Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B UDOWA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ Wydział Zarządzania UW MSM, rok II Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B UDOWA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ Wydział Zarządzania UW MSM, rok II Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz."— Zapis prezentacji:

1 B UDOWA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ Wydział Zarządzania UW MSM, rok II Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz

2 C ELE ZAJĘĆ Praktyczne podsumowanie wiedzy zdobytej na studiach MSM Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów biznesowych dzięki zastosowaniu techniki studium przypadku. Zapoznanie się z teoriami organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami.

3 W ARUNKI ZALICZENIA – R OZWIĄZANIE 3 STUDIÓW PRZYPADKU Przygotowanie rozwiązania 3 studiów przypadku. Praca przygotowana przez grupę maksymalnie 5- osobowową (fikcyjna „Firma Doradcza”). Oddanie rozwiązania w NIEPRZEKRACZALNYM terminie (ok. 1 m-c na przygotowanie rozwiązań). NIE MA MOŻLIWOŚCI PÓŹNIEJSZEGO ODDANIA PRAC – w takich przypadkach student otrzymuje ocenę niedostateczną w I terminie i pisze egzamin poprawkowy.

4 K RYTERIA ZALICZENIA (1) Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów przyznawanych za zespołowe rozwiązanie studiów przypadku. Za każde studium przypadku zespół może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Ocenie podlega: Zgodność zaprezentowanych rozwiązań z wymogami zapytania ofertowego. I. Spełnienie wymagań formalnych: liczba stron i format, termin i sposób doręczenia oferty firmy konsultingowej.

5 K RYTERIA ZALICZENIA (2) II. Spełnienie kryteriów merytorycznych: 1. Adekwatność proponowanych rozwiązań do problemu – czy problem/y był właściwie rozpoznany? Czy wykorzystano program Vensim do prezentacji graficznej zależności systemowych?(0-10) 2. Możliwość wdrożenia, realizm propozycji – czy proponowane środki są współmierne do celów, czy propozycja obejmuje plan ich wprowadzenia? (0-10) 3. Poprawność merytoryczna – zastosowanie modeli i koncepcji z obszaru zarządzania wiedzą i uczenia się organizacyjnego (0-10) 4. Wrażenie, jakie firma wywrze na komisji przetargowej - forma przekazanej dokumentacji, jakość i sposób prezentowania oferty (0-10)

6 L ITERATURA OBOWIĄZKOWA Materiały publikowane na stronie wydziałowej (materiały  dr Aleksandra Spik) Materiały do zajęć, prezentacje, teksty oraz 2 (3) studia przypadków. Wybrane rozdziały podręczników – niezbędne do poprawnego wykonania prac zaliczeniowych. Koźmiński, Andrzej K. (2008) Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. Kostera, Monika i Glinka Beata (red.) (2012) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska sp. z.o.o., Warszawa. Senge, Peter M. (2012) Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o. – wydanie VI. -cała książka. Dostępna w bibliotece WZ, BUW. LUB WCZEŚNIEJSZE WYDANIA tego tytułu np.: 1998 - Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. - 2003- Oficyna Ekonomiczna, Kraków. NIE: Senge, Peter M., „Piąta Dyscyplina. Materiały dla praktyka”!

7 Inna ksiażka! Wydanie 1Wydanie 2

8 L ITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA : Edvinson, Lei i Malone, Michael S. (2001) Kapitał Intelektualny, PWN, Warszawa. Hamel, Gary i Prahalad C K. (1999) Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad braną i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa. Jasiński, Andrzej H. (2006 ) Transfer techniki. Innowacje w procesie transformacji, Difin, Warszawa. Nonaka, Ikujiro i Takeuchi, Hirotaka (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.

9 L ITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA – C. D. Matusiak, Krzysztof B. (red.) (2011) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/B3828FECCCB 1427E90E2750F5EAB39D3/20120216_161517%20Innowacje_i_tr ansfer_technologii__Slownik_pojec.pdf Probst, Gilbert; Raub, Steffen i Romhardt, Kai (2002) Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Tyszka, Tadeusz (2000) Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Zimniewicz, Kazimierz (1999) Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

10 T EMATYKA ZAJĘĆ Model wiedzy w organizacjach (Ilka Tuomi, 1999) PRODUKT ZASÓB OGRANICZENIE WIEDZA

11 T EMATYKA ZAJĘĆ Wiedza i uczenie się w organizacji rodzaje wiedzy i jej przejawy Inteligencja praktyczna (Sternberg) i wiedza ukryta (Polanyi) wiedza, kompetencje i zasoby niematerialne pojedyncza i podwójna pętla uczenia się (Argyris, Schön). Wiedza jako zasób zarządzanie zasobami wiedzy - strategie kodyfikacji i personalizacji wycena kapitału intelektualnego (Edvinson, Malone) znacznie postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu wiedzą – zaangażowanie organizacyjne oraz zachowania obywatelskie w organizacji ( organizational citizenship behavior ) wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą. (I studium przypadku)

12 T EMATYKA ZAJĘĆ – C. D. Wiedza jako ograniczenie: błędy decyzyjne i wpływ procesów poznawczych na strategię firmy problem uczenia się od firm doradczych i podążania za modami w zarządzaniu gry polityczne i niemerytoryczne ograniczenia podejmowania decyzji. Dynamika systemów i „Piąta Dyscyplina”: współzależności systemowe w organizacjach archetypy systemowe techniki diagnozy problemów organizacyjnych. Zastosowanie programu Vensim do modelowania zależności systemowych. (studium przypadku -2)

13 T EMATYKA ZAJĘĆ – C. D. Wiedza jako produkt: tworzenie wiedzy i działalność badawczo-rozwojowa firmy kreatywność w organizacjach, rozwój kompetencji i zarządzanie innowacjami benchmarking, wywiad gospodarczy i inne źródła wiedzy przedsiębiorstwa i gospodarki oparte na wiedzy. Podsumowanie: zarządzanie jako proces uczenia się wiedza a współczesne teorie organizacji i zarządzania. Wykorzystanie wiedzy ukrytej a Solution Focus Aproach (de Shazer)- rozwiązywanie problemów organizacyjnych. - studium przypadku 3

14 1. W IEDZA I UCZENIE SIĘ W ORGANIZACJACH Zarządzanie wiedzą (knowledge management) -Nonaka i Takeuchi. Kluczowe kompetencje (core competences) -Hamel i Prahalad oraz podejście zasobowe do strategii. Uczenie się organizacyjne (organizational learning) – Pojedyncza i podwójna pętla uczenia się (Argyris i Schón), Uczenie się organizacji, jako „Piąta dyscyplina” Senge. Zarządzanie innowacjami (innovation management) – Christensen.

15 Z ARZĄDZANIE WIEDZĄ – CO TO ZNACZY ? Wiedza jawna, a wiedza ukryta – Polanyi (1967). Wiedza proceduralna i deklaratywna. Model SECI – zarządzanie wiedzą ukrytą (Nonaka, Takeuchi, 2000). Socjalizacja InternalizacjaKombinacja Eksternalizacja

16 Z ARZĄDZANIE WIEDZĄ Wiedza ukryta - kontrowersje Inteligencja praktyczna – R. Sternberg (1996) Inteligencja płynna – int. skrystalizowana Test Matryc Progresywnych Ravena Test Wechslera (WAIS – Wechsler Adult Intelligence Scale)


Pobierz ppt "B UDOWA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ Wydział Zarządzania UW MSM, rok II Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google