Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -"— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 - 2020 MARZEC 2016r.

2 2 Wysokie koszty wdrażania (20-30%) Zasięg działania przecinający granice obszarów miejskich i wiejskich Niezgodność granic z geografią problemów rozwojowych Projekty infrastrukturalne – konflikt kompetencji z samorządami Ograniczone środki i potrzeba koncentracji na projektach dużych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Przesłanki niewykorzystania Lokalnych Grup działania w systemie wdrażania WRPO 2014+ Źródło projektów Partner społeczny dla samorządów lokalnych realizujących strategie/programy rozwojowe, w tym programy rewitalizacji Partner wspierający potencjalnych beneficjentów oraz ułatwiający generowanie odpowiednich projektów Znaczenie LGD dla realizacji WRPO 2014+

3 3 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Obszary Strategicznej interwencji (regionalne) – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Liczba ludności: ZIT Poznański: 1 004 tys. ZIT K-O: 353 tys. Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: 151,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: 138,2 tys. Razem: 506,8 tys. Koperty terytorialne w ramach WRPO 2014+

4 4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Preferencje Terytorialne w WRPO 2014+ Obszary Strategicznej Interwencji (regionalne) – preferencje dla projektów z tych obszarów 1.Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 2.Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 3.Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 4.Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 5.Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego)

5 5 EFRR: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego

6 6 EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

7 7 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8iv, 9i

8 8 Obszary o najniższej dostępności do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

9 9 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

10 10 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

11 11 KOPERTY FINANSOWE (odrębne konkursy) DLA PROJEKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z LSR (W RAMACH RLKS) W ramach konkursów ogłaszanych przez IZ WRPO 2014+ na realizację projektów zostaną wyodrębnione alokacje umożliwiające lokalnym społecznościom realizację inicjatyw oddolnych za pośrednictwem LGD.

12 12 W zakresie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano dla czterech następujących obszarów: 1)Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa (PI 8i) 2)Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne (PI 9iv) 3)Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna (PI 10 i) 4)Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie (PI 10 iii) Wsparcie LGD - odrębne konkursy w ramach WRPO 2014+

13 13 Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Typy projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji kluczowych dofinansowanie przejazdów i subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

14 14 Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne Typy projektów: 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich: Usługi opiekuńcze świadczone dla osób niesamodzielnych Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami. 3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego.

15 15 Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna Typy projektów: Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 2. Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów 3. Wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

16 16 Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Typy projektów: Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

17 17 Stopień urbanizacji (DEGURBA) tworzy klasyfikację wszystkich LAU2s (lokalnych jednostek administracyjnych - poziomu 2 - gminy) obejmujścą trzy kategorie: obszar gęsto zaludniony - kod klasyfikacji 1(przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione) obszar o średniej gęstości – kod klasyfikacji 2 (poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia) obszar słabo zaludniony – kod klasyfikacji 3 (obszary słabo zaludnione (wiejskie) – 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie)

18 18 Szacunek wsparcia obszarów wiejskich (według klasyfikacji DEGURBA) w ramach WRPO 2014+ Oś Priorytetowa Alokacja na oś priorytetową (EUR) Alokacja na obszary wiejskie (%) Alokacja na obszary wiejskie (euro) Oś I - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka467 900 00034,30160 335 000 Oś II Społeczeństwo informacyjne60 000 00010,006 000 000 OS III Energia353 475 17727,1095 867 517 OŚ IV Środowisko204 000 00062,20126 950 000 OŚ V - Transport414 000 00061,40254 220 000 OŚ VI - Rynek pracy264 977 23324,0063 594 536 OŚ VII - Włączenie społeczne197 290 35924,0047 349 686 OŚ VIII - Edukacja156 263 64824,0037 503 276 OŚ IX - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego261 600 00022,7059 331 000 WRPO ogółem (bez Pomocy Technicznej)2 379 506 41735,77851 151 015

19 19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Al. Niepodległości 34 61-754 POZNAŃ www.wrpo.wielkopolskie.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google