Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 2 z 30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zasady udzielania dofinansowania określone są w : „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

3 3 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Niektóre zadania na które Fundusz udziela pomoc finansową likwidacja i budowa kotłowni –łączna moc min. 60 KW kolektory słoneczne –montowane samodzielnie (bez kotłowni) min. 10 kW. źródła ciepła z odnawialnych źródeł energii –w nowo wybudowanych obiektach termomodernizacja –min. 600m 2 pow. docieplana przegród budowlanych

4 4 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Procedura ubiegania się o środki z WFOŚiGW w Krakowie na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza Karta Informacyjna Zadania z zakresu ochrony powietrza  wstępna akceptacja zadania  Wniosek na zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza  przyznanie dofinansowania

5 5 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instrumenty finansowe dotacje pożyczki preferencyjne uwaga: wydatkowanie środków zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowych

6 6 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jednostki samorządu terytorialnego na likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych – do 40% kosztów kwalifikowanych na zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 90% kosztów kwalifikowanych (w roku 2013 – 100% koszów kwalifikowanych) oraz na zadania inwestycyjne – do 65% kosztów kwalifikowanych udzielanie dotacji

7 7 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 7 szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego - 40% likwidacja niskiej emisji budowa odnawialnych źródeł energii termomodernizacja hospicja - 80% likwidacja niskiej emisji budowa odnawialnych źródeł energii termomodernizacja udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych)

8 8 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie instytucje kultury (państwowe i samorządowe) - 40% likwidacja niskiej emisji budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energii kościelne osoby prawne - 40% likwidacja niskiej emisji budowę odnawialnych źródeł energii na cele niekomercyjne w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych)

9 9 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe - 40% likwidacja niskiej emisji budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energii jednostki badawcze i uczelnie publiczne - 40% likwidacja niskiej emisji budowę odnawialnych źródeł energii termomodernizacja udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych)

10 10 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie maksymalne wielkości dotacji 2.000.000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie 5.000.000 zł maksymalna suma dotacji dla jednego beneficjenta w roku kalendarzowym

11 11 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielanie pożyczek preferencyjnych wielkość dofinansowania : do 100% kosztów kwalifikowanych netto jeżeli nie są przekroczone wskaźniki stosowane przez Fundusz oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok 0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych (pomostowych) -nie mniej niż 5%/rok

12 12 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie maksymalne wartości pożyczek 20.000.000 zł - maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie 40.000.000 zł - maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora

13 13 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wymaga się podwójnego zabezpieczenia –podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową pozostałe formy : gwarancja bankowa ubezpieczenie spłaty pożyczki poręczenie (także bankowe) zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez SP hipoteka na nieruchomości przelew (cesja) wierzytelności blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego inne dopuszczone prawem i uzgodnione formy zabezpieczenia zabezpieczenia pożyczek

14 14 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zabezpieczenie w formie hipoteki (na bazie operatu szacunkowego) może być ustanowione na nieruchomościach o wartości co najmniej: 150% kwoty pożyczki 100% kwoty pożyczki dla JST i spółek JST w przypadku JST może być ustanowione jedno zabezpieczenie. zabezpieczenia pożyczek

15 15 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzenia pożyczek warunki umorzenia pożyczki: zakończenie inwestycji w terminie określonym w umowie osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów zadania maksymalne wartości umorzeń: 40% kwoty wykorzystanej pożyczki na odnawialne źródła energii 35% kwoty wykorzystanej pożyczki na pozostałe zadania

16 16 z 30 Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki zostanie uwzględniona terminowość spłat rat kapitałowych pożyczki i odsetek oraz wielkość uzyskanych odsetek (min.10% kapitału). Jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku o umorzenie stanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzenie będzie obniżane o 2,5% za każdy brakujący procent w przypadku jednostek samorządu terytorialnego i 3,0% dla pozostałych Beneficjentów. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

17 17 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 1 000 000 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego 750 000 zł – dla pozostałych beneficjentów maksymalne umorzenie nie może przekroczyć

18 18 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zależności od wielkości udziału dotacji pochodzącej z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi 10% ≤ dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 5% 20% ≤ dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 10%, 40% ≤ dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 15%, 60% ≤ dotacja < 75% - obniża się umorzenie o 20%, dotacja ≥75% - umorzenie nie przysługuje obniżenia maksymalnego umorzenia

19 19 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych do 80% odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na zadania w zakresie: budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kW jeżeli pochodzą z czystych lub odnawialnych źródeł energii termomodernizacji – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m 2 uwaga: dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

20 20 z 302016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dopłaty do częściowej spłaty kredytów bankowych do 50% kapitału kredytów bankowych zaciągniętych na zadania: zakup i instalacja rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii, wymiana kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 60 kW, zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW, uwaga: dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

21 21 z 30 Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego Cel Programu: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. Program skierowany jest do: gmin województwa małopolskiego, które posiadają aktualny gminny program ochrony powietrza wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007 -2014 oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

22 22 z 30 Program obejmuje: demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. podłączenie do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

23 23 z 30 Forma i wysokość dofinansowania: dotacja w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych (rzeczywista wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie obowiązujących w Wojewódzkim Funduszu wskaźników). Do kosztów kwalifikowanych wliczają się: dla kotłów gazowych c.o.: demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych, wewnętrzne piony c.o. i c.w.u. dla kotłów olejowych: demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła, wewnętrzne piony c.o. i c.w.u dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej: demontaż starego źródła ciepła oraz koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą, wewnętrzne piony c.o. i c.w.u. dla podłączenia do sieci energetycznej: demontaż starego źródła ciepła, podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, wewnętrzna linia zasilania. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

24 24 z 30 Czas trwania programu przewidziany jest na 5 lat a wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. Formularz wniosku oraz program wraz z procedurą dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu www.wfos.krakow.pl.www.wfos.krakow.pl 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

25 25 z 30 Główne założenia Programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

26 26 z 30 Założenia budżet: 400 mln zł, forma dofinansowania: dotacja okres wdrażania: 2013 - 2018 Łączna kwota dofinansowania z WFOŚ i NFOŚ wynosi do 90 % jego kosztow kwalifikowanych (Kk) w tym do 45% (Kk), przedsięwzięcia ze środkow udostępnionych przez NFOŚiGW dotacja dla Beneficjenta będzie udzielana przez WFOŚiGW ze środkow udostępnionych przez NFOŚiGW 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

27 27 z 30 Beneficjenci Beneficjentem programu są podmioty wskazane w programach ochrony powietrza. Kategorie podmiotów będących beneficjentami wskażą indywidualnie WFOŚiGW w ogłaszanych konkursach. Ostateczny odbiorca korzyści: podmioty wskazane w programach ochrony powietrza, korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem beneficjenta. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

28 28 z 30 Rodzaje przedsięwzięć 1. likwidacja indywidualnych kotłowni, palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych. Możliwość wykonania wewnętrznej instalacji co. i c.w.u. lub instalacji gazowej rozbudowa sieci ciepłowniczej zastosowanie kolektorów słonecznych termomodernizacja budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie węglowego źródła ciepła 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

29 29 z 30 2. zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacji miejskiej wdrażanie systemów zarządzania ruchem w miastach budowa stacji zasilania w CNG i/lub energię elektryczną miejskich środków transportu zbiorowego wdrożenie innych przedsięwzięć ograniczających poziomy substancji w powietrzu powodowanych przez komunikację w centrach miast (z wyłączeniem wymiany taboru lub silników, budowy obwodnic) 3. kampanie edukacyjne 4. utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi pkt 3 i 4. 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

30 30 z 30 Kryteria wyboru przedsięwzięcie ujęte jest w obowiązującym programie ochrony powietrza dla osiągnięcia celu długofalowego konieczna jest koncentracja środków i zdefiniowanie priorytetowych obszarów wsparcia Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze miasta (aglomeracji) powyżej 10 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na którym jednocześnie: a) poziom stężenia średniorocznego pyłu PM-10 w każdym z ostatnich 3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał wartość 40 μg/m3; b) poziom stężenia średniorocznego benzo-a-pirenu w każdym z ostatnich 3 lat (poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie) przekraczał wartość 1 ng/m3; 2016-05-27Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

31 WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google