Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA (UNII EUROPEJSKIEJ) (HISTORIA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, SKŁAD, FUNKCJE, FORMY DZIAŁANIA ) Kramarska Emilia Mirgos Katarzyna Świtalska Paulina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA (UNII EUROPEJSKIEJ) (HISTORIA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, SKŁAD, FUNKCJE, FORMY DZIAŁANIA ) Kramarska Emilia Mirgos Katarzyna Świtalska Paulina."— Zapis prezentacji:

1 RADA (UNII EUROPEJSKIEJ) (HISTORIA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, SKŁAD, FUNKCJE, FORMY DZIAŁANIA ) Kramarska Emilia Mirgos Katarzyna Świtalska Paulina

2 RADA UNII EUROPEJSKIEJ JEST GŁÓWNYM ORGANEM USTAWODAWCZO -DECYZYJNYM UE.

3 HISTORIA RADY 1 grudnia 2009 r., kiedy wszedł w życie Traktat z Lizbony, Unia Europejska stała się następcą prawnym Wspólnot Europejskich (utworzonych w latach 50.) i przejęła instytucje Wspólnot. Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Rady i jej Prezydencji które wprowadził Traktat z Lizbony to: ograniczenie zasady jednomyślności i rozszerzenie zakresu głosowania większością kwalifikowaną w Radzie; modyfikacja formuły podejmowania decyzji większością kwalifikowaną poprzez wprowadzenie zasady podwójnej większości TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

4 ustanowienie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiadającego za stosunki zewnętrzne Unii i przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych wprowadzenie 18-miesięcznej Prezydencji grupowej trzech państw (trio); wprowadzenie zasady jawności posiedzeń Rady w części poświęconej uzgadnianiu projektów aktów ustawodawczych; przekazanie Radzie Europejskiej kompetencji do określania składów Rady innych niż Rada do Spraw Ogólnych i Rada do Spraw Zagranicznych.

5 SKŁAD TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO Rada składa się z przedstawicieli państw członkowskich UE. Każdy rząd jest reprezentowany przez ministra, który może wskazać swojego zastępcę. W zależności od przedmiotu obrad danego posiedzenia przewodniczący zaprasza również członków Komisji Europejskiej i/lub przedstawicieli Europejskiego Bank Centralnego, według właściwości.

6 RAZEM ISTNIEJE DZIESIĘĆ MOŻLIWYCH KONFIGURACJI RADY Rada ds. Ogólnych (GAC) Rada ds. Zagranicznych (FAC) Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) Rada ds. Konkurencyjności (COMPET) Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE) Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRI) Rada ds. Środowiska (ENVI) Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury (EYC) TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

7 Przewodniczącym Rady jest minister z kraju sprawującego aktualnie prezydencję Rok1.01-31.061.07-31.12 2008SłoweniaFrancja 2009CzechySzwecja 2010HiszpaniaBelgia 2011WęgryPolska 2012DaniaCypr 2013IrlandiaLitwa Prezydencja Rady przypada co pół roku na kolejne państwo członkowskie TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

8 FUNKCJE TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

9 1. STANOWIENIE LUB WSPÓŁUDZIAŁ W STANOWIENIU PRAWA UNIJNEGO jest podstawowym organem decyzyjnym i prawodawczym UE - ma prawo podejmowania wszystkich typów uchwał przewidzianych przez Traktaty WE i EUROATOMu: rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń, opinii - ma prawo zawierania w imieniu UE umów międzynarodowych które wiążą wszystkie państwa członkowskie TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

10 2.KOORDYNOWANIE OGÓLNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ Rada sporządza projekt wytycznych polityki gospodarczej państw członkowskich i WE. Nadzoruje zbieżność polityki gospodarczej poszczególnych państw z przyjętymi przez nią zaleceniami i w razie poważnych rozbieżności między nimi uchwala stosowne zalecenia pod adresem konkretnego państwa. TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

11 3.ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Umowy zawarte przez Radę wiążą wszystkie państwa członkowskie (umowy handlowe, celne, w sprawie stowarzyszenia z UE, w sprawie przystąpienia do UE, współpracy państwa trzecich i organizacji międzynarodowych z UE). TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

12 4.UCHWALANIE BUDŻETU UE Upoważniona jest do uchwalania budżetu w oparciu o projekt przygotowany przez Komisję UE. TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

13 5.Powoływanie członków niektórych organów UE (np. Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu Regionów, Trybunału Obrachunkowego). 6.Koordynowanie działań Państw Członkowskich i przyjmowanie środków w zakresie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.

14 SPOSÓB DZIAŁANIA RADY TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO Wszystkie obrady i głosowania Rady nad aktami prawodawczymi odbywają się publicznie. Posiedzenia takie można oglądać na żywo za pośrednictwem strony internetowej Rady.

15 ILE GŁOSÓW MAJĄ POSZCZEGÓLNE PAŃSTWA? TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO Decyzje w Radzie zapadają w drodze głosowania. Obecnie Rada podejmuje decyzję większością kwalifikowaną głosów, chyba że traktaty przewidują inną procedurę, jak na przykład jednomyślne głosowanie w dziedzinie podatków i polityki zagranicznej. Przy głosowaniu większością kwalifikowaną zasadą jest, że większa liczba ludności daje państwom członkowskim więcej głosów. System ten jest jednak dostosowany tak, by państwa o mniejszej liczbie ludności miały proporcjonalnie większą wagę.

16 Głosy państw w Radzie Niemcy, Francja, Włochy, Zjednoczone Królestwo29 Hiszpania, Polska27 Rumunia14 Niderlandy13 Belgia, Republika Czeska, Grecja, Węgry, Portugalia12 Austria, Bułgaria, Szwecja10 Dania, Irlandia, Litwa, Słowacja, Finlandia7 Cypr, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Słowenia4 Malta3 Ogółem345 Liczba głosów wymaganych do kwalifikowanej większości 255 TYTUŁ PREZENTACJI, IMIĘ I NAZWISKO

17 Po przystąpieniu do UE w 2013 r. Chorwacja będzie miała siedem głosów. W 2014 r. obecna metoda głosowania większością kwalifikowaną zostanie zastąpiona nową metodą – głosowaniem podwójną większością. Aby zostać przyjęte przez Radę, projekty aktów prawodawczych będą musiały uzyskać większość nie tylko państw członkowskich (55%), ale i ludności Unii (65%). System ten będzie odzwierciedleniem legitymacji UE jako Unii ludów i narodów. Dzięki niemu proces stanowienia prawa w UE stanie się bardziej przejrzysty i bardziej skuteczny. Towarzyszyć mu będzie nowy mechanizm, zgodnie z którym co najmniej cztery państwa członkowskie reprezentujące co najmniej 35% ludności UE mogą zablokować decyzję. W przypadku uruchomienia tego mechanizmu Rada jest zobowiązana do uczynienia wszystkiego, co w jest w jej mocy, aby doprowadzić do zadowalającego rozwiązania w rozsądnym terminie.


Pobierz ppt "RADA (UNII EUROPEJSKIEJ) (HISTORIA, SPOSÓB POWOŁYWANIA, SKŁAD, FUNKCJE, FORMY DZIAŁANIA ) Kramarska Emilia Mirgos Katarzyna Świtalska Paulina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google