Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Karol Osiak Ewelina Obrębska Damian Jackiewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Karol Osiak Ewelina Obrębska Damian Jackiewicz"— Zapis prezentacji:

1 Karol Osiak Ewelina Obrębska Damian Jackiewicz
Rada europejska Karol Osiak Ewelina Obrębska Damian Jackiewicz

2 Rada Europejska Rada Europejska bardzo często mylona jest z Radą Unii Europejskiej i Radą Europy. Rada Europejska to organ polityczny Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej to główny organ decyzyjny UE. Rada Europy natomiast nie jest instytucją unijną, a niezależną organizacją międzynarodową. Radą Europejską nazywane są spotkania premierów lub prezydentów państw członkowskich, które odbywają się ok. czterech razy w roku i na których omawiane są najważniejsze problemy, jakich nie dało się omówić na szczeblu ministerialnym. Podczas szczytów Rady Europejskiej wyznaczane są ogólne kierunki rozwoju UE oraz opracowywane są i podpisywane ostateczne teksty unijnych traktatów. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

3 Historia Rady Europejskiej
Na szczycie w Kopenhadze w grudniu 1973 roku postanowiono, że szczyty będą organizowane, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Natomiast w grudniu 1974 roku na szczycie w Paryżu zwołanym przez prezydenta Valéry’ego Giscarda d’Estainga utworzono Radę Europejską. Jednym z powodów była „konieczność całościowego potraktowania problemów wewnętrznych struktury europejskiej i problemów, z którymi Europa boryka się na zewnątrz”. Rada Europejska miała także dawać impulsy polityczne, zarówno w obszarze wspólnotowym, jak i we współpracy politycznej. Od tamtej pory szefowie państw lub rządów zbierali się w asy- ście ministrów spraw zagranicznych „trzy razy w roku i zawsze, gdy zaszła taka potrzeba”. Wspólne zdjęcie (Dublin, 10–11 marca 1975 r.) Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

4 Historia cd. Po raz pierwszy Rada Europejska zebrała się w Dublinie w marcu 1975 roku. Mimo że jej działanie nie miało żadnej podstawy prawnej zapisanej w traktatach, Rada Europejska odegrała ważną rolę w integracji europejskiej w latach 80., kiedy to Europa przeżywała impas w polityce budżetowej i rolnej. Na posiedzeniu w Fontainebleau w czerwcu 1984 roku Rada Europejska zdołała rozładować tę sytuację, przyjmując pakiet odpowiednich środków. Ponadto zleciła doraźnie powołanemu komitetowi „przedstawienie propozycji ulepszenia współpracy europejskiej, zarówno w obszarze wspólnotowym, jak i w dziedzinie współpracy politycznej”. Raport tego komitetu Rada Europejska omówiła na szczycie w Mediolanie w czerwcu 1985 roku. Podjęła wtedy większością głosów decyzję o zwołaniu konferencji międzyrządowej w celu zmiany traktatów. Zmiany te miały dotyczyć głównie funkcjonowania instytucji wspólnotowych i swobodnego przepływu towarów i osób. Miał też powstać dokument dotyczący wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

5 Traktat Lizboński Traktat lizboński wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku i zmienił obowiązujące traktaty. Dzięki niemu Rada Europejska stała instytucją, czyli zaczęła podlegać wszystkim przepisom mającym zastosowanie do instytucji Unii. Na przykład przyjmując akty należące do prawa „twardego”, Rada Europejska musi trzymać się podstaw prawnych przewidzianych w traktacie, a od przyjętych przez nią aktów można odwoływać się do Trybunału Sprawiedliwości. Ostatecznie o zaniku nieformalnego charakteru szczytów świadczy fakt, że Rada Europejska, jako nowa instytucja, w dniu wejścia w życie traktatu uchwaliła swój regulamin wewnętrzny. Traktat przewiduje także, że przewodnictwo w Radzie Europejskiej jest stałe, a przewodniczący jest wybierany przez jej członków na okres dwóch i pół roku. Jego mandat jest jednokrotnie odnawialny. Tytuł prezentacji, Imię i Nazwisko

6 Skład Rady Europejskiej
Zgodnie z artykułem 4 regulaminu Rady Europejskiej w jej skład wchodzą głowy państw, bądź szefowie rządów państw członkowskich oraz przewodniczący rady wraz z wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. W skład jej wchodzą: głowy państw lub szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych, przewodniczący Komisji Europejskiej i wybrani komisarze. Najczęściej reprezentantami są premierowie rządów, za wyjątkiem Francji, Cypru, Rumunii i Litwy, którzy za przedstawicieli w radzie wybrali prezydentów. W pracach Rady uczestniczy też Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

7 Przewodniczący Rady Europejskiej
Obecnym przewodniczącym rady jest był premier Belgii Herman Van Rompuy. Jest to już jego druga kadencja, która miała początek 1 czerwca 2012 roku, a zakończy się 30 listopada 2014 roku. Jednymi z najważniejszych funkcji przewodniczącego są: kierowanie pracą Rady Europejskiej przedstawianie parlamentowi raportu z każdego posiedzenia czuwa nad ciągłością pracy Herman Van Rompuy Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

8 Funkcje Rady Europejskiej
Rada Europejska jest przede wszystkim odpowiedzialna za zadania oraz cele strategiczne w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ma również wpływ na państwa, które dopiero co kandydują do UE. Decyduje o formie i szczegółach negocjacji państwa przystępującego. Rada Europejska posiada także uprawnienia decyzyjne w niektórych kwestiach związanych z przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

9 Rada europejska – istotny biegun decyzyjny Unii Europejskiej KOMPETENCJE kreacyjne RADy:
wybiera przewodniczącego Rady Europejskiej mianuje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (za zgodą przewodniczącego Komisji) wskazuje, biorąc pod uwagę wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej (wybieranego przez Parlament Europejski) mianuje zatwierdzony przez Parlament Europejski skład Komisji wybiera prezesa, wiceprezesa i członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

10 -Wybiera przewodniczącego Rady Europejskiej
Mimo funkcji głównie politycznych, rada ma też swój udział w procesach kreacyjnych w UE: -Jest odpowiedzialna za wybór zarządu oraz prezesa Europejskiego Banku Centralnego. -Mianuje również skład Komisji, wybrany wcześniej przez Parlament Europejski -Wybiera przewodniczącego Rady Europejskiej -Jest odpowiedzialna za wskazanie przewodniczącego Komisji Europejskiej RADA EUROPEJSKA NIE PEŁNI FUNKCJI PRAWODAWCZYCH! Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

11 Wyniki prac Rady Europejskiej ogłaszane są po każdym spotkaniu w formie tzw. Konkluzji Prezydencji. Po każdym posiedzeniu Rada Europejska składa sprawozdanie do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu. Z formalnego punktu widzenia decyzje Rady Europejskiej nie mają charakteru wiążącego. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

12 Jak często spotyka się rada europejska?
Przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego spotkania Rady Europejskiej, na mocy Traktatu o UE, odbywały się co najmniej dwa razy w roku. W praktyce Rada Europejska zbiera się na koniec każdej prezydencji, w czerwcu i grudniu; w marcu i czerwcu organizowane są dwie rady uzupełniające. W ramach traktatu lizbońskiego zasada ta została podtrzymana i uściślono, że Rada Europejska ma się zbierać dwa razy na sześć miesięcy i jest zwoływana przez jej przewodniczącego. Przewodniczący może też, jeżeli wymaga tego sytuacja, zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej. Wspólne zdjęcie (Lizbona, 23–24 marca 2000 r.) Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

13 W jaki sposób Rada Europejska podejmuje decyzje?
TRYB DZIAŁANIA W jaki sposób Rada Europejska podejmuje decyzje? Rada Europejska zwykle podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach podejmuje decyzje jednogłośnie lub kwalifikowaną większością głosów, zależnie od tego, co w danej sprawie mówi traktat. Przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji nie biorą udziału w głosowaniu. W razie głosowania każdy z członków Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo od co najwyżej jednego pozostałego członka. Rada Europejska podejmuje większością zwykłą decyzje w sprawach proceduralnych i uchwala regulamin wewnętrzny. Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz

14 DZIĘKUJEMY ZA CIEKAWE ZAJĘCIA. Ewelina Obrębska Karol Osiak
Damian Jackiewicz Rada europejska, Karol Osiak, Ewelina Obrębska, Damian Jackiewicz


Pobierz ppt "Karol Osiak Ewelina Obrębska Damian Jackiewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google