Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn, 10 listopada 2015 r.

2 W 2014 r. wszyscy mieszkańcy województwa objęci zostali systemem odbioru odpadów komunalnych.
W 2014 roku odebrano ,83 Mg odpadów komunalnych, w tym 310 483,7 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod ).

3 39,3 % Skład morfologiczny odpadów komunalnych Lp.
Poszczególne frakcje odpadów Udział procentowy odpadów [%] Razem papier, szkło, metal, tworzywa 1.  Papier i tektura 14,6 39,3 % 2.  Szkło 8,6 3.  Metal 2,0 4.  Tworzywa sztuczne 14,1 5.  Odpady wielomateriałowe 3,6 Pozostałe składniki, w tym: 6. frakcja <10 mm 9,6 7. frakcja mm 8,1 8. tekstylia 3,9 9. drewno 0,6 10. odpady niebezpieczne 0,02 11. odpady obojętne 3,3 12. odpady elektryczne i elektroniczne 0,27 13. baterie 0,01 inne kategorie 5,9 14. Odpady organiczne pozostałe 19,7 15. Odpady spożywcze 5,4 16. Odpady z parków i ogrodów 0,3 Źródło: aKPGO 2014

4 Wszystkie gminy województwa prowadziły w 2014 r
Wszystkie gminy województwa prowadziły w 2014 r. selektywną zbiórkę odpadów. Zebrano selektywnie ,24 Mg odpadów - 21,1 % wszystkich odpadów komunalnych 57,7 kg rocznie na 1 mieszkańca województwa. Odpady budowlane i rozbiórkowe 26 % odpadów zebranych selektywnie Odpady ulegające biodegradacji 24 % odpadów zebranych selektywnie

5 Wszystkie powstające zmieszane odpady komunalne były w 2014 r
Wszystkie powstające zmieszane odpady komunalne były w 2014 r. poddawane procesom przetwarzania w regionalnych instalacjach służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w instalacjach służących do zastępczej obsługi Regionów.    W 8 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), 1 instalacji do mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych i 3 sortowniach przetworzono 296 073,8 Mg odpadów. Na 12 składowiskach unieszkodliwiono 14 409,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych

6 W wyniku przetworzenia wyselekcjonowano frakcje surowców wtórnych, odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych i powstało: Mg odpadów o kodzie – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych 56 086,45 Mg odpadów o kodzie – odpady palne (paliwo alternatywne) Mg przekazano do składowania na składowiskach odpadów Mg przekazano do stabilizacji biologicznej w części biologicznej instalacji MBP.

7 Aktualnie funkcjonuje 9 instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o łącznych zdolnościach przerobowych Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod ). Ponadto (jako zastępcze) funkcjonują 3 sortownie odpadów o łącznych zdolnościach przerobowych Mg odpadów zmieszanych komunalnych na rok oraz 1 instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów o zdolnościach przerobowych Mg/rok. Bilans: Ponad trzykrotnie przekroczone moce przerobowe instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych!

8 w zakresie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych
Prognoza zmian w zakresie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Liczba 2014 r. wynosiła Według GUS liczba mieszkańców będzie maleć i do roku 2028 zmaleje o 4,7 %. Zgodnie z projektem aKPGO2014 jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych, będzie wzrastał. Założono wzrost ilości wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca o 0,6 % rocznie.

9 W 2014 r. wytworzono w województwie 436 800 Mg odpadów komunalnych
W 2014 r. wytworzono w województwie Mg odpadów komunalnych. Wskaźnik wytwarzania wyniósł 302,5 kg/mieszk. W 2028 r. wskaźnik wytwarzania odpadów wyniesie 327,91 kg na mieszkańca rocznie.

10 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg kg/mieszk. 302,5   317,02   327,91 Województwo ,0  ,6  ,8 Region Północny 66 485,3  68 167,3  69 002,9 Region Zachodni ,2  ,5  ,6 Region Wschodni 48 464,4  49 690,5  50 299,7 Region Północno-wschodni 47 141,6  48 334,2  48 926,8 Region Centralny ,5  ,1  ,8

11 Z całej ilości wytworzonych odpadów 10% nie trafiło do systemu zbierania odpadów komunalnych.
Zakłada się, że odbiór i zbieranie odpadów komunalnych wzrośnie do poziomu 95% wytworzonych odpadów, w latach 2022 i 2028 zostanie odebranych i zagospodarowanych w przeznaczonych do tego instalacjach odpowiednio – 425 459 Mg i 430 674 Mg odpadów rocznie, co daje na mieszkańca województwa 301 kg i 312 kg.

12 Zakłada się również, wzrost selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do 30% w 2022 r.
i do 35% w 2028 r. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie 297 821 Mg w 2022 i 279 938 Mg w 2028 r.

13 Ilość odebranych odpadów komunalnych Mg
Prognoza ilości odebranych odpadów komunalnych w województwie i w regionach gospodarki odpadami w latach region Ilość odebranych odpadów komunalnych Mg 2014 r. (faktycznie odebrane) 2022 r. 2028 r. Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Północny 65 912,58 48 889,70 17 022,88 64 759 45 331 19 428 65 553 42 610 22 943 Zachodni 92 765,45 70 271,10 22 494,35 75 953 32 551 71 392 38 442 Wschodni 39 656,27 37 453,30 2 202,97 47 206 33 044 14 162 47 785 31 060 16 725 Północno-wschodni 41 248,88 31 575,10 9 673,78 45 918 32 143 13 775 46 480 30 212 16 268 Centralny ,65 ,50 31 861,15 47 722 56 358 Razem województwo ,83 ,60 83 255,23 Wskaźnik w kg na mieszkańca 272,7 215,0 57,7 301 211 90 312 202 109

14 Województwo warmińsko-mazurskie zostało podzielone na pięć Regionów gospodarki odpadami. Regiony zostały określone przede wszystkim w oparciu o granice 6 Związków Międzygminnych oraz porozumień międzygminnych, w obrębie których zlokalizowane zostały Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

15 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie warmińsko-mazurskim.

16 Minimalna moc przerobowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie wynosi: dla roku 2014: 0,215 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 25 800 Mg dla roku 2022: 0,211 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 25 320 Mg dla roku 2028: 0,202 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 24 240 Mg.

17 Dla części biologicznej instalacji, w przypadku gdy przetwarzanie biologiczne jest drugim etapem przetwarzania, przyjmuje się przepustowość na poziomie 50 % strumienia wchodzącego do instalacji, a więc: dla roku 2014 r.: 25 800 Mg  2 = 12 900 Mg dla roku 2022 r.: 25 320 Mg  2 = 12 660 Mg dla roku 2028 r.: 24 240 Mg  2 = 12 120 Mg

18 dla roku 2014: 0,009 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 1 080 Mg
Odpady zielone i inne bioodpady - odebrano selektywnie 13 173,25 Mg. - wskaźnik 9 kg na mieszkańca. Zakłada się wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów o 9 % w 2022 r. i o kolejne 5% w 2028 r. Minimalna moc przerobowa instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o statusie RIPOK wynosi: dla roku 2014: 0,009 Mg/miesz.  120 000 miesz. = Mg dla roku 2022 i 2028: 0,010 Mg/miesz.  120 000 miesz. = Mg

19 Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. W instalacji MBP wytwarzane będą odpady balastowe w ilości 30% przetwarzanych odpadów zmieszanych komunalnych, tj. średnio Mg. Ciężar objętościowy tych odpadów wynosi 1,2 Mg/m3. Tak więc pojemność składowiska RIPOK pozostała do wypełnienia na dzień r. wynosić powinna minimum: 8 430 Mg  15  1,2 = 105 375 m3.

20 oraz wnioskujące o nadanie statusu Ripok – w trakcie rozpatrywania
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, istniejące oraz wnioskujące o nadanie statusu Ripok – w trakcie rozpatrywania

21

22 Właściciel /Zarządzający
W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonować będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Instalacja spalać będzie paliwo z odpadów powstające we wszystkich regionach województwa i będzie domykać system gospodarki odpadami komunalnymi województwa. Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja Zdolność przerobowa Data Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Olsztyn Instalacja termicznego przekształcania odpadów pochodzących z odpadów komunalnych 110 000 Mg/rok 2019

23 Stacje przeładunkowe: Braniewo, Robity
Region Północny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Charakterystyka Zdolność przerobowa /pojemność ZUO Sp. z o.o. Elbląg Elbląg Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji Kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów Mg/rok Mg/rok 1 000 Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II balastu m3 pojemność pozostała* 385 000 m3 Pozostałe elementy Stacje przeładunkowe: Braniewo, Robity * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

24 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Region Centralny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn Olsztyn Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów Stacje przeładunkowe: Polska Wieś, Trelkowo, Medyny 135 000 Mg/rok ZGO Sp. z o.o. Bartoszyce Wysieka Składowisko odpadów, kwatera III m3 pojemność pozostała* 307 000 m3 odpadów, kwatera II 300 000 m3 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 3 000 Mg/rok Mg/rok Bioelektra SA Pasym Instalacja mechaniczno-cieplnego przekształcania odpadów Polfer Sp. z o.o. Bezledy 24 000 Mg/rok

25 pojemność pozostała* 393 000 m3
Region Północno-Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie Spytkowo Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera balastu m3 pojemność pozostała* 393 000 m3 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 1 000 Mg/rok

26 pojemność pozostała* 33 000 m3
Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Bisztynek-Kolonia Sękity Sortownia odpadów komunalnych 50 000 Mg/rok  Składowisko odpadów 128 000m3 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 15 000 Mg/rok Amest Kętrzyn Sp z o.o. Mażany Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Składowisko odpadów Kwatera II Kwatera III 422 000 m3 pojemność pozostała* 33 000 m3 550 000 m3

27 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Region Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Siedliska Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 80 000 Mg/rok    40 000 Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II m3 pojemność pozostała* 601 000 m3 Pozostałe elementy Stacja przeładunkowa w Kośmidrach, gmina Gołdap Stacja przeładunkowa w Olecku Stacja przeładunkowa w Białej Piskiej * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

28 Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Region Zachodni   Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność ZUOK Sp. z o.o. Rudno Rudno/Zbożne Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 90 000 Mg/rok (Rudno) 10 000 Mg/rok (Zbożne) Składowisko odpadów, kwatera II m3 pojemność pozostała* 82 500 m3 odpadów, kwatera III1 m3 Pozostałe elementy 3 Stacje przeładunkowe odpadów (Lipowiec, Iława, Półwieś)

29 EZG Działdowszczyzna Działdowo Działdowo/ Zakrzewo
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 30 000 Mg/rok 15 000 Mg/rok Zakrzewo Składowisko odpadów, kwatera III w Zakrzewie 288 800 m3 kwatera II w Zakrzewie m3 pojemność pozostała* 11 000 m3 Novago Sp. z o.o. Mława Różanki kwatera balastu 830 000 m3 pojemność pozostała* 33 000 m3 150 000 Mg/rok Bioelektra Group S.A. Warszawa Instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów 40 000 Mg/rok * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google