Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata

2 W 2014 r. wszyscy mieszkańcy województwa objęci zostali systemem odbioru odpadów komunalnych. W 2014 roku odebrano ,83 Mg odpadów komunalnych, w tym ,7 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod ).

3 Lp.Poszczególne frakcje odpadów Udział procentowy odpadów [%] Razem papier, szkło, metal, tworzywa 1. Papier i tektura 14,6 39,3 % 2. Szkło 8,6 3. Metal 2,0 4. Tworzywa sztuczne 14,1 5. Odpady wielomateriałowe 3,6 Pozostałe składniki, w tym: 6. frakcja <10 mm 9,6 7. frakcja mm8,1 8. tekstylia 3,9 9. drewno 0,6 10. odpady niebezpieczne 0, odpady obojętne3,3 12. odpady elektryczne i elektroniczne0, baterie0,01 inne kategorie5,9 14. Odpady organiczne pozostałe 19,7 15. Odpady spożywcze5,4 16. Odpady z parków i ogrodów0,3 Źródło: aKPGO 2014 Skład morfologiczny odpadów komunalnych

4 Wszystkie gminy województwa prowadziły w 2014 r. selektywną zbiórkę odpadów. Zebrano selektywnie ,24 Mg odpadów - 21,1 % wszystkich odpadów komunalnych 57,7 kg rocznie na 1 mieszkańca województwa. Odpady budowlane i rozbiórkowe 26 % odpadów zebranych selektywnie Odpady ulegające biodegradacji 24 % odpadów zebranych selektywnie

5 Wszystkie powstające zmieszane odpady komunalne były w 2014 r. poddawane procesom przetwarzania w regionalnych instalacjach służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w instalacjach służących do zastępczej obsługi Regionów. W 8 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), 1 instalacji do mechaniczno- cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych i 3 sortowniach przetworzono ,8 Mg odpadów. Na 12 składowiskach unieszkodliwiono ,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych

6 W wyniku przetworzenia wyselekcjonowano frakcje surowców wtórnych, odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych i powstało: Mg odpadów o kodzie – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych ,45 Mg odpadów o kodzie – odpady palne (paliwo alternatywne) Mg przekazano do składowania na składowiskach odpadów Mg przekazano do stabilizacji biologicznej w części biologicznej instalacji MBP.

7 Aktualnie funkcjonuje 9 instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o łącznych zdolnościach przerobowych Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod ). Ponadto (jako zastępcze) funkcjonują 3 sortownie odpadów o łącznych zdolnościach przerobowych Mg odpadów zmieszanych komunalnych na rok oraz 1 instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów o zdolnościach przerobowych Mg/rok. Bilans: Ponad trzykrotnie przekroczone moce przerobowe instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych!

8 Prognoza zmian w zakresie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Liczba 2014 r. wynosiła Według GUS liczba mieszkańców będzie maleć i do roku 2028 zmaleje o 4,7 % Zgodnie z projektem aKPGO2014 jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych, będzie wzrastał. Założono wzrost ilości wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca o 0,6 % rocznie.

9 W 2014 r. wytworzono w województwie Mg odpadów komunalnych. Wskaźnik wytwarzania wyniósł 302,5 kg/mieszk. W 2028 r. wskaźnik wytwarzania odpadów wyniesie 327,91 kg na mieszkańca rocznie.

10 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg kg/mieszk. 302,5 317,02 327,91 Województwo , , ,8 Region Północny , , ,9 Region Zachodni , , ,6 Region Wschodni , , ,7 Region Północno-wschodni , , ,8 Region Centralny , , ,8

11 Z całej ilości wytworzonych odpadów 10% nie trafiło do systemu zbierania odpadów komunalnych. Zakłada się, że odbiór i zbieranie odpadów komunalnych wzrośnie do poziomu 95% wytworzonych odpadów, w latach 2022 i 2028 zostanie odebranych i zagospodarowanych w przeznaczonych do tego instalacjach odpowiednio – Mg i Mg odpadów rocznie, co daje na mieszkańca województwa 301 kg i 312 kg.

12 Zakłada się również, wzrost selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do 30% w 2022 r. i do 35% w 2028 r. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie Mg w 2022 i Mg w 2028 r.

13 Prognoza ilości odebranych odpadów komunalnych w województwie i w regionach gospodarki odpadami w latach region Ilość odebranych odpadów komunalnych Mg 2014 r. (faktycznie odebrane)2022 r.2028 r. Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Północny65 912, , , Zachodni92 765, , , Wschodni39 656, , , Północno- wschodni , , , Centralny , , , Razem województwo , , , Wskaźnik w kg na mieszkańca 272,7 215,0 57,

14 Województwo warmińsko-mazurskie zostało podzielone na pięć Regionów gospodarki odpadami. Regiony zostały określone przede wszystkim w oparciu o granice 6 Związków Międzygminnych oraz porozumień międzygminnych, w obrębie których zlokalizowane zostały Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

15 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie warmińsko-mazurskim.

16 Minimalna moc przerobowa instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie wynosi: dla roku 2014: 0,215 Mg/miesz.  miesz. = Mg dla roku 2022: 0,211 Mg/miesz.  miesz. = Mg dla roku 2028: 0,202 Mg/miesz.  miesz. = Mg.

17 Dla części biologicznej instalacji, w przypadku gdy przetwarzanie biologiczne jest drugim etapem przetwarzania, przyjmuje się przepustowość na poziomie 50 % strumienia wchodzącego do instalacji, a więc: dla roku 2014 r.: Mg  2 = Mg dla roku 2022 r.: Mg  2 = Mg dla roku 2028 r.: Mg  2 = Mg

18 Odpady zielone i inne bioodpady - odebrano selektywnie ,25 Mg. - wskaźnik 9 kg na mieszkańca. Zakłada się wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów o 9 % w 2022 r. i o kolejne 5% w 2028 r. Minimalna moc przerobowa instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o statusie RIPOK wynosi: dla roku 2014: 0,009 Mg/miesz.  miesz. = Mg dla roku 2022 i 2028: 0,010 Mg/miesz.  miesz. = Mg

19 Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. W instalacji MBP wytwarzane będą odpady balastowe w ilości 30% przetwarzanych odpadów zmieszanych komunalnych, tj. średnio Mg. Ciężar objętościowy tych odpadów wynosi 1,2 Mg/m 3. Tak więc pojemność składowiska RIPOK pozostała do wypełnienia na dzień r. wynosić powinna minimum: Mg  15  1,2 = m 3.

20 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, istniejące oraz wnioskujące o nadanie statusu Ripok – w trakcie rozpatrywania

21

22 W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonować będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Instalacja spalać będzie paliwo z odpadów powstające we wszystkich regionach województwa i będzie domykać system gospodarki odpadami komunalnymi województwa. Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja Zdolność przerobowa Data Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Olsztyn Instalacja termicznego przekształcania odpadów pochodzących z odpadów komunalnych Mg/rok2019

23 Region Północny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaCharakterystyka Zdolność przerobowa /pojemność ZUO Sp. z o.o. Elbląg Elbląg Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji Kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów Mg/rok Mg/rok Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II balastu m 3 pojemność pozostała * m 3 Pozostałe elementy Stacje przeładunkowe: Braniewo, Robity * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

24 Region Centralny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/poje mność ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn Olsztyn Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów Stacje przeładunkowe: Polska Wieś, Trelkowo, Medyny Mg/rok ZGO Sp. z o.o. Bartoszyce Wysieka Składowisko odpadów, kwatera III m3 pojemność pozostała * m 3 Składowisko odpadów, kwatera II m3 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg/rok Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów Mg/rok Bioelektra SA Pasym Instalacja mechaniczno-cieplnego przekształcania odpadów Mg/rok Polfer Sp. z o.o. Bezledy Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg/rok

25 Region Północno-Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie Spytkowo Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera balastu m 3 pojemność pozostała * m 3 Spytkowo Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg/rok

26 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Bisztynek- Kolonia Sękity Sortownia odpadów komunalnych Mg/rok Składowisko odpadów m3 Sękity Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg/rok Amest Kętrzyn Sp z o.o. Mażany Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok MażanySkładowisko odpadów Kwatera II Kwatera III m3 pojemność pozostała * m m3

27 Region Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaZdolność przerobowa/pojemność PGO „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. Siedliska Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II m 3 pojemność pozostała * m 3 Pozostałe elementy Stacja przeładunkowa w Kośmidrach, gmina Gołdap Stacja przeładunkowa w Olecku Stacja przeładunkowa w Białej Piskiej * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

28 Region Zachodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaZdolność przerobowa/pojemność ZUOK Sp. z o.o. Rudno Rudno/Zbożne Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok (Rudno) Mg/rok (Zbożne) Rudno Składowisko odpadów, kwatera II m 3 pojemność pozostała * m 3 Rudno Składowisko odpadów, kwatera III m 3 Pozostałe elementy 3 Stacje przeładunkowe odpadów (Lipowiec, Iława, Półwieś)

29 EZG Działdowszczyz na Działdowo Działdowo/ Zakrzewo Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Mg/rok Zakrzewo Składowisko odpadów, kwatera III w Zakrzewie m 3 Składowisko odpadów, kwatera II w Zakrzewie m 3 pojemność pozostała * m 3 Novago Sp. z o.o. Mława Różanki Składowisko odpadów, kwatera balastu m 3 pojemność pozostała * m 3 Różanki Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Mg/rok Bioelektra Group S.A. Warszawa RóżankiInstalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów Mg/rok * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na r.

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google