Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006."— Zapis prezentacji:

1 BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006 J. Pasieczny „Biznesplan” PWE, 2007 K. Opolski, K. Waśniewski „Biznesplan. Jak go budować i analizować” CeDeWu.pl,2007 A.Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik „Biznesplan w praktyce” CeDeWu.pl,2007 E. Filar, J. Skrzypek „Biznesplan” Poltext, 2008

2 2 BIZNES PLAN STANOWI PRZEWODNIK POSTĘPOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA, WSKAZUJĄC: aktualny stan firmy, zamierzenia: główny kierunek i cel działania (przesłanki zmian, oczekiwania), sposób dotarcia do tego celu - metody postępowania, opłacalność (korzystność) osiąganych celów. Biznes plan TO DŁUGOFALOWY ORAZ KOMPLEKSOWY PLAN PRZEDSIĘBIORSTWA lub PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

3 3 BIZNES PLAN SPEŁNIA DWA PODSTAWOWE CELE:  zewnętrzne  wewnętrzne

4 4 Cechy merytoryczne biznes planu: Kompleksowość Długofalowość Wariantowość Elastyczność Operacyjność

5 5 Cechy formalne biznes planu: Adekwatność Zgodność ze standardami Czytelność Zwięzłość Wiarygodność danych Poprawność rachunkowa Poufność Zgodność wewnętrzna

6 6 -sytuacja aktualna -cele bieżące i długookresowe -potrzeby finansowe -cele i działalność, branża, -zasoby, kredyty -dostawcy, odbiorcy -mocne i słabe strony -opis, zalety -konkurencyjność -rozwój -popyt, klienci -konkurenci -reklama, promocja -warunki sprzedaży -zdolność produkcyjna -plan produkcji -koszty -jakość produkcji, serwis -kadra menedżerska -kadra wykonawcza, załoga -systemy motywacyjne -rachunek zysków, bilans -przepływy pieniężne -ocena finansowa -ocena ryzyka GŁÓWNE ELEMENTY BIZNES PLANU – utworzenie przedsiębiorstwa (1) 1. STRESZCZENIE 2. PRZEDSIĘBIORSTWO 3. PRODUKT 4. RYNEK 5. PRODUKCJA 6. KADRA 7. FINANSE

7 Planowanie zysku

8 8

9 9 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów według układu kalkulacyjnego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata Przychody ze sprzedaży 2. Koszty wytworzenia produkt ó w 3.ZYSK BRUTTO NA SPRZEDAŻY (2-1) 4.Koszty sprzedaży 5. Koszty og ó lnego zarządu 6.ZYSK OPERACYJNY (3-4-5) 7.Koszty finansowe 8. ZYSK BRUTTO (6-7) 9. Podatek dochodowy (19%) 10. ZYSK NETTO (8-9)

10 10 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów operacyjnych według zależności od sprzedaży Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata Przychody ze sprzedaży 2. Koszty zmienne 3.MARŻA BRUTTO (2-1) 4.Operacyjne koszty stałe 5.ZYSK OPERACYJNY (3-4) 6.Koszty finansowe 7. ZYSK BRUTTO (5-6) 8. Podatek dochodowy (19%) 9. ZYSK NETTO (7-8)

11 11 Planowany rachunek zysków i strat z ujęciem kosztów operacyjnych według układu rodzajowego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 2. Koszty operacyjne - koszty zużycia materiałów - koszty usług obcych - wynagrodzenia - amortyzacja - pozostałe koszty 3.ZYSK OPERACYJNY (2-1) 4.Koszty finansowe 5. ZYSK BRUTTO (3-4) 6. Podatek dochodowy (19%) 7. ZYSK NETTO (5-6)

12 12 Zadanie 1

13 13 PLAN KOSZTÓW OGÓLNEGO ZARZĄDU KosztyKwota 1. Materiały Płace Energia Amortyzacja Pozostałe Razem PLAN KOSZTÓW SPRZEDAŻY KosztyKwota 1. Materiały Płace Energia Amortyzacja Pozostałe Razem PLAN KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH KosztyKwota 1. Materiały Płace Energia Amortyzacja Pozostałe Razem Klucz do podziału kosztów wydziałowych: produkt A –40%, produkt B – 60%

14 14 TWORZENIE PLANU ZYSKÓW I STRAT Tab. 1 PLAN SPRZEDAŻY PRODUKTSPRZEDAŻ W SZT. CENA ZBYTU PRZYCHODY OGÓŁEM A B Razemxx Tab. 2 PLAN PRODUKCJI TREŚĆPRODUKT APRODUKT B 1. Plan sprzedaży 2. Planowany zapas końcowy 3. Zapas początkowy 4. PLANOWANA PRODUKCJA

15 Tab. 3 PLAN ZUŻYCIA MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH PRODUKT A Treść Produkcja w sztukach Zużycie na jedn. Łączne zużycie materiałów Cena Koszt materiałów Materiał K Materiał L Razem xx x x Treść PRODUKT B Produkcja w sztukach Zużycie na jedn. Łączne zużycie materiałów Cena Koszt materiałów Materiał K Materiał L Razem xx x x Łączny koszt

16 Tab. 4 PLAN KOSZTÓW ROBOCIZNY BEZPOŚREDNIEJ TreśćProdukt AProdukt BRazem A. Robocizna wykwalifikowana 1. Planowana produkcjax 2. Normatywne zużycie czasu na 1 produktx 3. Planowany budżet czasu (1*2)x 4. Stawka wynagrodzenia za rbg x 5. Całkowite wynagrodzenie B. Robocizna niewykwalifikowana 1. Planowana produkcja x 2. Normatywne zużycie czasu na 1 produkt x 3. Planowany budżet czasu (1*2) x 4. Stawka wynagrodzenia za rbg x 5. Całkowite wynagrodzenie Razem (A + B)

17 Tab. 5 PLANOWANY KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW TreśćProdukt AProdukt BRazemUwagi 1. Koszty bezpośrednie (zmienne) - materiały Tab. 3 - wynagrodzenia Tab Koszty wydziałowe Założ. 3. Razem koszt wytworzenia (1 + 2) 4. Planowana produkcja w szt.x Tab Planowany jedn. koszt wytworzenia x

18 Tab. 6 PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT TreśćKwotaUwagi 1. PrzychodyTab Koszty wytworzenia Tab Koszty ogólnego zarządu Założ. 4. Koszty sprzedaży Założ. 5. ZYSK OPERACYJNY 6. Odsetki 7. ZYSK BRUTTO 8. Podatek dochodowy (20%) 9. ZYSK NETTO

19 Tab. 7 PLANOWANY RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT TreśćKwotaUwagi 1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Tab. 1,5, założ. 2. Koszty operacyjne, w tym - koszty materiałów - koszty wynagrodzeń - amortyzacja - energia - pozostałe Tab. 3,4, założ. 3. ZYSK OPERACYJNY 4. Odsetki - 5. ZYSK BRUTTO 6. Podatek dochodowy (20%) 7. ZYSK NETTO

20 20 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

21 21

22 22 Zadanie 1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa. AktywaKwota Pasywa Kwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym przewidywany poziom sprzedaży w kolejnych 3 latach: w roku 1 – , w roku 2 – , w roku 3 –

23 23 Zadanie 2 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w planowanym okresie. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa5.700Razem pasywa5.700 Dodatkowe informacje: - przewidywany wzrost sprzedaży w kolejnych 3 latach – 10% rocznie

24 24 OKREŚLANIE POZIOMU ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY SKORYGOWANĄ METODĄ „PROCENTU OD SPRZEDAŻY” * Określanie poziomu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (ZKO) ZKO = Ab pl  k pl * Przewidywany poziom aktywów obrotowych (Ab pl ) S pl Ab pl = Ab + Ab * UAs * ( – 1 ) S * Przewidywany poziom zobowiązań krótkoterminowych (Zk pl ) S pl Zk pl = Zk + Zk * UZs * ( – 1 ) S gdzie: UAs - udział aktywów obrotowych zależnych od sprzedaży UZs - udział zobowiązań krótkoterminowych zależnych od sprzedaży

25 25 OKREŚLANIE PRZYROSTU ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY SKORYGOWANĄ METODĄ „PROCENTU OD SPRZEDAŻY” * Określanie przyrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (  ZKO)  ZKO =  Ab pl  -  k pl * Przewidywany przyrost aktywów obrotowych (  Ab pl ) S pl  Ab pl = Ab * UAs * ( – 1 ) S * Przewidywany przyrost zobowiązań krótkoterminowych (  Zk pl ) S pl  Zk pl = Zk * UZs * ( – 1 ) S gdzie: UAs - udział aktywów obrotowych zależnych od sprzedaży UZs - udział zobowiązań krótkoterminowych zależnych od sprzedaży

26 26 Zadanie 3 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w planowanym okresie. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa5.700Razem pasywa5.700 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym przewidywany poziom sprzedaży w okresie planowanym aktywa obrotowe w okresie sprawozdawczym zależne od sprzedaży 95% - zobowiązania bieżące w okresie sprawozdawczym zależne od sprzedaży 80%

27 27

28 28 Zadanie 1.1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym wyniosła przewidywany wzrost sprzedaży 25% w roku 1, 10% w roku 2, 5% w roku 3 - przewidywany przeciętny okres spływu należności 40 dni - planowany wsk. obrotu zapasami ( wsk. sprzedaż/zapasy) w ciągu roku 4,0 - zakładany wsk. obrotu gotówką 28,0 - planowany wsk. obrotu zobowiązań bieżących w ciągu roku 5,2 - koszty zmienne produkcji stanowią 70% wartości sprzedaży - operacyjne koszty stałe wynoszą amortyzacja roczna 250 AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tyt. dostaw Pozostałe zobow. krótkoterm. Zobowiązania krótkoterm. Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500

29 29 Zadanie 4 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa8.000Razem pasywa8.000 Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie bazowym przewidywany w okresie 1 poziom sprzedaży przewidywane koszty wytworzenia operacyjne koszty stałe roczna amortyzacja 660 Przewiduje się ponadto, że w wyniku działań usprawniających gospodarkę zapasami wsk. obrotu zapasów (S/Zp) zwiększy się do 6.5, zaś poprawa dyscypliny finansowej spowoduje skrócenie okresu spływu należności o 8 dni. Prawidłowy cykl obrotu zobowiązań krótkoterminowych wynosi 25dni, wsk. obrotu gotówką – 42,0

30 30

31 31 Zadanie 1.2 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa Dodatkowe informacje: - sprzedaż w okresie sprawozdawczym przewidywany wzrost sprzedaży 25% w roku 1, 10% w roku 2, 5% w roku 3 - przewidywany przeciętny okres spływu należności 40 dni - planowany wsk. obrotu zapasów w ciągu roku (koszt wytworzenia/zapasy) zakładany wsk. gotówkowego pokrycia zobowiązań bieżących 20% - planowany wsk. obrotu zobowiązań z tytułu dostaw pozostałe zobowiązania krótkoterminowe mają charakter stały - koszt zużycia materiałów stanowi 60% wartości sprzedaży - koszt wytworzenia stanowi 70% wartości sprzedaży AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tyt. dostaw Pozostałe zobow. krótkoterm. Zobowiązania krótkoterm. Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa7.500Razem pasywa7.500

32 32 Zadanie 4.1 Ustalić zapotrzebowanie na kapitał obrotowy firmy. AktywaKwotaPasywaKwota Gotówka Należności Zapasy Majątek obrotowy Majątek trwały Zobowiązania z tytułu dostaw Pozostałe zobow. kr-terminowe Zobowiązania kr-terminowe Kredyty długoterminowe Kapitał własny Razem aktywa8.000Razem pasywa8.000 Dodatkowe informacje: - sprzedaż bieżąca przewidywany poziom sprzedaży przewidywana wartość zakupu materiałów Przewiduje się ponadto, że w wyniku działań usprawniających gospodarkę zapasami wsk. obrotu zapasów zwiększy się do 6.5, zaś poprawa dyscypliny finansowej spowoduje skrócenie okresu spływu należności o 8 dni. Prawidłowy okres rozliczeń z tytułu dostaw materiałowych wynosi 30 dni. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe zwiększają się proporcjonalnie do sprzedaży

33 33 Podstawa wyznaczania składników majątku obrotowego i zobowiązań krótkoterminowych Składnik majątku lub zobowiązań Podstawa obliczeń Zapasy materiał ó wPlanowane koszty zużycia materiał ó w Zapasy produkcji w tokuPlanowane koszty wytworzenia - amortyzacja wydziałowa Zapasy wyrob ó w gotowych Planowane koszty wytworzenia + koszty og ó lnego zarządu - amortyzacja Należności Planowane koszty produkcji og ó łem - amortyzacja Środki pieniężnePlanowane koszty pieniężne Zobowiązania kr ó tkoterminowePlanowane koszty zużycia materiał ó w + inne koszty tworzące zobowiązania Źródło: opracowanie Wyznaczanie ZKO w podejściu kapitałowym

34 34 Plan kosztów operacyjnych według układu kalkulacyjnego Lp. Wyszczeg ó lnienie Lata Koszty wytworzenia produkt ó w Koszty bezpośrednio produkcyjne - materiały bezpośrednie - robocizna bezpośrednia - pozostałe koszty bezpośrednie Koszty pośrednio produkcyjne - amortyzacja - koszty wynagrodzeń - koszty materiał ó w - pozostałe koszty wydziałowe Koszty sprzedaży Koszty og ó lnego zarządu - koszty wynagrodzeń - koszty materiał ó w - podatki i opłaty lokalne - amortyzacja - pozostałe koszty Razem koszty operacyjne (1+2+3) Źródło: opracowanie własne

35 35 Nakłady na kapitał obrotowy Lp. Wyszczeg ó lnienie WoLata Majątek obrotowy - zapasy materiał ó w - zapasy produkcji w toku - zapasy wyrob ó w gotowych - należności - środki pieniężne Zobowiązania kr ó tkoterminowe x 7,0 36,5 22,8 12,2 52,1 11,4 3.Kapitał obrotowy (1-2) 4.Przyrost kapitału obrotowego Źródło: opracowanie własne

36

37 Planowanie CF

38 38 ZESTAWIENIE PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Wynik finansowy II. Korekty o pozycje: Amortyzacja Zyski/straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone Wynik na działalności inwestycyjnej 0 9. Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i roszczeń Zmiana stanu zobowiązań kr-termin (bez pożyczek i kredytów) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Inne 0 ____ III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 577 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 1. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego Otrzymane odsetki 44 II. Wydatki 1. Nabycie akcji i udziałów w jedn. zależnych _____ III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. PRZEPŁYWY SRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy 1. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych Zaciągnięcie krótkoterminowych pożyczek II. Wydatki 1. Spłata długoterminowych kredytów bankowych Spłata długoterminowych pożyczek Zapłacone odsetki Inne _____ III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej D. ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (A+/-B+/-C) E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK ROKU 533 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC ROKU 64

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Zadanie 5 W przedsiębiorstwie sporządzono planowany rachunek zysków i strat za drugi rok działalności. Na jego podstawie oraz bilansu i informacji dodatkowych przygotować rachunek przepływów pieniężnych Rachunek zysków i strat na II rok działalności (w zł) Rok II Przychody ze sprzedaży Koszty wytworzenia (bez amortyzacji) Amortyzacja Koszty zarządu Koszty finansowe (odsetki)7 000 Koszty ogółem Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Informacje dodatkowe: W II roku wypłacono dywidendy w wysokości zł. W II roku przeprowadzano emisję akcji. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej.

47 47 Rok IRok II Aktywa Aktywa trwałe - Grunty Budynki i budowle Maszyny, urządzenia Aktywa obrotowe - Zapasy Należności Środki pieniężne Aktywa ogółem Pasywa Kapitał własny - Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Zobowiązania i rezerwy - Zobowiązania kredytowe Zobowiązania wobec dostawców Zobowiązania wobec budżetu Zobowiązania wobec pracowników Pasywa ogółem Bilans (w zł)

48 48 Rok II Przepływy z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty: Amortyzacja Koszty finansowe (odsetki) Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań wobec dostawców Zmiana stanu zobowiązań budżetowych Zmiana stanu zobowiązań wobec pracowników CF z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Inwestycje w środki trwałe CF z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Wpływy z emisji akcji Spłata kredytu Koszty finansowe (odsetki) Wypłata dywidend CF z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek roku II Środki pieniężne na koniec roku II


Pobierz ppt "BIZNES PLAN © Aleksander Kusak X.2015 Literatura: „Biznes plan” praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, wyd WZ UW 2010 Z. Pawlak „Biznesplan” Poltext, 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google