Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK

2 Narzędzie rachunkowości zarządczej ułatwiające podejmowanie decyzji:
Jaka ilość produktów (towarów, usług) powinna być wytworzona i sprzedana aby założony zysk operacyjny został spełniony Jaka część przychodu będzie pokrywać koszty stałe Ile należy sprzedawać aby podmiot nie generował strat Jak kształtuje się rentowność sprzedawanych usług, produktów, towarów

3 Analiza CVP zakłada związek między badanymi wielkościami kosztów stałych, zmiennych jednostkowych, ceny i ilości sprzedaży. Koszty zmienne całkowite i przychód ze sprzedaży są zależne od wolumenu sprzedaży. Przyjmuje się, że ceny jednostkowe i koszty zmienne jednostkowe są stałe w badanym okresie. Koszty stałe stanowią wielkość niezmienną w badanym przedziale istotności. Analiza pomija zagadnienie zmiany wartości pieniądza w czasie Przyjmuje jednoznaczny podział na koszty stałe i zmienne Stosowana zazwyczaj do produkcji jednorodnej w przypadku produkcji mieszanej niezbędne jest określenie kombinacji produktów Zakładany jest brak zapasów towarów (usług, produktów) lub ich określona, stała w istotnym przedziale czasu, wysokość

4 Podstawowe wielkości w analizie CVP:
KOSZT CAŁKOWITY KOSZT ZMIENNY KOSZT ZMIENNY JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY MARŻA BRUTTO PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY CENA JEDNOSTKOWA PRÓG RENTOWNOŚCI MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

5 Marża brutto

6 Próg rentowności Próg rentowności to wielkość produkcji i sprzedaży, gdzie realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają się z poniesionymi kosztami. W punkcie zrównania przychodów z kosztami przedsiębiorstwo nie osiąga zysku ani nie ponosi straty; wynik finansowy wynosi zero. WF=(c-kz)*q-ks C-jednostkowy cena sprzedaży Kz-jednostkowy koszt zmienny Q-wielkość sprzedaży Ks-koszty stałe Analiza progu rentowności opiera się na podziale kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na koszty stałe  oraz koszty zmienne

7 Próg rentowności może być wyznaczony:
Próg rentowności może być wyznaczony: *ilościowo- jest to wielkość sprzedaży * wartościowo – jest to wartość sprzedaży

8 Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej

9 Graficzne ujęcie progu rentowności

10 Graniczny poziom jednostkowy:
X-zakładana wielkość sprzedaży

11 Margines bezpieczeństwa
Margines bezpieczeństwa (Mb) jest to nadwyżka aktualnej bądź planowanej wielkości sprzedaży (x) ponad wyznaczony próg rentowności (xpr): Mb = x – xpr Przykładowo Przy progu rentowności wynoszącym 100 sztuk, każda sprzedaż ponad tę liczbę oznaczać będzie margines bezpieczeństwa czyli pewność osiągnięcia zysku. Próg ten można wyrazić również w ujęciu względnym:

12 Margines bezpieczeństwa

13 Margines bezpieczeństwa
Margines bezpieczeństwa pozwala ocenić firmie, jak blisko znajduje się progu rentowności. Im niższy margines bezpieczeństwa, tym dokładniej należy obserwować i kontrolować sprzedaż i koszty, tym łatwiej bowiem znaleźć się poniżej progu rentowności. Inną miarą, blisko związaną z marginesem bezpieczeństwa, jest dźwignia operacyjna.

14 PYTANIA : 1. CZY ANALIZA CVP: a) pomija wartość pieniądza w czasie b) nie przyjmuje podziału na koszty stałe i zmienne c) określa kombinacje produktów w produkcji jednorodnej 2. MARŻA BRUTTO TO: a) różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a sumą kosztów stałych b) różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a sumą kosztów zmiennych c) iloraz przychodu ze sprzedaży i sumy kosztów zmiennych

15 3. PRÓG RENTOWNOŚCI PRZY PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ JEDNOSTKA OSIĄGA GDY: a) suma przychodów ze sprzedaży będzie równa sumie kosztów stałych i zmiennych poszczególnych asortymentów b) suma przychodów ze sprzedaży będzie równa różnicy kosztów stałych i zmiennych c) nigdy nie osiąga 4. MARGINES BEZPIECZEŃSTWA KOSZTOWY MÓWI: a) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt stały aby jednostka nie poniosła straty b) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt zmienny aby jednostka osiągnęła zysk c) o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt zmienny aby jednostka nie poniosła straty

16 5. GRANICZNY POZIOM JEDNOSTKOWY CENY SPRZEDAŻY TO: a) maksymalna cena przy określonej wielkości sprzedaży, kosztach stałych i zmiennych która nie pozwala osiągnąć próg rentowności b) minimalna cena przy określonej wielkości sprzedaży która pozwala osiągnąć próg rentowności c) minimalna cena przy określonej wielkości sprzedaży, kosztach stałych i zmiennych która pozwala osiągnąć próg rentowności


Pobierz ppt "ANALIZA CVP KOSZT-WOLUMEN-ZYSK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google