Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik; Praca i Seminarium Licencjackie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik; Praca i Seminarium Licencjackie"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik; Praca i Seminarium Licencjackie
Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu W tym: Zasady uczestnictwa w seminarium licencjackim 1

2 Zasady uczestnictwa w seminarium licencjackim - 1
Uczestniczę w wyznaczonych przez promotora spotkaniach w roku akademickim 2015/2016 Przygotowuję zadane prace w wyznaczonych terminach. Promotorowi dostarczam wydrukowany konspekt oraz rozdziały w szczegółowo opisanej teczce (Imię i nazwisko, typ studiów, adres mailowy, nr telefonu) Zaliczam pierwszy semestr seminarium poprzez napisanie minimum konspektu i pierwszego rozdziału pracy do r. Konspekt i całą praca powstaną według schematu zawartego w prezentacji/instrukcji od promotora. Trzy pierwsze strony pracy przygotowuję zgodnie ze wzorem umieszczonym przez dziekanat na stronie internetowej wydziału. Składam gotową pracę promotorowi nie później niż do 26 kwietnia 2016 roku. Po zaakceptowaniu pracy i uzyskaniu pozytywnego raportu z plagiat.pl od promotora (wskaźnik I do 5%; wskaźnik II do 50%) uzyskuję podpisy promotora na egzemplarzach pracy.

3 Zasady uczestnictwa w seminarium licencjackim - 2
Do dziekanatu składam dwa egzemplarze pracy – jeden dwustronny i jeden jednostronny. Ze wszystkimi pozostałymi formalnościami wymaganymi do złożenia pracy umieszczonymi przez dziekanat zapoznam się na stronie wydziału. Złożenie pracy do dziekanatu oznacza, że pracownik dziekanatu wpisze zaliczenie drugiego semestru seminarium. Zgodnie z nowym regulaminem studiów student, który nie złoży w terminie pracy dyplomowej będzie mógł uzyskać absolutorium mimo braku zaliczenia semestru letniego seminarium ale musi przed 30 września złożyć wniosek o przedłużenie terminu do trzech miesięcy. Wniosek taki musi zostać zaakceptowany przez promotora, który ma obowiązek procentowego ocenienia stopnia zaawansowania pracy dyplomowej (ocena procentowa). Promotor jest do dyspozycji seminarzysty w ciągu semestru zimowego i letniego oraz podczas dyżuru w sesji poprawkowej semestru letniego. Po tym czasie promotor nie ma obowiązku współpracować z seminarzystą.

4 Obrona pracy licencjackiej
Student jest dopuszczony do obrony po: uzyskaniu absolutorium (zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w programie studiów, łącznie z 2 semestrami seminarium dyplomowego – wpisane do USOS) Podpisaniu 2 egz. pracy licencjackiej przez promotora i przekazaniu dyplomantowi wydruku z plagiat.pl 4

5 Obrona pracy licencjackiej
Komisja ds. obrony pracy licencjackiej, składa się z: Przewodniczącego (wyznaczony przez Dziekana) Promotora Recenzenta 5

6 Obrona pracy licencjackiej
Terminy obrony pracy licencjackiej Pierwszy termin –czerwiec, lipiec 2016 roku (nie kłopotliwa kwalifikacja na MSM) Następne terminy – wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 roku 6

7 Pytania na egzaminie licencjackim
Dwa pytania: Pierwsze pytanie: zadaje przewodniczący z pracy Drugie pytanie: zadaje przewodniczący z listy pytań z seminarium, czyli z marketingu acz z poza tematyki pracy 7

8 Ocena na dyplomie Ocena jest wynikową: Ocena dostateczna: do 3,40
średniej z toku całych studiów (70%) oceny prac (promotora i recenzenta) (20%) oceny z przebiegu obrony (10%). Ocena dostateczna: do 3,40 Ocena dostateczna plus: 3,40 – 3,80 Ocena dobra: ,80 – 4,20 Ocena dobra plus: ,20 – 4,60 Ocena bardzo dobra: ,60- 4,90 Ocena celująca: powyżej 4,90 8

9 Harmonogram pisania pracy
Semestr 1; zaliczenie seminarium dyplomowego zależy od dotrzymania podanych terminów Ustalenie zakresu pracy i niezbędnych kontaktów z praktyką marketingowo-handlową eksploatowaną w zamierzonej pracy Ustalenie tematu i wstępnego planu pracy Wstępne studiowanie literatury przedmiotu Zatwierdzenie przez promotora uzgodnionej wersji konspektu pracy do Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy i dostarczenie go w wersji wydrukowanej promotorowi do dnia Poprawienie rozdziału pierwszego zgodnie ze wskazówkami promotora. Opracowanie materiałów do części praktycznej 9

10 Harmonogram pisania pracy
Semestr 2; zaliczenie seminarium dyplomowego zależy od dotrzymania podanych terminów Praca nad kolejnymi rozdziałami. Zbieranie materiałów do części praktycznej Opracowanie wstępne całej pracy Przedstawienie promotorowi wstępnej wersji całej pracy Opracowanie ostatecznej wersji pracy po poprawkach Dostarczenie ostatecznej wersji pracy do dnia 26 kwietnia 2016r. Oprawienie min. 2 egzemplarzy pracy i przedłożenie do podpisów promotorowi; odebranie wydruku raportu z plagiat.pl Złożenie 2 egz. prac z płytą DVD i wydrukiem z plagiat.pl w dziekanacie – zazwyczaj nie później niż 5 tygodni przed obroną Obrona 10

11 Wymogi formalne Struktura strony tytułowej Streszczenie pracy
Słowa kluczowe Dziedzina pracy Tytuły rozdziałów, podrozdziałów Układ tekstu na stronie Czcionka Akapity Cytaty Podawanie liczb Tabele Rysunki Poprawność językowa Przypisy Bibliografia 11

12 Struktura strony tytułowej
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Jan Kowalski nr albumu: 1000 Tytuł pracy Praca licencjacka Na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem mgr Krzysztofa Podstawki Katedra Marketingu Warszawa, czerwiec 2014 12

13 Streszczenie pracy Nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (16 wierszy) Nie powinno być tożsame ze wstępem pracy 13

14 Słowa kluczowe Maksymalnie 10 W jednym wierszu, oddzielone przecinkami
Powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej 14

15 Dziedzina pracy 04700 Marketing i zarządzanie
15300 Public Relations, reklama, promocja Promotor może wyznaczyć inny kod dziedziny pracy 15

16 Tytuły rozdziałów, podrozdziałów
Jak wyróżniać tytuły Rozdziały: duże litery, pogrubiony tekst (bold), czcionka Times New Roman 14, bez kropki, od dużej litery, numeracja rzymska z kropką Podrozdziały: małe litery, pogrubiony tekst (bold), czcionka Times New Roman 14, bez kropki, od dużej litery, numeracja rzymska z kropką Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony Między podrozdziałami występuje większy odstęp – 2 „puste” wiersze Odstęp między tytułem podrozdziału a tekstem – 1 „pusty” wiersz 16

17 Układ tekstu na stronie
1800 znaków na stronie 30 wierszy i 60 znaków w wierszu Odstęp między wierszami: 1 ½ lub 2 Marginesy Prawy, lewy, górny i dolny: 2,5 cm Margines na oprawę: 0,5 cm Druk jednostronny Szerszy margines lewy Druk dwustronny strona nieparzysta - szerszy margines lewy strona parzysta - szerszy margines prawy lub szerszy margines 3 cm po obu stronach Około 17

18 Czcionka Typ czcionki: Rozmiar czcionki 12
Times New Roman (preferowana) Rozmiar czcionki 12 18

19 Akapity Akapity zaznaczają ciągi logicznie powiązanych ze sobą myśli; najczęściej kilka zdań Sposób wyróżnienia: wcięciem, tzn. przesuwa się go w prawo o 0,5 cm większym odstępem między wierszami (np. odstęp po wierszu 6 pkt.) 19

20 Jest to przytoczenie sformułowań wypowiedzianych przez innych autorów
Cytaty- raczej nie stosować z powodu wzrostu współczynników plagiatowości Jest to przytoczenie sformułowań wypowiedzianych przez innych autorów Wyróżnikiem cytatu jest ujęcie go w cudzysłów Jeśli do cytatów dodajemy zwroty własne to zaznaczamy je poprzez nawiasy kwadratowe [determinanty], podobnie czynimy gdy opuszczamy jakieś jego fragmenty [...] 20

21 Podawanie liczb Pisz liczby po polsku, a nie po anglosasku
Dobrze: ,15 Źle: 105,249.15 Unikaj w tekście liczb ze zbyt dużą ilością cyfr po przecinku W tabelach jest to dopuszczalne ale też nie wolno przesadzać 21

22 Tabele (tablice) - 1 Tabela, tablica: jest to najpowszechniejsza i najprostsza forma prezentacji wyników badań własnych (dane pierwotne i wtórne) W pracy magisterskiej należy konsekwentnie stosować pojęcia: tabela lub tablica Mogą być stosowane skróty: Tab.1. Każda tabela musi być omówiona w tekście Musi być odpowiednio opisana: numer tabeli, tytuł, tabela, źródło Czcionka Tytuł: Times New Roman 12, bold, pochylona (italica) Zawartość tabeli: Times New Roman 10 Źródło: Times New Roman 12 Odstępy: Od tekstu: 1 dodatkowy wiersz od dołu i od góry Tytuł tabeli – tabela: odstęp 6 pkt. Tabela - źródło: odstęp 6 pkt. Numeracja – arabska, utrzymana w całym tekście 22

23 Tabele (tablice) - 2 Tab. 1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Polski w latach Rok BIZ wychodzące z Polski w mln dolarów Wskaźnik dynamiki w % (1992=100) 1992 13 100,0 1993 18 138,5 1994 29 223,1 1995 42 323,1 1996 53 407,7 1997 45 346,2 1998 316 2430,8 1999 31 238,5 2000 16 123,1 2001 -90 -692,3 2002 230 1769,2 2003 300 2307,7 2004 778 5984,6 2005 3069 23607,7 Łącznie w latach 4850 23 Źródło: tak samo jak przypisy

24 Rysunki - 1 Rysunek, wykres, schemat i rycina - do objaśnienia i rozszerzenia treści pracy niejednokrotnie jest konieczne zastosowanie odpowiedniego materiału ilustrującego W pracy magisterskiej należy konsekwentnie stosować pojęcia: rysunku, wykresu, schematu albo ryciny Mogą być stosowane skróty: Rys.1. Każdy rysunek musi być omówiony w tekście Rysunek musi być odpowiednio opisany: numer, tytuł, materiał graficzny, źródło Czcionka Tytuł: Times New Roman 12, bold, pochylona (italica) Źródło: Times New Roman 12 Odstępy: Od tekstu: 1 dodatkowy wiersz od dołu i od góry Tytuł rysunku – rysunek: odstęp 6 pkt. Rysunek - źródło: odstęp 6 pkt. Numeracja – arabska, utrzymana w całym tekście 24

25 Rysunki – 2 Rys.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Polski w latach Źródło: tak samo jak przypisy 25

26 musi być uważnie przeczytany przez autora
Poprawność językowa Każdy tekst oddany do sprawdzenia musi być uważnie przeczytany przez autora błędy ortograficzne błędy stylistyczne styl: urzędowy, pseudonaukowy, publicystyczny, potoczny, promocyjny – nie są wskazane błędy interpunkcyjne nieumiejętne posługiwanie się skrótami nadużywanie wyrazów obcych najbardziej wskazana forma bezosobowa 26

27 Przypisy Tradycyjne podejście Przypisy na dole strony
Por. lub Zob. jeśli to nie jest cytat 27

28 Tradycyjne podejście - 1
M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992, s. 23. R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, Wyd. II, PWE, Warszawa 1982, s. 120. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 230 – lub – J. Altkorn (red), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 230. M. Kostera, Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995, s R. Głowacki, Rynek artykułów żywnościowych. [w:] Polityka żywnościowa w PRL, PWN, Warszawa 1975, s.23. J. Johanson, F. Wiedersheim-Paul, „The internationalization of the firm: four Swedish cases”, Journal of Management Studies, 1975, Vol. 12, October, s Z. Schiller, „Procter&Gamble kontratakuje”, Business Week/ Polska 1993, nr.1, s.19. „The Opportunity for World Brands”, The New York Times, 1984, June 3, s. 6F. Forma przypisów w pracy musi być jednolita 28

29 Tradycyjne podejście - 2
Jeśli drugi raz cytujemy daną książkę (artykuł) Zob. M. Porter, ...op. cit., s. 30. Zob. M. Porter, ... j.w., s. 30. Jeśli przypisy następują po sobie Op. cit., s. 20. Tamże, s. 20. Ibidem, s.20. Jeśli następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego dzieła i tego samego fragmentu Loc. cit. Tamże. 29

30 Bibliografia Pozycje literaturowe w bibliografii są przedstawiane w układzie alfabetycznym Można podzielić publikacje na różne grupy (jeśli jest ich sporo) Jednolity wzorzec przedstawiania publikacji Dostosowanie opisu publikacji w bibliografii do przypisów Tradycyjne podejście Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000. Slywotzky A., Shapiro B., “Leveraging to Beat the Odds: The New Marketing Mind-Set”, Harvard Business Review, Vol. 71, No. 5, 1993. 30

31 Zasady przygotowywania konspektu
Temat pracy Uzasadnienie tematu Problemy badawcze Hipotezy badawcze Metodyka badań Struktura pracy Literatura (bibliografia) 31

32 Relacje w konspekcie Temat pracy Uzasadnienie tematu Metodyka
badawcza Problemy badawcze Hipotezy badawcze Struktura pracy 32

33 Temat pracy Temat pracy powinien być powiązany z głównym problemem pracy Przy wyborze tematu należy brać pod uwagę następujące elementy: stopień szczegółowości (temat powinien być wąski, możliwie szczegółowy i konkretny) własne zainteresowania własne umiejętności i wiedzę miejsce pracy możliwość uzyskania materiałów zainteresowania i wiedzę promotora O każdej zmianie tematu lub promotora należy poinformować promotora! 33

34 Temat pracy - przykład Innowacje marketingowe – strategie wejścia małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne Innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach Analiza tematu Jakie inne możliwości? 34

35 Uzasadnienie tematu Dlaczego proponowany temat jest ważny?
Co jest w nim interesującego? Jakie są przyczyny zainteresowania tym tematem? Obecny stan wiedzy w oparciu o wstępną analizę literatury przedmiotu 35

36 Uzasadnienie tematu – przykład 1
Punktem wyjścia dla tak zdefiniowanego tematu pracy są rodzaje innowacji rynkowej według J.A. Schumpetera. Zostało przez niego wyróżnionych pięć podstawowych typów innowacji rynkowej: wprowadzenie nowego towaru Innowacja produktowa wprowadzenie nowej metody produkcji Innowacja technologiczna, marketingowa i organizacyjna otwarcie nowego rynku Innowacja rynkowa zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów Innowacja zaopatrzeniowa przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu Innowacja strukturalna 36

37 Uzasadnienie tematu – przykład 2
Otwieranie nowych rynków jest związane z jednym z ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi polska gospodarka i przedsiębiorstwa: jest nim zwiększenie udziału w gospodarce światowej. W ciągu najbliższych lat musimy stać się ważnym podmiotem w systemie „Triady gospodarczej” Jest to możliwe poprzez zwiększenie aktywności na rynkach zagranicznych nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio (lub pośrednio) związanych z kapitałem zagranicznym, ale również małych i średnich firm mających kapitał polski 37

38 Problemy badawcze Problemy uszczegóławiające Problemy wyjaśniające Stanowią subiektywne odzwierciedlenie obiektywnych braków w danej nauce (brak odpowiedzi na pytania - wynikające logicznie z aktualnego stanu rzeczy lub błędów w odpowiedziach) Przedstawienie luki w teorii Określenie mocnych i słabych stron określonych koncepcji (modeli) Porównywanie i kontrastowanie różnych koncepcji (modeli) Weryfikacja określonych koncepcji (modeli) w odniesieniu do szczególnych sytuacji rynkowych 38

39 Problemy badawcze – przykład 1
Problem podstawowy: Określenie jakie rodzaje innowacji dominują i są podstawą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku polskim Problem uszczegóławiający: określenie algorytmów postępowania dotyczących strategii marketingowych w ujęciu normatywnym dla polskich firm (z koncentracją na małych i średnich podmiotach) na rynkach zagranicznych, umożliwiających osiągnięcie sukcesu rynkowego 39

40 Hipotezy badawcze Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, teoria, które podlegają weryfikacji. Falsyfikacja to inaczej weryfikacja hipotez; Hipoteza: wg Tadeusza Kotarbińskiego "...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem" wg Kazimierza Ajdukiewicza "...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy procedurze sprawdzania" wg Józefa Pietera "...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie" 40

41 Hipotezy badawcze – przykład 1
Hipoteza badawcza 1 (problem podstawowy): kluczową rolę w małych i średnich przedsiębiorstwach odgrywają innowacje związane z „otwarciem nowego rynku”, które można określić jako innowacje rynkowe Polegają one na wejściu firm na nowe rynki, zarówno w wymiarze produktowym jak i geograficznym. Jest to związane z przedefiniowaniem domeny działania przedsiębiorstwa 41

42 Hipotezy badawcze – przykład 2
Hipoteza badawcza 2 (problem podstawowy) Najważniejszą rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE odgrywa innowacja rynkowa związana z wejściem tych firm na rynki zagraniczne Wstępnym uzasadnieniem takiej hipotezy jest dynamika wzrostu eksportu polskiej gospodarki w ostatnich 5 latach 42

43 Hipotezy badawcze – przykład 3
Hipoteza badawcza 3 (problem uszczegóławiający) Biorąc pod uwagę dwa wymiary: stopień globalizacji branży oraz charakter sprzedaży – można wyróżnić pięć podstawowych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych: „tajemniczy mistrz” „globalna firma od urodzenia” „współpracy” „anonimowy wykonawca” „uderz i znikaj” 43 43

44 Metodyka badań Główne techniki badawcze analiza porównawcza literatury
dane wtórne dane statystyczne materiały z przedsiębiorstwa raporty z wcześniej przeprowadzonych badań rynkowych dane pierwotne wywiady z ekspertami metoda studium przypadku badania ankietowo-wywiadowe 44

45 Metodyka badań – przykład 1
przegląd literatury przedmiotu umożliwiający określenie dotychczasowych ustaleń w zakresie rodzajów innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz typowych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych analiza danych statystycznych i innych źródeł wtórnych umożliwiająca opis pozycji Polski na rynkach zagranicznych (zarówno eksport oraz inwestycje bezpośrednie) w latach Ponadto dane statystyczne zostaną również wykorzystane do wstępnego określenia branż (rynków produktowych) generujących największe możliwości eksportowe – co ułatwi później identyfikację przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynku międzynarodowym 45

46 Metodyka badań – przykład 2
badania ilościowe (na próbie przedsiębiorstw działających na terenie województwa mazowieckiego, która zostanie dobrana w sposób kwotowy) w celu identyfikacji - jakie rodzaje innowacji są dominujące w małych i średnich firmach 46

47 Metodyka badań – przykład 2
Planowane studia przypadków będą miały rozbudowany format, dlatego też można wyróżnić następujące elementy składowe – które zostaną powtórzone w przypadku każdej badanej firmy: identyfikacja przedsiębiorstwa na podstawie danych wtórnych kontakt telefoniczny i owy z zarządem firmy (lub właścicielami) z prośbą o uczestnictwo w badaniach analiza danych wtórnych o danej firmie (np. artykuły prasowe, strona firmowa w Internecie, katalogi branżowe, dokumenty finansowe dostępne w sądach rejestrowych) wstępne spotkanie z kadrą kierowniczą (lub/i właścicielami) identyfikacja pracowników odpowiedzialnych za działania marketingowe na rynkach zagranicznych analiza dokumentów firmowych udostępnionych przez kierownictwo firmy przeprowadzenie badań w oparciu o nieustrukturalizowany kwestionariusz (wywiady bezpośrednie) z pracownikami odpowiadającymi za działalność na rynkach zagranicznych wywiady bezpośrednie z partnerami biznesowymi tych firm na rynkach zagranicznych (wywiad telefoniczny lub ankieta owa) przygotowanie wstępnego raportu dotyczącego danej firmy 47

48 Struktura pracy 1 Praca powinna składać się z: spisu treści wstępu
kilku rozdziałów (najczęściej 3) zakończenia aneksów (ewentualnie) spisu rysunków/ tabel (ewentualnie) bibliografii załączników słownika terminów (ewentualnie) 48

49 Struktura pracy 2 Zasady:
Wstęp: uzasadnienie tematu, charakter pracy, główny i pozostałe problemy, zakres pracy, metodyka badawcza, struktura pracy, wkład osób postronnych. Wstęp jest pisany na samym końcu Pierwszy rozdział ma charakter ogólny, teoretyczny i wprowadzający w temat Następne rozdziały stanowią logiczne rozwinięcie tematu Zakończenie: wnioski stanowiące podsumowanie całej pracy Rozdziały muszą mieć strukturę wewnętrzną Objętość poszczególnych rozdziałów powinna być mniej więcej równa Objętość pracy około 100 stron W poszczególnych rozdziałach nie można wyodrębniać tylko jednego podrozdziału Nie należy omawiać tego samego problemu w różnych miejscach Niedopuszczalne jest aby tytuł rozdziału był identyczny z tytułem całej pracy, a tytuł podrozdziału taki sam jak tytuł rozdziału 49

50 Struktura pracy – przykład 1
Wstęp 1 Rozdział – Teoria innowacji i strategie rozwoju przedsiębiorstwa – przegląd literatury przedmiotu Teoria innowacji przedsiębiorstwa Strategie rozwoju przedsiębiorstwa Rozszerzenie macierzy Ansoffa – internacjonalizacja działalności 2 Rozdział – Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa – przegląd literatury przedmiotu Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw Specyfika małego i średniego przedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa a internacjonalizacja działalności 3.Rozdział – Metodyka badań Problemy i hipotezy badawcze Metody badań empirycznych Dane statystyczne Badania ilościowe Studium przypadku 50

51 Struktura pracy – przykład 2
4. Rozdział – Analiza wyników badań Analiza danych statystycznych – określenie miejsca polskiej gospodarki w gospodarce światowej Analiza danych z badań ilościowych identyfikacja typowych strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Określenie podstawowych strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw Studia przypadków Strategia „tajemniczy mistrz” – firma A Strategia „współpracy” – firma B Strategia „firma globalna od urodzenia” – firma C Strategia „anonimowy wykonawca” – firma D Strategia „uderz i znikaj – firma E Zakończenie Podstawowe wnioski z badań – algorytmy działań marketingowych dla typowych strategii internacjonalizacji Ograniczenia badań Sugestie dla dalszych badań 51

52 Literatura 1 Przedstawienie wykazu publikacji (materiałów):
książkowych artykułowych konferencyjnych (referatów) statystycznych raportów z badań rynkowych firmowych internetowych innych 52

53 Literatura 2 Zasady Wyodrębnienie publikacji, do których Autor dotarł i do których zamierza dotrzeć (inny kolor) Alfabetyczna prezentacja publikacji Można podzielić publikacje na różne grupy (jeśli jest ich sporo) Jednolity wzorzec przedstawiania publikacji Dostosowanie opisu publikacji w bibliografii do przypisów 53

54 Literatura – przykład 1 Książki (przykładowe):
Białecki K., Kamiński Z., Wojciechowski H. (1986): Organizacja i techniki handlu zagranicznego. PWE. Warszawa. Duliniec E. (2004): Marketing międzynarodowy. PWE. Warszawa. Grzegorczyk W. (2005): Marketing na rynku międzynarodowym. Oficyna Ekonomiczna. Kraków. Hollensen S. (2004): Global Marketing. A Market – Responsive Approach. Third Ed., Prentice Hall. London. Porter M. (1990): The competitive advantage of nations. The Free Press. New York. 54

55 Artykuły (przykładowe):
Duliniec E. (2004): „Cykl życia produktu w marketingu międzynarodowym”, Marketing i Rynek. Nr 1. Fonfara K. (2007): „Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji – próba poszukiwania teorii marketingu międzynarodowego”, Marketing i Rynek. Nr 1. Karasiewicz G., Podstawka K. (2006): Typologia strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw polskich na rynkach europejskich, [w:] „Strategie marketingowe podmiotów w regionie” pod red. J. Karwowskiego Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin. Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), “The internationalization of the firm: four Swedish cases”, Journal of Management Studies. October. Ramaswamy K., Kroeck K.G., Renforth W. (1996): „Measuring the Degree of Internationalization of a Firm: A Comment”, Journal of International Business Studies. Vol. 27., No.1 55

56 Inne źródła: www.economist.com www.esomar.org www.gus.pl
56


Pobierz ppt "Przewodnik; Praca i Seminarium Licencjackie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google