Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006."— Zapis prezentacji:

1 BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006 J. Pasieczny „Biznesplan” PWE, 2007 K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować” CeDeWu.pl,2007 A.Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik „Biznesplan w praktyce” CeDeWu.pl,2007 E. Filar, J. Skrzypek „Biznesplan” Poltext, 2008

2 2 BIZNES PLAN STANOWI PRZEWODNIK POSTĘPOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA, WSKAZUJĄC: aktualny stan firmy, zamierzenia: główny kierunek i cel działania (przesłanki zmian, oczekiwania), sposób dotarcia do tego celu - metody postępowania, opłacalność (korzystność) osiąganych celów. Biznes plan TO DŁUGOFALOWY ORAZ KOMPLEKSOWY PLAN PRZEDSIĘBIORSTWA lub PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

3 3 BIZNES PLAN SPEŁNIA DWA PODSTAWOWE CELE:  zewnętrzne  wewnętrzne

4 4 Cechy merytoryczne biznes planu: Kompleksowość Długofalowość Wariantowość Elastyczność Operacyjność

5 5 Cechy formalne biznes planu: Adekwatność Zgodność ze standardami Czytelność Zwięzłość Wiarygodność danych Poprawność rachunkowa Poufność Zgodność wewnętrzna

6 6 -sytuacja aktualna -cele bieżące i długookresowe -potrzeby finansowe -cele i działalność, branża, -zasoby, kredyty -dostawcy, odbiorcy -mocne i słabe strony -opis, zalety -konkurencyjność -rozwój -popyt, klienci -konkurenci -reklama, promocja -warunki sprzedaży -zdolność produkcyjna -plan produkcji -koszty -jakość produkcji, serwis -kadra menedżerska -kadra wykonawcza, załoga -systemy motywacyjne -rachunek zysków, bilans -przepływy pieniężne -ocena finansowa -ocena ryzyka GŁÓWNE ELEMENTY BIZNES PLANU – utworzenie przedsiębiorstwa (1) 1. STRESZCZENIE 2. PRZEDSIĘBIORSTWO 3. PRODUKT 4. RYNEK 5. PRODUKCJA 6. KADRA 7. FINANSE

7 Planowanie zysku

8 8

9 9 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów według układu kalkulacyjnego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata 12345 1. Przychody ze sprzedaży 2. Koszty wytworzenia produkt ó w 3.ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY (2-1) 4.Koszty sprzedaży 5. Koszty og ó lnego zarządu 6.ZYSK OPERACYJNY (3-4-5) 7.Koszty finansowe 8. ZYSK BRUTTO (6-7) 9. Podatek dochodowy (19%) 10. ZYSK NETTO (8-9)

10 10 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów operacyjnych według zależności od sprzedaży Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata 12345 1. Przychody ze sprzedaży 2. Koszty zmienne 3.MARŻA BRUTTO (2-1) 4.Operacyjne koszty stałe 5.ZYSK OPERACYJNY (3-4) 6.Koszty finansowe 7. ZYSK BRUTTO (5-6) 8. Podatek dochodowy (19%) 9. ZYSK NETTO (7-8)

11 11 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów operacyjnych według układu rodzajowego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata 12345 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów - koszty usług obcych - wynagrodzenia - amortyzacja - pozostałe koszty 3.ZYSK OPERACYJNY (2-1) 4.Koszty finansowe 5. ZYSK BRUTTO (3-4) 6. Podatek dochodowy (19%) 7. ZYSK NETTO (5-6)

12 12 Zadanie 1

13 13 PLAN KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU KosztyKwota 1. Materiały70 000 2. Płace90 000 3. Energia25 000 4. Amortyzacja 20 000 5. Pozostałe15 000 6. Razem 220 000 PLAN KOSZTÓW SPRZEDAŻY KosztyKwota 1. Materiały35 000 2. Płace 55 500 3. Energia15 000 4. Amortyzacja19 500 5. Pozostałe10 000 6. Razem135 000 PLAN KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH KosztyKwota 1. Materiały 120 000 2. Płace 70 000 3. Energia35 000 4. Amortyzacja40 000 5. Pozostałe15 000 6. Razem280 000 Klucz do podziału kosztów wydziałowych: produkt A –40%, produkt B – 60%

14 14 TWORZENIE PLANU ZYSKÓW I STRAT Tab. 1 PLAN SPRZEDAŻY PRODUKTSPRZEDAŻ W SZT. CENA ZBYTU PRZYCHODY OGÓŁEM A B Razemxx Tab. 2 PLAN PRODUKCJI TREŚĆPRODUKT APRODUKT B 1. Plan sprzedaży 2. Planowany zapas końcowy 3. Zapas początkowy 4. PLANOWANA PRODUKCJA

15 Tab. 3 PLAN ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH PRODUKT A Treść Produkcja w sztukach Zużycie na jedn. Łączne zużycie materiałów Cena Koszt materiałów Materiał K Materiał L Razem xx x x Treść PRODUKT B Produkcja w sztukach Zużycie na jedn. Łączne zużycie materiałów Cena Koszt materiałów Materiał K Materiał L Razem xx x x Łączny koszt

16 Tab. 4 PLAN KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ TreśćProdukt AProdukt BRazem A. Robocizna wykwalifikowana 1. Planowana produkcjax 2. Normatywne zużycie czasu na 1 produktx 3. Planowany budżet czasu (1*2)x 4. Stawka wynagrodzenia za rbg x 5. Całkowite wynagrodzenie B. Robocizna niewykwalifikowana 1. Planowana produkcja x 2. Normatywne zużycie czasu na 1 produkt x 3. Planowany budżet czasu (1*2) x 4. Stawka wynagrodzenia za rbg x 5. Całkowite wynagrodzenie Razem (A + B)

17 Tab. 5 PLANOWANY KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW TreśćProdukt AProdukt BRazemUwagi 1. Koszty bezpośrednie (zmienne) - materiały Tab. 3 - wynagrodzenia Tab. 4 2. Koszty wydziałowe Założ. 3. Razem koszt wytworzenia (1 + 2) 4. Planowana produkcja w szt.x Tab. 2 5. Planowany jedn. koszt wytworzenia x

18 Tab. 6 PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT TreśćKwotaUwagi 1. PrzychodyTab. 1 2. Koszty wytworzenia Tab. 5 3. Koszty ogólnego zarządu Założ. 4. Koszty sprzedaży Założ. 5. ZYSK OPERACYJNY 6. Odsetki 7. ZYSK BRUTTO 8. Podatek dochodowy (20%) 9. ZYSK NETTO

19 Tab. 7 PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT TreśćKwotaUwagi 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Tab. 1,5, założ. 2. Koszty operacyjne, w tym - koszty materiałów - koszty wynagrodzeń - amortyzacja - energia - pozostałe Tab. 3,4, założ. 3. ZYSK OPERACYJNY 4. Odsetki - 5. ZYSK BRUTTO 6. Podatek dochodowy (20%) 7. ZYSK NETTO

20 20 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

21 21

22 22 Zadanie 1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa. AktywaKwota Pasywa Kwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 500 2.000 4.000 ------- 6.500 1.000 Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny 2.000 500 ------ 2.500 500 4.500 Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym 15.000 - przewidywany poziom sprzedaży w kolejnych 3 latach: w roku 1 – 18.750, w roku 2 – 20.625, w roku 3 – 21.656

23 23 Zadanie 2 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w planowanym okresie. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 200 1.500 2.000 ------- 3.700 2.000 Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny 1.200 300 ------ 1.500 1.200 3.000 Razem aktywa5.700Razem pasywa5.700 Dodatkowe informacje: - przewidywany wzrost sprzedaży w kolejnych 3 latach – 10% rocznie

24 24 OKREŚLANIE POZIOMU ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY SKORYGOWANĄ METODĄ „PROCENTU OD SPRZEDAŻY” * Określanie poziomu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO) ZKO = Ab pl  k pl * Przewidywany poziom aktywów obrotowych (Ab pl ) S pl Ab pl = Ab + Ab * UAs * ( ----- – 1 ) S * Przewidywany poziom zobowiązań krótkoterminowych (Zk pl ) S pl Zk pl = Zk + Zk * UZs * ( ----- – 1 ) S gdzie: UAs - udział aktywów obrotowych zależnych od sprzedaży UZs - udział zobowiązań krótkoterminowych zależnych od sprzedaży

25 25 OKREŚLANIE PRZYROSTU ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY SKORYGOWANĄ METODĄ „PROCENTU OD SPRZEDAŻY” * Określanie przyrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (  ZKO)  ZKO =  Ab pl  -  k pl * Przewidywany przyrost aktywów obrotowych (  Ab pl ) S pl  Ab pl = Ab * UAs * ( ----- – 1 ) S * Przewidywany przyrost zobowiązań krótkoterminowych (  Zk pl ) S pl  Zk pl = Zk * UZs * ( ----- – 1 ) S gdzie: UAs - udział aktywów obrotowych zależnych od sprzedaży UZs - udział zobowiązań krótkoterminowych zależnych od sprzedaży

26 26 Zadanie 3 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w planowanym okresie. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 200 1.500 2.000 ------- 3.700 2.000 Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny 1.500 500 ------ 2.000 1.200 2.500 Razem aktywa5.700Razem pasywa5.700 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym 11.500 - przewidywany poziom sprzedaży w okresie planowanym 12.000 - aktywa obrotowe w okresie sprawozdawczym zależne od sprzedaży 95% - zobowiązania bieżące w okresie sprawozdawczym zależne od sprzedaży 80%

27 27

28 28 Zadanie 1.1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym wyniosła 15.000 - przewidywany wzrost sprzedaży 25% w roku 1, 10% w roku 2, 5% w roku 3 - przewidywany przeciętny okres spływu należności 40 dni - planowany wsk. obrotu zapasami ( wsk. sprzedaż/zapasy) w ciągu roku 4,0 - zakładany wsk. obrotu gotówką 28,0 - planowany wsk. obrotu zobowiązań bieżących w ciągu roku 5,2 - koszty zmienne produkcji stanowią 70% wartości sprzedaży - operacyjne koszty stałe wynoszą 3.000 - amortyzacja roczna 250 AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 500 2.000 4.000 ------- 6.500 1.000 Zobowiązania z tyt. dostaw Pozostałe zobow. krótkoterm. Zobowiązania krótkoterm. Kredyty długoterminowe Kapitał własny 2.000 500 ------ 2.500 500 4.500 Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500

29 29 Zadanie 4 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 200 2.000 2.500 ------- 4.700 3.300 Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny 700 500 ------ 1.200 1.800 5.000 Razem aktywa8.000Razem pasywa8.000 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie bazowym 15.000 - przewidywany w okresie 1 poziom sprzedaży 16.500 - przewidywane koszty wytworzenia 9.000 - operacyjne koszty stałe 5.000 - roczna amortyzacja 660 Przewiduje się ponadto, że w wyniku działań usprawniających gospodarkę zapasami wsk. obrotu zapasów (S/Zp) zwiększy się do 6.5, zaś poprawa dyscypliny finansowej spowoduje skrócenie okresu spływu należności o 8 dni. Prawidłowy cykl obrotu zobowiązań krótkoterminowych wynosi 25dni, wsk. obrotu gotówką – 42,0

30 30

31 31 Zadanie 1.2 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym 15.000 - przewidywany wzrost sprzedaży 25% w roku 1, 10% w roku 2, 5% w roku 3 - przewidywany przeciętny okres spływu należności 40 dni - planowany wsk. obrotu zapasów w ciągu roku (koszt wytworzenia/zapasy) 3.0 - zakładany wsk. gotówkowego pokrycia zobowiązań bieżących 20% - planowany wsk. obrotu zobowiązań z tytułu dostaw 7.0 - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe mają charakter stały - koszt zużycia materiałów stanowi 60% wartości sprzedaży - koszt wytworzenia stanowi 70% wartości sprzedaży AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 500 2.000 4.000 ------- 6.500 1.000 Zobowiązania z tyt. dostaw Pozostałe zobow. krótkoterm. Zobowiązania krótkoterm. Kredyty długoterminowe Kapitał własny 2.000 500 ------ 2.500 500 4.500 Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500

32 32 Zadanie 4.1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały 200 2.000 2.500 ------- 4.700 3.300 Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny 700 500 ------ 1.200 1.800 5.000 Razem aktywa8.000Razem pasywa8.000 Dodatkowe informacje: - sprzedaż bieżąca 15.000 - przewidywany poziom sprzedaży 16.500 - przewidywana wartość zakupu materiałów 9.000 Przewiduje się ponadto, że w wyniku działań usprawniających gospodarkę zapasami wsk. obrotu zapasów zwiększy się do 6.5, zaś poprawa dyscypliny finansowej spowoduje skrócenie okresu spływu należności o 8 dni. Prawidłowy okres rozliczeń z tytułu dostaw materiałowych wynosi 30 dni. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe zwiększają się proporcjonalnie do sprzedaży

33 33 Podstawa wyznaczania składników majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych Składnik majątku lub zobowiązań Podstawa obliczeń Zapasy materiał ó wPlanowane koszty zużycia materiał ó w Zapasy produkcji w tokuPlanowane koszty wytworzenia - amortyzacja wydziałowa Zapasy wyrob ó w gotowych Planowane koszty wytworzenia + koszty og ó lnego zarządu - amortyzacja Należności Planowane koszty produkcji og ó łem - amortyzacja Środki pieniężnePlanowane koszty pieniężne Zobowiązania kr ó tkoterminowePlanowane koszty zużycia materiał ó w + inne koszty tworzące zobowiązania Źródło: opracowanie Wyznaczanie ZKO w podejściu kapitałowym

34 34 Plan kosztów operacyjnych według układu kalkulacyjnego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata 12345 1. 1.1. 1.2. 2. 3. Koszty wytworzenia produkt ó w Koszty bezpośrednio produkcyjne - materiały bezpośrednie - robocizna bezpośrednia - pozostałe koszty bezpośrednie Koszty pośrednio produkcyjne - amortyzacja - koszty wynagrodzeń - koszty materiał ó w - pozostałe koszty wydziałowe Koszty sprzedaży Koszty og ó lnego zarządu - koszty wynagrodzeń - koszty materiał ó w - podatki i opłaty lokalne - amortyzacja - pozostałe koszty 10113 7500 5250 2100 150 2613 713 900 600 400 87 4050 2200 700 50 675 425 14950 11500 8050 3220 230 3450 950 1200 800 500 115 4600 2760 920 50 100 770 16100 12650 8855 3542 253 3450 950 1200 800 500 115 4600 2760 920 50 100 770 16733 13283 9298 3719 266 3450 950 1200 800 500 115 4600 2760 920 50 100 770 16733 13283 9298 3719 266 3450 950 1200 800 500 115 4600 2760 920 50 100 770 4.Razem koszty operacyjne (1+2+3) 14250196652081521448 Źródło: opracowanie własne

35 35 Nakłady na kapitał obrotowy Lp. Wyszczeg ó lnienie WoLata 12345 1. 2. Majątek obrotowy - zapasy materiał ó w - zapasy produkcji w toku - zapasy wyrob ó w gotowych - należności - środki pieniężne Zobowiązania kr ó tkoterminowe x 7,0 36,5 22,8 12,2 52,1 11,4 3.Kapitał obrotowy (1-2) 4.Przyrost kapitału obrotowego Źródło: opracowanie własne

36

37 Planowanie CF

38 38 ZESTAWIENIE PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Wynik finansowy - 1 250 II. Korekty o pozycje: 1 827 1. Amortyzacja 2 364 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 90 3. Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone 1 936 4. Wynik na działalności inwestycyjnej 0 9. Zmiana stanu zapasów - 216 10. Zmiana stanu należności i roszczeń - 3 012 11. Zmiana stanu zobowiązań kr-termin (bez pożyczek i kredytów) 665 12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 0 14. Inne 0 ____ III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 577 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 1. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 890 2. Otrzymane odsetki 44 II. Wydatki 1. Nabycie akcji i udziałów w jedn. zależnych - 4 842 _____ III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 908 C. PRZEPŁYWY SRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych 2 064 2. Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek 2 000 II. Wydatki 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych - 654 2. Spłata długoterminowych pożyczek - 790 3. Zapłacone odsetki - 1 980 4. Inne - 779 _____ III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - 139 D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+/-C) - 470 E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU 533 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU 64

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Zadanie 5 W przedsiębiorstwie sporządzono planowany rachunek zysków i strat za drugi rok działalności. Na jego podstawie oraz bilansu i informacji dodatkowych przygotować rachunek przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat na II rok działalności (w zł) Rok II Przychody ze sprzedaży550 000 Koszty wytworzenia (bez amortyzacji)405 000 Amortyzacja25 000 Koszty zarządu30 000 Koszty finansowe (odsetki)7 000 Koszty ogółem467 000 Zysk przed opodatkowaniem83 000 Podatek dochodowy32 000 Zysk netto51 000 Informacje dodatkowe: W II roku wypłacono dywidendy w wysokości 74 000 zł. W II roku przeprowadzano emisję akcji. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej.

47 47 Rok IRok II Aktywa Aktywa trwałe - Grunty25 00040 000 - Budynki i budowle50 00070 000 - Maszyny, urządzenia25 00045 000 Aktywa obrotowe - Zapasy90 00060 000 - Należności45 00010 000 - Środki pieniężne5 00025 000 Aktywa ogółem240 000250 000 Pasywa Kapitał własny - Kapitał zakładowy85 000135 000 - Kapitał zapasowy84 00061 000 Zobowiązania i rezerwy - Zobowiązania kredytowe30 00020 000 - Zobowiązania wobec dostawców15 00025 000 - Zobowiązania wobec budżetu16 0003 000 - Zobowiązania wobec pracowników10 0006 000 Pasywa ogółem240 000250 000 Bilans (w zł)

48 48 Rok II Przepływy z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty: Amortyzacja Koszty finansowe (odsetki) Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców Zmiana stanu zobowiązań budżetowych Zmiana stanu zobowiązań wobec pracowników CF z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Inwestycje w środki trwałe CF z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Wpływy z emisji akcji Spłata kredytu Koszty finansowe (odsetki) Wypłata dywidend CF z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek roku II Środki pieniężne na koniec roku II


Pobierz ppt "BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google