Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -"— Zapis prezentacji:

1 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA MARZEC 2016r.

2 2 Wysokie koszty wdrażania (20-30%) Zasięg działania przecinający granice obszarów miejskich i wiejskich Niezgodność granic z geografią problemów rozwojowych Projekty infrastrukturalne – konflikt kompetencji z samorządami Ograniczone środki i potrzeba koncentracji na projektach dużych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Przesłanki niewykorzystania Lokalnych Grup działania w systemie wdrażania WRPO Źródło projektów Partner społeczny dla samorządów lokalnych realizujących strategie/programy rozwojowe, w tym programy rewitalizacji Partner wspierający potencjalnych beneficjentów oraz ułatwiający generowanie odpowiednich projektów Znaczenie LGD dla realizacji WRPO 2014+

3 3 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Wielkopolsce Obszary Strategicznej interwencji (regionalne) – Ośrodki subregionalne i ich obszary funkcjonalne Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Liczba ludności: ZIT Poznański: tys. ZIT K-O: 353 tys. Liczba ludności: Leszczyński: 96,5 tys. Koniński: 151,6 tys. Gnieźnieński: 120,4 tys. Pilski: 138,2 tys. Razem: 506,8 tys. Koperty terytorialne w ramach WRPO 2014+

4 4 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Preferencje Terytorialne w WRPO Obszary Strategicznej Interwencji (regionalne) – preferencje dla projektów z tych obszarów 1.Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego 2.Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych 3.Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych 4.Obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe 5.Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego)

5 5 EFRR: 7b Zwiększenie mobilności regionalnej Obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego

6 6 EFRR: 3c Wsparcie MŚP EFS: 8i Aktywizacja zawodowa 9i Aktywna integracja 9v Ekonomia społeczna 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje) Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych

7 7 Obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8vi Profilaktyka zdrowotna 9i Aktywna integracja PI, w ramach których bierze się pod uwagę stosowanie preferencji: 8iii, 8iv, 9i

8 8 Obszary o najniższej dostępności do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe EFRR: 6b Gospodarka wodno-ściekowa 6c Dziedzictwo naturalne i kulturowe 10a Infrastruktura edukacyjna EFS: 9iv Usługi społeczne i zdrowotne 10i Edukacja przedszkolna i szkolna (kluczowe kompetencje)

9 9 Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (obszar zależny od sektora paliwowo-energetycznego) EFRR: 3a Przedsiębiorczość i infrastruktura dla rozwoju gospodarczego EFS: 8iii Przedsiębiorczość i samozatrudnienie 8v Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

10 10 Sumy maksymalnie możliwych do uzyskania preferencji dla beneficjentów lub odbiorców pomocy z poszczególnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI).

11 11 KOPERTY FINANSOWE (odrębne konkursy) DLA PROJEKTÓW WYNIKAJĄCYCH Z LSR (W RAMACH RLKS) W ramach konkursów ogłaszanych przez IZ WRPO na realizację projektów zostaną wyodrębnione alokacje umożliwiające lokalnym społecznościom realizację inicjatyw oddolnych za pośrednictwem LGD.

12 12 W zakresie współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano dla czterech następujących obszarów: 1)Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa (PI 8i) 2)Poddziałanie Usługi społeczne i zdrowotne (PI 9iv) 3)Poddziałanie Edukacja przedszkolna (PI 10 i) 4)Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie (PI 10 iii) Wsparcie LGD - odrębne konkursy w ramach WRPO 2014+

13 13 Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa Typy projektów: Instrumenty i usługi rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujące m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy; poradnictwo zawodowe, w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze staże/praktyki zawodowe/przygotowanie zawodowe dorosłych; szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji kluczowych dofinansowanie przejazdów i subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

14 14 Poddziałanie Usługi społeczne i zdrowotne Typy projektów: 1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. 2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich: Usługi opiekuńcze świadczone dla osób niesamodzielnych Usługi asystenckie świadczone dla osób z niepełnosprawnościami. 3. Wsparcie dla projektów z zakresu zwiększenia dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego.

15 15 Poddziałanie Edukacja przedszkolna Typy projektów: Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami): 1.Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy. 2. Rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów 3. Wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

16 16 Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie Typy projektów: Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

17 17 Stopień urbanizacji (DEGURBA) tworzy klasyfikację wszystkich LAU2s (lokalnych jednostek administracyjnych - poziomu 2 - gminy) obejmujścą trzy kategorie: obszar gęsto zaludniony - kod klasyfikacji 1(przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto zaludnione) obszar o średniej gęstości – kod klasyfikacji 2 (poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej gęstości zaludnienia) obszar słabo zaludniony – kod klasyfikacji 3 (obszary słabo zaludnione (wiejskie) – 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie)

18 18 Szacunek wsparcia obszarów wiejskich (według klasyfikacji DEGURBA) w ramach WRPO Oś Priorytetowa Alokacja na oś priorytetową (EUR) Alokacja na obszary wiejskie (%) Alokacja na obszary wiejskie (euro) Oś I - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka , Oś II Społeczeństwo informacyjne , OS III Energia , OŚ IV Środowisko , OŚ V - Transport , OŚ VI - Rynek pracy , OŚ VII - Włączenie społeczne , OŚ VIII - Edukacja , OŚ IX - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego , WRPO ogółem (bez Pomocy Technicznej) ,

19 19 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Al. Niepodległości POZNAŃ Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu INSTRUMENTY TERYTORIALNE W WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google