Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Żwirki i Wigury 7 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84 665 90 15

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Żwirki i Wigury 7 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84 665 90 15"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Żwirki i Wigury 7 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84 665 90 15 e-mail: zs4@list.plzs4@list.pl www.zs4.pl

2 Zimowe spojrzenie na szkołę

3 Szkoła ostatniej zimy…

4 WARSZTATYWARSZTATY Stacja Kontroli i Diagnostyki Pojazdów Samochodowych

5 Zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych

6 WARSZTATYWARSZTATY Komputerowe Centrum Diagnostyki Pojazdów

7 Techniczne Centrum Edukacyjne

8 Praktyki zawodowe w Zakładzie Produkcyjnym „ROZTOCZE”

9 Szkolne pracownie elektryczne

10 WARSZTATYWARSZTATY Stołówkaszkolna

11 Internat...niedaleko szkoły

12 Internat szkolny posiada 60 miejsc noclegowych Zapewniamy młodzieży:  całodzienne wyżywienie  całodobową opiekę  pomoc w nauce  dostęp do komputera i Internetu  udział w zajęciach rekreacyjnych

13 Finał siatkówki „ Sokolnia ”- sala gimnastyczna Mecz maturzyści – nauczyciele TUKS

14 W budowie: kompleks sportowych boisk z bieżnią i trybunami oraz korty tenisowe

15 Nabór na rok szkolny 2011 / 2012 TYPY SZKÓŁ Technikum – 4 lata Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 2 lub 3 lata

16 Technik mechanik (obróbka skrawaniem) 4-lata Technik pojazdów samochodowych 4-lata Technik elektryk 4-lata Technik logistyk 4-lata Technik spedytor 4-lata Technik obsługi turystycznej 4-lata Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach. T e c h n i k u m

17 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  opracowywania dokumentacji techniczno-ruchowej produkcji maszyn i urządzeń,  projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów,  obsługiwania maszyn i urządzeń,  dobierania technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia,  przeprowadzania konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach,  przeprowadzania rozliczeń kosztów i czasu naprawy. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:  przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,  wszystkich zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp., a także w innych zakładach przemysłowych, mechanicznych zakładach usługowych i rzemiośle. Technik mechanik

18 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów; ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania; wykonywania napraw pojazdów samochodowych; prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych; sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, kierowania pojazdami w zakresie kat. B Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi pojazdów samochodowych; zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych; stacjach kontroli pojazdów; salonach sprzedaży pojazdów samochodowych; przedsiębiorstwach transportu samochodowego; instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami; Technik pojazdów samochodowych

19 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywania instalacji elektrycznych, montowania układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, dobierania zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć, wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych, Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetyczne, zakładach gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, i innych zakładach usługowych, w których naprawiane są maszyny elektryczne W klasie IV, niezależnie od państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, organizowane są egzaminy dające uprawnienia dla elektryków do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Uprawnienia umożliwiają pracę pod napięciem przy wykonywaniu i remontach instalacji elektrycznych sieci zasilających oraz urządzeń odbiorczych. Zdobyte uprawnienia zwiększają szansę na zatrudnienie absolwenta na rynku pracy, oraz dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Technik elektryk

20 Technik logistyk i technik spedytor

21 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych, spedycyjnych, prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem towarów i osób, zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw, dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych, znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej, gospodarowania opakowaniami i organizowania recyklingu odpadów. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: W dziale logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych i transportowo- spedycyjnych, W jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu oaz planowania zakupu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów. Technik logistyk

22 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego różnych towarów, opracowywania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, organizowania wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów, sporządzania umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobów i miejsca dostarczania ładunku, prowadzenia rozliczeń cła, wypełniania druków celnych, organizowania odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w firmach z branży: przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej, informatycznej i telekomunikacyjnej, transportowych i spedycyjnych, agencjach celnych, przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem. Technik spedytor

23 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:  stosowania podstawowych zasad gospodarki rynkowej,  organizowania działalności biura podróży  obsługi klienta,  posługiwania się rozkładami komunikacyjnymi różnych przewoźników w ruchu krajowym i zagranicznym,  organizowania różnorodnych imprez turystycznych, kongresów, targów, itp.,  współpracowania z przewodnikami i pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych  czytania i posługiwania się mapami turystycznymi oraz planami,  charakteryzowania obiektów zabytkowych Polski i wybranych regionów turystycznych świata. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:  biura i agencje turystyczne  w organach administracji rządowej i samorządowej zajmującymi się organizacją i promocją turystyki,  w branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach,  może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Technik obsługi turystycznej Nowość !!!

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lub 3 lata)  mechanik pojazdów samochodowych – 3 lata nauki  elektromechanik pojazdów samochodowych – 3 lata nauki  operator obrabiarek skrawających – 3 lata nauki  mechanik maszyn i urządzeń drogowych – 3 lata :  wielozawodowa w zawodach:  kucharz małej gastronomii, sprzedawca - 2 lata nauki  fryzjer, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, cukiernik, elektryk i inne – 3 lata nauki Nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata i kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

25 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania stanu technicznego pojazdów i zespołów z wykorzystaniem metod diagnostyki samochodowej (w tym diagnozowania wspomaganego komputerem), stosowania w procesie naprawy podstawowych metody regeneracji części, obsługiwania typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo – naprawczych, posługiwania się dokumentacją eksploatacyjną samochodu, kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B, kalkulowania kosztów typowych usług motoryzacyjnych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne); placówkach handlowych. Mechanik pojazdów samochodowych

26 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych; lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych; wykonywania montażu i demontażu oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych; przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych; kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B, sprawdzania stanu technicznego, lokalizowania i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: zakładach naprawy pojazdów samochodowych; stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych; autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne); placówkach handlowych Elektromechanik pojazdów samochodowych

27 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: określania kolejności operacji i zabiegów typowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem, dobierania narzędzi skrawających do wykonywania określonych operacji technologicznych na tokarkach, frezarkach, wiertarkach, szlifierkach i wytaczarkach, dobierania oprzyrządowania technologicznego obrabiarek skrawających, toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania, wytaczania zakresie podstawowych operacji obróbki skrawaniem, projektowania przedmiotów na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC), dobierania niezbędnych narzędzi i przyrządów pomiarowo – kontrolnych. Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między inny w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, wszystkich zakładach przemysłu metalowego przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie). Operator obrabiarek skrawających

28 Mechanik maszyn i urządzeń drogowych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń drogowych służących do budowy i utrzymania dróg, a także suwnic, żurawi, walców samojezdnych, maszyn do prac ziemnych, maszyn do przerobu kruszyw, maszyn do odśnieżania dróg, posługiwania się narzędziami, jak: klucze różnego rodzaju, szczelinomierze, ciśnieniomierze, areometry, woltomierze, amperomierze, omomierze oraz specjalne urządzenia stanowiące wyposażenie przewidziane przez producenta, przygotowywania maszyny do weryfikacji, demontażu, regeneracji i naprawy, posługiwania się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń, demontażu oraz układania nawierzchni drogowych i mostowych, wykonywania robót drogowych i mostowych, Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach budujących i eksploatujących drogi i mosty, firmach posiadających sprzęt do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, wytwórniach mieszanki betonowej i asfaltowej.

29 Wielozawodowa w zawodach  sprzedawca (2 lata),  kucharz małej gastronomii (2 lata),  piekarz,  cukiernik,  rzeźnik - wędliniarz,  stolarz, ślusarz,  fryzjer,  elektryk i inne. Zajęcia ogólnokształcące odbywają się przy ZS Nr4. Zajęcia przygotowujące do zawodu przeprowadza się na zgrupowaniach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu, Lublinie i Świdniku. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, które mogą przyjmować praktykantów. Uczniowie we własnym zakresie wybierają sobie miejsce odbywania praktyki w Tomaszowie lub innej miejscowości. Miejsce odbywania praktyk potwierdzają pisemną umową z pracodawcą, umożliwiającym praktyczną naukę zawodu.

30 Z S Z - … i co dalej? SZKOŁY UZUPEŁNIAJĄCE po ZSZ Technik mechanik (3 lata) Absolwenci TECHNIKUM będą mogli: po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, dalej kształcić się w szkole policealnej, po zdaniu egzaminu maturalnego podjąć studia wyższe. Liceum Uzupełniające (2 lata) W naszej szkole jest to liceum dla dorosłych – nauka trwa od poniedziałku do środy w godzinach popołudniowych Absolwenci LU będą mogli  po zdaniu egzaminu maturalnego kształcić się w szkole policealnej  lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

31 Przydatne informacje Zaświadczenie lekarskie Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

32 Uczniowie naszej szkoły zajęcia praktyczne w zależności od zawodu odbywają: na warsztatach szkolnych: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, w zakładzie produkcyjnym „Roztocze”: technik mechanik (obróbka skrawaniem), operator obrabiarek skrawających, w Zakładzie Energetycznym : technik elektryk, w zakładach pracy* takich jak: salon fryzjerski, restauracja, zajazd, sklep, masarnia, piekarnia, cukiernia i innych w zależności od wybranego zawodu w klasie wielozawodowej, W III klasie technikum uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe. Miejsca praktyk wybierane są indywidualnie zależnie od zawodu, w którym się kształcą. * Pracownicy zakładów pracy przyjmujących uczniów na praktyki muszą mieć uprawnienia pedagogiczne. Miejsca praktycznej nauki zawodu

33 REKRUTACJA na rok szkolny 2011/2012 Wymagane dokumenty podanie - formularz do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej (PDF), 2 zdjęcia podpisane na odwrocie, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – do pobrania w sekretariacie szkoły, pisemną umowę o miejscu odbywania praktyk w przypadku klasy wielozawodowej. Rekrutacja elektroniczna dostępna pod adresem: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat Wszelkich informacji dotyczących składania dokumentów udziela sekretariat szkoły codziennie w godzinach 8.00 - 15.00, telefon 084 665 90 15 www.zs4.pl

34 Ucz się z nami – nie pożałujesz!

35 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

36 Wycieczka dla najlepszych uczniów naszej szkoły BIESZCZADY i SOLINA

37 Wycieczka do HUTY Stalowa Wola

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY… Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

39 Grono pedagogiczne

40 Wycieczka dla najlepszych uczniów naszej szkoły Wycieczka dla najlepszych uczniów naszej szkoły WARSZAWA Październik 2007

41 Wycieczka do Dęblina „Szkoła Orląt” – maj 2007

42 STUDNIÓWKA a za 100 DNI…

43 STUDNIÓWKA 2008 a za 100 DNI…

44 Matura

45 60 – lecie Zespołu Szkół Nr 4 … a tak wspominają absolwenci naszą szkołę po latach… 60 – lecie Zespołu Szkół Nr 4


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 ul. Żwirki i Wigury 7 22-600 Tomaszów Lubelski tel. 84 665 90 15"

Podobne prezentacje


Reklamy Google