowadzić działania na rzecz zachęcania obywateli do korzystania z komunikacji publicznej dzięki poprawie jej jakości,  38% za tym, aby zlikwidować ulgi dla rodzin pracowników MPK Poznań,  34% za tym, aby zwiększać liczbę kursów w godzinach szczytu. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

34 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku infrastruktury komunikacyjnej:

35 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) w wypadku taboru (tramwajów/autobusów):

36 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) w wypadku bieżących kosztów przewozu:

37 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) w wypadku działań na rzecz zwiększania przychodów:

38 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[5] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) ogółem

39 Komunikacja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[6] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania komunikacji zbiorowej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) ogółem cd.

40 Komunikacja zbiorowa: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na komunikację zbiorową proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi82,4% wprowadzenie biletów przystankowych zamiast czasowych4,6% poprawić stan techniczny autobusów, np. czy potrzebne jest włączanie ogrzewania w pojazdach w momencie gdy temperatura powietrza przekracza 20stopni3,4% kreowanie różnorodnych koncepcji, kampanii reklamowych promujących, np. przyjazne MPK lub mniejsze korki w mieście, gdy zwiększymy korzystanie z miejskich środków komunikacyjnych.2,7% zmniejszyć częstotliwość kursowania tramwajów i autobusów, na których jest bardzo mało pasażerów, znieść ulgi dla rodzin pracowników MPK1,2% zamiast ulg dla rodzin pracowników i pozaustawowych ulg dla przyjezdnych wprowadzić ulgi wakacyjne dla osób uczących się, bilety w tramwajach i autobusach, konieczny biletomat przy dworcu zachodnim - wiele osób przyjeżdża do Poznania nocą lub nad samym ranem i nie ma gdzie kupić biletu 1,0% jaki procent daje miasto w prezencie rodzinom MPK udzielając ulg dla rodzin w biletach1,0% montaż biletomatów ograniczyć do linii podmiejskich, w mieście sprzedaż biletów w punktach prasowych (np. kiosk),9% rozsądna gospodarka wielkością pojazdów,8% w przypadku komunikacji autobusowej zastąpienie na liniach o mniejszej frekwencji mniejszym taborem(10-12 miejsc) zamiast normalnych, okresowe zmniejszanie wielkości pojazdów mogłoby dotyczyć również linii na których następuje duża frekwencja ich wykorzystania w ciągu dnia. Egzekwować od firm ochroniarskich ochronę przystanków i taboru,5% małe busy w godzinach małej liczebności pasażerów,3% usprawnić komunikację, zlikwidować wąskie gardło Kaponiery, by linie były od siebie niezależne, co skróci czas przejazdu,3% dążyć do sprywatyzowania MPK lub też jego rozczłonkowania na kilka prywatnych firm,3% ograniczyć nocne linie z wyjątkiem piątku i soboty,3% optymalizacja zatrudnienia, modernizacja taboru, oraz organizacji pracy,2% zwiększenie kursowania linii tramwajowych w godzinach szczytu, stabilizacja cen biletów, parkingi buforowe,0% przedłużenie linii '6' i '15' do pętli Junikowo na okres całego tygodnia,0% wynajem autobusów dla wycieczek szkolnych i innych, częstsze kontrole biletów - podniesienie kwot kar za przejazd bez biletów,0% w upalne dni 26stopni i więcej klimatyzacja musi działać,0% parkingi podmiejskie-rezygnacja ze składów samochodowych zwiększy przy prawidłowej promocji liczbę korzystających z komunikacji publiczne - zwiększenie dochodów z biletów, drogi rowerowe rozsiane w całym mieście - mniejsze obciążenie dróg i dodatkowe korzystanie ze środków komunikacji,0%

41 41 Drogi publiczne i oświetlenie dróg rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

42 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: budowa, modernizacja, remonty oraz utrzymanie dróg na terenie miasta Poznania, w tym oświetlenie, ochrona, utrzymanie urządzeń, utrzymanie zieleni w pasie drogowym i czystości (wraz z odśnieżaniem) - poza autostradami i drogami ekspresowymi. Wydatki na drogi i ich oświetlenie stanowią poważną pozycję w wydatkach bieżących Miasta Poznania - budżet na 2011 rok: 137,4 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zarząd Dróg Miejskich W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „dróg publicznych i ich oświetlenia” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Ograniczenie inwestycji bieżących, które dotyczą dużo większych inwestycji przyszłości: trzecia rama – wiadukt na ul. Grunwaldzkiej w ciągu trzeciej ramy komunikacyjnej), ograniczenie ilości sygnalizacji świetlnej, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Nie budować dróg rowerowych na kredyt: nie jest to kwestia niezbędna, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Powiększenie strefy parkowania: Wilda, ul. Głogowska; promowanie komunikacji miejskiej; zróżnicowanie i opłat w strefie parkingowej. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, że w dwóch grupach w trakcie Debaty wskazano obszar ”dróg publicznych i ich oświetlenia” jako ten w którym nie należy szukać oszczędności, argumentując to tym że:  bardzo złym stanem dróg,  jest top obszar konieczny do rozwoju miasta,  jest to obszar, który ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców,  jakość dróg wpływa na jakość życia mieszkańców.

43 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie dróg publicznych i ich oświetlenia grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1. Czy miasto ma zamiar wypracować politykę w sprawie dróg rowerowych? 2. Dlaczego ulica Śniadeckich jest w połowie objęta SOP? 3. Jak wygląda proces dofinansowania remontów dróg z UE?

44 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „dróg publicznych i ich oświetlenia” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku remontów dróg 40% za tym, aby remontować i modernizować drogi tak aby były w jak najlepszym stanie korzystając z kredytów bankowych i dotacji unijnych, nawet jeśli będzie to powodowało zwiększanie zadłużenia miasta Poznań, b)w wypadku dróg rowerowych 58% za tym, aby ograniczyć tempo budowy dróg rowerowych do niezbędnego minimum w zakresie na jaki pozwala budżet Miasta Poznań, jednak dbając o to aby w wypadku budowy lub przebudowy dróg powstawały również nowe drogi rowerowe, c)w wypadku utrzymania dróg zimą:  64% za tym, aby tańszego żwiru bez dodatków soli, który zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu, ale nie rozpuszcza śniegu i lodu, ale jednocześnie nie wpływa negatywnie na zieleń w okolicach drogi  45% za tym, aby odśnieżać i utrzymywać przejezdność dróg w mieście zimą na dotychczasowym poziomie, nawet jeśli wiąże się to dla miasta z koniecznością wzięcia kredytów bankowych i lub skorzystania z innych form finansowania co będzie powodowało zwiększanie zadłużenie d)w wypadku utrzymania zieleni miejskiej w pasie drogowym (przegląd drzew i krzewów, renowacja, koszenie, upiększanie, podlewanie, nawożenie, renowacja ubytków) 51% za tym, aby w celu uzyskania oszczędności zrezygnować z części prac upiększających i renowacyjnych, a prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej w pasie drogowym ograniczyć do niezbędnego minimum. Prowadzić tylko i wyłącznie działania na jakie pozwala budżet e)w wypadku stanu systemu kanalizacji deszczowej (czyszczenie, renowacja, udrażnianie interwencyjne, usuwanie awarii) 43% za tym, aby dbać o stan bieżący i rozbudowę kanalizacji deszczowej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo oraz jej sprawne funkcjonowanie, nawet jeśli to wiąże z koniecznością wzięcia kredytów bankowych lub skorzystania z innych forma finansowania, f)Ponadto w opinii uczestników debaty Miasto Poznań powinno szukać optymalizacji wydatków na utrzymanie dróg poprzez: a)37% za tym, aby zmniejszać koszty oświetlenia dróg, nawet jeśli obniży to komfort jazdy po drogach, estetykę miasta, b)29% za tym, aby osiągnąć to poprzez poszerzenie strefy płatnego parkowania, co przyczyniłoby się do zmniejszenia ruchu w mieście i pozwoliłoby pozyskać środki z opłat parkingowych lub też poprzez zwiększenie opłat w strefie płatnego parkowania, c)26% za tym, aby osiągnąć to zmniejszając koszt modernizacji dróg, ulic i chodników na terenie miasta i odkładając część prac z tym związanych do czasu, kiedy stan finansów miejskich będzie na to pozwalał budżet. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

45 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku remontów dróg:

46 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) w wypadku dróg rowerowych:

47 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) w wypadku utrzymania dróg zimą:

48 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) w wypadku utrzymania dróg zimą i wykorzystania różnych środków. Czy do utrzymania przejezdności dróg w mieście zimą wykorzystywać:

49 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[5] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) w wypadku utrzymania zieleni miejskiej w pasie drogowym (przegląd drzew i krzewów, renowacja, koszenie, upiększanie, podlewanie, nawożenie, renowacja ubytków) należy:

50 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[6] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) f) w wypadku stanu systemu kanalizacji deszczowej (czyszczenie, renowacja, udrażnianie interwencyjne, usuwanie awarii) należy:

51 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[7] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania dróg publicznych i ich oświetlenia podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) g) czy Miasto Poznań powinno szukać optymalizacji wydatków na utrzymanie dróg:

52 Drogi publiczne i oświetlenie dróg: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na drogi publiczne i oświetlenie dróg proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi85,3% W celu optymalizacji oszczędności zwiększyć obszar strefy płatnego parkowania, zezwalając i zapewniając parkingi dla mieszkańców tych terenów, np. mniejsze opłaty dla nich, karnety miesięczne3,1% promować poruszanie się po mieście rowerami, co może pozwolić zmniejszyć natężenie ruchu, zmniejszyć intensywność pogarszania się stanu dróg, a także zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza2,7% remont dróg jest niezbędny dla Poznania by był on naszą wizytówką na Euro 2012, drogi zamiast piaskiem, czy żwirem posypywać piaskiem, zlecić odśnieżanie dróg innym firmą i za nie odśnieżanie dróg nakładać kary - pamiętać o podpisaniu stosownej do tego umowy, 'wykorzystać' więźniów z mniejszymi karami do oczyszczania ulic, aby zarabiali na siebie 1,0% do odśnieżania zatrudnić więźniów lub osoby, które nie płacą czynszu; sprawdzać czy prace są wykonane - odpowiedzialność1,0% żadna z w/w propozycji nie odpowiada moim wymaganiom. Muszą znaleźć się pieniądze z budżetu miasta aby modernizować i naprawiać uszkodzone nawierzchnie jezdni- szczególnie po zimie,9% prowadzić remonty generalne mniejszych odcinków drogi a nie jedynie zaklejanie ubytków, które starcza na krótki czas,9% egzekwować 'mandaty' za parkowanie na chodnikach,8% remonty- wysoka jakość wykonania,8% należałoby w końcu rozpocząć remont tak ważnych miejsc jak, np. Rondo Kaponiera, warto by też poszerzyć niektóre drogi. np. Obornicka,7% należy usuwać wszystkie negatywne zjawiska na bieżąco nie dopuszczać do poważnych uszkodzeń to spowoduje mniejsze dotacje,7% rozsądne planowanie i nadzór inwestycji,6% zmiana technologii wykonywania nawierzchni ulic, by znacząco wydłużyć trwałość nawierzchni, obecnie dziury i przełamy pojawiają się w 2,3 roku po remoncie, w szczególności po zimach o znacznych opadach i dużych skokach temperatur. Można by skorzystać z wzorów technologii niemieckiej.,5% ograniczyć wydatki dotyczące prac upiększających do niezbędnego minimum,4% zaprzestać posypywania zimą ulic nie utwardzonych,3% dbałość bieżąca o drożność urządzeń odprowadzających wody opadowe- czyszczenie studzienek kanalizacyjnych. Nielogiczne sformułowanie pytań- straszenie1) albo koniecznością zaciągania kredytów, 2) albo zgoda na chwilowe zalew a nie. Wymagać od firm realizacji ich obowiązków, np. czyszczenie studzienek,2% zwiększenie przepustowości dróg poprzez przeprowadzenie szybkich i profesjonalnych remontów, czego przykładem jest, np. zbyt długie remonty drogowe na ul. Grunwaldzkiej, a dodatkowym kamieniem do ogródka jest brak wiaduktu na przejeździe kolejowym na ul. Grunwaldzkiej przez co są korki w godzinach szczytu,0% poprawienie jakości dróg wewnętrznych zwiększenie miejsc parkingowych,0% zamiast drogich ścieżek rowerowych można by budować w zastępstwie budować 'pasy rowerowe‘, czyli wydzielone pasy dla rowerów w ramach i tak szerokich ulic taka tendencja jest w o wiele bogatszych miastach Skandynawii czy Europy Zachodniej,0% budować/modernizować mniej dróg, jednak te budowane powinny mieć najwyższy standard- w późniejszych latach nie będą musiały być remontowane,0% konieczny remont Trasy Katowickiej,0% stacje rowerowe, rozwiązanie londyńskiego City- ścisłe centrum za opłatą, kontrola firm którym zleca się budowę dróg - drogi nowe są najczęściej słabej jakości i potem trzeba się zastanawiać nad rodzajem środków chemicznych,0%

53 53 Administracja rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

54 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: Obsługa mieszkańców w takich sprawach jak: sprawy obywatelskie (USC, dowody, paszporty, rejestracja samochodów, prawa jazdy, pozwolenia na budowę, wsparcie dla inicjatyw obywatelskich (np, budowy dróg, kanalizacji, etc.), rejestracja firm, wydanie decyzji administracyjnych, pozwoleń i obsługa obywateli w innych wyżej nie wymienionych sprawach. Organizacja i koordynacja działań wszystkich służb miejskich i wydziałów, organizacja pracy, sprawy pracownicze, zarządzanie finansami miasta i kontrola nad nimi, sprawy pracownicze, organizacja komunikacji z mieszkańcami i informowanie mieszkańców, reprezentacja miasta na zewnętrz, wsparcie i organizacja działania Rady Miasta. Wydatki na tak rozumiany obszar „administracja” w wydatkach bieżących Miasta Poznania w budżecie na 2011 rok wynosiły 135, 3 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Biuro Audytu i Kontroli, Biuro Rady Miasta, Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, Gabinet Prezydenta, Biuro Koordynacji Projektów, Miejski Rzecznik Konsumentów, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Budżetu i Analiz, Wydział Finansowy, Wydział Informatyki, Wydział Komunikacji, Wydział Organizacyjny, Wydział Obsługi Urzędu, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „administracja” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zmniejszyć ilość kierowników w urzędach: przerost ilości kierowników w stosunku do kierowników szeregowych; więcej kierowników oznacza rozmywanie się odpowiedzialności, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zamrozić podwyżki dla pracowników urzędu na czas kryzysu: nie stać nas obecnie na podwyżki, Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru:

55 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie „administracji” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Dlaczego administracja w Poznaniu jest tak bardzo rozbudowana? 2.Czy jest szansa na skrócenie procedur i jakie są na nie pomysły? Sprawy cywilne? Należy zwrócić uwagę na to, że w 8 grupach w trakcie Debaty wybrano „administrację” jako obszar w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że:  za jest w niej dużo osób, za dużo urzędników, mnożenie etatów, są zbędne stanowiska, przerost zatrudnienia,  zbędne wydatki na biura i ich modernizacje czy remonty,  za duża biurokracja, ograniczyć biurokratyzm,  ma duży budżet i coś można na pewno poprawić w wydatkach, duża pozycja budżetowa, wysoki budżet – wysoka możliwość optymalizacji,  zmniejszyć ilość etatów wśród nieefektywnych pracowników,  zwiększyć odpowiedzialność pracowników za podejmowane decyzje,  mała efektywność, zbyt wielu urzędników powinna być większa efektywność pracy, dublowanie obowiązków,  wysokie uposażenia,  administracja działa źle, urzędnicy źle funkcjonują,  nie zamawiać tylu ekspertyz tylko wykorzystać potencjał tkwiący w urzędnikach lub studentach,  lepiej negocjować zamówienia publiczne,  administracja jest zbyt rozbudowana w Polsce – „działy widmo” nie wiadomo czym się zajmują,  straszenie odejściem pracowników jest niegodziwe, bo jest duże bezrobocie (uwaga do broszury),  niekompetentni urzędnicy,  nieterminowość,  za dużo osób do spraw niepotrzebnych,  duże rozdrobnienie jednostek. Ponadto w trakcie dyskusji w pozostałych grupach zadano odnośnie obszaru „administracja” następujące pytania: 1. Jakie jest zadłużenie miasta Poznania łącznie ze wszystkimi zobowiązaniami? 2. Czy jest plan/strategia długoterminowa w zakresie budżetu miasta?

56 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „administracji” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: W wypadku bieżących wydatków bieżących na „administrację” sugerowano przede wszystkim aby: 91% za tym, aby lepiej negocjować ceny kupowanych usług i produktów na potrzeby prowadzonej działalności, wykorzystywać silną pozycję negocjacyjną jako duży zamawiający, żeby minimalizować koszty działalności bieżącej, 80% za tym, aby zmniejszyć liczbę pracowników Urzędu Miasta, aby przeznaczyć oszczędności je na podwyżki dla najbardziej kompetentnych pracowników gwarantujących wysoką jakość funkcjonowania Miasta i podnieść efektywność pracy wszystkich pracowników, 59% za tym, aby jeśli to konieczne zrezygnować z części ekspertyz i opracowań zamawianych u ekspertów zewnętrznych, nawet jeśli może to wpływać na zmniejszenia trafności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji, 57% za tym, aby zmniejszyć liczbę pracowników Urzędu Miasta, nawet jeśli miałoby to zmniejszyć sprawność działania Urzędu Miasta i w efekcie obniżyć standardy obsługi mieszkańców i uniemożliwić terminową realizację części zadań, 49% za tym, aby jeśli to konieczne podnieść wynagrodzenia części pracowników (o wysokich kompetencjach potrzebnych miastu), a oszczędności szukać w innych obszarach, 44% za tym, aby obniżyć wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta do czasu poprawy kondycji finansowej miasta mimo, że może to spowodować odejście najbardziej kompetentnych pracowników, co w efekcie może doprowadzić do gorszego funkcjonowania Miasta. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

57 Administracja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [1a] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „administracji” podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011)

58 Administracja: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [1b] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „administracji” podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011)

59 Administracja: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na administrację proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi84,1% skracać czas procedur dotyczących, np. wydawania nowego kolejnego dowodu rejestracyjnego pojazdu, decyzja o zabudowie danego właściciela4,6% wprowadzenie 'oceny pracowniczej' zmiana organizacji pracy co spowoduje optymalizację pracy- większa efektywność pracy3,4% zatrudniać na wielu stanowiskach na których jest to możliwe zamiast zwykłych etatowych pracowników, studentów lub absolwentów na staże bezpłatne lub niepełnopłatne, które staże mimo niepełnych zarobków pozwala młodym ludziom zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe 2,7% negocjacja ceny tak, by kwoty starczały na przedsięwzięcia, zredukować kadrę kontrolną1,0% zminimalizować osoby pracujące w promocji Miasta zmniejszyć ilość1,0% należy pomniejszyć kadrę kierowniczą,7% lepsze kontrolowanie urzędników,6% połączyć wydziały UM i zlikwidować cześć dyrekcji,6% czy wszyscy pracownicy po 65r życia są niezbędni- zatrudnić młodych po studiach,4% w urzędzie miasta postawił na nową kadrę managerską ze świeżym podejściem do tematyki. Postawił konkrety i planowanie długoterminowe,3% obniżyć w proporcjach do zarobków (np prezes 25%, dyrektor 20%, kierownik 10% inni 5%). Zredukować ilość pracowników nie przez zwalnianie lecz 'oczekiwanie' na emerytów oraz nie przyjmowanie do pracy w Urzędzie nowych pracowników,3% Oceniać jakość pracy urzędników i pracowników, aktywna działalność w zatrudnieniu. Zmniejszyć liczbę pracowników UM bez obniżenia standardu obsługi. Dbałość o właściwa jakość ekspertyz i wysokość kosztów za nich,2% administracja powinna być bardziej zorganizowana,0% stawiać na jakość i efektywność pracowników – zdolni; optymalizacja oszczędności co do miejsc urzędowych, budynków,0% obniżyć pensje dyrektorom Wydziałów. Zwykli pracownicy-urzędnicy- mają ją dość niską,0% przeprowadzić należy badania, które urzędy- jednostki administracyjne mają najmniej petentów w skali roku- tam zmniejszyć liczbę pracowników i podnieść pensje tym najpotrzebniejszym i mającym najwięcej obowiązków,0% jak głowa jest zdrowa to i organizm dobrze funkcjonuje, urzędnicy muszą być kompetentni bo sama infrastruktura nie zarządzi prawidłowo miastem,0%

60 60 Polityka społeczna rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

61 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: Udzielanie pomocy potrzebującym mieszkańcom miasta, w tym: świadczenia alimentacyjne i pomocy społecznej, zasiłki stałe, dożywanie, prowadzenie 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 7 domów pomocy społecznej, 44 ośrodków (w tym 2 miejskich), wsparcie dla seniorów, bezdomnych, osób niepełnosprawnych oraz osób chorych psychicznie, 2 ośrodki adopcyjno-wychowawcze, 4 żłobki z 10 filiami, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wydatki na tak rozumiany obszar polityka społeczna w wydatkach bieżących Miasta Poznania w budżecie na 2011 rok wynosiły 182,5 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych z jednostkami podległymi, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „polityka społeczna” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Uszczelnić system i lepiej kontrolować czy osoby otrzymujące pomoc faktycznie spełniają jej kryteria: pomoc finansową będą otrzymywały osoby, które rzeczywiście jej potrzebują, a nie takie, które po prostu wiedzą jak wykorzystać luki w prawie, DRUGI i TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Brak pomysłu Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, że w 2 grupach w trakcie Debaty wybrano „politykę społeczną” jako obszar w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności argumentując to tym, że:  środki często wykorzystują ludzie, którzy na to nie zasługują,  to jest „pralnia pieniędzy”  trzeba przeorganizować.

62 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „polityka społeczna” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Jakie miasto widzi możliwości na zamianę większego mieszkania na mniejsze? Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „polityka społeczna” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a) 56% za tym, aby szukać możliwości optymalizacji wydatków bieżących ograniczając nakłady na edukację mieszkańców o trzecim sektorze - organizacjach społecznych/ pozarządowych, b) 53% za tym, aby szukać możliwości optymalizacji wydatków bieżących ograniczając wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie pomocy społecznej c) 49% za tym, aby finansować z budżetu Miasta specjalne dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z 2000r., które mają charakter nieobligatoryjny (nie wynikają z ustawy), d) 28% za tym, aby podnieść opłaty za żłobki o ok.175 zł, by zwiększyć przychody i w ten sposób pozyskać środki na dofinansowanie alternatywnych form opieki nad dziećmi. Ponadto w trakcie dyskusji w pozostałych grupach zadano odnośnie obszaru „administracja” następujące pytania: 1.Co składa się na koszty utrzymania 1 miejsca w żłobku? 2.W jaki sposób kontrolowane jest przyznawanie zasiłków? 3.Jak kontrolowane są NGO-sy?

63 Polityka społeczna: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania polityki społecznej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011)

64 Polityka społeczna: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na politykę społeczną proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi88,6% pomoc społeczna jako urząd bardzo kuleje, nie pomaga się wszystkim co potrzebują pomocy po trochu tylko wybranym( ludzie czują się jak żebracy)4,6% Promowanie CSR- społecznej odpowiedzialności biznesu, dążyć do włączenia firm, przedsiębiorstw do współfinansowania niezbędnych działań w ramach polityki społecznej 3,1% skrócenie bezpłatnych godzin w przedszkolach z 7 do 5 co jest zgodne z ustawą,9% proponuję przeanalizować temat kto korzysta z dodatków, korzystają pokolenia, rodziny, a nie tak na prawdę potrzebujący tylko ludzie, którzy są z pokolenia na pokolenie w takiej a nie innej sytuacji,9% pomoc społeczna naprawdę potrzebującym (skończyć z rozdawnictwem),8% podwyżka opłat tylko dla osób nie płacących podatków w Poznaniu,5% popierać (lecz bez pieniędzy) wszelkie działania inicjatyw pozarządowych, zmniejszyć ilość etatów administracyjno-biurowych w instytucjach polityki społecznej,3% eliminować wypłaty niesłusznie pobieranych środków pomocowych dla 'kombinatorów‘, np. samotne matki żyjące w konkubinacie, pracujących bez umowy itp.,2%

65 65 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

66 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: Utrzymanie czystości w mieście, przyjmowanie, segregacja i utylizacja śmieci, zieleń miejska i lasy miejskie. Działania na rzecz ochrony środowiska [oraz nadzór i zarządzanie mieniem komunalnym]. Budowa, modernizacja i utrzymanie budynków i mieszkań komunalnych i lokali socjalnych. Wydatki na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska w wydatkach bieżących Miasta Poznania na 2011 rok wynosiły 58,3 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, z tego: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Usługi Komunalne, ZOO, Palmiarnia Poznańska, Zakład Lasów Poznańskich; Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wydział Ochrony Środowiska, Zarząd Zieleni Miejskiej. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: dokładnie egzekwować eksmisje mieszkańców zalegających w długotrwały sposób z opłatami za mieszkania, za media z tymi mieszkaniami związane. Jednak równocześnie z lepszą analizą tej sytuacji, z dokładnym sprawdzeniem każdej sytuacji, każdej rodziny, każdego mieszkania pod względem tego, czy rzeczywiście osoba tam mieszkająca jest niewypłacalna ze względu na swoją sytuacją losową, np. matka z dzieckiem, którą zostawił mąż, czy też jest to sytuacja niejako wyboru, czyli odrzucanie wszelkich ofert pracy itd. W związku z tą rekomendacją pojawiły się kwestie, co zrobić z tymi mieszkaniami, które zostaną wolne. Tutaj niestety nie doszliśmy do takiego jednoznacznego kompromisu. Mamy dwie opcje. Pierwszą jest sprzedaż tych mieszkań, która by się wiązała z jednostkowym, jednorazowym dochodem. Ponadto cena rynkowa mieszkań, które by były na sprzedaż byłaby często niska, ponieważ te mieszkania są często zaniedbane i w kiepskim stanie. Druga opcja, to te mieszkania, które teraz zalegają ze względu na to, że są tam mieszkańcy, którzy nie płacą za te mieszkania można by przeznaczyć innym osobom, które po prostu by przejęły te mieszkania, które czekają w kolejce na to swoje M4, czy M2, czy jakiekolwiek mieszkanie. I to by było właśnie to spełnienie polityki mieszkaniowej w Poznaniu. DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: większe egzekwowanie kwestii kar za śmiecenie, doprowadzenie do nieczystości w mieście. Mam tutaj argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Argument „za” to jest to, że byłoby czyściej i doprowadziłoby to do oszczędności, nie potrzebne by były służby oczyszczające i nie musiałyby tak regularnie i z taką intensywnością sprzątać. Niestety wadą tego rozwiązania jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, czy doprowadziłoby to do oszczędności i nie wiadomo, czy by to doprowadziło do realnej zmiany tego nastawienia. Kara nie zawsze pociąga zmianę działania. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru [1]:

67 TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: danie impulsu przez miasto, ponieważ z założenia to powinna być kwestia raczej taka oddolna. Odświeżyć ideę czynu społecznego, który byłby czymś lokalnym z nastawieniem mocno na integrację z sąsiadem, w ramach jednej dzielnicy, jednego osiedla, co by naszym zdaniem wpajało możliwość, np. wspólne sprzątanie, jak na zasadzie „Sprzątanie świata”, gdzie szkoły się angażują. Można by to przenieść na pole osiedli, dzielnic, co by mogło wypracować jakąś kulturę bardziej ekologiczną, kulturę dbania o swoje miejsce, no i angażowało mieszkańców, pozwalało wypracować kapitał społeczny. Wada takiego rozwiązania polega na tym, że oszczędności byłyby z tego małe i też to, że wiadomo, jak jest z naszymi działaniami oddolnymi – świadczy o tym frekwencja na głosowaniach do rad osiedli. To są takie trzy rekomendacje w ramach tego obszaru, który też jest specjalistyczny. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru [2]: Należy zwrócić uwagę na to, że jedna z grup w trakcie Debaty wybrała gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska jako obszar w którym należy szukać oszczędności w pierwszej kolejności. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1. Jak wygląda sytuacja finansowa ZOO i Palmiarni? 2.Czy istnieje możliwość pracy przez osoby zalegające z płaceniem czynszu?

68 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)w wypadku osób zajmujących lokale komunalne i stale nie płacących czynszu (nie uprawnionych do lokalu socjalnego) powinno  52% za tym, aby eksmitować te osoby z zajmowanych lokali, a zwolnione przez nich mieszkania przekazać tym, którzy oczekują na lokal socjalny,  33% za tym, aby eksmitować te osoby z zajmowanych lokali i przenieść do kontenerów socjalnych, b)w wypadku mieszkańców mieszkań socjalnych, którzy nie dbają, niszczą je oraz są uciążliwi dla otoczenia 83% za tym, aby przenieść do kontenerów socjalnych, c)w wypadku ZOO:  31% za tym, aby nie podwyższając cen biletów, wydzielić na terenie ZOO obszary, do których wstęp byłby dodatkowo płatny (np. Motylarnia),  28% za tym, aby utrzymywać w pełni ZOO ze środków publicznych i nie podnosić cen biletów,  27% za tym, aby przekształcić je w obiekt komercyjny służący rekreacji i edukacji, który będzie się sam finansował,  16% za tym, aby utrzymywać w pełni ZOO ze środków publicznych, ale podnieść ceny biletów, tak aby móc zmniejszyć deficyt budżetu miasta, d) w wypadku w wypadku Palmiarni Poznańskiej:  41% za tym, aby przekształcić Palmiarnię w obiekt komercyjny służący rekreacji i edukacji, który będzie się sam finansował,  31% za tym, aby utrzymywać w pełni Palmiarnię ze środków publicznych i nie podnosić cen biletów,  29% za tym, aby utrzymywać w pełni Palmiarnię ze środków publicznych, ale podnieść ceny biletów, tak aby móc zmniejszyć deficyt budżetu miasta. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

69 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) czy Miasto Poznań w wypadku osób zajmujących lokale komunalne i stale niepłacących czynszu (nie uprawnionych do lokalu socjalnego) powinno:

70 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) czy Miasto Poznań powinno zrobić w wypadku mieszkańców mieszkań socjalnych, którzy nie dbają, niszczą je oraz są uciążliwi dla otoczenia:

71 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) czy Miasto Poznań w wypadku ZOO powinno:

72 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) czy Miasto Poznań w wypadku Palmiarni Poznańskiej powinno:

73 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi95,3% eksmisja -tak- po dokładnej weryfikacji osoby eksmitowanej – 'zawartość portfela', wiek, zdrowie, stan rodzinny itp1,2% niektóre obszary na terenie ZOO mogą być opłacone, ale nie mogą być to zbyt wysokie ceny, bo może się okazać, że nie będą one odwiedzane1,0% lokatorów nie płacących czynszów eksmitować a ich dług zamienić na pracę fizyczną na rzecz miasta,9% palmiarnia częściowo finansowana + rozwiązanie 3,8% utrzymanie czystości ogrodu zoologicznego i palmiarni można by korzystać z usług wolontariatu,4% sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych na jak największą skalę. Prywatyzacja firm komunalnych,3% nakładać większe kary lub składki za posiadanie psów 'kupy psie' to plaga poznania, należy coś z tym zrobić,0%

74 74 Kultura i ochrona dóbr kultury rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

75 Z budżetu miasta Poznania finansowane jest w omawianym obszarze: Prowadzenie 15 instytucji kultury: 4 teatrów (Teatr Animacji, Polski, Ósmego Dnia, Muzyczny), 2 centrów kultury (CK Zamek i Centrum Sztuki Dziecka), Estrady Poznańskiej, Muzeum Archeologicznego, Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, Galerii Arsenał, Poznańskiego Chóru Chłopięcego, Wydawnictwa Miejskiego Domu Kultury Stokrotka, Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt", Biblioteki Raczyńskich, Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, organizacja festiwali, koncertów, wystaw Wydatki na kulturę i ochronę dóbr kultury w budżecie miasta na 2011 rok to 74, 8 mln zł Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Kultury i Sztuki, Poznański Chór Chłopięcy, Dom Kultury Stokrotka Galeria Miejska Arsenał, Centrum Kultury Zamek, Wydawnictwo Miejskie Poznania, Biblioteka Raczyńskich, Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych, Muzeum Archeologiczne, Teatr Animacji, Teatr Muzyczny.Teatr Polski, Teatr Ósmego Dnia, Centrum Sztuki Dziecka, Estrada Poznańska, Miejski Konserwator Zabytków W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „ Kultura i ochrona dóbr kultury” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Nie zmniejszanie liczby imprez kulturalnych w mieście: zwiększanie liczby imprez kulturalnych w mieście, imprezy kulturalne przyciągają do miasta turystów, a co za tym idzie – mogą być ważnym źródłem dochodów (generują znaczny zysk), kultura jest ważnym obszarem z punktu widzenia rozwoju jednostek, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zadbać o optymalizację kosztów podczas organizacji imprez: przekonanie, że niektóre wydarzenia kulturalne można zorganizować taniej, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Brak pomysłu. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, że dwie grupy w trakcie Debaty wybrały „kulturę i ochronę dóbr kultury” jako obszar w którym nie należy szukać oszczędności argumentując to tym, że:  kultura to podstawa funkcjonowania polskości,  obecnie jest „posucha kulturowa”  obecnie brak głośnych nazwisk, którzy otwierałyby teatry,  obecnie brak wsparcia dla młodej twórczości,  jeśli rośnie kultura poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

76 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „kultura i ochrona dóbr kultury” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1. Kiedy Teatr Muzyczny otrzyma nową siedzibę? 2.Dlaczego Poznań nie wykorzystuje potencjału związanego z fortyfikacją? 3.Kto odpowiada za pozyskiwanie środków na cele kultury? Jak wygląda ten proces? 4.Czy miasto wyciągnęło wnioski z przegrania Europejskiej Stolicy Kultury?

77 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „kultura i ochrona dóbr kultury” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)Miasto powinno według:  59% uczestników debaty pozostawić na niezmienionym poziomie nakłady na kulturę i sztukę,  21% zwiększyć nakłady na kulturę i sztukę, b)w wypadku zasad finansowania kultury zadania uczestników debaty były podzielone, według: a)46% należy utrzymać obecny system, b)44% należy wprowadzić „system kontraktowy” - płacić zadaniowo i zmienić system finansowana kultury na tzw. „kontraktowy", tzn. miasto w ustalonym cyklu ogłasza przetarg na realizację projektów z obszaru kultury, d)Miasto nie powinno zmniejszać liczby utrzymywanych – przeciwko tego typu działaniom jest 70% uczestników debaty, e)zdania uczestników debaty były także podzielone co do tego czy teatry i inne instytucje kultury (np. Estrada Poznańska) powinny podlegać prawom rynku czy też nie - wg: a)51% powinny być finansowane ze środków publicznych, b)41% powinny podlegać normalnym prawom rynkowym i same zarabiać na siebie (nawet jeśli wiązałoby się to z podwyżką cen biletów). Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

78 Kultura i ochrona dóbr kultury: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury i ochrony jej dóbr podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) czy Miasto Poznań powinno: zmniejszyć nakłady na kulturę i sztukę aż nie poprawi się sytuacja finansowa miasta zwiększyć nakłady na kulturę i sztukę Nie wskazał/ brak odp. pozostawić na niezmienionym poziomie nakłady na kulturę sztukę

79 Kultura i ochrona dóbr kultury: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury i ochrony jej dóbr podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) czy Miasto Poznań powinno w zakresie finansowania kultury: płacić zadaniowo i zmienić system finansowana kultury na tzw. „kontraktowy", tzn. miasto w ustalonym cyklu ogłasza przetarg na realizację projektów z obszaru kultury. Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty zainteresowane, a Miasto wybiera z tych ofert najlepsze z punktu widzenia interesów mieszkańców oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa kultury. Jednostki, z którymi podpisane zostały kontrakty są rozliczane z wykonania zakontraktowanych zadań wg ustalonych w umowach parametrów oceny Nie wskazał/ brak odp. utrzymać obecny system finansowania kultury polegający na tym, że danej instytucji przekazywany jest w skali roku budżet określonej wartości i to ta instytucja sama decyduje jakie przedsięwzięcia będzie w ramach tego budżetu realizowała

80 Kultura i ochrona dóbr kultury: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury i ochrony jej dóbr podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) czy Miasto Poznań powinno zmniejszyć liczbę utrzymywanych teatrów : Tak Nie wskazał/ brak odp. Nie

81 Kultura i ochrona dóbr kultury: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury i ochrony jej dóbr podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) czy teatry i inne instytucje kultury (np. Estrada Poznańska) powinny: podlegać normalnym prawom rynkowym i same zarabiać na siebie (nawet jeśli wiązałoby się to z podwyżką cen biletów) Nie wskazał/ brak odp. być finansowane ze środków publicznych

82 Kultura i ochrona dóbr kultury: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na kulturę i ochronę dóbr kultury proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi90,5% gminy, samorządy powinny wspierać i pomagać instytucjom kultury, aktywnym poszukiwaniu sponsorów mecenatu, i wszelkich innych sposobów na pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodów 2,7% zmotywować młodzież do kilkudniowej, nieodpłatnej (lub nisko płatnej) pracy, np. w teatrze co pozwoli jednocześnie przybliżyć ją do kultury1,2% zwiększenie kosztów na ochronę zabytków1,0% postawić na jakość organizowanych imprez kulturalnych. Zmniejszyć cenę biletów wstępu, aby większa liczba ludzi mogła uczestniczyć w życiu kulturalnym,9% ceny w teatrach i tak są wysokie a jednak ludzie chodzą do teatru, nie tylko sport dostarcza rozrywki ale przede wszystkim kultura,9% teatry całkowicie nie mogą się samofinansować lecz powinny ponosić częściowe koszty do 60%,8% teatry poza warszawą nie są w stanie utrzymać się na rynkowych zasadach, gdyż musi on grać sztuki lekkie i przyjemne, a niekoniecznie ambitne, likwidacja imprez Ethno, które zakłócą ciszę nocną (dźwięk niesie się na duże odległości),4% szukać dodatkowych źródeł informacji,4% ad B - powinien być system mieszany, np. 80% taj jak obecnie +20% na zasadach kontraktowych tak aby zapewnić stabilność ośrodkom kultury przy równoczesny m nadaniu elementów konkurencyjności,4% zmniejszyć ilość upustów w muzeach (np o 20% przez 3-5lat), zlikwidować dofinansowanie teatru 8 Dnia, ograniczyć administracje w instytucjach kultury, popierać prywatny mecenat, ograniczyć, np. o 50% dofinansowanie wielkich festiwali,3% więcej wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców poznania, np. otwarte koncerty,3% finansować przedsięwzięcia i imprezy przynoszące konkretne korzyści dla miasta i mieszkańców,2% potrzeba wykorzystania stadionu do dużych imprez koncertowych, więcej sztandarowych imprez - Teatry Malty oraz Ethoport czy misterium męki to za mało,0%

83 83 Polityka zdrowotna rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

84 Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym, np. onkologiczna (np. antyrakowa), wad postawy, próchnicy, antyalkoholowa, zakup sprzętu i wyposażenia dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie miasta, podnoszenie poziomu wykształcenia osób wykonujących zawody medyczne w miejskich zakładach opieki zdrowotnej. Wydatki na politykę zdrowotną w budżecie miasta na 2011 rok to 16 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „polityka zdrowotna” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Rezygnacja z dofinansowania (tzw. doposażania) jednostek służby zdrowia, jeśli nie są to jednostki miejskie: jest kryzys i miasto powinno skupić się na absolutnie priorytetowych działaniach, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Jeśli miasto zaangażowane jest we współfinansowanie nieobowiązkowych szczepień medycznych (np. przeciwgrypowych) powinno rozważyć rezygnację z nich: o ile jest to możliwe miasto powinno minimalizować koszty, tego typu szczepienia są dość kontrowersyjne i nie ma zgody co do ich skuteczności, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Prywatyzacja lub przekazanie organizacji pozarządowej Izby Wytrzeźwień: takie formy własności są bardziej efektywne. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, jedna grupa w trakcie Debaty wybrała obszar „polityka zdrowotna” jako ten, w którym nie należy szukać oszczędności argumentując to tym, że:  jest mały budżet i nic się nie da tu oszczędzać,  zdrowie to bardzo istotny element życia, na którym nie powinno się oszczędzać.

85 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru i ocenili w następujący sposób przygotowane kierunki oszczędności W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „polityka zdrowotna” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Jaka jest struktura kosztów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? (koszt 12 mln zł) 2.Które z elementów programu nie są obligatoryjne dla miasta, nie są objęte uchwałami? Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „polityka zdrowotna” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)Miasto Poznań w wypadku programów profilaktycznych powinno wg 64% uczestników debaty pozostawić wydatki na te programy na niezmienionym poziomie, b)w wypadku kwestii dofinansowywania dokształcenia kadry medycznej poznańskich jednostek służby zdrowia (choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta) zadania uczestników debaty były podzielone, według: a)48% należy nadal dofinansować dokształcenie tego typu, b)49% nie należy dofinansowywać dokształcania tego typu, d)zdania uczestników debaty były także podzielone co do tego czy Miasto powinno ponosić koszty doposażenia jednostek służby zdrowia, funkcjonujących na terenie miasta Poznania, niezależnie od tego czy są to jednostki miejskie (choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta)- wg: a)52% powinno ponosić koszty tego typu, b)41% nie powinno ponosić kosztów tego typu. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

86 Polityka zdrowotna: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania polityki zdrowotnej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) czy Miasto Poznań w wypadku programów profilaktycznych powinno: zmniejszyć wydatki na te programy zwiększyć wydatki na te programy Nie wskazał/ brak odp. pozostawić wydatki na te programy na niezmienionym poziomie

87 Polityka zdrowotna: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania polityki zdrowotnej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) czy Miasto Poznań powinno dofinansować dokształcenie kadry medycznej poznańskich jednostek służby zdrowia, choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta: Tak Nie wskazał/ brak odp. Nie

88 Polityka zdrowotna: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania polityki zdrowotnej podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) czy Miasto Poznań powinno ponosić koszty doposażenia jednostek służby zdrowia, funkcjonujących na terenie miasta Poznania, niezależnie od tego czy są to jednostki miejskie, choć nie należy to do obligatoryjnych zadań miasta: Tak Nie wskazał/ brak odp. Nie

89 Polityka zdrowotna: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na politykę zdrowotną proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi95,9% zmienić okresowe badania profilaktyczne lub nawet rozszerzyć ich okres do końca gimnazjum, gdyż wtedy ludzki organizm ma największe możliwości do zmiany i ludzie mają większą motywację (np. w przypadku skoliozy) 1,0% służba zdrowia powinna i musi być finansowana przez budżet centralny- Ministerstwo Zdrowia, a nie budżet miasta,9% w obszarze polityki zdrowotnej nie widzę możliwości wprowadzania cięć budżetowych. Wyjątek stanowi bardziej wnikliwe dysponowanie środkami na dofinansowanie szkoleń i sprzętu medycznego. Jednocześnie nie wykluczam w 100% możliwości dofinansowania z budżetu miasta,9% podniesienie jakości badań profilaktycznych, audytowanie wyników, kontrola jakości badań (decydujący wpływ na kolejne decyzje o zleceniu kolejnych badań),5% prywatyzacja służby zdrowia,3% rezygnacja ze szczepionek,2% ad a- w miarę możliwości finansowych w zestawie z bieżącymi wydatkami, ad b- oceniając ich efektywność, rozważyć możliwość udziału finansowego szkolnego, ad c- po reakcji oceny potrzeb i efektywność wykorzystania,2%

90 90 Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

91 Prowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej miasta i rejestru nieruchomości oraz systemu informacji przestrzennej, zarządzanie nieruchomościami miejskimi i obsługa procesów sprzedaży / zakupu, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego służących racjonalnemu zagospodarowaniu miasta, prowadzenie nadzoru budowlanego oraz prowadzenie nadzoru nad procesami budowlanymi i zagospodarowaniem przestrzennym. Wydatki na obszar „gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami” w budżecie miasta na 2011 rok to 34, 3 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: GEOPOZ, Wydział Urbanistyki i Architektury, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego). W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: zrezygnować z części ekspertyz zewnętrznych i opracowań zlecanych poza jednostki organizacyjne, widząc w tym, oprócz bezpośredniej redukcji kosztów, działanie przymuszające do zmian w zatrudnieniu, w tym osób bardziej kompetentnych, może ogarniających szerzej pewne dziedziny. I równocześnie przyspieszenie skrócenia czasu obsługi poprzez wydawanie decyzji bez oczekiwania na często czasochłonne prowadzenie ekspertyz, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: pośrednio wpływające na zwiększenie dochodów miasta, jak najszybsze objęcie obszaru całego miasta Poznania, szczegółowymi planami zagospodarowania, co związane jest z możliwością przychodzenia wielu inwestorów, bo porozstrzygają się problemy przeznaczenia gruntów, nie ma wątpliwości, na jakie cele nieruchomości można przeznaczyć, jak również, jeśli chodzi o miasto, jako właściciela sporych nieruchomości, w tym gruntów, przy przekształceniu gruntów rolnych na budowlane, istnieje możliwość zwiększenia ilości sprzedaży tych gruntów na cele budownictwa mieszkaniowego. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: zmniejszenie liczby pracowników (chociaż nie widzimy tu tego zagrożenia przy odpowiednim doborze, a więc ludzi bardziej kompetentnych, zagrożenia obniżenia standardu obsługi mieszkańców). Argumenty są związane z sytuacją na rynku pracy, w tej chwili już może tych ekspertów o długoletniej praktyce nie jest tak dużo, ale nastają pokolenia ludzi, którzy pokończyli szkoły wyższe i szukają zatrudnienia, mając jakieś staże, czy bardziej związane z zakresem tej działalności, a nie mogących znaleźć tego zatrudnienia. Drugim rekomendowanym kierunkiem optymalizacji byłoby. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, omawiany obszar był jednym z najczęściej wskazywanych potencjalnych obszarów poszukiwania oszczędności.

92 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: Ponadto w trakcie dyskusji w grupach pojawiły się następujące pytania dotyczące tego obszaru: 1. Ile w tej chwili miasto posiada takich gruntów, które by mogły zostać przygotowane do sprzedaży pod inwestycje lub/ i budownictwo mieszkaniowe ( jednorodzinne, wielorodzinne)? W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1. Kiedy całe miasto wg prognoz zostanie objęte planami przestrzennego zagospodarowania? 2. Kiedy zostaną uporządkowane sprawy własnościowe gruntów w Poznaniu? (chodzi również o dochody związane z użytkowaniem wieczystym, przeszacowaniem tego użytkowania, ale również podatkiem od nieruchomości, ściąganych od konkretnych właścicieli).

93 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a)66% uczestników debaty opowiada się za tym aby Miasto przestało dopłacać prawię połowę środków do utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego b)61% uczestników debaty opowiada się za zrezygnowaniem z części ekspertyz i opracowań zamawianych u ekspertów zewnętrznych, nawet jeśli może to wpływać na zmniejszenie trafności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji c)59% uczestników debaty opowiada się za zmniejszeniem liczby pracowników w jednostkach odpowiedzialnych za realizację zadań w omawianym obszarze (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami), nawet jeśli miałoby to zmniejszyć sprawność działania. Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

94 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „gospodarki przestrzennej oraz gospodarowanie nieruchomościami” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] a) zmniejszyć liczbę pracowników w jednostkach odpowiedzialnych za realizację w/w zadań (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Urbanistyki i Architektury, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami), nawet jeśli miałoby to zmniejszyć sprawność działania Urzędu Miasta i w efekcie obniżyć standardy obsługi mieszkańców i uniemożliwić terminową realizację części zadań: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

95 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „gospodarki przestrzennej oraz gospodarowanie nieruchomościami” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] b) zrezygnować z części ekspertyz i opracowań zamawianych u ekspertów zewnętrznych, nawet jeśli może to wpływać na zmniejszenie trafności i bezpieczeństwa podejmowanych decyzji dotyczących gospodarki przestrzennej oraz gospodarowania nieruchomościami: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

96 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „gospodarki przestrzennej oraz gospodarowanie nieruchomościami” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] c) przestać dopłacać prawię połowę środków do utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w sytuacji kiedy zadanie nie należy do miasta, ale w przeszłości podjęto decyzję o ponoszeniu tego kosztu, aby podnieść jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców Poznania w tym zakresie): Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

97 Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „gospodarki przestrzennej oraz gospodarowanie nieruchomościami” podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) ogółem:

98 Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na gospodarkę przestrzenną oraz gospodarowanie nieruchomościami proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi97,2% Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - fikcja1,2% umożliwić osobom uprawnionym i jednocześnie tym którzy zadeklarowali wykup, możliwość wykupu mieszkania na warunkach preferencyjnych,9% plany zagospodarowania przestrzennego są przygotowywane bardzo długo, nie nadążają za inwestycjami, ich wydawanie opóźnia rozwój, wprowadza chaos jednostki są nieefektywne,5% ocena optymalizacji zatrudnienia i efektywności pracy,2%

99 99 Kultura fizyczna, sport i turystyka rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

100 Nauka pływania dla dzieci klas II i III, zajęcia sportowe dla młodzieży, ligi szkolne, imprezy sportowe o zasięgu lokalnym ogólnopolskim i międzynarodowym, budowa i utrzymanie obiektów sportowych - boisk, pływalni, kortów, placów zabaw (w tym stadion miejski, termy maltańskie). Wydatki na kulturę fizyczną, sport i turystykę w budżecie Miasta na 2011 rok to 34, 3 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Biuro Euro 2012 Wydział Kultury Fizycznej, z tego: Wydział Kultury Fizycznej, PM ATLANTIS, POSiR, Biuro Kształtowania Relacji Społecznych CTK Trakt. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „kultura fizyczna, sport i turystyka ” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: szybkie i aktualne informowanie o wydarzeniach sportowych: Chodzi tutaj między innymi o informowanie na temat imprez sportowych i kulturalnych w Poznaniu. Niestety nie ma sprzężonego systemu informacji dotyczących imprez i wydarzeń, brakuje strony internetowej, albo jakiejś rubryki w gazecie, która by informowała o tym, co się dzieje w Poznaniu. To jest specjalna strona www., pozycjonowanie informacji, uaktualnienie już istniejących dróg informacji i kasowanie archiwum, bo jak ludzie szukają informacji dotyczących bieżących wydarzeń, spotykają takie, które są już dawno nieaktualne DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: odpowiedni dobór dyscyplin sportowych, które są wspierane przez Miasto: inwestycja w dziedziny sportowe, w których Poznaniacy mają jakieś sukcesy, czyli nie piłka nożna, lecz kajakarstwo, lekka atletyka, TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: sprywatyzowanie starych, dawno nie używanych obiektów sportowych. Ponadto uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że:  zadbać o popularyzację sportu wśród dzieci, organizowanie imprez dla ludzi w różnym wieku i podtrzymać naukę pływania.  lepiej wykorzystać Arenę, która jest zaniedbana od wielu lat. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, omawiany obszar był jednym z najczęściej wskazywanych potencjalnych obszarów poszukiwania oszczędności.

101 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „kultura fizyczna, sport i turystyka” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Co się dzieje z finansami przeznaczonymi na orliki, kto nimi zarządza? 2.Co dzieje się ze ścieżkami rowerowymi w Poznaniu? 3.Co miasto zamierza zrobić z nieczynnymi obiektami sportowymi i jaka jest koncepcja zagospodarowania ich? 4.Jaki jest termin oddania Term Maltańskich i czy będą one przynosiły zysk? 5.Ile pieniędzy będzie przeznaczone na trawę na stadionie Lecha? Czy zajmie się tym ktoś kompetentny? 6.Czy stadion jest przygotowany do nagłej ewakuacji?

102 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „kultura fizyczna, sport i turystyka” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru. d)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć finansowanie / współfinansowanie części imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym zadania uczestników debaty były podzielone, według:  51% należy je ograniczyć,  36% nie należy ich ograniczać, a)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć finansowanie / współfinansowanie organizacji dużych międzynarodowych imprez sportowych zadania uczestników debaty były podzielone, według:  47% należy je ograniczyć,  43% nie należy ich ograniczać, d)w wypadku kwestii tego czy udzielać wsparcia klubom sportowym w formie dotacji zadania uczestników debaty były podzielone, według:  42% należy je ograniczyć,  48% nie należy ich ograniczać, e)zdaniem 80% uczestników debaty nie należy zmniejszać finansowania zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (jak np. nauka pływania).

103 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Kultura fizyczna, sport i turystyka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] a) ograniczyć finansowanie / współfinansowanie organizacji dużych międzynarodowych imprez sportowych:: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

104 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Kultura fizyczna, sport i turystyka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] b) ograniczyć finansowanie / współfinansowanie części imprez sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

105 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Kultura fizyczna, sport i turystyka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] c) ograniczyć udzielenie wsparcia klubom sportowym w formie dotacji: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

106 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Kultura fizyczna, sport i turystyka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] d) zmniejszyć finansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (jak np. nauka pływania): Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

107 Kultura fizyczna, sport i turystyka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[5] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) ogółem:

108 Kultura fizyczna, sport i turystyka: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na kulturę fizyczną, sport i turystykę proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi90,6% wspieranie przez miasta i gminy poszukiwanie prywatnych sponsorów dla imprez sportowych2,7% imprezy masowe- tylko priorytetowe- dobre jakościowo1,2% Wykorzystywanie, np. starych budynków, czy szkół do zmiany ich w, np. w ośrodki wychowania fizycznego, zwiększanie ilości ośrodków1,0% nie tylko piłka nożna są też inne sporty,9% ograniczyć dotacje na 'Lecha',8% zmniejszyć wsparcie dla klubów które na siebie zarabiają (np. Lech) dotować budowę obiektów, szukać sposobów zarobku (np, wynajem na koncerty i imprezy),5% stadion przebudowany na EURO 2012 powinien być prowadzony przez operatora- doświadczonej firmy z współpracą zagraniczną, a nie miejskie spółki,4% wciągnąć do finansowania imprez krajowych sponsorów,4% a gdzie wspieranie turystyki (członek PTTK),3% brać pod uwagę efekty i konkretne korzyści dla miasta,2% należy ograniczyć fundusze na piłkę nożną w Poznaniu, inne sporty powinny być mocniej dofinansowane,0% dotyczy klubów sportowych- kluby nie mają motywacji do szukania sponsorów, kluby powinny działać na zasadach skomercjalizowanych,0%

109 109 Bezpieczeństwo mieszkańców rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

110 Patrole straży miejskiej w mieście i w szkołach, monitoring wizyjny miasta, dofinansowanie policji, dofinansowanie Straży Pożarnej, utrzymanie systemu zarządzania antykryzysowego (np. w sytuacji zagrożenia powodziowego), działania profilaktyczne i promocja bezpieczeństwa. Wydatki na „bezpieczeństwo mieszkańców” w budżecie Miasta na 2011 rok to 20,7 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Straż Miejska Miasta Poznania, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „bezpieczeństwo mieszkańców” były następujące: Nie szukać oszczędności: bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, zapobiega wzrostowi przestępczości Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: Należy zwrócić uwagę na to, że jednak grupa w trakcie Debaty wybrała obszar „bezpieczeństwo mieszkańców” jako, ten w którym zdecydowanie nie należy szukać oszczędności (a 8 grup wskazało, że w tym obszarze należy ich unikać) argumentując to tym, że:  jak nie będzie bezpiecznie to nie będzie można korzystać z oświaty i polityki zdrowotnej  Na ten obszar jest przeznaczana mała kwota – mały budżet – nie ma na czym oszczędzać,  poczucie bezpieczeństwa jest kwintesencją samozadowolenia społecznego.

111 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „bezpieczeństwo mieszkańców” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Czy można rozszerzyć uprawnienia SM? 2.Czy można usprawnić funkcjonowanie SM, żeby chuligani się jej bali? Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „bezpieczeństwo mieszkańców” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru. a) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na działanie Straży Miejskiej poprzez redukcję liczby strażników zadania uczestników debaty były podzielone, według:  42% należy je ograniczyć,  50% nie należy ich ograniczać, b) zdaniem 72% uczestników debaty nie należy zmniejszać środków na wspieranie Policji Państwowej c) zdaniem 87% uczestników debaty nie należy zmniejszać środków na wspieranie Straży Pożarnej

112 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania obszaru „bezpieczeństwo mieszkańców” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Bezpieczeństwo mieszkańców: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] a) ograniczyć wydatki na działanie Straży Miejskiej poprzez redukcję liczby strażników, co pociągnie za sobą konieczność rezygnacji z realizacji części zadań realizowanych obecnie przez straż miejską: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

113 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania obszaru „bezpieczeństwo mieszkańców” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Bezpieczeństwo mieszkańców: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] b) ograniczyć środki przeznaczane na wspieranie Policji Państwowej: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

114 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania obszaru „bezpieczeństwo mieszkańców” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Bezpieczeństwo mieszkańców: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] c) ograniczyć środki przeznaczane na wspieranie Straży Pożarnej: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

115 Bezpieczeństwo mieszkańców: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania obszaru „bezpieczeństwo mieszkańców” podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) ogółem:

116 Bezpieczeństwo mieszkańców: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na bezpieczeństwo mieszkańców proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi88,4% straż miejska jest od pilnowania porządku na jezdni oraz chodnikach a nie tylko od zakładania blokad na koła i radary. Nie widać ich wcale2,5% ograniczyć ilość pracowników- służb parkingowych1,2% zwiększyć wpływy z mandatów (ich wydatków)1,0% zwiększenie ilości SM i ich kompetencji1,0% jest to podstawa bezpieczeństwa społeczeństwa w Poznaniu1,0% ograniczyć etaty pracowników, straży miejskiej i zlikwidować niektóre strefy parkowania,9% straż miejska powinna zająć się pilnowaniem porządku w mieście a nie kontrola radarowa. Ten obszar działania powinna prowadzić policja drogowa,9% Poznań nie jest bezpiecznym miastem, nie można ograniczać środków na bezpieczeństwo mieszkańców,9% straż miejska powinna być bardziej aktywna w innych dziedzinach nie tylko wstawiać mandaty za złe parkowanie,8% straż miejska nie dba o porządek, reaguje tylko na wezwania mieszkańców, zamiast działać samemu (np. parkowanie na Półwiejskiej, brak możliwości przejścia przez ulice w centrum),5% powinni skupić się na godzinach wieczornych i nocnych kosztem dziennych,4% zamiast kontenerów socjalnych utworzyć całodobowy posterunek straży miejskiej (ok 25osob),3% ocenić współdziałanie w/w instytucji, jakość ich pracy,,2% straż miejska powinna być teraz gdzie jest potrzeba i pilnować porządku, straż miejska powinna się poruszać rowerami-paliwo jest drogie,0% straż miejska powinna wziąć się do roboty,0% straż miejska powinna zajmować się pilnowaniem porządku i czystości w mieście, przez patrole (piesze, na rowerach), a nie obsługę fotoradaru na drogach wylotowych,0% jeżeli straż miejska ma istnieć to należy zmienić proces rekrutacji- w służbach powinni pracować ludzie odpowiedzialni, przygotowani pod względem merytorycznym i znającym swoje kompetencje. W przeciwnym wypadku SM służy pogłębianiu się banku zaufania do służb i szkodzi wizerunkowi miasta,0%

117 117 Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

118 Działania nakierowane na zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych i zmniejszenie bezrobocia. Budowa systemu e-administracji oraz wielofunkcyjnej karty miejskiej. Działania wspierające akademicki charakter miasta. Wydatki na „wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka” w budżecie Miasta na 2011 rok to 10, 8 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Rozwoju Miasta W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Zaniechać wprowadzenia karty wielofunkcyjnej: wysoki koszt wprowadzenia nowego systemu, wysokie ryzyko w przypadku zagubienia karty – utrata wszystkich „rzeczy” na raz, DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: Utrzymywanie i ewentualna modernizacja obecnego systemu: system działa – można go ewentualnie aktualizować aby działał sprawniej, Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup odpowiedzialna była za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Po co nam wielofunkcyjna karta? 2.Ile wyniesie koszt jej prowadzenia i ile za kartę zapłaci podatnik? Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności: a) zdaniem 85% uczestników debaty nie należy ograniczać środków na wspieranie nauki w Poznaniu, b) zdaniem 64% uczestników debaty nie należy ograniczać środków na wspieranie informatyzacji miasta.

119 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „wspierania rozwoju gospodarczego miasta, informatyki i nauki” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[1] a) ograniczyć środki przeznaczone na wspieranie rozwoju nauki: Nie wskazał/bez odp. Tak Nie

120 Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania „wspierania rozwoju gospodarczego miasta, informatyki i nauki” powinno podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] b) ograniczyć środki przeznaczane na wspieranie informatyzacji miasta: Nie wskazał/ brak odp. Nie Tak

121 Wspieranie rozwoju gospodarczego miasta, informatyka i nauka: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na rozwój gospodarczy miasta, informatykę i naukę proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi90,9% wstrzymać funkcjonowanie karty miejskiej gdyż będą dodatkowe koszty, np. czytników kart4,6% wstrzymać wprowadzenie karty uniwersalnej, gdyż będą dodatkowe koszty, np. przy wymianie wszystkich czytników1,0% rezygnacja z wprowadzenia karty miejskiej,9% można ograniczyć konkursy dla informatyków na projekty dla miasta- wychodzi taniej,7% firmy jak PCSS są doceniane podczas wielkich konferencji (COP14),5% jeżeli chodzi o informatyzację placówek oświatowych, można by było zrezygnować z interaktywnych dzienników, są one zbędne, występuje wiele błędów oraz opóźnień,4% szukać sponsorów,4% w sumie to wszystko mit,3% popierać programy naukowe mające wpływ i oddziaływanie na mieszkańców,2% studenci są najważniejszą grupą społeczeństwa w Poznaniu i na nich powinien skupić się rozwoju miasta,0% nauka i inwestycje w innowacyjność to bardzo ważny element gospodarki. Inwestycje w infrastrukturze są zbyt duże w stosunku do tych nakładów,0%

122 122 Promocja miasta rekomendowane kierunki optymalizacji budżetu Miasta na 2012 w opinii mieszkańców

123 Budowa wizerunku Poznania w Polsce i zagranicą zmierzająca do budowy dobrego wizerunku miasta wśród obecnych i potencjalnych inwestorów, turystów, nowych mieszkańców, osób zainteresowanych nauką w Poznaniu. Wydatki na „promocję miasta” w budżecie Miasta na 2011 rok to 10,2 mln zł. Jednostki odpowiedzialne za realizację zadań: Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, Biuro Promocji Miasta. W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup była odpowiedzialna za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i rekomendacje głównych kierunków działań na rzecz optymalizacji wydatków bieżących w ramach danego obszaru. Główne tezy wystąpienia przedstawiciela grupy omawiającej kierunki optymalizacji w obszarze „promocja miasta” były następujące: PIERWSZY REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI : ograniczyć działania promocyjne zagranicą w czasie, gdy jest Euro, gdy naturalnie się reklamujemy? DRUGI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI: promować te wydarzenia, które są znane i cenione, mają swoją renomę, mają swoją tradycję, są taką wizytówką Poznania, te imprezy kulturalne. TRZECI REKOMENDOWANY KIERUNEK OPTYMALIZACJI pozyskiwać sponsorów współfinansujących imprezy promocyjne miasta: pozyskiwać firmy, które będą sponsorować. Jest dużo firm w Poznaniu i w Wielkopolsce, które chętnie zajmą się sponsorem na tego typu imprezy. Ponadto wskazywano, że w obszarze promocji miasta należy:  przede wszystkim to jest utrzymać dogodne połączenia komunikacyjne ze światem to jest promocja miasta,  przeznaczać pieniądze na pozyskiwanie studentów zagranicznych. Uczestnicy Debaty Obywatelskiej rekomendowali następujące główne kierunki optymalizacji tego obszaru:

124 Uczestnicy Debaty Obywatelskiej postawili następujące pytania dotyczące tego obszaru: W trakcie Debaty Obywatelskiej każda z grup odpowiedzialna była za szczególnie dokładne omówienie przydzielonego jej obszaru i postawienia jej zadanie istotnych pytań wymagających wyjaśnienia ze strony władz Miasta. Odnośnie obszaru „promocja miasta” grupa odpowiedzialna za ten obszar postawiła następujące pytania: 1.Kto odpowiada za pozyskiwanie sponsorów i środków na rzecz kultury? Jak wygląda ten proces? 2.Czy miasto wyciągnęło wnioski z przegrania Europejskiej Stolicy Kultury? Jakie są te wnioski? 3.Czy wykorzystywane są reklamy, promocje ośrodków kultury?

125 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „promocja miasta” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [1]: a) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta w Polsce zdania uczestników debaty były podzielone według  39% należy je ograniczyć,  45% pozostawić na niezmienionym poziomie,  9% zwiększyć b)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta zagranica zdania uczestników debaty były podzielone według:  23% należy je ograniczyć,  49% pozostawić na niezmienionym poziomie,  18% zwiększyć c)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Miasta skierowaną do studentów zdania uczestników debaty były podzielone według:  15% należy je ograniczyć,  58% pozostawić na niezmienionym poziomie,  17% zwiększyć

126 Analiza wyników ankiety audytoryjnej pokazuje, że w obszarze „promocja miasta” uczestnicy Debaty Obywatelskiej akceptują następujące rozwiązania co do przedstawionych do oceny kierunków optymalizacji i oszczędności [2]: d) w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na duże imprezy kulturalne, promujące jednocześnie miasto, jak np. koncerty Nelly Furtado, Radiohead i Stinga w ramach akcji „Poznań dla Ziemi” zdania uczestników debaty były podzielone według:  27% należy je ograniczyć,  38% pozostawić na niezmienionym poziomie,  22% zwiększyć e)w wypadku kwestii tego czy ograniczyć wydatki na promocję Poznania jako miasta designe zdania uczestników debaty były podzielone, według:  23% należy je ograniczyć,  45% pozostawić na niezmienionym poziomie,  25% zwiększyć f) w wypadku kwestii tego czy promocja kulturalna miasta powinna się opierać na dużych, flagowych wydarzeniach kulturalnych, czy na mniejszych wydarzeniach i różnorodności wydarzeń zdania uczestników debaty były podzielone według:  53% powinna się opierać na dużych, flagowych wydarzeniach kulturalnych,  40% powinna się opierać na mniejszych wydarzeniach i różnorodności wydarzeń, Na kolejnych stronach raportu są prezentowane szczegółowo wyniki ankiety audytoryjnej dotyczące omawianego obszaru.

127 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych [1] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) a) w wypadku wydatków na promocję miasta Poznań na terenie Polski: Nie wskazał/ brak odp. zwiększyć wydatki na promocję ograniczyć wydatki na promocję pozostawić wydatki na promocję niezmienionym poziomie

128 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[2] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) b) w wypadku wydatków na promocję miasta Poznań zagranicą: Nie wskazał/ brak odp. zwiększyć wydatki na promocję ograniczyć wydatki na promocję pozostawić wydatki na promocję niezmienionym poziomie

129 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[3] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) c) w wypadku wydatków na promocję miasta Poznań skierowaną do studentów w celu ich przyciągnięcia do miasta: Nie wskazał/ brak odp. zwiększyć wydatki na promocję ograniczyć wydatki na promocję pozostawić wydatki na promocję niezmienionym poziomie

130 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[4] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) d) czy miasto Poznań powinno zwiększać, zmniejszać czy pozostawić na tym samym poziomie wydatki na duże imprezy kulturalne, promujące jednocześnie miasto, jak np. koncerty Nelly Furtado, Radiohead i Stinga w ramach akcji „Poznań dla Ziemi”? Nie wskazał/ brak odp. zwiększyć wydatki na promocję ograniczyć wydatki na promocję pozostawić wydatki na promocję niezmienionym poziomie

131 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[5] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) e) czy miasto Poznań powinno zwiększać, zmniejszać czy pozostawić na tym samym poziomie wydatki na promocję Poznania jako miasta designe (designu/wzornictwa) w sytuacji, gdy stale rośnie potencjał Poznania w tym zakresie i miasto ma szansę zająć pozycję faktycznego lidera tej branży? Nie wskazał/ brak odp. zwiększyć wydatki na promocję ograniczyć wydatki na promocję pozostawić wydatki na promocję niezmienionym poziomie

132 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[6] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) f) czy wg Pana(i) promocja kulturalnego Poznania powinna opierać się na: Nie wskazał/ brak odp. mniejszych wydarzeniach i różnorodności wydarzeń dużych, flagowych wydarzeniach kulturalnych

133 Promocja miasta: ocena proponowanych przez UM Poznania działań optymalizacyjnych[7] 2. Które z wymienionych niżej działań zmierzających do optymalizacji i oszczędności w zakresie finansowania promocji miasta podjąć Miasto Poznań w sytuacji przewidywanego zmniejszenia środków na wydatki bieżące w budżecie Miasta Poznań na 2012:(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) g) ogółem:

134 Promocja miasta: spontaniczne propozycje uczestników konsultacji co do sposobów optymalizacji i oszczędności w omawianym obszarze Jeśli ma Pan/i inne propozycje dokonania optymalizacji/ oszczędności w zakresie wydatków bieżących na promocję miasta proszę to zapisać poniżej::(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi90,3% w 2012 roku w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu miasto uzyska w ten sposób automatycznie międzynarodową promocję miasta w związku z tym w krótkim okresie można ograniczyć środki na dodatkową promocję 2,7% ad C- promocja miasta wśród studentów- ciężar powinien przejść na uczelnie, oraz większe znaczenie ma jakość kształcenia ad F- powinny to być imprezy komercyjne z minimalnym wkładem miasta 2,3% ograniczyć wydatki na promocję w kraju1,0% więcej imprez ogólnodostępnych w okresie letnim1,0% warto promować głośniej wydarzenia będące wizytówką poznania- Malta, Etnos-port itd,7% zwiększyć efektywność! Do dziś nie można kupić praktycznie żadnych gadżetów promujących, np. pendrive, torba,5% należy w pełni wykorzystać istniejące w Poznaniu instytucje kultury 'poważnej' opery, filharmonii, cyklicznego koncertu skrzypcowego im. H. Wieniawskiego przez ogólnopolską czy międzynarodową ich promocje,5% wydatki na promocję poznania jako miasta designe - są zbędne dla mieszkańców, ponadto brak szans na otrzymanie lidera w tej branży,4% zlikwidować cały wydział promocji miasta,3% realizować różnorodne przedsięwzięcia przynoszące wymierne efekty,2% zainwestować w hale rozrywkową 'arena' bo nie spełnia wymogów międzynarodowych, Poznań leży blisko granicy (dobre połączenie granica, lotnisko) koncerty światowych gwiazd ściągnęły by fanów z całej Polski i zagranicy. Nie oddajmy tego Warszawie, Gdańskowi, Katowicom czy Bydgoszczy,0% rozbudowa targów m. in. kosmetycznych,0% ponieważ ma ok. 600tys mieszkańców. W takim mieście powinno być zdecydowanie więcej koncertów wysokiej klasy, w innych miastach koncerty są organizowane wiele częściej,0%

135 135 Ocena konsultacji w formie obywatelskich dyskusji grupowych (wyniki ankiety audytoryjnej)

136 Ocena konsultacji w formie Debaty Obywatelskiej Na zakończenie „Debaty obywatelskiej” poproszono jej uczestników o o dokonanie oceny obytych konsultacji oraz wskazanie tego, co można by w ich organizacji ulepszyć, ale lepiej spełniały oczekiwania jej uczestników. Uczestnicy debaty uznali, że zorganizowanie konsultacji na temat budżetu Miasta:  to dobry pomysł – 90%  który pozwala mieszkańcom lepiej zapoznać z finansami Miasta „zdecydowanie lub raczej tak”– 75% i „częściowo tak” 11%  zdaniem 72% uczestników konsultacje w formie debaty obywatelskiej przynajmniej częściowo spełniły ich oczekiwania,  i dlatego 84% rozważyłoby wzięcie w nich udziału ponownie („zdecydowanie” lub „raczej tak”)  to pomysł który należy jeszcze dopracować poprzez:  zapewnienie większej ilości czasu na omówienie poszczególnych zagadnień  zapewnienie większej ilości czasu na dyskusję na wybrane tematy,  zadbanie o odpowiednią ilość czasu na kreowanie rozwiązań obywatelskich  przygotowanie jeszcze dokładniejszych informacji na temat omawianych zagadnień w wymiarze merytorycznym i finansowym  dopracowanie materiałów przygotowanych przed dyskusją  rozważyć w przyszłości pomysłu, aby konsultacje prowadzić w kilku turach tematycznych i przez to skrócić czas i trwania, ale w efekcie dać więcej czasu na omawianie poszczególnych tematów. Szczegółowe sprawozdanie wyników ocen znajduje się na kolejnych slajdach.

137 W opinio zdecydowanej większość uczestników debaty obywatelskiej Miasto Poznań powinno realizować konsultacje dotyczące budżetu miasta, bowiem pozwalają się one lepiej zapoznać mieszkańcom z finansami miasta Czy wg Pana(i) to dobrze, że Miasto Poznań zorganizowało tego typu konsultacje dotyczące budżetu miasta? (N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Czy konsultacje pozwoliły lepiej poznać kwestie związane z finansami miasta? (N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011)

138 Zdaniem 72% uczestników konsultacje w formie debaty obywatelskiej przynajmniej częściowo spełniły ich oczekiwania, jednak rozkład ocen wskazuje, że należy dopracować sposób ich organizacji. Ponadto zdecydowana większość badanych zdecydowałaby się wziąć udział ponownie w takich konsultacjach.Czy konsultacje spełniły Pana(i) oczekiwania :(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) Zdecydowanie nie Raczej nie Częściowo tak, częściowo nie Raczej tak Zdecydowanie tak Nie wskazał/ brak odp. Czy wziął(a)by Pan(i) udział w tego typu konsultacjach w przyszłości, jeśli byłyby organizowane? :(N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011)

139 Co w tych konsultacjach można by lepiej zorganizować, aby były z Pana(i) punktu widzenia bardzie użyteczne?N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) brak odpowiedzi54,0% pozytywne spontaniczne opinie i zachęta do organizowania kolejnych tego typu debat publicznych, w tym: 15,9% tak jak dziś3,0% konsultacje na tym poziomie są wg mnie wystarczające i powinny być częściej realizowane1,8% konsultacje zorganizowane właściwie, przyjemnie i sprawnie. Dla mnie jako uczestnika, były bardzo korzystne z punktu widzenia zdobytej wiedzy. Oby równie korzystne okazały się dla miasta by lepiej zaplanować budżet.2,7% było OK.1,4% konsultacje dobrze zorganizowane1,3% myślę, że nic nie trzeba zmieniać1,2% konsultacja ta zawiera bardzo ważne propozycje i sposoby rozwiązywana problemów0,9% bardzo dobrze zorganizowane, jestem tylko ciekawa jakie będą tego efekty0,9% wszystko OK.0,8% Uważam, że debata była zorganizowana na właściwym poziomie0,5% nie ma nic do poprawy0,5% organizacja konsultacji na poziomie0,4% nic nie trzeba zmieniać0,0% zbyt krótkie spotkanie, lepiej w weekend, materiały w niektórych punktach lekko zmanipulowane, ładne identyfikatory i tablice z regułami dyskusji0,4% powinny być organizowane częściej i dla większej ilości osób, by więcej osób mogło się doinformować w tej kwestii0,0% Ponad połowa uczestników konsultacji w formie debat obywatelskich pytana co by można by w nich poprawić nic takiego nie wskazywała. Ponadto część wskazywała, że nic nie trzeba zmieniać.

140 Co w tych konsultacjach można by lepiej zorganizować, aby były z Pana(i) punktu widzenia bardzie użyteczne?N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) władza powinna wykorzystać wyniki debaty, w tym:0,3% jej wyniki powinny być poważnie potraktowane przez zarząd i Radę Miasta Poznania, oraz należy z nimi zapoznać społeczeństwo- wtedy lepiej zrozumie konieczność oszczędności w budżecie0,3% myślę że prezydent w dużym stopniu powinien swoje decyzje podejmować biorąc pod uwagę opinie publiczną z debaty0,0% więcej czasu na om ó wienie zagadnień lub mniej zagadnień do m ó wienia, w tym: 7,6% mniej zagadnień do omówienia, mniejsza ilość punktów do opracowania w celu bardziej szczegółowej analizy3,4% przemyślenie zdań w obszarach, np. gospodarka mieszkaniowa i ekologia, więcej czasu na prace w grupie a mniej prezentacji, można wyniki zaprezentować na przykład na stronie internetowej2,3% zwiększenie czasu pracy w grupach podawanie bardziej szczegółowych danych finansowych0,8% lepsza organizacja, dłuższy czas, możliwość swobodniejszej wypowiedzi, więcej osób młodych umożliwiających inne spojrzenie na świat,0,7% zbyt krótkie spotkanie, lepiej w weekend, materiały w niektórych punktach lekko zmanipulowane, ładne identyfikatory i tablice z regułami dyskusji0,4% więcej czasu, więcej informacji na temat problemów0,0% dłuższy czas pracy w grupach0,0% zwiększyć czas trwania debaty w grupach0,0% możliwość samodzielnego wyboru grupy tematycznej w tym: 3,7% uczestnicy sami powinni zgłaszać udział w tematach1,5% wolałbym wybrać temat którym jestem bardziej zainteresowany1,2% więcej osób z liceów, by dawać inne skojarzenia na otaczający nas świat to oni kreują przyszłość, danie większej swobody wypowiedzi ani a) ani b) tylko z naszej własnej inicjatywy, możliwość wyboru na jakie tematy będzie się dyskutować, za dużo osób starszych 60-70 zdecydowanie więcej osób powinno być w wieku 20-25, 30-35 i 40-45 w każdej grupie1,0% Pozostali badani wskazywali, że tego typu konsultacje wymagają większej ilości czasu na omówienie poszczególnych zagadnień, …

141 Co w tych konsultacjach można by lepiej zorganizować, aby były z Pana(i) punktu widzenia bardzie użyteczne?N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) dokładniejsze informacje finansowe i merytoryczne w tym: 4,1% wyszczególnić ile pieniędzy idzie na daną grupę. To jest pensje dla pracowników administracyjnych, izba wytrzeźwień etc, więcej szczegółów1,3% przekazać więcej szczegółowych informacji, a nie operować jedynie ogólnikami0,9% można by w materiałach informacyjnych podać wydatki budżetowe w poszczególnych dziedzinach nie tylko z bieżącego roku, a np. z ostatnich 5 lat, co umożliwiałoby ocenę propozycji w odniesieniu do zmian budżetu w dłuższy m okresie czasu0,5% za mało danych szczegółowych dotyczących prezentowanych dziedzin w dostępnych broszurach konsultacyjnych0,4% materiały były niewystarczająco precyzyjne- trudno opierać merytoryczną dyskusję na tak skąpych informacjach. Być może w ramach poszczególnych obszarów należałoby przyjąć bardziej szczegółowe informacje0,0% więcej czasu, więcej informacji na temat problemów0,0% można byłoby bardziej sprecyzować kwestie dotyczące tego, na co dokładnie przeznaczone są pieniądze (a nie w ogólnikach)0,0% udostępnić szerszą wiedzę0,3% niektóre zagadnienia należy uszczegółowić, ponieważ podane możliwości odpowiedzi nie wyczerpały zagadnienia0,3% niektóre tematy były opisane zbyt ogólnikowo, ale ogólnie informacje przekazane przystępnie0,2% myślę że informacje dla uczestników powinna zawierać opcję szczegółów, tak by było wiadomo na co dokładnie wydawane są pieniądze z budżetu miasta i czego dokładnie dotyczą poszczególne obszary0,0% Kilku uczestników debaty oczekiwałoby dokładniejszych informacji na temat omawianych zagadnień w wymiarze merytorycznym i finansowym

142 Co w tych konsultacjach można by lepiej zorganizować, aby były z Pana(i) punktu widzenia bardzie użyteczne?N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) stworzenie większej możliwości kreowania rozwiązań przez uczestnik ó w debaty w tym:7,6% nie powinny być szablonowe1,4% stwierdzenia państwa nie do końca były sprecyzowane powinno się dodać- co my o tym myślimy?, pytania były częściowo zmanipulowane1,3% bardziej precyzyjne pytania, większa możliwość podawania własnych kombinacji na pytania w ankiecie i pracy w grupach1,2% więcej osób z liceów, by dawać inne skojarzenia na otaczający nas świat to oni kreują przyszłość, danie większej swobody wypowiedzi ani a) ani b) tylko z naszej własnej inicjatywy, możliwość wyboru na jakie tematy będzie się dyskutować, za dużo osób starszych 60-70 zdecydowanie więcej osób powinno być w wieku 20-25, 30-35 i 40-45 w każdej grupie1,0% mniej liniowa struktura debaty, ponieważ traci wtedy na wartościach merytorycznych0,7% lepsza organizacja, dłuższy czas, możliwość swobodniejszej wypowiedzi, więcej osób młodych umożliwiających inne spojrzenie na świat,0,7% więcej wolnych wypowiedzi i pytań0,6% bardziej otwarte pytania0,0% podczas pracy w zespołach pozostawić czas ok. 10 min na zgłoszenie nowych pomysłów pomagających w funkcjonowaniu miasta0,3% lepiej byłoby nie narzucać konkretnego wyboru mniejszego zła, a poszukanie określonego złotego środka0,4% lepiej przygotować materiały do debaty (słowniczek, formułowanie pytań) i dokładanie sprecyzować zagadania do m ó wienia w tym:4,2% przemyślenie zdań w obszarach, np. gospodarka mieszkaniowa i ekologia, więcej czasu na prace w grupie a mniej prezentacji, można wyniki zaprezentować na przykład na stronie internetowej2,3% materiały dawane uczestnikom powinny zawierać słowniczek pojęć0,6% pytania nie sugerujące odpowiedzi, bardziej precyzyjne0,4% pytanie sugeruje odpowiedź0,3% pytania zostały ułożone w sposób tendencyjny0,3% inaczej sformułowane pytania i możliwość wyboru konkretnych odpowiedzi, propozycje odpowiedzi niezależne np. od kredytów lub obniżenia poziomu obsługi0,2% bardziej precyzować pytania0,0% lepiej zorganizowane obszary w materiałach do konsultacji i debaty oraz podpunkty, które podają inne wyjścia niż 'dajemy kasę lub nie'0,0% Jednostkowo zwracano też uwagę, aby pozostawić więcej czasu na dyskusję na wybrane tematy, zadać o czas na kreowanie rozwiązań obywatelskich oraz dopracować materiały przygotowane przed dyskusją

143 Co w tych konsultacjach można by lepiej zorganizować, aby były z Pana(i) punktu widzenia bardzie użyteczne?N=127 Poznaniaków, uczestników warsztatów obywatelskich 21.06. 2011) przygotować kilka tur konsultacji tematycznych w tym:1,3% przygotować konsultacje tematycznie, nie na wszystkie tematy naraz1,3% zmiana proporcji uczestnik ó w ( mniej starszych, więcej os ó b w wieku 15-45 lat) w tym: 0,7% więcej osób z liceów, by dawać inne skojarzenia na otaczający nas świat to oni kreują przyszłość, danie większej swobody wypowiedzi ani a) ani b) tylko z naszej własnej inicjatywy, możliwość wyboru na jakie tematy będzie się dyskutować, za dużo osób starszych 60-70 zdecydowanie więcej osób powinno być w wieku 20-25, 30-35 i 40-45 w każdej grupie1,0% lepsza organizacja, dłuższy czas, możliwość swobodniejszej wypowiedzi, więcej osób młodych umożliwiających inne spojrzenie na świat,0,7% skr ó cić czas trwania w tym:1,4% skrócić czas ich trwania0,8% zdecydowanie skrócić czas konsultacji, prawie 6 godzin to trudne do zniesienia0,6% lepsze warunki konsultacji w tym:1,3% lokalizacja, miejsce, w auli zbyt duszno, za dużo tematów a za mało czasu0,5% zwiększyć nagłośnienie w auli0,4% w lepszej sali, zbyt gorąco0,3% inne godziny lub dzień debaty w tym:0,1% organizacja w godzinach porannych (o 19stej ciężko się myśli)0,1% poprawić system i czas dostarczania materiał ó w w tym:2,0% dać więcej czasu na przygotowanie się do spotkania 2-3 dni to za mało1,0% materiały mogłyby być wcześniej wysyłane (przynajmniej 2tyg)1,0% poprawić stronę organizacyjną- nie dostałem materiałów na debatę0,0% większa możliwość zadawania pytań w tym:0,3% możliwość zadawania więcej pytań0,3% inne w tym: 0,6% różnica między tematami podanymi w piśmie a tematem podanym przez moderatora0,6% Warto także rozważyć w przyszłości pomysł, aby konsultacje prowadzić w kilku turach tematycznych i przez to skrócić czas i trwania, ale w efekcie dać więcej czasu na omawianie poszczególnych tematów.

144 144 Załączniki: Transkrypcje przebiegu dyskusji grupowych i oraz sesji podsumowującej (dostarczone w formie elektronicznej)

145 145 KONTAKT Rafał Janowicz Prezes Zarządu Pentor Research International Poznań Sp. z o.o. ul. Reymonta 15/3 60-791 Poznań tel. +48 (61) 660 40 00 fax +48 (61) 660 40 01 e-mail: rjanowicz@pentor.plrjanowicz@pentor.pl Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000124816; REGON 639531352; NIP 7792043619 Kapitał Zakładowy 50 000 PLN wpłacony i opłacony Prezes Zarządu Rafał Janowicz


Pobierz ppt "1 Omówienie wyników z dyskusji grupowych oraz wyników ankiety audytoryjnej przeprowadzonej na zakończenie debaty. przeprowadzonych na zlecenie: Konsorcjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google