Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdarzenia komunikacyjne Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdarzenia komunikacyjne Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 Zdarzenia komunikacyjne Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek

2

3 Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

4  Najważniejsze! Sprawdź: ◦ Czy sprawca posiada ubezpieczenie ◦ W jakim ZU zostało zawarte ◦ Numer polisy ◦ Numer rejestracyjny pojazdu ◦ Dane osobowe kierującego Jeśli w zdarzeniu nikt nie ucierpiał (brak rannych), nie ma obowiązku wzywania policji, wystarczy spisanie oświadczenia o wypadku.

5  Spisane przez sprawcę przyznanie się do spowodowania wypadku  Na jego podstawie poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie  Można także skorzystać z gotowego formularza.

6 Oświadczenie - wzór

7  Spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia  Fotografie: ◦ miejsca zdarzenia ◦ uszkodzeń w pojazdach  Spisać dane świadków zdarzenia

8  Kontraktowa (art. 471 i nast. k.c.) – odpowiedzialność wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, występuje w przypadku istnienia stosunku prawnego, nie ma obowiązku udowadniania winy, ale dłużnik może uwolnić się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek niezależnych przez niego okoliczności  Deliktowa (art. 415 i nast. k.c.) – odpowiedzialność wynikająca z niewłaściwego zachowania/popełnienia czynu niedozwolonego, niezależnie od występowania stosunku prawnego; „szkoda z tytułu czynu niedozwolonego na zasadzie winy, także odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest to jej naprawienia”

9  Zasada winy – najczęstsze przypadki, należy udowodnić kto spowodował wypadek (kto jest winny); bezprawność lub zaniechanie; wina i szkoda połączone związkiem przyczynowym  Zasada ryzyka – opiera się na założeniu, że osoba odpowiedzialna nie ma pełnego wpływu na działanie (siły przyrody, osoba podległa); przede wszystkim sytuacje, w których uczestniczy jeden pojazd (np. potrącenie pieszego), także roszczenia osób trzecich (np. pasażerów) przy zderzeniu pojazdów; ważne jest określenie przyczyny powstałej szkody (czy powstała na skutek ruchu pojazdu), a nie winy kierowcy.

10  Odpowiadają na zasadzie winy  Jeśli odpowiedzialność za zdarzenie ponosi kilku sprawców (a co za tym idzie – ich ZU), ZU pokrywa powstałe szkody proporcjonalnie do tego w jakiej części sprawca przyczynił się do zdarzenia.

11 Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych uruchomione zostaje w chwili zgłoszenia się poszkodowanego do ZU.

12  1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.  2. W przypadku, gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

13  Jeśli wyrządzona szkoda powstała na skutek ruchu pojazdu  Ruch pojazdu dotyczy: ◦ Fizyczny ruch pojazdu ◦ Wsiadanie i wysiadanie ◦ Załadowanie i rozładowanie ◦ Zatrzymanie ◦ Postój ◦ Garażowanie

14  Do wysokości sumy gwarancyjnej (od 11 czerwca 2012r.): ◦ w przypadku szkód na osobie - szkody osobowe - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych; ◦ w przypadku szkód w mieniu - szkody w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

15  Odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów - np. naprawa pojazdu, holowanie  Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie mające złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne  Zwrot kosztów związanych z wypadkiem - np. leczenie i rehabilitacja, opieka, adaptacja mieszkania, przygotowanie do wykonywania nowego zawodu

16  Renty uzupełniającej - wyrównanie różnicy w dochodach  Jednorazowe odszkodowanie – głównie w przypadku gdy poszkodowany stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie pozwoli mu na wykonywanie nowego zawodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej (wykorzystując to świadczenie traci się możliwość korzystania z renty uzupełniającej)

17  Rentę na zwiększone potrzeby – środki na poprawę stanu zdrowia związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką, odżywianiem  Zwrot utraconych zarobków – w przypadku krótszych okresów niesprawności do pracy

18  Odszkodowania – jeśli śmierć spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji życiowej  Zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu  Renty alimentacyjnej – gdy zmarły miał obowiązki alimentacyjne  Zadośćuczynienia – pieniężne, jednorazowe świadczenie mające złagodzić cierpienia

19  Jeśli szkoda wyrządzona została przez nieubezpieczonego posiadacza pojazdu lub niezidentyfikowany pojazd mechaniczny szkodę należy zgłosić do dowolnego ZU oferującego ubezpieczenie OC (w praktyce każdy ubezpieczyciel będący członkiem UFG)  Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia takiej szkody

20 Dziękuję


Pobierz ppt "Zdarzenia komunikacyjne Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google