Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

2 W 2014 r. wszyscy mieszkańcy województwa objęci zostali systemem odbioru odpadów komunalnych. W 2014 roku odebrano 393 738,83 Mg odpadów komunalnych, w tym 310 483,7 Mg zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01).

3 Lp.Poszczególne frakcje odpadów Udział procentowy odpadów [%] Razem papier, szkło, metal, tworzywa 1. Papier i tektura 14,6 39,3 % 2. Szkło 8,6 3. Metal 2,0 4. Tworzywa sztuczne 14,1 5. Odpady wielomateriałowe 3,6 Pozostałe składniki, w tym: 6. frakcja <10 mm 9,6 7. frakcja 10-20 mm8,1 8. tekstylia 3,9 9. drewno 0,6 10. odpady niebezpieczne 0,02 11. odpady obojętne3,3 12. odpady elektryczne i elektroniczne0,27 13. baterie0,01 inne kategorie5,9 14. Odpady organiczne pozostałe 19,7 15. Odpady spożywcze5,4 16. Odpady z parków i ogrodów0,3 Źródło: aKPGO 2014 Skład morfologiczny odpadów komunalnych

4 Wszystkie gminy województwa prowadziły w 2014 r. selektywną zbiórkę odpadów. Zebrano selektywnie 83 255,24 Mg odpadów - 21,1 % wszystkich odpadów komunalnych 57,7 kg rocznie na 1 mieszkańca województwa. Odpady budowlane i rozbiórkowe 26 % odpadów zebranych selektywnie Odpady ulegające biodegradacji 24 % odpadów zebranych selektywnie

5 Wszystkie powstające zmieszane odpady komunalne były w 2014 r. poddawane procesom przetwarzania w regionalnych instalacjach służących do przetwarzania odpadów komunalnych oraz w instalacjach służących do zastępczej obsługi Regionów. W 8 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP), 1 instalacji do mechaniczno- cieplnego przetwarzania odpadów komunalnych i 3 sortowniach przetworzono 296 073,8 Mg odpadów. Na 12 składowiskach unieszkodliwiono 14 409,9 Mg zmieszanych odpadów komunalnych

6 W wyniku przetworzenia wyselekcjonowano frakcje surowców wtórnych, odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych i powstało: 205 000 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów niezawierające substancji niebezpiecznych 56 086,45 Mg odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) 120 000 Mg przekazano do składowania na składowiskach odpadów 10 300 Mg przekazano do stabilizacji biologicznej w części biologicznej instalacji MBP.

7 Aktualnie funkcjonuje 9 instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych o łącznych zdolnościach przerobowych 640 850 Mg/rok niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 20 03 01). Ponadto (jako zastępcze) funkcjonują 3 sortownie odpadów o łącznych zdolnościach przerobowych 296 800 Mg odpadów zmieszanych komunalnych na rok oraz 1 instalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów o zdolnościach przerobowych 40 000 Mg/rok. Bilans: Ponad trzykrotnie przekroczone moce przerobowe instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych!

8 Prognoza zmian w zakresie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Liczba 2014 r. wynosiła 1 443 967 Według GUS liczba mieszkańców będzie maleć i do roku 2028 zmaleje o 4,7 %. 2022 - 1 412 689 2028 - 1 382 516 Zgodnie z projektem aKPGO2014 jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych, będzie wzrastał. Założono wzrost ilości wytwarzania odpadów komunalnych na mieszkańca o 0,6 % rocznie.

9 W 2014 r. wytworzono w województwie 436 800 Mg odpadów komunalnych. Wskaźnik wytwarzania wyniósł 302,5 kg/mieszk. W 2028 r. wskaźnik wytwarzania odpadów wyniesie 327,91 kg na mieszkańca rocznie.

10 Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych Mg 2014 2022 2028 kg/mieszk. 302,5 317,02 327,91 Województwo 436 800,0 447 850,6 453 340,8 Region Północny 66 485,3 68 167,3 69 002,9 Region Zachodni 111 396,2 114 214,5 115 614,6 Region Wschodni 48 464,4 49 690,5 50 299,7 Region Północno-wschodni 47 141,6 48 334,2 48 926,8 Region Centralny 163 312,5 167 444,1 169 496,8

11 Z całej ilości wytworzonych odpadów 10% nie trafiło do systemu zbierania odpadów komunalnych. Zakłada się, że odbiór i zbieranie odpadów komunalnych wzrośnie do poziomu 95% wytworzonych odpadów, w latach 2022 i 2028 zostanie odebranych i zagospodarowanych w przeznaczonych do tego instalacjach odpowiednio – 425 459 Mg i 430 674 Mg odpadów rocznie, co daje na mieszkańca województwa 301 kg i 312 kg.

12 Zakłada się również, wzrost selektywnie zbieranych odpadów komunalnych do 30% w 2022 r. i do 35% w 2028 r. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie 297 821 Mg w 2022 i 279 938 Mg w 2028 r.

13 Prognoza ilości odebranych odpadów komunalnych w województwie i w regionach gospodarki odpadami w latach 2014-2028. region Ilość odebranych odpadów komunalnych Mg 2014 r. (faktycznie odebrane)2022 r.2028 r. Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Odp. Kom. łącznie Zmieszane Selektywnie zebrane Północny65 912,5848 889,7017 022,8864 75945 33119 42865 55342 61022 943 Zachodni92 765,4570 271,1022 494,35108 50475 95332 551109 83471 39238 442 Wschodni39 656,2737 453,302 202,9747 20633 04414 16247 78531 06016 725 Północno- wschodni 41 248,8831 575,109 673,7845 91832 14313 77546 48030 21216 268 Centralny154 155,65122 294,5031 861,15159 072111 35047 722161 022104 66456 358 Razem województwo 393 738,83310 483,6083 255,23425 459297 821127 638430 674279 938150 736 Wskaźnik w kg na mieszkańca 272,7 215,0 57,7301 211 90312 202 109

14 Województwo warmińsko-mazurskie zostało podzielone na pięć Regionów gospodarki odpadami. Regiony zostały określone przede wszystkim w oparciu o granice 6 Związków Międzygminnych oraz porozumień międzygminnych, w obrębie których zlokalizowane zostały Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

15 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie warmińsko-mazurskim.

16 Minimalna moc przerobowa instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) dla zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 wynosi: dla roku 2014: 0,215 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 25 800 Mg dla roku 2022: 0,211 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 25 320 Mg dla roku 2028: 0,202 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 24 240 Mg.

17 Dla części biologicznej instalacji, w przypadku gdy przetwarzanie biologiczne jest drugim etapem przetwarzania, przyjmuje się przepustowość na poziomie 50 % strumienia wchodzącego do instalacji, a więc: dla roku 2014 r.: 25 800 Mg  2 = 12 900 Mg dla roku 2022 r.: 25 320 Mg  2 = 12 660 Mg dla roku 2028 r.: 24 240 Mg  2 = 12 120 Mg

18 Odpady zielone i inne bioodpady - odebrano selektywnie 13 173,25 Mg. - wskaźnik 9 kg na mieszkańca. Zakłada się wzrost ilości selektywnie zbieranych odpadów o 9 % w 2022 r. i o kolejne 5% w 2028 r. Minimalna moc przerobowa instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o statusie RIPOK wynosi: dla roku 2014: 0,009 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 1 080 Mg dla roku 2022 i 2028: 0,010 Mg/miesz.  120 000 miesz. = 1 200 Mg

19 Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. W instalacji MBP wytwarzane będą odpady balastowe w ilości 30% przetwarzanych odpadów zmieszanych komunalnych, tj. średnio 8 430 Mg. Ciężar objętościowy tych odpadów wynosi 1,2 Mg/m 3. Tak więc pojemność składowiska RIPOK pozostała do wypełnienia na dzień 31.12.2014 r. wynosić powinna minimum: 8 430 Mg  15  1,2 = 105 375 m 3.

20 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, istniejące oraz wnioskujące o nadanie statusu Ripok – w trakcie rozpatrywania

21

22 W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonować będzie instalacja do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych. Instalacja spalać będzie paliwo z odpadów powstające we wszystkich regionach województwa i będzie domykać system gospodarki odpadami komunalnymi województwa. Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja Zdolność przerobowa Data Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie Olsztyn Instalacja termicznego przekształcania odpadów pochodzących z odpadów komunalnych 110 000 Mg/rok2019

23 Region Północny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaCharakterystyka Zdolność przerobowa /pojemność ZUO Sp. z o.o. Elbląg Elbląg Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji Kompostownia odpadów zielonych i bioodpadów 70 000 Mg/rok 38 000 Mg/rok 1 000 Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II balastu 419 000 m 3 pojemność pozostała * 385 000 m 3 Pozostałe elementy Stacje przeładunkowe: Braniewo, Robity * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na 31.12.2014r.

24 Region Centralny Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/poje mność ZGOK Sp. z o.o. Olsztyn Olsztyn Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów Stacje przeładunkowe: Polska Wieś, Trelkowo, Medyny 135 000 Mg/rok ZGO Sp. z o.o. Bartoszyce Wysieka Składowisko odpadów, kwatera III 388 500 m3 pojemność pozostała * 307 000 m 3 Składowisko odpadów, kwatera II 300 000 m3 Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 3 000 Mg/rok Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów 50 000 Mg/rok Bioelektra SA Pasym Instalacja mechaniczno-cieplnego przekształcania odpadów 50 000 Mg/rok Polfer Sp. z o.o. Bezledy Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 24 000 Mg/rok

25 Region Północno-Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalna Zdolność przerobowa/pojemność ZUOK Spytkowo Sp. z o.o. w Spytkowie Spytkowo Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 40 000 Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera balastu 408 464 m 3 pojemność pozostała * 393 000 m 3 Spytkowo Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 1 000 Mg/rok

26 Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. Bisztynek- Kolonia Sękity Sortownia odpadów komunalnych 50 000 Mg/rok Składowisko odpadów 128 000m3 Sękity Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów 15 000 Mg/rok Amest Kętrzyn Sp z o.o. Mażany Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 29 500 Mg/rok MażanySkładowisko odpadów Kwatera II Kwatera III 422 000 m3 pojemność pozostała * 33 000 m 3 550 000 m3

27 Region Wschodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaZdolność przerobowa/pojemność PGO „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. Siedliska Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 80 000 Mg/rok 40 000 Mg/rok Składowisko odpadów, kwatera II 654 000 m 3 pojemność pozostała * 601 000 m 3 Pozostałe elementy Stacja przeładunkowa w Kośmidrach, gmina Gołdap Stacja przeładunkowa w Olecku Stacja przeładunkowa w Białej Piskiej * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na 31.12.2014r.

28 Region Zachodni Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych Właściciel /Zarządzający Lokalizacja Instalacja regionalnaZdolność przerobowa/pojemność ZUOK Sp. z o.o. Rudno Rudno/Zbożne Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 90 000 Mg/rok (Rudno) 10 000 Mg/rok (Zbożne) Rudno Składowisko odpadów, kwatera II 309 500 m 3 pojemność pozostała * 82 500 m 3 Rudno Składowisko odpadów, kwatera III 1 515 300 m 3 Pozostałe elementy 3 Stacje przeładunkowe odpadów (Lipowiec, Iława, Półwieś)

29 EZG Działdowszczyz na Działdowo Działdowo/ Zakrzewo Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 30 000 Mg/rok 15 000 Mg/rok Zakrzewo Składowisko odpadów, kwatera III w Zakrzewie 288 800 m 3 Składowisko odpadów, kwatera II w Zakrzewie 60 500 m 3 pojemność pozostała * 11 000 m 3 Novago Sp. z o.o. Mława Różanki Składowisko odpadów, kwatera balastu 830 000 m 3 pojemność pozostała * 33 000 m 3 Różanki Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 150 000 Mg/rok Bioelektra Group S.A. Warszawa RóżankiInstalacja mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów40 000 Mg/rok * pojemność pozostała – pojemność pozostała do wykorzystania na 31.12.2014r.

30 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Olsztyn, 10 listopada 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Główne założenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google