Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym

2 Egzamin maturalny od 2016 r. Określony Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych Kończy proces wchodzenia w życie podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą zaczęto stosować w klasach I liceum ogólnokształcącego i technikum od roku szkolnego 2012/2013 W liceach ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a w technikach – od 2015/2016 egzamin maturalny będzie przeprowadzany na nowych zasadach.

3 Podobnie jak w latach ubiegłych, egzamin maturalny przeprowadzany od roku 2015 zapewni: jednolitość zadań i kryteriów oceniania w całym kraju – wszyscy abiturienci rozwiązują ten sam zestaw zadań, a ich odpowiedzi są oceniane według tych samych kryteriów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną obiektywizm oceniania – kodowane prace egzaminacyjne są oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów wyniki są porównywalne

4 Egzamin maturalny składa się z dwóch części Część ustna oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Część pisemna oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji CKE

5 CZĘŚĆ USTNA Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany bez określania poziomu Język obcy nowożytny – (inny niż język wybrany jako obowiązkowy) zdawany bez określania poziomu Przedmioty obowiązkowePrzedmioty dodatkowe Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Także hiszpański lub włoski, nawet jeśli nie był nauczany w szkole.

6 CZĘŚĆ USTNA Składa się z dwóch egzaminów: -z języka polskiego Uczeń losuje zestaw pytań z puli pytań dotyczących tekstu literackiego, ikonograficznego i językowego. Na przygotowanie ma 15 minut, potem wygłasza monolog 10 minut i rozmawia z komisją 5 minut. -z języka obcego nowożytnego wybranego do zdawania w części pisemnej

7 CZĘŚĆ USTNA SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie, ani wychowawca zdających Zespół tworzy dwóch członków, w tym co najmniej jeden członek to egzaminator i co najmniej jeden pochodzi z innej szkoły

8 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe Trzy, zdawane tylko na poziomie podstawowym: Język polski Język obcy Matematyka Jeden zdawany obowiązkowo Możliwość zdawania jeszcze 5 egzaminów wszystkie na poziomie rozszerzonym

9 CZĘŚĆ PISEMNA  Biologia  Chemia  Fizyka i astronomia  Geografia  Historia  Wiedza o społeczeństwie  Język obcy nowożytny (ten sam, co zdawał w części ustnej jako dodatkowy)  Informatyka  łacina Przedmioty dodatkowe zdawane tylko na poziomie rozszerzonym

10 Część pisemna Wszystkie przedmioty zdawane jako obowiązkowe (język polski, język obcy, matematyka) na poziomie podstawowym, można zdawać także na poziomie rozszerzonym jako przedmiot dodatkowy. Najpierw jednak trzeba je zdawać na poziomie podstawowym w ramach przedmiotu obowiązkowego.

11 Schemat egzaminu maturalnego CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Mate ma tyka Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-5) Przedmiot dodatkowy Egzaminy obowiązkowe, konieczne do zdania matury Egzaminy obowiązkowe

12 CZĘŚĆ PISEMNA Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce. Sprawdzane są przez egzaminatorów

13 PROCEDURY EGZAMINACYJNE W dniu egzaminu wszyscy absolwenci stawiają się w szkole o godzinie 8,30 lub 13.30 (sesja popołudniowa) Od godziny 8,30 LUB 13.30 – po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem, zdający wchodzą do sali według kolejności na liście z OKE i losuje miejsce. Po zajęciu miejsc nie wolno już opuszczać sali egzaminacyjnej. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne punktualnie o godzinie 9,00. (Od tego momentu spóźnialscy nie będą wpuszczani.) Zdający otwierają arkusze i sprawdzają, czy są kompletne. Braki należy natychmiast zgłosić ZN. Wymianę arkusza kwituje się w protokole. Zdający naklejają paski kodowe w określone miejsce na arkuszu i karcie odpowiedzi.

14 Sposób kodowania karty odpowiedzi! kod rodzaju arkusza NIE ZAKLEJAĆ! numer pesel naklejka z numerem PESEL zdającego

15 W przypadku, kiedy zdający przerwał część pisemną egzaminu i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu. (arkusz pakowany jest oddzielnie i nie podlega sprawdzaniu) W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych będą stosowane tzw. arkusze równoległe-różne wersje arkusza.

16 Egzamin może zostać unieważniony także przez egzaminatora w trakcie sprawdzania, jeżeli stwierdzi on niesamodzielną pracę zdającego.(ściąganie z gotowych ściąg, identyczne teksty, itp.) Zakończenie pracy z arkuszem, uczeń sygnalizuje przez podniesienie ręki. Koniecznie trzeba sprawdzić, czy odpowiedzi zostały naniesione na kartę odpowiedzi., czy podkreślony został wybrany temat (jeśli należało to uczynić.) Nie wolno odrywać kart odpowiedzi od arkusz. Jeśli do arkusza dołączone są luźne kartki np. mapa – należy je oddać razem z arkuszem.

17 DEKLARACJA Uczeń do 30 września jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację wstępną (wraz z dokumentami uprawniającymi do dostosowania warunków i form egzaminu) Termin deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2016. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2016 deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

18 Uprawnieni do dostosowania Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografia, dyskalkulią ( na podst. opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej) 1. mogą pisać pracę na komputerze 2. stosuje się szczegółowe zasady oceniania rozwiązań zadań otwartych z j.polskiego, j.obcego i matematyki

19 Harmonogram Matury 2016 – egzaminy pisemne Maj 2016Godzina 9:00Godzina 14:00 4 Środa Język polski (PP)Język polski (PR) 5 Czwartek Matematyka (PP) 6 Piątek Język angielski (PP)Język angielski (PR) 9 Poniedziałek Matematyka (PR) 10 Wtorek WOS (PR) 11 Środa Biologia ( PR) 12 Czwartek Język niemiecki (PP)Język niemiecki (PR) 13 Piątek Chemia (PP i PR)Geografia ( PR) 16 Poniedziałek Fizyka (PP i PR) 17 Wtorek Historia (PR)Informatyka (PP i PR) 18 ŚrodaJęzyk rosyjski (PP)Język rosyjski (PR )

20 Harmonogram matury 2015 – egzaminy ustne Egzamin ustny z języka polskiego odbywa się od 9 maja do 21 maja 2016 roku Egzamin ustny z języka obcego odbywa się od 4 maja do 27 maja 2016 roku

21 Egzamin maturalny Termin dodatkowy - czerwiec 2016 Termin poprawkowy - 23 sierpnia 2016r.

22 Czas trwania egzaminu PrzedmiotyArkuszeCzas trwania (min) Język polski Matematyka Poziom podstawowy170 Język obcy nowożytny Poziom podstawowy120 Poziom rozszerzony180 Przedmioty dodatkowePoziom rozszerzony180 Informatyka Poziom rozszerzonyCzęść I60 Część II150

23 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać: Przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego (Chociaż maturzysta musi zdawać co najmniej jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, nawet jak nie osiągnie 30% otrzymuje świadectwo dojrzałości.) Minimum 30% z obowiązkowych ustnych egzaminów : Język polski i język obcy (poziom ujednolicony) Minimum 30% z obowiązkowych pisemnych egzaminów: Język polski, język obcy, Matematyka (poziom podstawowy)

24 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie. 3.Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, wydany przez komisję okręgową.

25 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzyma świadectwo dojrzałości i jego odpis. Wyniki na świadectwie określane będą w % i w skali centylowej. Świadectwa wydawane są w szkołach 5 lipca.

26 Dziękuję za uwagę,


Pobierz ppt "Matura 2016 -czyli co każdy uczeń oraz rodzic wiedzieć powinni zewnętrznym egzaminie maturalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google