Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ O czym należy pamiętać, realizując umowę o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ ” Prowadzący: Bartosz Wolański 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ O czym należy pamiętać, realizując umowę o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ ” Prowadzący: Bartosz Wolański 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 „ O czym należy pamiętać, realizując umowę o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ ” Prowadzący: Bartosz Wolański 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

2 Agenda spotkania  Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie Główne zobowiązania Beneficjenta związane z zarządzaniem projektem wynikające z umowy o dofinansowanie Zmiany w projekcie i możliwości zmian w umowie o dofinansowanie Wskaźniki produktu i rezultatu (efektu ekologicznego) Wskaźniki we wniosku o płatność i w umowie a rozliczenie końcowe Sankcje wobec beneficjenta wynikające z nieosiągnięcia wskaźników Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. 2

3 Agenda spotkania  Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego Definicje zakończenia realizacji projektu, zakończenia inwestycji Opracowanie końcowego wniosku o płatność Przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu Najczęstsze problemy w rozliczaniu dotacji unijnych oraz przykłady ich rozwiązań – Zagadnienia wg propozycji zgłaszanych przez uczestników szkolenia 3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

4 Zmiany w projekcie i możliwości zmian w umowie o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu:  w pełnym zakresie,  zgodnie z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. 4

5 Zmiany okresu realizacji projektu – ramy programowe Zmiana terminów, która powodowałaby wydłużenie okresu realizacji Projektu: do 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej, powyżej 3 miesięcy wymaga zgody Instytucji Wdrażającej po uzyskaniu przez Instytucję Wdrażającą pozytywnej opinii IP wymaga aneksowania Umowy Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

6 Zmiana zakresu rzeczowego a zakaz znaczącej modyfikacji projektu i wymogi trwałości Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z Opisem Projektu, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania Umowy Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

7 Zmiana zakresu rzeczowego a zakaz znaczącej modyfikacji projektu i wymogi trwałości  Zakaz znaczącej modyfikacji – art. 57 Rozporządzenia 1083/2006: a) mającej wpływ na jej charakter lub warunki realizacji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

8 Przesunięcia wydatków w ramach kategorii i pomiędzy kategoriami wydatków Brak w umowie określonego poziomu wydatków, do którego beneficjent może dokonywać przesunięć po stronie wydatków, W przypadku braku takiego zapisu, wydatki przekraczające kwotę odpowiedniej pozycji budżetu określoną w umowie lub decyzji o dofinansowaniu stanowią wydatki niekwalifikowane Brak możliwości przesunięć oszczędności poprzetargowych Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 8 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

9 Przesunięcia wydatków – kwestia VAT  Możliwość wprowadzenia zmian pod kątem zgodności z art. 144 ust. 1 PZP (zakaz zmiany istotnych postanowień zawartej Umowy z wykonawcą zamówienia, chyba że: Zmiany mają charakter nieistotny w stosunku do oferty. Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany  zgodnie ze stanowiskiem IZ POIiS zaplanowana w projekcie rezerwa na „nieprzewidziane wydatki" może być wykorzystana m.in. na pokrycie nieprzewidzianych kosztów wynikających ze wzrostu podatku (VAT). Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 9 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

10 Kwestia następstwa prawnego Sukcesja uniwersalna: W sytuacji, w której majątek Beneficjenta przenoszony jest na inny podmiot lub odpowiednio nowo zawiązany podmiot wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanego Beneficjenta mamy do czynienia z sukcesją uniwersalną w sferze praw i obowiązków cywilnoprawnych. W drodze jednego zdarzenia prawnego następca prawny wchodzi w ogół praw i obowiązków majątkowych swego poprzednika z dniem połączenia. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 10 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

11 Kwestia następstwa prawnego Sukcesja generalna: Jeżeli w skład majątku przejmowanego Beneficjenta wchodzą także prawa i obowiązki z tytułu zawartych umów przyznania pomocy, podmiot przejmujący lub spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia w wyniku sukcesji generalnej również w te prawa i obowiązki. W drodze jednego zdarzenia prawnego następca prawny wchodzi w ogół praw i obowiązków cywilno-prawnych swego poprzednika z dniem połączenia Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 11 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

12 Kwestia następstwa prawnego  W razie śmierci, rozwiązania, przekształcenia Beneficjenta albo połączenia z innym podmiotem, następcy prawnemu może być przyznana pomoc, jeżeli: przeszły na niego prawa Beneficjenta nabyte w ramach operacji i inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania następca prawny spełnia warunki przyznania pomocy; nie sprzeciwia się to przepisom, istocie i celowi projektu zostaną przez niego przejęte zobowiązania związane z przyznaną pomocą Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

13 Zmiany wielkości wskaźników: kwestia wartości merytorycznej projektu Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru projektów, według których był oceniany,. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 13 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

14 Obowiązek udokumentowania postępu rzeczowego i osiągnięcia efektu ekologicznego w projekcie Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

15 Ograniczenie kwalifikowalności wydatków w przypadku nieosiągnięcia wskaźników produktu W przypadku gdy wsparcie pobrane zostało nienależnie następuje: a) zwrot kwoty wsparcia wraz z odsetkami, lub b) pomniejszenie kolejnej kwoty zatwierdzonej do wypłaty w ramach wniosku o płatność o kwotę wraz z odsetkami Instytucja Wdrażająca określa kwotę do zwrotu biorąc pod uwagę wagę stwierdzonego naruszenia. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

16 Zwrot całości lub części dotacji w przypadku nieosiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego W przypadku nieprzedstawienia dokumentów lub jeżeli na ich podstawie przedstawionych dokumentów nie można ustalić osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego wysokość dofinansowania ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wysokości osiągniętego efektu ekologicznego, W sytuacji, w której nie został osiągnięty zakładany efekt ekologiczny, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości lub części przekazanego dotychczas dofinansowania Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 16 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

17 Obowiązek trwałości projektu Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucję Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących powodować zasadniczą modyfikację Projektu Trwałość w wymiarze instytucjonalnym, finansowym i organizacyjnym Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 17 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

18 Zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności” Definicja siły wyższej – 3 podstawowe właściwości: Zdarzenie zewnętrzne (niezależne od Beneficjenta), Niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) Niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 18 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

19 Skutki siły wyższej: Niewykonanie umowy z powodu siły wyższej prowadzi do braku odpowiedzialności za powstałe z tego powodu szkody. Oczywiście, o ile istnieje związek miedzy szkodą a siłą wyższą oraz o ile umowa nie reguluje tego inaczej, Wystąpienie siły wyższej powoduje brak kar, brak odszkodowań oraz konieczność dokończenia umowy po ustaniu siły wyższej (o ile to możliwe). Ale fakt siły wyższej nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania, prawa do wypowiedzenia umowy lub jakichkolwiek innych uprawnień. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

20 Kategorie siły wyższej: Zdarzenia związane z działaniami sił przyrody - np. powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi czy epidemie. Przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości - zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne. Działania władzy państwowej - zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, ale też np. wywłaszczenie (!) Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 20 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

21 PYTANIA I ODPOWIEDZI 21 Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 21 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

22 Obowiązek sprawozdawczości  Beneficjent co najmniej raz na trzy miesiące sporządza i przekazuje do IW/IP wniosek o płatność). Dokument ten, poza funkcją finansową, spełnia na poziomie beneficjenta również rolę sprawozdania. Łączy w sobie informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem rodzaju działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione  Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku o płatność, dotyczącego postępu rzeczowego Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 22 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

23 Obowiązek sprawozdawczości Beneficjent ma także obowiązek sporządzenia 4 raportów z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu Pierwszy raport beneficjent ma obowiązek przekazać do 5 lutego roku następującego po roku, w którym projekt nie był już realizowany (np. w przypadku zakończenia realizacji projektu w roku 2010 r., pierwszy raport powinien zostać przekazany do 5 lutego 2012 r.) Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 23 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

24 Obowiązek sprawozdawczości Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej innych dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 24 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

25 Wskaźniki produktu i rezultatu (efektu ekologicznego) Postęp rzeczowy Programu mierzony jest w oparciu o wskaźniki zawarte w Katalogu wskaźników obowiązkowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w załączniku nr 8 do Umowy, wnioskach o płatność oraz raportach z osiągniętych efektów wskaźników z aktualnego katalogu wskaźników obowiązkowych Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 25 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

26 Wskaźnik produktu: Pokazuje postęp realizacji przedsięwzięcia; mierzony jest w sztukach lub innych jednostkach rzeczowych lub finansowych; odnosi się do produktów materialnych i usług, które otrzymuje / wytwarza beneficjent w trakcie realizacji projektu, przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów. Wskaźnik rezultatu: Pokazuje zmiany w sytuacji beneficjenta i jego otoczeniu, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Wskaźniki rezultatu mogą mieć charakter rzeczowy lub finansowy Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 26 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

27 Rodzaje wskaźników  Obligatoryjne dla wszystkich działań: Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 27 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

28  Obligatoryjne dla poszczególnych działań, np.: Oś 1: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 28 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

29 Oś 2: Liczba nowo wybudowanych kompostowni Liczba nowo wybudowanych składowisk Liczba nowo wybudowanych sortowni Liczba nowo wybudowanych innych zakładów Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów, w tym: Liczba zmodernizowanych spalarni Liczba zmodernizowanych kompostowni Liczba zmodernizowanych składowisk Liczba zmodernizowanych sortowni Liczba zmodernizowanych innych zakładów Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 29 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

30 Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów Moc przerobowa przebudowanych/wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów Liczba osób objetych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych ( Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych ZZO Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmodernizowanych ZZO Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 30 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

31 Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu; raporty z osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 31 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

32 Moment prezentacji stopnia osiągnięcia wskaźników Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 32

33 Moment prezentacji stopnia osiągnięcia wskaźników  Beneficjent we wniosku o płatność końcową wskazuje rzeczywiście osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz - w zależności od specyfiki projektu - wskaźniki rezultatu dotyczące potencjału inwestycji  w stosunku do niektórych wskaźników rezultatu nie jest możliwe lub uzasadnione przekazanie informacji o rzeczywistej osiągniętej wartości w już momencie zakończenia projektu, a dopiero w dłuższym okresie po jego zakończeniu Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

34 Utrzymanie wskaźników w okresie trwałości projektu zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zasady zachowania trwałości projektu wskaźniki produktu oraz rezultatu pozostają zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu przez cały ustalony okres trwałości projektu i jego rezultatów (3/5 lat po zakończeniu operacji). Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 34 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

35 Efekt ekologiczny w projektach I i II Osi POIiŚ W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 35 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

36 Efekt ekologiczny w projektach I i II Osi POIiŚ W ogólnym ujęciu praktycznym efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących przedmiotem inwestycji Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 36 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

37 37

38 Sposoby monitorowania postępu w realizacji wskaźników na poziomie Beneficjenta Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 38 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

39 39

40 Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: dla kanalizacji i wodociągów: dostarczenie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji całego przedsięwzięcia, sporządzonego w terminie zgodnym z planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia, oraz zestawienia długości, średnic lub przekrojów dla poszczególnych tras sieci zewnętrznych wymienionych w harmonogramie rzeczowo- finansowym. dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 40 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

41 Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: dla oczyszczalni ścieków: dostarczenie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji całego przedsięwzięcia, sporządzonego w terminie zgodnym z planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia, a także zestawienia obiektów z podaniem podstawowego wyposażenia oraz wielkości i jednostek charakterystycznych, którymi opisano obiekty i wyposażenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym. dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 41 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

42 Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: dla zagospodarowania odpadów: dostarczenie protokołu końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji całego przedsięwzięcia, sporządzonego w terminie zgodnym z planowaną datą zakończenia przedsięwzięcia, a także zestawienia obiektów z podaniem podstawowego wyposażenia oraz wielkości i jednostek charakterystycznych, którymi opisano obiekty i wyposażenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym dostarczenie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie ementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 42 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

43 Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego: dokument potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego (w jednostkach wymiernych: Mg, ha, itp.), opinia WIOŚ, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego lub Starostwa Powiatowego. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 43 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

44 PYTANIA I ODPOWIEDZI 44 44 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

45 Obowiązek realizacji projektu zgodnie z procedurami obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami, zgodnymi z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów związanych z realizacją projektu wymagają akceptacji Instytucji Wdrażającej. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 45 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

46 Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu (MAO), który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu. Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu (MAO), który będzie osobą właściwą do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje o zmianie Pełnomocnika ds. Projektu. Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu może być wyłącznie osoba, która pozytywnie ukończyła postępowanie prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu może być wyłącznie osoba, która pozytywnie ukończyła postępowanie prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 46 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

47 Pełnomocnik ds. Projektu (MAO) MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie: projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie: projektem oraz monitorowanie jego realizacji pod projektem oraz monitorowanie jego realizacji pod względem: względem: Administracyjnym Administracyjnym Finansowym Finansowym Technicznym Technicznym Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 47 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

48 Zadania MAO: nadzór nad działalnością JRP, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP, nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu, nadzór nad poprawnością i kompletnością umów na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu, Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 48 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

49 Zadania MAO: nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu, nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a wykonawcami i Inżynierem kontraktu, monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz wymogami IP i IZ, Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 49 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

50 Zadania MAO: zatwierdzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu, zatwierdzanie składu członków komisji przetargowej, zatwierdzanie planów płatności, planów wystąpień i harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu procedur przetargowych, zatwierdzanie i podpisywanie sprawozdań finansowych i raportów, Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 50 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

51 Zadania MAO: akceptacja umów z wykonawcami, akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowanie beneficjenta wobec IZ, IP, IPII. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 51 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

52 JRP – Jednostka Realizująca Projekt Struktura JRP uzależniona jest m.in. od zakresu rzeczowego prowadzonych zamówień publicznych w ramach projektu, kosztów inwestycyjnych, obszaru, na którym prowadzone są inwestycje. Struktura JRP – powinna uwzględniać 1.Zespół/sekcja ds. finansowych, 2.Zespół/sekcja ds. technicznych, 3.Zespół/sekcja ds. administracyjno – prawnych. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 52 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

53 Organizacja zespołu projektowego Sposoby budowania i doskonalenia zespołu projektowego Pierwszy etap tworzenia zespołu projektowego decyduje o dobrym funkcjonowaniu całej JRP. Polega on na właściwym podziale zakresów obowiązków i zakresu współpracy pomiędzy sekcjami czy mniejszymi grupkami zadaniowymi w ramach JRP. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 53 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

54 Sekcja/zespół ds. finansowych: zarządzanie płatnościami na rachunku Projektu w imieniu i na rzecz beneficjenta, prowadzenie rachunkowości, weryfikacja faktur, płatności, monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych i planów płatności, monitoring zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów, przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych sprawozdań finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych, przygotowywanie wniosków o przekazanie funduszy Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 54 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

55 Sekcja/zespół ds. technicznych: opracowywanie materiałów i procedur przetargowych zawieranie kontraktów na usługi i roboty budowlane kontrola i sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów, nadzór nad pracami Inżyniera Kontraktu, nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań, przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 55 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

56 Zespół/sekcja ds. administracyjno-prawnych: kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów, promocja projektu, nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności, weryfikowanie pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów, prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 56 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

57 Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 57 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

58 PYTANIA I ODPOWIEDZI 58 58 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

59 Zawieranie umów dla zadań objętych projektem Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych projektem, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowane, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych Beneficjent jest zobowiązany do zawierania umów dla zadań objętych projektem, z tytułu których będzie ponosił wydatki kwalifikowane, z uwzględnieniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych W przypadku zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa PZP, umowy są zawierane z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 59 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

60 W przypadku zamówień, do których nie ma zastosowania W przypadku zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa PZP, beneficjent zobowiązany jest zawierać umowy w ustawa PZP, beneficjent zobowiązany jest zawierać umowy w formie pisemnej i stosować tryb aukcji/przetargu, (w art. 70 formie pisemnej i stosować tryb aukcji/przetargu, (w art. 70 K.C.) z uwzględnieniem zasad: K.C.) z uwzględnieniem zasad: Jawności, przejrzystego i obiektywnego podejścia. Jawności, przejrzystego i obiektywnego podejścia. niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich, wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wzajemnego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji odpowiednich terminów odpowiednich terminów Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 60 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

61 W przypadkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, beneficjent może również zawrzeć umowę w trybie innym niż tryb aukcji albo przetargu, o którym mowa w art. 70 K.C. Beneficjent jest zobowiązany zawierać tego rodzaju umowy w sposób efektywny zachowując przy tym formę pisemną umowy oraz wymóg dokonania rozeznania rynku. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 61 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

62 Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej (np. zakup biletów). W takim przypadku beneficjent jest zobowiązany uprawdopodobnić zawarcie umowy, w szczególności poprzez przedstawienie na potwierdzenie zawarcie umowy dowodu księgowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 62 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

63 Podstawą ustalenia wartości umowy, do której nie ma zastosowania ustawa PZP jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT, ustalone przez beneficjenta z należytą starannością. Beneficjent nie może dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości dla uniknięcia procedur przetargowych. Zawarcie z dotychczasowym wykonawcą niezbędnych dodatkowych umów nieobjętych umową podstawową, jest możliwe dla usług lub robót budowlanych, jeśli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć. Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 63 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

64 W przypadku, gdy do umowy/porozumienia pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP, podmiot upoważniony przy zawieraniu umów podczas realizacji projektu, powinien stosować zasady nie mniej restrykcyjne niż beneficjent jeżeli do umów zawieranych przez beneficjenta ma zastosowanie ustawa PZP, to podmiot upoważniony jest również zobowiązany stosować ustawę PZP przy zawieraniu umów w związku z realizacją projektu (nawet jeżeli zgodnie z ustawą PZP nie ma obowiązku jej stosowania). Elementy monitorowane w trakcie realizacji umowy o dofinansowanie 64 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

65 PYTANIA I ODPOWIEDZI 65 65 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

66 Definicje zakończenia realizacji projektu, zakończenia inwestycji Zakończenie realizacji projektu - ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków, Zakończenie inwestycji - termin wydania prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie. W przypadku kiedy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane, należy przez to rozumieć termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji lub termin wydania innych równoważnych dokumentów potwierdzających termin odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 66 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

67 Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia dla Projektu odrębnej informatycznej ewidencji księgowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej odrębnego kodu księgowego umożliwiającego identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem, oraz dokonywania księgowania środków zgodnie z obowiązującymi przepisami Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 67 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

68 Zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w sposób przejrzysty wyodrębnionej ewidencji dotyczącej realizacji Projektu, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych:  ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach już prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych (księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, ewidencja pozabilansowa, syntetyczna i analityczna) Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 68 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

69  ewidencję prowadzoną w ramach księgi przychodów i rozchodów - Dokumenty związane z operacjami gospodarczymi dotyczącymi Projektu, Beneficjent i Partnerzy oznaczają poprzez umieszczenie oznaczenia Projektu oraz kolejnego numeru w kolumnie 16 „Uwagi” podatkowej księgi przychodów i rozchodów (stosuje się przy braku pełnej księgowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości)  ewidencję (wykaz) dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją Projektu (stosuje się do Beneficjentów i Partnerów niezobowiązanych do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie obowiązujących przepisów Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 69 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

70 Zasady dokumentowania kosztów: Wydatek musi być należycie udokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest faktura z oznaczeniem zapłaty lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją „zapłacono gotówką” opatrzona podpisem upoważnionej osoby (wystawcy/sprzedawcy) Obowiązek udokumentowania postępu rzeczowego! Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 70 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

71 Przykład oznaczeń dowodów księgowych: Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 71 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

72 Wymóg prowadzenia odrębnego rachunku Transze dotacji są przekazywane na wyodrębnione dla Projektu rachunki bankowe Wynika to z faktu, iż odsetki od zaliczki zmniejszają kwotę dofinansowania, a jedynie wyodrębnienie rachunku umożliwia precyzyjne wskazanie ich wysokości. Po otrzymaniu zaliczki w pierwszej kolejności należy dokonywać płatności z konta na które trafiła zaliczka Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 72 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

73 Zasady rozliczeń oraz wymogi sprawozdawcze we Wniosku o płatność Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 73 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

74 Kwalifikowalność wydatków Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IiŚ nie oznacza jeszcze, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego projektu będą uznane za kwalifikowane Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IiŚ nie oznacza jeszcze, że wszystkie wydatki poniesione podczas realizacji tego projektu będą uznane za kwalifikowane Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 74 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

75 Ramy geograficzne: Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych musi być realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w ramach którego jest realizowany Oznacza to, iż projekt współfinansowany w ramach POIiŚ musi być realizowany w granicach administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 75 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

76 Ramy czasowe: W ramach POIiŚ kwalifikowalne są wydatki poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. oraz nie później niż 31 grudnia 2015 r. Zasada n+3 / n+2 - Zgodnie z artykułem 93 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w latach 2007-2010, będzie obowiązywała zasada n+3, zaś w pozostałym okresie zasada n+2 Okres realizacji projektu powinien być nie dłuższy niż 3/2 lata od zakończenia roku, w którym projekt zostanie wybrany do realizacji Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 76 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

77 Ramy czasowe: Prace przedrealizacyjne (przygotowawcze) – w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, projekty budowlane, raporty OOŚ, itp. nie stanowią o rzeczowym rozpoczęciu inwestycji! Prace inwestycyjne – termin ich rozpoczęcia to rzeczowe rozpoczęcie inwestycji nastałe z momentem zaciągnięcia pierwszego zobowiązania (np. zwarcia umowy) wobec wykonawcy / dostawcy w ramach projektu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 77 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

78 Ocena kwalifikowalności wydatków Wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne w ramach POIiŚ, o ile spełniają łącznie następujące warunki: Jedynie wydatki bezpośrednio związane z realizacją projektu, poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej z beneficjentem (w tym zgodne z zakresem projektu) mogą być uznane za kwalifikowalne Za kwalifikowalny może być uznany jedynie wydatek efektywny, tj. wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 78 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

79 Zasada efektywności kosztowej Wydatek powinien być dokonany w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. (EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA = NAKŁAD / REZULTAT) Zasadność i racjonalność wydatków kwalifikowanych – kwalifikowane są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji inwestycji, czyli wystarczające do osiągnięcia założonego celu projektu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 79 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

80 Ocena kwalifikowalności wydatków są zgodne z postanowieniami Umowy w ramach POIiŚ, są niezbędne do realizacji projektu, zostały faktycznie poniesione na produkty/usługi, zostały dokonane w sposób efektywny i racjonalny zostały dokonane w sposób oszczędny zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ze szczegółowymi wymogami programowymi Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 80 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

81 Zakaz podwójnego finansowania - Definicje: Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych W przypadku projektów niepodlegających zasadom pomocy publicznej – oznacza to otrzymanie na dany projekt dotacji ze środków publicznych w wysokości > 100% wartości w przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej – otrzymanie na dany projekt pomocy wyższej niż maksymalna intensywność pomocy dla danego projektu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 81 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

82 Zakaz podwójnego finansowania zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, zrefundowanie kosztów VAT ze środków projektu, a następnie odzyskanie tego podatku z budżetu państwa zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji, a następnie zrefundowanie jego kosztów amortyzacji, zakup używanego środka trwałego, który wcześniej był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych, w tym przy udziale preferencyjnych pożyczek i innych dotacji Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 82 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

83 Wydatki związane z przygotowaniem projektu przygotowanie dokumentacji projektowej m.in.: dokumentacja projektowa, techniczna, przetargowa, przyrodnicza, master plan, opłaty związane z koniecznością uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (np. z tytułu pozwolenia na budowę), studium wykonalności, raport OOŚ, do Inne niezbędne dokumenty, z wyjątkiem Wniosku aplikacyjnego Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 83 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

84 Zarządzanie projektem Nadzór nad robotami budowlanymi Koszty ogólne Wynagrodzenia Koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie Pozostałe wydatki związane z realizacją projektu (ekspertyzy, doradztwo, usługi obce, szkolenia, rachunkowość projektu, delegacje, koszty rachunku bankowego, usługi telekomunikacyjne, itp.). Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 84 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

85 Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi zapewnienie odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi (w tym m.in. nadzoru konserwatorskiego i nadzoru autorskiego) przez podmiot zewnętrzny lub wykonanie nadzoru przez pracowników zatrudnionych przez Beneficjenta na umowę o pracę Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 85 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

86 Koszty ogólne: opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu, koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią, kalkulacja powinna być należycie udokumentowana i okresowo weryfikowana) Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 86 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

87 Wydatki osobowe Zatrudnienie nowych pracowników jak i pisemne oddelegowanie wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji zadań związanych z realizacją projektu Wydatki osobowe mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęca swój czas na działania związane z przygotowaniem lub realizacją projektu współfinansowanego w ramach PO IiŚ. Beneficjenci deklarujący wydatki poniesione na wynagrodzenia jako kwalifikowalne, powinni posiadać regulaminy wynagradzania Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 87 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

88 świadczenie urlopowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek chorobowy (powyżej 33 dni niezdolności do pracy), zasiłki finansowane z budżetu państwa (zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny), koszty badań wstępnych, koszty badań okresowych, bony żywieniowe dla pracowników, dopłata do okularów, koszty usług zdrowotnych Niekwalifikowane - osobowe Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 88 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

89 Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych z zarządzaniem projektem (x) (z wyłączeniem wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi) musi spełniać jednocześnie dwie nierówności: a) x ≤ 250 000 PLN + 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, b) x ≤ 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 89 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

90 Wydatek na nabycie nieruchomości obejmuje: cenę nabycia nieruchomości lub kwotę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, wydatek na tymczasową dzierżawę nieruchomości w przypadku jej wywłaszczenia, kwotę odszkodowania z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania obejmującego nieruchomość, wydatek na sporządzenie niezbędnych map, wydatek na wycenę rzeczoznawcy, wydatek na opłatę notarialną. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 90 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

91 Pomiędzy zakupem nieruchomości a celami projektu istnieje bezpośredni związek i nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu Podstawą uznania wydatków, związanych z nabyciem nieruchomości, za kwalifikowalne jest przedstawienie operatu szacunkowego Wydatki na nabycie nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub na nabycie nieruchomości zabudowanej z zamiarem wyburzenia stojących na niej budynków mogą być uznane za kwalifikowalne do wysokości 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 91 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

92 Udział kosztu kwalifikowanego gruntu wg wzoru: Wydatki bez gruntu X 10% 0,9 Grunt wg operatu: 500 000 PLN Wydatki bez gruntu: 2 000 000 PLN Koszt kwalifikowany gruntu: 222 222,22 PLN Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 92 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

93 Roboty i materiały budowlane przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, prace ziemne, prace budowlano-montażowe, prace instalacyjne, prace rozbiórkowe, prace związane z zagospodarowaniem terenu, prace wykończeniowe, przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 93 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

94 Zakup środków trwałych Zgodnie z definicją środka trwałego zawartą w Ustawie o rachunkowości dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) za środek trwały uważa się: „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki” (art. 3, ust. 1, pkt. 15) Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 94 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

95 Warunki kwalifikowania zakupu środków trwałych: są niezbędne dla realizacji projektu bądź dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu, będą wykorzystywane tylko dla celów związanych z danym projektem, w ramach którego zostaną zakupione, zostaną włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 95 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

96 Warunki zakupu używanego środka trwałego: w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub z UE cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego, ale nowego środka trwałego, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Podstawą refundacji jest wycena niezależnego rzeczoznawcy Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 96 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

97 Warunki szczegółowe: Wydatki na zakup środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie, a które będą zakupione w celu realizacji projektu (na czas jego realizacji) kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu. Wydatek na instalację i uruchomienie środka trwałego może być uznany za wydatek kwalifikowalny, o ile w ramach kwalifikowalny jest wydatek na jego nabycie Cena nabycia i zasady wyceny zakupu środka trwałego Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 97 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

98 Zakup i wykorzystanie wartości niematerialnych i prawnych: Patenty, licencje, know-how czy nieopatentowana wiedza techniczna mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeśli: są konieczne do realizacji projektu i zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie, zostaną ujęte w aktywach nabywcy oraz będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 98 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

99 Amortyzacja odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne i bezpośrednio wykorzystywane do wdrażania projektu, odpisy amortyzacyjne odnoszą się wyłącznie do okresu realizacji projektu i są dokonywane w oparciu o obowiązujące zasady Dotyczy środków trwałych, które nie były współfinansowane w przeciągu 7 lat ze środków krajowych lub wspólnotowych. kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 99 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

100 Leasing Do współfinansowania kwalifikują się następujące formy leasingu: leasing finansowy, leasing operacyjny leasing zwrotny - za kwalifikowalne mogą być uznane raty leasingu zwrotnego płacone przez leasingobiorcę. Współfinansowanie wspólnotowe nie może jednak posłużyć do ponownego nabycia danego środka trwałego Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 100 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

101 Warunki zakwalifikowania kosztów leasingu: a)w przypadku zastosowania tej formy pomocy, refundacja kosztów faktycznie poniesionych skierowana jest na rzecz Leasingobiorcy, czyli Beneficjenta. b)kosztem kwalifikowanym do współfinansowania jest część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału leasingowanego dobra – tylko w okresie realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie. c)dowodem faktycznego poniesienia wydatku jest dokument potwierdzający opłacenie raty leasingowej. Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 101 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

102 Warunki zakwalifikowania kosztów leasingu: d) maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa, niż kwota na którą opiewa dowód zakupu wystawiony Leasingodawcy, przez dostawcę współfinansowanego dobra. e) środki w ramach pomocy wspólnotowej na realizację umów leasingu są wypłacane Leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 102 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

103 Wydatki niekwalifikowane: koszty związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 103 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

104 Kwalifikowalność podatku VAT Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta, który nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle Ustawy o VAT. Beneficjent w oświadczeniu deklaruje czy w ramach realizowanego projektu będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 104 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

105 Kwalifikowalność podatku VAT Kwestia statusu podatkowego Wnioskodawcy Problem opłat pobieranych za użytkowanie infrastruktury a kwestia sprzedaży opodatkowanej Problem Operatora – spółki prawa handlowego Możliwość częściowego odliczenia VAT (struktura VAT) Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 105 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

106 wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez beneficjenta (dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy), koszt podatku VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe, Koszty niekwalifikowalne - pozostałe Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 106 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

107 Przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu: Dokumentacja dotycząca realizacji projektu Zarządzanie projektem Realizacja projektu Kwalifikowalność wydatków Archiwizacja Rozliczenia finansowe Działania promocyjno-informacyjne Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 107 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

108 Najczęstsze problemy w rozliczaniu dotacji unijnych oraz przykłady ich rozwiązań ZAGADNIENIA WG PROPOZYCJI ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA Elementy monitorowane na etapie rozliczenia końcowego 108 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

109 PYTANIA I ODPOWIEDZI 109 109 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.

110 Dziękuję za uwagę Bartosz Wolański 110 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 6 maja 2011 r.


Pobierz ppt "„ O czym należy pamiętać, realizując umowę o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ ” Prowadzący: Bartosz Wolański 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google