Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM DZIECKA I RODZINY - WSPOMAGANIE DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI PROGRAM PILOTAŻOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM DZIECKA I RODZINY - WSPOMAGANIE DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI PROGRAM PILOTAŻOWY."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM DZIECKA I RODZINY - WSPOMAGANIE DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI PROGRAM PILOTAŻOWY

2 Fundacja Komeńskiego CO ROBIMY Dąży do: Zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji  Gdy nie ma Przedszkola, Grupy Zabawowe, Dla Dzieci, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich, Kluby Przedszkolaka – profesjonalni nauczyciele, zaangażowani rodzice. Podnoszenia jakości edukacji elementarnej w Polsce  Akademia Komeńskiego - Ośrodek Ustawicznej Edukacji Nauczycieli i Rodziców Uspołeczniania zarządzania edukacją  Lokalne Strategie Edukacji / Wyrównywania szans edukacyjnych  Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci Zwiększenia świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji dla równości szans i rozwoju kapitału ludzkiego  konferencje, seminaria, wydawnictwa

3 3 Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne Badania naukowe pokazują, że lata wczesnego dzieciństwa są kluczowe dla późniejszych możliwości intelektualnych dzieci Pierwsze umiejętności utrwalają się najtrwalej i najtrudniej eliminują – Maria Grzegorzewska. Badania naukowe wykazują, że 50% możliwości intelektualnych kształtuje się do czwartego roku życia (…) zintegrowane programy adresowane do małych dzieci mają zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego – Mary Eming Young, Early Child Development: investing in the future, The World Bank, Washington D.C. 1996.

4 Edukacja małych dzieci – moment krytyczny Widzenie 0 1237654 Wysoka Niska Lata życia Sposoby reagowania Język Kontrola emocji Tworzenie znaczeń Umiejętności społeczne Matematyka Słyszenie Graph developed by Council for Early Child Development (ref: Nash, 1997; Early Years Study, 1999; Shonkoff, 2000.) Lata przed-szkolneLata szkolne

5 Fundacja Komeńskiego Program „Niewidzialne Dzieci” Dlaczego „Niewidzialne Dzieci”  najwyższy w Unii Europejskiej poziom ubóstwa dzieci,  z obserwacji wynika, iż wiele małych dzieci ma niezaspokojone podstawowe potrzeby,  obserwacje wskazują na zbyt małe rozumienie potrzeb rozwojowych małych dzieci,  brak systemu opieki nad małymi dziećmi.

6 Fundacja Komeńskiego Program „Niewidzialne Dzieci” Konsekwencje  wysoki poziom społecznej izolacji dzieci,  zjawisko szczególnie wyraźne na obszarach wiejskich,  zjawisko szczególnie dotyczące małych dzieci (0-5 lat),  zjawisko ma ważny społeczny i materialny wymiar.

7 Fundacja Komeńskiego Program „Niewidzialne Dzieci” Założenia Programu „Niewidzialne Dzieci”  pilotaż nowej formy działania na rzecz małych dzieci,  realizowany w 6 gminach - jesteśmy wyróżnieni w Polsce  jego efektem będzie powstanie Centrów Dziecka i Rodziny, owocu współpracy całego środowiska lokalnego,  czas trwania programu: 1 sierpnia 2009 – 31 grudnia 2011 r.

8 ANALIZA BADAŃ WYKONANYCH W GMINIE WISZNICE W MIESIĄCACH KWIECIEŃ-MAJ 2010 BADANIA PROWADZILI UCZESTNICY WARSZTATÓW

9 Metryczka Ankiety wypełnili: Kobiety 56 Mężczyźni 3 Wiek Ankietowanych: Do 25 lat - 5 26-30 lat - 21 31-40 lat - 26 Powyżej 40 - 6 Wykształcenie ankietowanych: Podstawowe - 0 Zawodowe - 6 Średnie - 31 Wyższe - 22 Status Ankietowanych: Bezrobotni - 12 Pracujący w rolnictwie - 14 Pracujący poza rolnictwem - 33 Liczba dzieci w rodzinie: 1 - 16 2 - 22 3 - 7 4 - 8 5 i więcej - 5 Miejsce zamieszkania: Wisznice i Wygoda - 26 Dołholiska, Łyniew, Ratajewicze - 5 Dubica - 11 Horodyszcze - 12 Polubicze - 4

10 1. Czy Wasze dziecko uczęszcza do przedszkola lub punktu przedszkolnego?

11 2. Czy zdaniem Pani przedszkole jest dobrze wyposażone?

12 3. Jakie są preferowane formy pracy z dziećmi w domu?

13 4. Ile czasu poświęcają państwo dziennie na takie formy pracy?

14 5. Skąd czerpią Państwo wiedzę na temat form pracy z małymi dziećmi? Telewizja: Świat według dziecka, Super Niania, Pytanie na śniadanie, Domowe Predszkole, Jedynkowe Przedszkole, „Sekrety dobrej niani” Czasopisma: Mama i ja, Dziecko, Twoje Dziecko, Przedszkolak, Poradnik Rodzica, Biblioteka mądrych Rodziców, Ulotki, Kasiążki z Klubu Przedszkolaka

15 6. Jakich form pracy z małymi dziećmi oczekują Państwo na terenie gminy?

16 Najciekawsze formy pracyPropozycje Rozpoznawanie i rozwijanie talentów i zainteresowań Warsztaty plastyczne, plenerowe, Warsztaty muzyczne, taneczne, Warsztaty twórczości Wspólne wyjazdy Wycieczki autokarowe do ciekawych miejsc i okolic, do teatru, muzeum, kina, rajdy rowerowe, ogniska, Mini ZOO, Zajęcia edukacyjne, motywacyjne Wyjazdy edukacyjne Gry i zabawy sportowe Zabawy na powietrzu, turnieje, plac zabaw, huśtawki, karuzele Świetlica szkolna, Dzieciniec, półkolonie, Spotkania integracyjne Zabawy w plenerze Kąciki dla rodziców i małych dzieci, Biblioteki, poradników, zabawek, sprzętu sportowego,

17 7. Z jakich form i tematów doradztwa dla rodziców skorzystaliby rodzice?

18 8. Z pomocy jakich specjalistów skorzystaliby rodzice małych dzieci?

19 9. Skąd rodzice czerpią wiedzę na temat prawidłowego rozwoju dziecka?

20 10. Skąd dowiadują się rodzice o sposobach profilaktyki zdrowia?

21 11. Preferowane przez rodziców metody kształtowania nawyków higienicznych dzieci ?

22 12. Czy korzystają rodzice z dodatkowych badań, szczepień, wizyt lekarskich?

23 13. Czy rodzice wiedzą w jakiej instytucji mogą szukać pomocy?

24 Z jakiej pomocy korzystali rodzice?

25 14. W jakie prace społeczne zaangażowaliby się rodzice?

26 15. Wskazywane przez rodziców miejsca wspólnego spędzania czasu z dziećmi na terenie gminy, do których jest łatwy dostęp.

27 16. Największe przeszkody architektoniczne według rodziców dotyczą: (zwłaszcza dla małych dzieci w wózkach)

28 17. Komu najchętniej powierzają rodzice opiekę nad dziećmi i kto najczęściej opiekuje się nimi podczas nieobecności rodziców ?

29 18. Czy opiekunowie dzieci znają zagrożenia związane z małymi dziećmi? Nie ma świadomości wśród rodziców o zagrożeniach innych niż fizyczne, Brak świadomości o zagrożeniach z obszaru przemocy psychicznej, uzależnień szkodliwego wpływu TV, Internetu, itp.

30 20. Zagrożenia najczęściej wskazywane przez rodziców w środowisku małych dzieci?

31 19. Czego oczekują rodzice od opiekunów dziecka?

32 21. W jakie prace społeczne zaangażowaliby się rodzice?

33 BEZPIECZEŃSTWO ZDROWIE EDUKACJA RODZICÓW DOTYCZĄCA ROZWOJU- małych dzieci, RODZICE WYRAZILI 100 % ŚWIADOMOSĆ O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z MAŁYMI DZIEĆMI- wymienili jedynie zagrożenia fizyczne; wymieniając je nie uwzględnili zagrożeń np. psychicznych, szkodliwości TV i Internetu, zagrożeń przemocą, alkoholizmem, lekomanią, itp STWORZYĆ GRUPY EDUKACYJNE EDUKACJA WSZYSTKICH, KTÓRZY WCHODZĄ W SKŁAD SYSTEMU BRAK ŚCIEŻEK ROWEROWYCH – UTWORZYĆ ŚCIEŻKI ROWEROWE STWORZYĆ GRUPY WSPARCIA ZWIĘKSZYĆ ŚWIADOMOŚĆ RODZICÓW DOTYCZĄCĄ PROWADZENIA BADAŃ BILANSOWYCH ZDROWIA 2, 4,6 LATKÓW, (zwiększyć realizację zaleceń lekarskich pobilansowych.) UTWORZYĆ OFERTĘ ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO (WAKACJE) DLA MAŁYCH DZIECI. KONSULTACJE SPOŁECZNE – DOTRZEĆ DO RODZICÓW, Z KTÓRYMI NIE BYŁO DOTĄD KONTAKTU. INDYWIDUALNE ZAPROSZENIA DO RODZICÓW MAŁYCH DZIECI. LEPSZE WYKORZYSTANIE ISTNIEJACEJ BAZY LOKALOWEJ. STWORZYĆ OFERTĘ RÓZNORODNYCH ZABAW I WZBOGACAĆ JĄ O NOWE FORMY ZGŁASZANE PRZEZ RODZICÓW. ZDOBYĆ DANE DOTYCZĄCE POTRZEB DZIECI SPECJALNEJ TROSKI.- WYKONAĆ BADANIA POGŁĘBIONE. WNIOSKI

34 EDUKACJA i KULTURA ZWIĘKSZENIE ILOŚCI ZADAŃ DLA RODZICÓW (wycieczki, pikniki, imprezy, zawody sportowe- rodzinne, - AKTYWIZACJA RODZICÓW. DUŻA GRUPA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY GOPS (głównie materialna; brak innych form pomocy). WYSOKA ŚWIADOMOSĆ DOTYCZĄCA WARTOŚCI POMOCY SPECJALISTÓW. RODZICE OCZEKUJĄ AKTYWNEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA. NAJCZĘŚCIEJ RODZICE KORZTAJĄ Z POMOCY RODZINY PRZY OPIECE NAD DZIEĆMI. BRAK WSPÓLCZESNEJ WIEDZY O FORMACH PRACY Z DZIEĆMI. MIEJSCA DO ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI TO GŁÓWNIE PLACE PRZY SZKOŁACH. DLA ¼ BADANYCH NIE MA TAKICH MIEJSC. WIEDZA O PRAWIDŁOWYM ROZWOJU CZERPANA JEST TYLKO OD LEKARZY. BRAK WIEDZY O MOŻLIWOŚCIACH POMOCY Z INNYCH INSTYTUCJI. DUŻA POTRZEBA /OCZEKIWANIA NA TEMAT ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI DZIECI I WYCHOWYWANIA. BRAK SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH. POTRZEBA ZNAJOMOŚCI METOD- ROZPOZNAWANIA I ROZWIJANIA TALENTÓW. CZĘŚĆ RODZICÓW KORZYSTA Z POMOCY NAUCZYCIELI. RODZINA STOSUJĄ MAŁO ZRÓŻNICOWANE FORMY PRACY Z DZIEĆMI. RODZICE DUŻO CZASU SPĘDZAJĄ Z DZIEĆMI.

35 Najbardziej niepokojące zjawiska BIERNA POSTAWA RODZICÓW (głównie z Wisznic) NISKA MOTYWACJA SZUKANIA ROZWIĄZAŃ EDUKACJA ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA ( rodzice i dzieci) DOSTOSOWANIE INSTYTUCJI DO POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- likwidacja barier architektonicznych UZALEŻNIENIE OD ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ, WYUCZONA BEZRADNOŚĆ ZAUWAŻALNY WZROST LICZBY ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ BRAK DANYCH OK 40 % ANKIETOWANYCH ZMUSZA DO PONOWNEGO ROZPOZNANIA SPOŁECZNEGO ANALIZA POWYŻSZYCH DANYCH WSKAZUJE NA KONIECZNOŚĆ PODNIESIENIA ŚWIADOMOSCI RODZICÓW, OPIEKUNÓW MAŁYCH DZIECI W ZAKRESIE STYMOLOWANIA ROZWOJU DZIECI OD NAJMŁODSZYCH LAT. UTWORZENIE W GMINIE CENTRUM DZIECKA I RODZINY ZASPOKOI POTRZEBY W TEJ DZIEDZINIE.

36 RADNI i SOŁTYSI Liczba wywiadów: 6 Pytanie 1 Czy na terenie Sołectwa są miejsca do zabaw dla małych dzieci? Tak- 0 Nie- 6 Czy są dostępne? Nie – 6 Miejsca wskazywane do wykorzystania przez małe dzieci: Szkoły i place przyszkolne, Dom Kultury, Ośrodek Kultury Regionalnej, Remiza strażacka Dane dotyczące wypadków na wsi z udziałem dzieci- brak.

37 GOPS Liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z dziećmi do 5 lat.: 6 rodzin 1 Polubicze 1 Rowiny 1 Dubica Dolna 3 Horodyszcze Rodzaj pomocy: finansowa, żywnościowa, zasiłki celowe i okresowe Szkoły - 5 Czy są dzieci niewydolne wychowawczo? Tak Czy nauczyciele korzystają z danych o zdrowiu dzieci ? Tak Czy przedszkola są dobrze wyposażone? Tak Jakie specjalistyczne konsultacje są prowadzone Badania i – przesiewy do bilansów zdrowia – pielęgniarki szkolnej, Logopedy, Psychologa, Pedagoga Jakie zaświadczenia dotyczące zdrowia i rozwoju przedstawiają rodzice? Wnioski bilansowe, Orzeczenia PPP Zaświadczenia lekarskie. Z jakich specjalistycznych porad korzystają rodzice? Badanie wzroku, słuchu, postawy. W jaki sposób szkoły dbają o bezpieczeństwo małych dzieci? Bezpieczne, dostosowane do wzrostu meble szkolne i przedszkolne, Informowanie uczniów o konieczności korzystania z dostosowanych mebli Wyposażenie sal i pracowni w bezpieczny sprzęt Wyposażenie łazienek, placu zabaw w bezpieczne sprzęty. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W roku 2009 z porad PPP skorzystało 44 dzieci w wieku 0-5 lat w tym Porad Logopedy: 30 dzieci Porad psychologa- 27 dzieci Porad pedagoga – 10 dzieci

38 Ośrodek Zdrowia 1. Jaka jest ilość dzieci w wieku 0-5lat objętych opieka Ośrodka? 2009 – 44 2008 – 46 2007 – 37 2006 – 37 2005 – 42 2010 do 15maja – 8 urodzeń 2. Jaki procent rodziców zgłasza się z dziećmi na bilanse i szczepienia? Szczepienia – 100% Bilanse – 70-80% 3. Na jakie specjalistyczne badania najczęściej kierowane są dzieci? Ortopeda, logopeda, alergolog 4. Ile jest zgłoszeń na temat wypadków dzieci w gospodarstwie? Brak zgłoszeń 5. Jaki jest główny problem leczenie i profilaktyki małych dzieci? Finansowanie badań specjalistycznych

39 Policja 1. Czy są zgłoszenia wypadków na wsi wynikających z pracą w rolnictwie z udziałem małych dzieci? W ostatnim okresie ok. 3-ch lat (przynajmniej od listopada2007) na podstawie posiadanych własnych informacji, można stwierdzić że nie było takich przypadków, nie mamy wiedzy na ten temat, nie spotkano się z takimi przypadkami. 2. Czy podejmowane są interwencje Policji związane z występowaniem patologii społecznych (alkoholizm, narkomania, przemoc) w rodzinach z małymi dziećmi (do 5r. życia) ? Policja jako instytucja dla której jednym z głównych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz zapobieganie przemocy w rodzinie oraz zapobieganie i podejmowanie działań we współpracy z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, boryka się na co dzień z przypadkami przemocy w rodzinie. W większości jednak dzieci z rodzin dotkniętych przemocą są jedynie świadkami zachowań agresywnych ukierunkowanych na osobę dorosłą. Sporadycznie można spotkać się z sytuacją gdzie w roli pokrzywdzonego występuje osoba małoletnia a w szczególności małe dzieci nie realizujące jeszcze obowiązku szkolnego. Są to sytuacje wyjątkowe nawet jeżeli spojrzymy na ten problem w szerszym ujęciu dla całego powiatu bialskiego i działalności całej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej (pod którą podlega m. in. Komisariat Policji w Wisznicach) 3. Czy Policja posiada wiedzę o miejscach niebezpiecznych dla małych dzieci na terenie gminy Wisznice? Podobnie jak w przypadku pkt. 1 na chwilę obecną brak jest sygnałów mogących przypuszczać że są takie miejsca na terenie gm. Wisznice. Rozpatrując to w kategorii ogólnie pojętego bezpieczeństwa można jedynie wskazać miejsca wypoczynku i zabaw dzieci gdzie mogą one być narażone na niebezpieczeństwo utraty zdrowia jak np. zbiornik wodny w m-ci Horodyszcze w sezonie letnim.


Pobierz ppt "CENTRUM DZIECKA I RODZINY - WSPOMAGANIE DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI PROGRAM PILOTAŻOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google