Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatki na ochronę zdrowia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatki na ochronę zdrowia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski."— Zapis prezentacji:

1 Wydatki na ochronę zdrowia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

2 Zofia Skrzypczak2 Struktura prezentacji  Wydatki na ochronę zdrowia w krajach europejskich  Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce – ujęcie makroekonomiczne  Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce – ujęcie mikroekonomiczne

3 Zofia Skrzypczak3 Wydatki na ochronę zdrowia w krajach europejskich

4 Zofia Skrzypczak4 Wydatki na ochronę zdrowia w krajach OECD (w USD, wg PPP)

5 Zofia Skrzypczak5 Wydatki na ochronę zdrowia per capita (w USD, wg PPP)  W okresie 2005 – 2009 w zdecydowanej większości europejskich krajów OECD wydatki na ochronę zdrowia per capita (wyrażone w USD, wg PPP) systematycznie rosły  W latach 2009 – 2011 (światowy kryzys finansowy) widać już ogólną tendencję zahamowania ich wzrostu, a nawet spadku

6 Zofia Skrzypczak6 Roczna stopa wzrostu wydatków na zdrowie i PKB per capita (1998 – 2008)

7 Zofia Skrzypczak7 Wydatki na ochronę zdrowia a poziom PKB (tempa zmian)  Kryzys gospodarczy przerwał długookresową tendencję wzrostu wydatków na ochronę zdrowia per capita w tempie wyprzedzającym tempo wzrostu PKB na 1 mieszkańca.  Tę tendencję można było zaobserwować w latach 1998 – 2008 zarówno w krajach zamożniejszych, jak Luksemburg, Holandia czy Niemcy, jak i w krajach mniej zaawansowanych w rozwoju, jak Hiszpania, Portugalia, Czechy czy Polska. Jedynie w Norwegii i Estonii średnioroczna stopa wzrostu wydatków na zdrowie była w latach 1998 – 2008 niższa niż średnioroczna stopa wzrostu PKB

8 Zofia Skrzypczak8

9 9

10 10 Relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%)

11 Zofia Skrzypczak11 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB  Wydatki na ochronę zdrowia, liczone jako procent PKB wykazywały w latach 2000 – 2009 tendencję wzrostową  Wzrost relacji w roku 2009 – już kryzysowym - wynikał często ze spadku poziomu dochodu narodowego w tym roku i z inercji wydatków na zdrowie.  W roku 2010 relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB prawie we wszystkich europejskich krajach (także w Polsce) była niższa niż w roku 2009 – w przypadku niektórych krajów były to znaczne spadki  Tendencja spadkowa – w większości krajów - utrzymała się i pogłębiła w 2011 roku; wyjątek stanowiły Niemcy, Wielka Brytania i Belgia

12 Zofia Skrzypczak12 Udział wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia (%)

13 Zofia Skrzypczak13 Finansowanie publiczne ochrony zdrowia  Rozpiętość udziału wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia uległa w latach 2000 – 2011 ograniczeniu (z 55-90% do 60- 85%); znaczący spadek udziału odnotowano w Czechach i na Słowacji, spadek – na Węgrzech, w Niemczech, Szwecji; wzrost (o kilka pp. w Finlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii)  W latach kryzysu gospodarczego udział wydatków publicznych w większości krajów bardziej zamożnych ustabilizował się lub minimalnie obniżył; znaczniejszy spadek odnotowano jedynie w Irlandii, na Węgrzech i Słowacji

14 Zofia Skrzypczak14 Finansowanie ochrony zdrowia a model systemu OZ  Publiczne - system Bismarcka – obowiązkowe ubezpieczenia - system Beveridge’a – podatki  Prywatne -gospodarstwa domowe -przedsiębiorstwa

15 Zofia Skrzypczak15 Udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia (%)

16 Zofia Skrzypczak16 Przejście z modelu Bismarcka do Beveridge’a: 1978 – Włochy, 1979 – Portugalia, 1983 – Grecja, 1986 - Hiszpania

17 Zofia Skrzypczak17 Modele systemów ochrony zdrowia Model Bismarcka:  Austria  Belgia  Francja  Niemcy  Luksemburg  Holandia  Szwajcaria Model Beveridge’a:  Dania  Finlandia  Grecja (od 1983)  Irlandia  Włochy (od 1978)  Norwegia  Portugalia (od 1979)  Hiszpania (od 1986)  Szwecja  Wielka Brytania  Islandia

18 Zofia Skrzypczak18 Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce – ujęcie makroekonomiczne

19 Zofia Skrzypczak19 Narodowy Rachunek Zdrowia  Podstawą Narodowego Rachunku Zdrowia (NRZ) jest międzynarodowa klasyfikacja wydatków na ochronę zdrowia (International Classification for Health Accounts – ICHA), która umożliwia równoczesny podział wydatków według trzech kryteriów klasyfikacyjnych: 1) funkcji ochrony zdrowia, tj. funkcji dóbr i usług opieki zdrowotnej (ICHA – HC), 2) dostawców usług i dóbr medycznych (ICHA – HP), 3) źródeł finansowania, tj. płatników (ICHA – HF)

20 Zofia Skrzypczak20 Wydatki bieżące na ochronę zdrowia (wg NRZ,mln zł) 200520062007200820092010 2011 Wydatki publiczne 395014296950017601706676466500 69224 Wydatki prywatne 180151908920872232242562326274 28450 Razem 575166205870889833949238792775 97673 Udział wydatków prywatnych 31,3%30,8%29,4%27,8%27,7%28,3% 29,1%

21 Zofia Skrzypczak21 Wydatki ogółem (bieżące i inwestycyjne) na ochronę zdrowia (wg NRZ, mln zł) 20052006200720082009 2010 2011 Razem 61 100 65 731 75 665 89 270 98 975 98 845104 997 Relacja wydatków na zdrowie do PKB (%) 6,2 6,47,07,47,06,9

22 Zofia Skrzypczak22 Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce (w mln zł)

23 Zofia Skrzypczak23 Wydatki prywatne na zdrowie w Polsce Sposób liczenia wydatków gospodarstw domowych:  wykorzystanie w NRZ badań budżetów gospodarstw domowych  możliwość wykorzystania elementu podziału ostatecznego PNB: spożycia indywidualnego (z dochodów osobistych) w pozycji rodzajowej „zdrowie”

24 Zofia Skrzypczak24 Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1995 – 2008 (mln PLN)

25 Zofia Skrzypczak25 Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce – ujęcie mikroekonomiczne

26 Zofia Skrzypczak26 Wydatki gospodarstw domowych na zakup leków  BBGD jako źródło informacji o wydatkach na dobra i usługi konsumpcyjne  struktura wydatków konsumpcyjnych  struktura wydatków na zdrowie: - artykuły medyczno – farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny (wśród nich wyodrębnione są leki) - usługi ambulatoryjne - usługi szpitalne i sanatoryjne

27 Zofia Skrzypczak27 Badania budżetów gospodarstw domowych jako źródło informacji o wydatkach na ochronę zdrowia Wśród uczestników GUS-owskiego panelu gospodarstw domowych wyodrębniono początkowo sześć grup:  gospodarstwa domowe pracowników,  gospodarstwa domowe pracowników użytkujących gospodarstwo rolne (do 2005 roku),  gospodarstwa domowe rolników,  gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek,  gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (od roku 1997 analizowano także oddzielne zachowania rynkowe emerytów oraz rencistów),  gospodarstwa domowe utrzymujących się z niezarobkowych źródeł (do 2000 roku)

28 Zofia Skrzypczak28 Miesięczne wydatki na ochronę zdrowia na 1 osobę (zł)

29 Zofia Skrzypczak29 Dynamika zmian wydatków na zdrowie (rok poprzedni = 100)

30 Zofia Skrzypczak30 Udział miesięcznych wydatków na zdrowie w wydatkach ogółem

31 Zofia Skrzypczak31 Struktura wydatków na zdrowie  artykuły medyczno – farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt medyczny (wśród nich wyodrębnione są leki),  usługi ambulatoryjne i medycyny niekonwencjonalnej  usługi szpitalne i sanatoryjne

32 Zofia Skrzypczak32 Udział miesięcznych wydatków na leki w wydatkach na zdrowie

33 Zofia Skrzypczak33 Miesięczne wydatki na leki na 1 osobę (zł)

34 Zofia Skrzypczak34 Przyczyny wzrostu wydatków na leki  Demograficzne - starzenie się społeczeństwa  Medyczne: - wzrost częstotliwości występowania chorób przewlekłych - rosnąca popularność samoleczenia - aktywna profilaktyka  Ekonomiczne: - wzrost cen leków - ekspansywne działania marketingowe firm farmaceutycznych - decyzje państwa dotyczące refundacji leków


Pobierz ppt "Wydatki na ochronę zdrowia Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google