Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wychowanie zdrowotne jako element kształtowania stylu życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wychowanie zdrowotne jako element kształtowania stylu życia."— Zapis prezentacji:

1 Wychowanie zdrowotne jako element kształtowania stylu życia

2 Wychowanie zdrowotne musi być kierowane do całego społeczeństwa, któremu niezbędny jest określony poziom kultury zdrowotnej. Szerzona za pomocą różnych form wiedza o zdrowiu to tylko część działalności mającej na celu wychowanie w kulturze zdrowotnej. Druga strefa oddziaływania to oswajanie pacjenta z gabinetem zabiegowym, przybliżanie go do pracowników służby zdrowia, jak gdyby premedykacja do zabiegów. Oddziaływanie takie przeważnie nie jest zamierzone, lecz powinno wynikać z ogólnego zachowania się, z wyrazu twarzy, a nawet z najbardziej przypadkowo wypowiedzianych słów. Każdy pracownik służby zdrowia, który styka się z pacjentem, może na niego wpływać, przede wszystkim swym estetycznym wyglądem oraz spokojnym i przyjemnym zachowaniem.

3 Techniki stosowane w edukacji zdrowotnej mają na celu: dostarczenie adekwatnych informacji, perswazja używana w celu motywowania, uczenie umiejętności praktycznych, interakcja ze środowiskiem w celu uzyskania wsparcia społecznego i tworzenia warunków dla zmiany.

4 Metody przydatne w kształtowaniu stylu życia

5 1.Metody organizowania środowiska wychowującego. Marzeniem wychowawcy jest mieć wzór do pokazywania, jak powinno się żyć higienicznie i w jakim środowisku. Wskazanie takiego środowiska, a więc stworzenie środowiska – wzoru pomoże skuteczniej oddziaływać na wychowanków jak np.: wzory środowiska materialnego (świetlica, pokój higieniczny, gabinet lekarski), wzorowa organizacja życia (kluby, towarzystwa, organizacje młodzieżowe, dziecięce), wzory określonych osób (sam wychowawca, przedstawiciele służby zdrowia, autorytety).

6 2. Metody oddziaływania przez świadomość Zdobyta wiedza o zdrowiu ma przez dotarcie do świadomości wywołać motywację do korzystnych zachowań dla zdrowia. W wyniku takiego oddziaływania powinno dojść do logicznych przeobrażeń w zachowaniach zdrowotnych.

7 3. Metody pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia. korzystnych dla zdrowia. Celem wychowania zdrowotnego jest m.in. wdrażanie korzystnych dla zdrowia nawyków higienicznych. Chodzi o stosowanie na co dzień uznanych przez świadomość (rozum) czynności sprzyjających zachowaniu zdrowia. Do tej grupy metod zaliczamy : - stawianie wymagań, - inspirowanie do podejmowania zadań, - oddziaływanie na ambicje, - współzawodnictwo, - wzmacnianie zachowań pożądanych, - samowychowanie.

8 4. Metody utrwalania pożądanych zachowań zdrowotnych. Jeśli wychowanek uznał określone zachowanie za właściwe i korzystne dla jego zdrowia, to należy dążyć do przyswojenia mu takiego zachowania na co dzień. Stanie się ono wtedy jego nawykiem. Wdrożenie zaś nawyku może nastąpić wskutek powtarzania, zarówno w życiu codziennym, jak i w ograniczonych ćwiczeniach klinicznych.

9 5. Metody kontroli. Utrwalenie zdobytych nawyków będzie przebiegać pomyślnie, jeśli nadal będziemy kontrolować naszych wychowanków (pacjentów). Jest to szczególnie ważne w początkowym okresie wychowawczym. Egzekwowanie ćwiczeń higienicznych i demonstrowanie prawidłowych zachowań pobudza bowiem do precyzyjnego stosowania zaleceń. Rzetelna ocena postępów wychowanka na poszczególnych etapach rozwoju wzmacnia jego postawę i zmusza do samokontroli, a tym samym do samowychowania.

10 Siła oddziaływania wychowawczego będzie większa, a skutki lepsze, jeśli jednocześnie zastosuje się różne metody.

11 Zasady kształtowania kultury zdrowotnej – wychowania zdrowotnego

12 1)Zasada motywowania : Motywacja wynika z uświadomionej potrzeby. Poinformowanie kogoś cierpiącego o możliwości uniknięcia bólu wyzwala w nim ciekawość, zainteresowanie tematem i motywację do zastosowania się do wskazań. Jeśli będzie dbał o zęby, to może nie dopuścić do ich utraty, zachowa zdrowie i urodę oraz uniknie bólu.

13 2) Zasada aktywności: Jest to zasada działania w wychowaniu, wskazująca nie tylko na celowość opowiadania o tym, że trzeba np. czyścić zęby, ale i na celowość uczenia, jak to robić.

14 3) Zasada doboru treści w wychowaniu zdrowotnym i popularyzacji wiedzy o zdrowiu : Mówi o tym że nie można przekazywać od razu zbyt dużo wiedzy medycznej. Przekazana wiedza nie może zawierać informacji o diagnozowaniu, rokowaniu czy też leczeniu. Treść musi dotyczyć profilaktyki, i to tej na którą sami się godzimy i sami jesteśmy w stanie wykonać. Higienistka powinna nauczyć sposobów ochrony zdrowia i radzenia sobie w prostych przypadkach przedlekarskich. Zbyt dużo fachowej wiedzy dla nieprzygotowanego słuchacza działa na niego albo nużąco albo przerażająco, a już na pewno nie zrozumie on jej prawidłowo.

15 4) Zasada systematyczności i systemowości: Jeśli chce się osiągnąć zmianę wychowawczą lub konkretny skutek, to należy oddziaływać w ciągu dłuższego czasu, przekazując wiedzę systematycznie. Dawkuje się ją systemowo, a więc logicznie poukładaną, zaplanowaną i składającą się z kolejnych elementów, dających określoną całość i dopiero wtedy spełniającą swoją funkcję. Wiedza przekazana w logicznym ciągu małymi dawkami, poparta doświadczeniami, stanie się własnością słuchacza, a zmiany w jego zachowaniu będzie można uznać za osiągnięty cel.

16 5) Zasada oddziaływania zespołowego: Przewagę nad oddziaływaniem indywidualnym ma oddziaływanie zespołowe. Ma ono wiele zalet. Jest przede wszystkim mniej czasochłonne, gdyż odbierane jest przez większe zbiorowisko ( grupę ). Ponadto, jeśli nadawca jest akceptowany, lubiany, to może wywołać głębsze przeżycia emocjonalne. Ważne jest wtedy zespołowe podejmowanie decyzji.

17 6) Zasada stopniowania trudności i etapowości: Nawiązuje ona do pracy wychowawczej systematycznej i przebiegającej w czasie. Należy bowiem zaczynać od tego, co dane środowisko uzna za łatwe, a więc trochę znane a po zainteresowaniu przedmiotem należy powoli przechodzić do spraw trudniejszych. Cały czas trzeba jednak uważać aby to co mówimy było ciekawe i zrozumiałe.

18 7) Zasada receptywności: Rozszerza ona zasadę stopniowania trudności. Należy pamiętać o tym że podstawowym warunkiem skuteczności wychowania zdrowotnego jest zrozumienie przez odbiorcę stawianych mu wymagań. Nie należy więc rzucać wezwań, haseł żądań bez uzasadnienia ich słuszności.

19 8) Zasada trwałości i elastyczności: Z jednej strony w wychowaniu zdrowotnym potrzebne jest utrwalenie pewnych korzystnych zachowań, z drugiej strony należy słuchaczowi przekazać, że istnieje postęp wiedzy, że mogą się zmienić warunki, związane np. ze starzeniem się organizmu czy przebyciem pewnych chorób, które zmuszają nas do zmiany postępowania. W ciągu całego życia należy więc uelastycznić swoje poglądy lub zachowania. Inaczej bowiem może szczotkować zęby dziecko a inaczej powinien to robić dorosły, cierpiący na chorobę przyzębia, aby uzyskać ten sam efekt dobrej higieny jamy ustnej.

20 9) Zasada intencjonalizowania niezamierzonych wpływów wychowawczych: wpływów wychowawczych: Proces wychowania zdrowotnego powinien zachodzić także w sytuacjach naturalnych i niezamierzonych, wręcz przypadkowych. Życie stwarza niejednokrotnie takie sytuacje, w których następują spotkania z przypadkowymi osobami lub grupami. Mogą one też być związane ze zmianą środowiska, a także warunków bytowania.

21 10) Zasada poszanowania odbiorcy: Należy pamiętać o tym, że nigdy nie zdobędziemy zaufania osób, którym będziemy się starali udowodnić, że są głupi lub tkwią w niewiedzy. Wskazane byłoby natomiast wyjaśnić im, skąd się wzięły ich nie bardzo aktualne poglądy i gdzie tkwi błąd ich postępowania. Po zdobyciu zaufania i sympatii można przystąpić do przebudowy sposobu myślenia i zmiany nawyków.

22 Założenia edukacji zdrowotnej w stomatologii

23 Higienistka stomatologiczna ucząc pacjenta, np. zasad higieny, będzie oddziaływała na niego ujemnie, jeśli sama okaże się zaprzeczeniem głoszonych przez siebie zasad, nosząc brudny fartuch lub pokazując w czasie rozmowy zniszczone próchnicą zęby. Nie można stosować wszystkich form wychowania zdrowotnego. Do najbardziej przydatnych należą: słowo żywe, metody wizualne i audiowizualne.

24 Kobieta w ciąży Szerzenie wiadomości potrzebnych kobiecie ciężarnej i wychowującej małe dziecko możliwe jest tylko przez materiały drukowane, ulotki, gazetki i plakaty. Gazetki adresowane do młodych kobiet powinny zawierać te informacje jak gdyby z wyprzedzeniem, gdyż praktycznie każda młoda kobieta może je w bliższej lub dalszej przyszłości wykorzystać. Każda wizyta kobiety ciężarnej w gabinecie stomatologicznym powinna być wykorzystana do indywidualnego, bezpośredniego przekazywania potrzebnych wiadomości o zdrowiu jej i przyszłego dziecka. Założenia edukacji zdrowotnej w stomatologii w zależności od kategorii wiekowej:

25 Tematy, z którymi należy zapoznać kobiety w ciąży i młode matki : 1) celowość i nieszkodliwość leczenia i usuwania zębów w czasie ciąży, z wyjątkiem określonych przez lekarza przypadków, 2) traktowanie płodu jako „pasożyta’’ dla organizmu matki, nieprawdziwe twierdzenie, iż „ każda ciąża kosztuje matkę jeden ząb”, 3) konieczność uporządkowania jamy ustnej przed urodzeniem dziecka (zmniejszenie ryzyka zakażenia noworodka i niemowlęcia), 4) troska o uzębienie dziecka już w okresie płodowym, czyli omówienie czynników warunkujących zdrowe uzębienie dziecka, 5) konieczność higienicznego trybu życia, łącznie z unikaniem chorób zakaźnych, 6) wpływ odżywiania w okresie ciąży na zdrowie matki i dziecka, przykładowe diety w zależności od pory roku.

26 Dzieci w okresie niemowlęcym i poniemomwlęcym Higienistka stomatologiczna powinna skoncentrować się na matkach i osobach wychowujących małe dzieci. Uświadomienie ich powinno dotyczyć zwłaszcza : a) szkodliwych nawyków u dzieci (ssanie palca, smoczka itp.) b) prawidłowego odżywiania, ze zwróceniem uwagi na jakość i konsystencje pokarmów (wczesne podawanie pokarmów twardych, owoców, jarzyn, umiejętne podawanie słodyczy), c) wczesnego wdrażania nawyku higieny jamy ustnej u dzieci, d) dostosowania związków fluoru oraz wczesnego leczenia zębów mlecznych i wad narządu żucia.

27 Dziecko W utrzymaniu higieny jamy ustnej u dziecka mają znaczenie: a) szczotkowanie zębów, b) płukanie jamy ustnej, c) spożywanie pokarmów oczyszczających. Temat ten powinien być szczególnie często powtarzany i uwypuklany. Należy przekonywać o tym, że najlepszym sposobem utrzymania higieny jamy ustnej jest szczotkowanie zębów po każdym posiłku. Jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej dwa razy dziennie ( rano i wieczorem) przez 2-3 minuty każdorazowo. Poranne oczyszczanie zębów należy zalecać zawsze po śniadaniu, a wieczorne bezpośrednio po kolacji, a przed snem nic już nie jeść. i uwypuklany. Należy przekonywać o tym, że najlepszym sposobem utrzymania higieny jamy ustnej jest szczotkowanie zębów po każdym posiłku. Jeśli nie jest to możliwe, to przynajmniej dwa razy dziennie ( rano i wieczorem) przez 2-3 minuty każdorazowo. Poranne oczyszczanie zębów należy zalecać zawsze po śniadaniu, a wieczorne bezpośrednio po kolacji, a przed snem nic już nie jeść.

28 Wychowanie w wieku przedszkolnym powinno polegać na : zbadaniu uzębienia dzieci oraz powiadomieniuzbadaniu uzębienia dzieci oraz powiadomieniu rodziców i personelu opiekuńczego o ewentualnej konieczności leczenia uzębienia, rodziców i personelu opiekuńczego o ewentualnej konieczności leczenia uzębienia, skierowaniu w razie potrzeby do poradni profilaktyki ortodontycznej, wyjaśnieniu rodzicom skutków zaniedbania tego postępowania,skierowaniu w razie potrzeby do poradni profilaktyki ortodontycznej, wyjaśnieniu rodzicom skutków zaniedbania tego postępowania, zorganizowaniu codziennego, nadzorowanego przez nauczycielki przedszkolne, szczotkowania zębów dzieci w przedszkolu,zorganizowaniu codziennego, nadzorowanego przez nauczycielki przedszkolne, szczotkowania zębów dzieci w przedszkolu, zorganizowania podawania w razie potrzeby tabletek fluorkowych przez personel przedszkola,zorganizowania podawania w razie potrzeby tabletek fluorkowych przez personel przedszkola, przeprowadzeniu akcji profilaktyki kontaktowej (u dzieci 5-6 letnich)przeprowadzeniu akcji profilaktyki kontaktowej (u dzieci 5-6 letnich) pouczeniu kierownictwa przedszkola i rodziców o szkodliwości słodyczy i umiejętnym ich podawaniu zarówno w przedszkolu jak i w domu.pouczeniu kierownictwa przedszkola i rodziców o szkodliwości słodyczy i umiejętnym ich podawaniu zarówno w przedszkolu jak i w domu.

29 Powinno się namawiać rodziców, aby nie oszczędzali zębów dziecka przez podawanie mu rozdrobnionych pokarmów. Zęby i szczęki dziecka muszą pracować, aby mogły się prawidłowo rozwinąć. Podczas pokazów szczotkowania zębów dla dzieci przedszkolnych najlepiej jest posługiwać się dużymi modelami szczęk i szczotek do zębów.

30 Praca w zakresie wychowania zdrowotnego w szkole powinna przebiegać planowo i równolegle z planowanym leczeniem i planową profilaktyką. Najbardziej ekonomiczne i skuteczne jest powiązanie wychowania zdrowotnego z profilaktyką kontaktową fluorkową. Przed seansami fluorkowania zębów metodą szczoteczkową (6 lub 10 seansów rocznie) przeprowadza się 10 minutowe pogadanki, przede wszystkim na temat : szczotek do zębów i prawidłowego szczotkowania,szczotek do zębów i prawidłowego szczotkowania, warunków tworzenia się płytki bakteryjnej i zachodzących w niej przemian,warunków tworzenia się płytki bakteryjnej i zachodzących w niej przemian, szkodliwej roli cukrów w pożywieniu,szkodliwej roli cukrów w pożywieniu, roli profilaktyki fluorkowej i leczenia zębów,roli profilaktyki fluorkowej i leczenia zębów, możliwości zapobiegania wadom zgryzu i konieczności leczenia już istniejących.możliwości zapobiegania wadom zgryzu i konieczności leczenia już istniejących.

31 Wychowanie zdrowotne dla młodzieży akademickiej powinno dotyczyć merytorycznie tych samych problemów, które były poruszane wyżej, z dostosowaniem do poziomu studentów. Ze względu na bardzo rozpowszechniony wśród studentów, a obecnie szczególnie wśród studentek, nałóg palenia tytoniu, należy podkreślić jego szkodliwe skutki, łącznie z nowotworami jamy ustnej i innych narządów. Nie należy zapominać o przekazaniu studentom (a zwłaszcza studentkom) informacji, które powinny uzyskać jako przyszli rodzice.

32 Osoby starsze powinny być pouczane o konieczności szczególnej troski o czystość przestrzeni międzyzębowych i okolic przyszyjkowych zębów, zwłaszcza z obnażonymi korzeniami, z powodu wzmożonego gromadzenia się tam resztek pokarmowych i płytki bakteryjnej. Konieczne jest też zwrócenie uwagi na higienę uzupełnień protetycznych, częstszych w wieku starszym.

33 Dziękuje za uwagę.


Pobierz ppt "Wychowanie zdrowotne jako element kształtowania stylu życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google