Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium licencjackie 2015-2016 DSM S Grzegorz Karasiewicz 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium licencjackie 2015-2016 DSM S Grzegorz Karasiewicz 1."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium licencjackie 2015-2016 DSM S Grzegorz Karasiewicz 1

2 Agenda 1.Wprowadzenie 2.Tematy prac licencjackich 3.Konspekt pracy licencjackiej 4.Analiza literatury przedmiotu 5.Wymagania formalne 2

3 3

4 1. Wprowadzenie - agenda Promotor Komunikacja z promotorem Co to jest praca licencjacka? Obrona pracy licencjacka Pytania na egzaminie licencjacka Ocena na dyplomie Harmonogram pisania pracy Zaliczenie seminarium 4

5 Promotor Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz Kierownik Katedry Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski E-mail: karas@mail.wz.uw.edu.plkaras@mail.wz.uw.edu.pl Dyżur – poniedziałek – godz. 9.00- 10.00 (B436) 5

6 Komunikacja z promotorem Spotkania seminaryjne Dyżur Poczta elektroniczna 6

7 Tytuł e-maila ▫Imię i nazwisko – DSM 2015-2016 – temat e- maila (Tytuł pracy, plan pracy, rozdział 1, itd.) Nagłówek ▫Dzień dobry – a nie witam Załącznik ▫Tak jak tytuł e-maila 7

8 Praca licencjacka W pracy dyplomowej student powinien wykazać się: pogłębioną znajomością jednej z dyscyplin naukowych (marketing) objętych programem studiów opanowaniem wiadomości zdobytych w trakcie studiowania umiejętnością stosowania metod badawczych oraz naukowego ujmowania obserwowanych i opisywanych zjawisk umiejętnością korzystania ze źródeł oraz najnowszej literatury krajowej i zagranicznej twórczością, pomysłowością i samodzielnością myślenia podczas opracowywania wyznaczonego tematu umiejętnością formułowania problemu, hipotez badawczych oraz ich uzasadniania umiejętnością logicznego wyłożenia myśli, właściwej interpretacji wyników i precyzyjnego pisemnego formułowania myśli umiejętnością powiązania w logiczną całość elementów teoretycznych z praktycznymi 8 Ważny komponent praktyczny

9 Obrona pracy licencjackiej Do obrony jest dopuszczony po: uzyskaniu absolutorium (zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w programie studiów – wpisane do USOS) zaakceptowaniu pracy licencjackiej przez promotora 9

10 Obrona pracy licencjackiej Komisja ds. obrony pracy dyplomowej, składa się z: Przewodniczącego (wyznaczony przez Dziekana) Promotora Recenzenta 10

11 Obrona pracy licencjackiej Terminy obrony pracy licencjackiej Pierwszy termin – początek lipca 2016 roku Następne terminy – wrzesień, październik, listopad, grudzień 2016 roku 11

12 Pytania na egzaminie licencjackiej Dwa pytania: Pierwsze pytanie: zadaje recenzent z pracy Drugie pytanie: zadaje przewodniczący (jest losowane z listy pytań z seminarium Marketing) 12

13 Pytania na egzaminie licencjackim 1.Interdyscyplinarny charakter marketingu 2.Zasady orientacji marketingowej 3.Marketing to sprzedaż – dlaczego ten pogląd jest mylny 4.Zadowolenie (satysfakcja) i lojalność nabywców – podobieństwa i różnice 5.Kształtowanie się użyteczności marketingowych w firmie prowadzącej sprzedaż produktów za pomocą Internetu 6.Ośrodek zakupowy w firmie – uczestnicy i ich role. 7.Strategie marketingowe a strategie konkurowania 8.Segmentacja rynku a marketing zindywidualizowany 9.Ocena atrakcyjności segmentów rynku 10.Marketing mix- istota, części składowe i zależności 11.Baza danych i indywidualizacja oferty rynkowej (produktu, dystrybucji, promocji i ceny) 12.Produkt jako instrument oddziaływania na rynek 13.Determinanty silnej marki 14.Formy integracji w kanałach dystrybucji 15.Determinanty decyzji cenowych firmy 16.Koncepcja zintegrowanej komunikacji marketingowej 17.Internet w działalności promocyjnej przedsiębiorstwa 18.Zastosowanie badań jakościowych w marketingu 19.Ocena pozycji rynkowej przedsiębiorstwa 20.Wartość życiowa klienta 13

14 Ocena na dyplomie Ocena jest wynikową: średniej z toku całych studiów (70%) oceny prac (promotora i recenzenta) (20%) oceny z przebiegu obrony (10%). Ocena dostateczna: do 3,40 Ocena dostateczna plus: 3,40 – 3,80 Ocena dobra: 3,80 – 4,20 Ocena dobra plus: 4,20 – 4,60 Ocena bardzo dobra: 4,60- 4,90 Ocena celująca: powyżej 4,90 14

15 Harmonogram pisania pracy „Jakoś się ją napisze” 15

16 Harmonogram pisania pracy Ciężka praca 16

17 Harmonogram pisania pracy Semestr zimowy 2015/2016 Wybór promotora Ustalenie zakresu pracy Ustalenie tematu – tytułu pracy Wstępne studiowanie literatury przedmiotu Przygotowanie konspektu Przegląd i analiza literatury przedmiotu Zbieranie materiałów do części praktycznej Opracowanie wstępnej wersji rozdziału I pracy Przedstawienie promotorowi wstępnej wersji rozdziału I 17

18 Harmonogram pisania pracy Semestr letni 2015/2016 Opracowanie wstępnej wersji rozdziału II pracy Przedstawienie promotorowi wstępnej wersji rozdziału II Opracowanie i przedstawienie promotorowi wstępnej wersji następnych rozdziałów Przygotowanie wstępu, wniosków i bibliografii Opracowanie pierwszej wersji całości pracy Przedstawienie promotorowi pierwszej wersji całości pracy Pisanie ostatecznej wersji pracy Dostarczenie ostatecznej wersji pracy (8 tygodni przed obroną) Poprawienie pracy po ostatnich poprawkach (7 tygodni przed obroną) Oprawienie pracy (6 tygodni przed obroną) Dostarczenie pracy promotorowi i recenzentowi (4-5 tygodni przed obroną) Obrona 18

19 Zaliczenie seminarium Semestr zimowy 2015/2016 Temat – tytuł pracy licencjackiej – do 2 listopada 2015 Konspekt pracy licencjackiej – do 30 listopada 2015 Pierwszy rozdział pracy licencjackiej – 31 stycznia 2016 Uczestnictwo w seminarium 19

20 Zaliczenie seminarium Semestr letni 2014/2015 Przygotowanie wstępnej wersji pracy licencjackiej 20 maja 2016 Uczestnictwo w seminarium 20

21 21

22 Tematy prac licencjackich - agenda Zakres tematyczny seminarium Wybór tematu pracy licencjackich Propozycje tematów prac licencjackich Uwagi końcowe 22

23 Zakres tematyczny seminarium Marketing …. 23

24 Wybór tematu pracy Przy wyborze tematu należy brać pod uwagę następujące elementy: ▫stopień szczegółowości (temat powinien być wąski, możliwie szczegółowy i konkretny) ▫własne zainteresowania ▫własne umiejętności i wiedzę ▫miejsce pracy ▫możliwość uzyskania materiałów ▫zainteresowania i wiedzę promotora 24

25 Punkt wyjścia – propozycje tematów pracy licencjackiej 1 Analiza instrumentów promocji w firmie XYZ Dystrybucja jako budowanie relacji z klientem na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Analiza porównawcza programów lojalnościowych w przedsiębiorstwie ABC Tworzenie nowego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ System CRM w przedsiębiorstwie ABC – wdrożenie, rozwój i efekty Analiza i ocena pozycji konkurencyjnej marki ABC Standardy pracy przedstawiciela medycznego na przykładzie firmy XYZ Analiza i kierunki zmian w komunikacji marketingowej firmy XYZ Różnicowanie polityk handlowych w kanałach dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa ABC Budowanie emocjonalnego przywiązania klientów do marki na przykładzie marki ABC Akcja utrzymania klientów firmy XYZ – analiza, ocena, wnioski 25

26 Punkt wyjścia – propozycje tematów pracy licencjackiej 2 Budowanie silnej marki na przykładzie firmy ABC Merchandising a zachowania konsumentów w miejscu sprzedaży Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku w sieci Wizerunek mężczyzny w polskich reklamach telewizyjny Postawy konsumentów wobec reklamy w Polsce Rozwój marki narodowej – studium przypadku Polska Efekt kraju pochodzenia na przykładzie rynku motoryzacyjnego Sponsoring jako narzędzie komunikacji marketingowej na przykładzie marki Efekt wykorzystania wizerunku znanych osób w działaniach promocyjnych – teoria i wyniki badania empirycznego Efekty komunikacyjne product placement w filmach fabularnych 26

27 Uwagi końcowe Temat pracy musi być zatwierdzony przez promotora O każdej zmianie tematu pracy (lub promotora) należy poinformować promotora! Nie złożenie tematu pracy w terminie związane jest z wykreśleniem studenta z seminarium Do 2 listopada 2016 roku 27

28 28

29 Temat pracy Uzasadnienie tematu Problemy badawcze Hipotezy badawcze Metodyka badań Struktura pracy Literatura (bibliografia) 3. Konspekt pracy licencjackiej - agenda 29

30 Relacje w konspekcie Temat pracy Uzasadnienie tematu Problemy badawcze Hipotezy badawcze Metodyka badawcza Struktura pracy 30

31 Temat pracy powinien być powiązany z głównym problemem pracy Przy wyborze tematu należy brać pod uwagę następujące elementy:  stopień szczegółowości (temat powinien być wąski, możliwie szczegółowy i konkretny)  własne zainteresowania  własne umiejętności i wiedzę  miejsce pracy  możliwość uzyskania materiałów  zainteresowania i wiedzę promotora Temat pracy O każdej zmianie tematu lub promotora należy poinformować promotora! 31

32 Temat pracy - przykład Analiza tematu Jakie inne możliwości?  Innowacja rynkowa – strategie wejścia małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne  Innowacje rynkowe w małych i średnich przedsiębiorstwach 32

33  Dlaczego proponowany temat jest ważny?  Co jest w nim interesującego?  Jakie są przyczyny zainteresowania tym tematem? Obecny stan wiedzy w oparciu o wstępną analizę literatury przedmiotu Uzasadnienie tematu 33

34  Punktem wyjścia dla tak zdefiniowanego tematu pracy są rodzaje innowacji rynkowej J.A. Schumpetera. Zostało przez niego wyróżnionych pięć podstawowych typów innowacji rynkowej:  wprowadzenie nowego towaru Innowacja produktowa  wprowadzenie nowej metody produkcji Innowacja technologiczna, marketingowa i organizacyjna  otwarcie nowego rynku Innowacja rynkowa  zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów Innowacja zaopatrzeniowa  przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu Innowacja strukturalna Uzasadnienie tematu – przykład 1 34

35  Otwarcie nowego rynku  Dywersyfikacja działalności  Internacjonalizacja działalności  Jest to związane z jednym z ważniejszych wyzwań przed jakimi stoi polska gospodarka i przedsiębiorstwa:  jest nim zwiększenie udziału w gospodarce światowej. W ciągu najbliższych lat musimy stać się ważnym podmiotem w systemie „Triady gospodarczej” Uzasadnienie tematu – przykład 2 35

36  Jest to możliwe poprzez zwiększenie aktywności na rynkach zagranicznych nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio (lub pośrednio) związanych z kapitałem zagranicznym, ale również małych i średnich firm mających kapitał polski Uzasadnienie tematu – przykład 3 36

37 Luka badawcza (naukowa):  W odniesieniu do takich przedsiębiorstw (MSP z polskim kapitałem) nie istnieją do tej pory w sposób naukowy wypracowane algorytmy działań marketingowych na rynkach zagranicznych uwzględniające uwarunkowania polskiej gospodarki Uzasadnienie tematu – przykład 4 37

38 Jest to subiektywne odzwierciedlenie obiektywnych braków w danej nauce (brak odpowiedzi na pytania - wynikające logicznie z aktualnego stanu rzeczy lub błędów w odpowiedziach)  Przedstawienie luki w teorii  Określenie mocnych i słabych stron określonych koncepcji (modeli)  Porównywanie i kontrastowanie różnych koncepcji (modeli)  Weryfikacja określonych koncepcji (modeli) w odniesieniu do szczególnych sytuacji rynkowych  Wyjaśnienie określonych sytuacji Problemy badawcze Problemy uszczegóławiające Problemy wyjaśniające 38

39 Problem podstawowy:  Określenie jakie rodzaje innowacji dominują i są podstawą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku polskim Problem uszczegóławiający:  określenie algorytmów postępowania dotyczących strategii marketingowych w ujęciu normatywnym dla polskich firm (z koncentracją na małych i średnich podmiotach) na rynkach zagranicznych, umożliwiających osiągnięcie sukcesu rynkowego Problemy badawcze – przykład 1 39

40 Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, teoria, które podlegają weryfikacji. Falsyfikacja to inaczej weryfikacja hipotez; brak wniosku falsyfikującego zmusza badacza do przyjęcia hipotezy, aż do następnej weryfikacji. Efektem może być sformułowanie prawa, lub zasady Hipoteza:  wg Tadeusza Kotarbińskiego "...takie przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem"Tadeusza Kotarbińskiego  wg Kazimierza Ajdukiewicza "...nieprzyjęta jeszcze racja wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy procedurze sprawdzania"Kazimierza Ajdukiewicza  wg Józefa Pietera "...naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie"Józefa Pietera Hipotezy badawcze 40

41 Hipoteza badawcza 1 (problem podstawowy):  kluczową rolę w małych i średnich przedsiębiorstwach odgrywają innowacje związane z „otwarciem nowego rynku”, które można określić jako innowacje rynkowe  Polegają one na wejściu firm na nowe rynki, zarówno w wymiarze produktowym jak i geograficznym. Jest to związane z przedefiniowaniem domeny działania przedsiębiorstwa Hipotezy badawcze – przykład 1 41

42 Hipoteza badawcza 2 (problem podstawowy)  Najważniejszą rolę w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do UE odgrywa innowacja rynkowa związana z wejściem tych firm na rynki zagraniczne  Wstępnym uzasadnieniem takiej hipotezy jest dynamika wzrostu eksportu polskiej gospodarki w ostatnich 5 latach Hipotezy badawcze – przykład 2 42

43 Hipoteza badawcza 3 (problem uszczegóławiający)  Biorąc pod uwagę dwa wymiary: stopień globalizacji branży oraz charakter sprzedaży – można wyróżnić pięć podstawowych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych:  „tajemniczy mistrz”  „globalna firma od urodzenia”  „współpracy”  „anonimowy wykonawca”  „uderz i znikaj” Hipotezy badawcze – przykład 3 43

44 Główne techniki badawcze  analiza porównawcza literatury  dane wtórne  dane statystyczne  materiały z przedsiębiorstwa  raporty z wcześniej przeprowadzonych badań rynkowych  dane pierwotne  wywiady z ekspertami  metoda studium przypadku  badania ankietowo-wywiadowe Metodyka badań 44

45  przegląd literatury przedmiotu  umożliwiający określenie dotychczasowych ustaleń w zakresie rodzajów innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz typowych strategii marketingowych na rynkach zagranicznych  analiza danych statystycznych i innych źródeł wtórnych  umożliwiająca opis pozycji Polski na rynkach zagranicznych (zarówno eksport oraz inwestycje bezpośrednie) w latach 2002-2007. Ponadto dane statystyczne zostaną również wykorzystane do wstępnego określenia branż (rynków produktowych) generujących największe możliwości eksportowe – co ułatwi później identyfikację przedsiębiorstw, które odniosły sukces na rynku międzynarodowym Metodyka badań – przykład 1 45

46  badania ilościowe (na próbie 200-300 przedsiębiorstw działających na terenie województwa mazowieckiego, która zostanie dobrana w sposób kwotowy)  w celu identyfikacji - jakie rodzaje innowacji są dominujące w małych i średnich firmach Metodyka badań – przykład 2 46

47  metoda studium przypadku  Planowane studia przypadków będą miały rozbudowany format, dlatego też można wyróżnić następujące elementy składowe – które zostaną powtórzone w przypadku każdej badanej firmy: identyfikacja przedsiębiorstwa na podstawie danych wtórnych kontakt telefoniczny i e-mailowy z zarządem firmy (lub właścicielami) z prośbą o uczestnictwo w badaniach analiza danych wtórnych o danej firmie (np. artykuły prasowe, strona firmowa w Internecie, katalogi branżowe, dokumenty finansowe dostępne w sądach rejestrowych) wstępne spotkanie z kadrą kierowniczą (lub/i właścicielami) identyfikacja pracowników odpowiedzialnych za działania marketingowe na rynkach zagranicznych analiza dokumentów firmowych udostępnionych przez kierownictwo firmy przeprowadzenie badań w oparciu o nieustrukturalizowany kwestionariusz (wywiady bezpośrednie) z pracownikami odpowiadającymi za działalność na rynkach zagranicznych wywiady bezpośrednie z partnerami biznesowymi tych firm na rynkach zagranicznych (wywiad telefoniczny lub ankieta e-mailowa) przygotowanie wstępnego raportu dotyczącego danej firmy Metodyka badań – przykład 2 47

48  Praca powinna składać się z:  spisu treści  wstępu  kilku rozdziałów (3 - 6)  podsumowania  aneksów (ewentualnie)  spisu rysunków/ tabel (ewentualnie)  bibliografii  załączników  słownika terminów (ewentualnie) Struktura pracy 1 48

49 Zasady:  Wstęp: uzasadnienie tematu, charakter pracy, główny i pozostałe problemy, zakres pracy, metodyka badawcza, struktura pracy, wkład osób postronnych. Wstęp jest pisany na samym końcu  Pierwszy rozdział ma charakter ogólny, teoretyczny i wprowadzający w temat  Następne rozdziały stanowią logiczne rozwinięcie tematu  Zakończenie: wnioski stanowiące podsumowanie całej pracy  Rozdziały muszą mieć strukturę wewnętrzną  Objętość poszczególnych rozdziałów powinna być mniej więcej równa  Objętość pracy około 100 stron  W poszczególnych rozdziałach nie można wyodrębniać tylko jednego podrozdziału  Nie należy omawiać tego samego problemu w różnych miejscach  Niedopuszczalne jest aby tytuł rozdziału był identyczny z tytułem całej pracy, a tytuł podrozdziału taki sam jak tytuł rozdziału Struktura pracy 2 49

50 Wstęp 1 Rozdział – Teoria innowacji i strategie rozwoju przedsiębiorstwa – przegląd literatury przedmiotu 1)Teoria innowacji przedsiębiorstwa 2)Strategie rozwoju przedsiębiorstwa 3)Rozszerzenie macierzy Ansoffa – internacjonalizacja działalności 2 Rozdział – Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa – przegląd literatury przedmiotu 1)Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstw 2)Specyfika małego i średniego przedsiębiorstwa 3)Małe i średnie przedsiębiorstwa a internacjonalizacja działalności 3.Rozdział – Metodyka badań 1)Problemy i hipotezy badawcze 2)Metody badań empirycznych a)Dane statystyczne b)Badania ilościowe c)Studium przypadku Struktura pracy – przykład 1 50

51 4. Rozdział – Analiza wyników badań 1)Analiza danych statystycznych – określenie miejsca polskiej gospodarki w gospodarce światowej 2)Analiza danych z badań ilościowych a)identyfikacja typowych strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw b)Określenie podstawowych strategii internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 3)Studia przypadków a)Strategia „tajemniczy mistrz” – firma A b)Strategia „współpracy” – firma B c)Strategia „firma globalna od urodzenia” – firma C d)Strategia „anonimowy wykonawca” – firma D e)Strategia „uderz i znikaj – firma E Podsumowanie ◦ Podstawowe wnioski z badań – algorytmy działań marketingowych dla typowych strategii internacjonalizacji ◦ Ograniczenia badań ◦ Sugestie dla dalszych badań Struktura pracy – przykład 2 51

52 Przedstawienie wykazu publikacji (materiałów):  książkowych  artykułowych  konferencyjnych (referatów)  statystycznych  raportów z badań rynkowych  firmowych  internetowych  innych Literatura 1 52

53 Zasady:  Wyodrębnienie publikacji, do których Autor dotarł i do których zamierza dotrzeć (inny kolor)  Alfabetyczna prezentacja publikacji  Można podzielić publikacje na różne grupy (jeśli jest ich sporo)  Jednolity wzorzec przedstawiania publikacji  Dostosowanie opisu publikacji w bibliografii do przypisów Literatura 2 53

54 Książki polskie (przykładowe): Białecki, K., Kamiński, Z., Wojciechowski, H. (1986). Organizacja i techniki handlu zagranicznego. Warszawa: PWE. Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE. Fonfara, K. (red.) (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Warszawa: PWE. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. Grzegorczyk, W. (2005). Marketing na rynku międzynarodowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. Nowak, J. (1994). Zarządzanie w marketingu międzynarodowym. Jak skutecznie zdobywać rynki zagraniczne. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN, Warszawa 1960 (tłumaczenie: Schumpeter, J. (1911). Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung). Simon, H. (1999). Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Warszawa: PWN. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Felberg SJA. Yip, G. (2004). Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa: PWE. Wiktor, J.W., Chlipała, P. (red.) (2012). Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Warszawa: PWE. Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE. Literatura – przykład 1 54

55 Książki zagraniczne (przykładowe): Albaum, G., Strandskov, J., Duerr, E., Dowd, L., (1994). International Marketing and Export Management. Reading (MA): Addison –Wesley. Reading Cateora, P., Graham, J. (1999). International Marketing. Boston, MA: Irwin, McGraw- Hill. Doole, I., Lowe, R. (1999). International Marketing Strategy. Analysis, Development and Implementation. London: International Thompson Business Press. Douglas, S.P., Craig, C.S. (1995). Global Marketing Strategy. New York (NY): McGraw-Hill. Hollensen, S. (2007). Global Marketing. A Market – Responsive Approach. London: Prentice Hall. Keegan, W., Green, M. (2000). Global Marketing. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.. Mühlbacher, H., Leihs, H., Dahringer, L. (2006). International Marketing. A Global Perspective. London: Thompson. Paliwoda, S., Thomas, M. (2001). International Marketing. Oxford: Butterworth-Heinemann. Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. New York (NY): The Free Press. Rugman, A.M., Lecrew, D.I, Booth, L.D. (1985). International Business: Firm and Environment. New York (NY): McGraw-Hill. Literatura – przykład 2 55

56 Artykuły polskie (przykładowe): Ciszewska-Mlinarič, M., Wąsowska, A. (2012). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Management and Business Administration. Central Europe, Nr 6, s. 3-22. Duliniec, E. (2011a). Koncepcja przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa. Nr 1-2, s. 63-80. Duliniec, E. (2011b). Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój. Gospodarka Narodowa. Nr 5-6, s. 1-20. Fonfara, K. (2001). Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy. Marketing i Rynek, Nr 5, s. 2-6. Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej. Ekonomista, Nr 4, s. 403-425. Karasiewicz, G., Podstawka, K. (2006). Typologia strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw polskich na rynkach europejskich, [w:] „Strategie marketingowe podmiotów w regionie” pod red. J. Karwowskiego Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 47-56. Morawczyński, R. (2007). Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków. Marketing i Rynek. Nr 11, s. 14-19. Sagan, M (2009).Standaryzacja programów marketingowych na rynku polskim. Marketing i Rynek, nr. 7, s. 24- 32. Sagan, M. (2010). Koncepcja globalnych strategii marketingowych. Marketing i Rynek, Nr 2, s. 2-8. Witek-Hajduk, M.K. (2012). Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzeniowych. Gospodarka Narodowa, Nr 4, s. 61-84. Literatura – przykład 3 56

57 Artykuły zagraniczne (przykładowe): Andersen, O. (1997). Internationalization and Market Entry Mode: A Review of Theories and Conceptual Frameworks. Management International Review, Vol. 37, Special Issue 2, s. 27-42. Andersen, O. (1993). On The Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. Journal of International Business Studies, Vol., 24, Issue 2, s. 209-231. Aspelund, A., Moen, O. (2005). Small International Firms: Typology, Performance, and Implications. Management International Review, Vol. 45, Issue 3, s. 37-57. Barkema, H.G., Vermeulen, F. (1998). International Expansion through Start-Up or Acquisition: A Learning Perspective. Academy of Management Journal, Vol. 41, Issue1: s. 7–26. Contractor, F.J. (2007). Is International Business Good for Companies? The Evolutionary or Multi-Stage Theory of Internationalization vs. the Transaction Cost Perspective. Management International Review, Vol. 47, Issue 3, s. 453-475. Douglas, S.P, Craig, C.S. (2011). Convergence and Divergence: Developing a Semiglobal Marketing Strategy. Journal of International Marketing, Vol. 19, Issue 1, s. 82-101. Dunning, J.H. (2001). The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present And Future. International Journal of the Economics and Business, Vol. 8, Issue 2, s. 173-190. Hennart, J-F. (2007). The Theoretical Rationale for a Multinationality-Performance Relationship. Management International Review, Vol. 47, Issue 3, s. 423-452. Johanson, J., Vahlne, J-E. (1990). The Mechanism of Internationalization. International Marketing Review, Vol. 7, Issue 4, s. 11-24. Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases. Journal of Management Studies, Vol. 12, Issue 3, s. 11-24. Literatura – przykład 4 57

58 Artykuły zagraniczne (przykładowe): Katsikea, E. S., Theodosiou, M., Morgan, R. E., Papavassiliou, N. (2005). Export Market Expansion Strategies of Direct-Selling Small and Medium-Sized Firms: Implications for Export Sales Management Activities. Journal of International Marketing, Vol.13, Issue 2, s. 57-92. Knight, G.A., Cavusgil, S.T. (2005). A Taxonomy of Born-global Firms. Management International Review, Vol. 43, Issue 3, s. 15-35. Kogut, B., Zander, U. (1993). Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation. Journal of International Business Studies, Vol. 24, Issue 4, s. 625-645. Leonidou, L. C., Katsikeas, C. S., Coudounaris, D.N. (2010). Five Decades of Business Research into Exporting: A Bibliographic Analysis. Journal of International Management, Vol. 16, Issue 1, s. 78-91. Levitt, T. (1983) The Globalization of Markets. Harvard Business Review, Vol. 61, Issue 3, s. 92-102. Malhotra, N. K., Ulgado, F. M., Agarwal, J. (2003). Internationalization and Entry Modes: A Multitheoretical Framework and Research Propositions. Journal of International Marketing, Vol. 11, Issue 4, s. 1-31. Roth, K., (1992). International Configuration and Coordination Archetypes for. Journal of International Business Studies, Vol. 23, Issue 3, s. 533-549. Rugman, A.M., Verbeke, A., (2004). A Perspective on Regional and Global Strategies of Multinational Enterprises. Journal of International Business Studies, Vol. 35, Issue 1, s. 3-18. Solberg, C. A., Durrieu, F. (2008). Strategy Development in International Markets: A Two Tier Approach." International Marketing Review, Vol. 25, Issue 5, s. 520-543. Vernon, R. (1979). The Product Cycle Hypothesis in A New International Environment. Oxford Bulletin of Economics & Statistics, Vol. 41, Issue 4, s. 255-267. Zaheer, S. (1995). Overcoming the Liability of Foreignness. Academy of Management Journal, Vol. 38, Issue 2, s. 341–363. Literatura – przykład 5 58

59 Inne źródła: www.economist.com www.economist.com www.esomar.org www.gus.pl www.kuke.com.pl www.mg.gov.pl www.msz.gov.pl www.oecd.org www.smgkrc.pl www.stats.unctad.org www.wto.org Literatura – przykład 6 59

60 60

61 Rola analizy literatury przedmiotu Zakres pracy Analiza literatury 1 Zdefiniowanie Tematu – tytułu Cel /teza/ hipotezy Analiza literatury 2 Przygotowanie części teoretycznej 61

62 Etapy analizy 1.Punkt wyjścia P. Kotler 2.Książki – polskich autorów, tłumaczenia i zagraniczne 3.Materiały konferencyjne – polskie i zagraniczne 4.Artykuły w czasopismach naukowych – polskich i zagranicznych 5.Working Papers – polskie i zagraniczne 6.Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie – polskie i zagraniczne 62

63 Punkt wyjścia Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing. Rebis, Poznań 2012. Philip Kotler, Marketing. Rebis, Poznań 2005. Philip Kotler, Gary Amstrong, John Saunders, Veronica Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002 Rozdział Indeks rzeczowy 63

64 Przykład – marketing międzynarodowy Kogo cytuje P. Kotler? Książka (podręcznik) Keegan, W.J., Green, M.S. (2000), Global Marketing, Prentice Hall, Upper Saddle River. Kotler, P., Fahey, L., Jatusripitak, S. (1986), The New Competition, Prentice Hall International, London. Artykuły: Ayal, I., Zif, J. (1979), „Market Expansion Strategies in Multinational Marketing”, Journal of Marketing, Spring. Johanson, J., Wiedersheim-Paul, F. (1975), „The Internationalization of the Firm”, Journal of Management Studies, October. Sweeney, J.K (1970), „A Small Company Enters the European Market”, Harvard Business Review, September-October Wind, Y., Douglas, S.P., Perlmutter, H.V. (1973), „ Guidelines for Developing International Marketing Strategies”, Journal of Marketing, April. Itd. 64

65 Drugi etap Książki – polskich autorów, tłumaczenia i zagraniczne Kryteria selekcji Zgodność z tematem Najnowsze publikacje Renomowane wydawnictwo Znani autorzy „Własne podwórko” Nasza biblioteka PWE Wolters Kluwer PWN Difin Prentice Hall McGraw-Hill Houghton Mifflin Macmillan South-Western Pub 65

66 Drugi etap Książki polskich autorów Białecki, K. (2002). Operacje handlu zagranicznego, PWE, Warszawa. Duliniec, E. (2008). Marketing międzynarodowy, Wyd.2, PWE, Warszawa. Duliniec, E. (red) (2007). Marketing międzynarodowy. Uwarunkowani, instrumenty, tendencje, SGH, Warszawa. Fonfara, K. (red.). (2014). Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa. Fonfara, K. Gorynia, M., Najlepszy, E., Schroeder, J. (2000). Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa. Grzegorczyk, W. (1998). Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa. Grzegorczyk, W. (2005),.Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Kluwer, Warszawa. Karcz, K. (2004). Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa. Komor, M. (2000). Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, PWN, Warszawa Koźmiński, A.K. (1999). Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa. Liberska, B. (red.) (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa. Malara, Z (2006). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, PWE, Warszawa. Misiala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa. Nowak-Far, A. (2005). Globalna konkurencji. Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, PWN, Warszawa. Nowakowski, M.K. (red.) (2000). Biznes międzynarodowy –obszar decyzji strategicznych, Wyd. Key Text, Warszawa. Obłój, K., Wąsowska, A. (red.) (2014). Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa. Pietrasieński,,P. (2005). Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. Schroeder, J. (2000). Badania marketingowe rynków zagranicznych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. Sznajder, A. (1999). Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej, PWN. Warszawa. Wiktor, J., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa Wiktor, J.W., Chlipała, P. (red.) (2012). Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa. Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Zorska, A. (2002). Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa. 66

67 Drugi etap Książki tłumaczenia Buckley, A. (2002). Inwestycje zagraniczne, PWN, Warszawa Gesteland, R.R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach, PWN, Warszawa Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa Kotler, P., Jatusripitak, S., Maesincee, S. (1999). Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Simon, H. (1999). Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. PWN. Warszawa Stonehouse, G., Hamil, J., Campbell, D., Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wyd. Felberg SJA, Warszawa Yip, G.S. (2004). Strategia globalna, PWE, Warszawa 67

68 Drugi etap Książki zagraniczne- International Marketing Albaum, G., Duerr, E. (2011). International Marketing and Export Management., 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River. Baack, D.W., Harris,E.G., Baack, D.E. (2012). International Marketing, Sage, Los Angels. Bradley, F. (2005). International Marketing Strategy, Pearson Education, Harlow. Cateora, P., Graham, J., Gilly, M.(2012). International Marketing, 16th ed., McGraw- Hill. Boston Czinkota, M., Ronkainen, I. (2010). International Marketing, 10th ed., South-Western Cengage Learning, Mason. De Burca, S., Brown, L, Fletcher, R., (2004). International Marketing: An SME Perspective, 1st ed., Prentice Hall. Upper Saddle River (New Jersey) Jeannet, J.P Hennessey, H.P. (2004). Global Marketing Strategies, 6th ed., Houghton Mifflin, Boston Hollensen, S. (2007). Global Marketing. A Decision-Oriented Approach, 4th Ed., Prentice Hall, Upper Saddle River (New Jersey) Keegan, W., Green, M., (2012). Global Marketing, 7th ed. Prentice Hall. Upper Saddle River (New Jersey) Muhlbacher, H., Leihs, H., Dahringer, L., (2006). International Marketing. A Global Perspective, 3rd ed., Thomson Learning, London Paliwoda, S.J., Thomas, M.J. (1998). International Marketing, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations, The Free Press. New York Usunier, J-C, Lee, J. (2005). Marketing Across Cultures, 4th ed., Prentice Hall. Upper Saddle River (New Jersey) Terpstra, V., Sarathy, R. (2000). International Marketing, The Dryden Press, Fort Worth. 68

69 Drugi etap Książki zagraniczne- International Business Barba Navaretti, G., Venables, J.A. (2004). Multinational Firms in the World Economy. Princeton University Press, Priceton. Cavusgil, S.T., Knight, G., Riesenberger, J. (2013). International Business. The New Realities, 3 rd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River. Daniels, J., Radebaugh, L., Sullivan, D. (2014). International Business, 15th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River. Hill, C.W.L. (2012). International Business, 9th ed., McGraw-Hill, Boston. Spulber, D. F. (2007). Global Competitive Strategy. Cambridge University Press. Cambridge. Wild, J.J. Wild, K.L. (2013) International Business: The Challenges of Globalization, 7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River. 69

70 Trzeci etap Materiały konferencyjne Konferencje polskie Konferencje zagraniczne Promotor 70

71 Trzeci etap Konferencje polskie Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005. Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002. Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998 Kongres „Marketingu” 71

72 Trzeci etap Konferencje zagraniczne 40th EIBA Conference, Uppsala, 11-13 December 2014 Promotor 72

73 Czwarty etap Czasopisma naukowe – polskie i zagraniczne Kryteria wyszukiwania (oceny): Zgodność z tematem Jakość czasopisma Aktualność Znani autorzy „Własne podwórko” Przypisy Dostępność (bazy danych BUW) 73

74 Czwarty etap Czasopisma polskie (1) Najważniejsze: Marketing i Rynek Harvard Business Review Polska Inne ▫Marketing w praktyce ▫Świat marketingu ▫Marketing Serwis ▫Media i Marketing Polska ▫AIDA ▫Handel ▫Brief ▫Impact ▫Modern marketing ▫Network marketing manager ▫Business Sales ▫Detal Dzisiaj ▫Życie Handlowe ▫Handel Wewnętrzny ▫Problemy Zarządzania 74

75 Czwarty etap Czasopisma polskie (2) Strategie na rynkach zagranicznych (przykładowe publikacje): Ciszewska-Mlinarič, M., Wąsowska, A. (2012). Znaczenie dystansu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Management and Business Administration. Central Europe, Nr 6,. Duliniec, E. (2011a). Koncepcja przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa. Nr 1-2. Duliniec, E. (2011b). Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione – uwarunkowania i rozwój. Gospodarka Narodowa. Nr 5-6. Fonfara, K. (2001). Marketing partnerski w procesie internacjonalizacji działań rynkowych firmy. Marketing i Rynek, Nr 5. Garczarczyk, J., (2002). Zmiany w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw a integracja Polski z Unią Europejską, Marketing i Rynek, Nr 3. Gołebiowski, T., Witek_Hajduk, M. (2006). Tworzenie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską”, Marketing i Rynek, Nr 4 i 5. Gołębiowski, T., Witek-Hajduk, M.K. (2007a).Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, Nr 1. Gołębiowski, T., Witek-Hajduk, M.K. (2007b). Formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr. 2. Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej. Ekonomista, Nr 4, s. 403-425. Morawczyński, R., (2007). Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków, Marketing i Rynek, Nr 11. Proppe, M., Strojny, M. (2005). Ostrożne inwestycje, Harvard Business Review Polska, 2005, Lipiec/ Sierpień. Sagan, M (2009).Standaryzacja programów marketingowych na rynku polskim. Marketing i Rynek, nr. 7. Sagan, M. (2010). Koncepcja globalnych strategii marketingowych. Marketing i Rynek, Nr 2. Sznajder, A., Witek-Hajduk, M.K. (2009). Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw przemysłu lekkiego na rynkach Unii Europejskiej – standaryzacja i adaptacja. Gospodarka Narodowa, Nr 4. Witek-Hajduk, M.K. (2012). Formy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw na rynkach zaopatrzeniowych. Gospodarka Narodowa, Nr 4. Zarzycka, A., Kałowski, A.(2006). Strategie wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki Unii Europejskiej, Marketing i Rynek, Nr 4. 75

76 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (1) Lista Filadelfijska (obszar – marketing międzynarodowy) Najważniejsze czasopisma ▫Journal of Marketing ▫Harvard Business Review 76

77 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (2) Czasopisma - marketing ▫International Marketing Review ▫European Journal of Marketing ▫International Marketing Review ▫Journal of Global Marketing ▫Journal of International Marketing ▫Advances in International Marketing 77

78 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (3) Czasopisma - zarządzanie ▫Journal of International Business Studies ▫Journal of Management Studies ▫Academy of Management Review ▫International Business Review ▫Management Decision ▫Journal of International Entrepreneurship ▫Management International Review ▫Journal of International Management 78

79 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (4) Meta-analiza – literature review Verlegh, P.E.J., Steenkamo, J.B.E.M. (1999). A Review and Meta-Analysis of Country –of-Origin Research. Journal of Economic Psychology, No. 20., No.5. 79

80 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (5) Przykładowe artykuły „firma globalna od urodzenia”: Andersson, S., Victor, I. (2003). Innovative Internationalization in New Firm: Born Globals – The Swedish Case. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1., No.3. Aspelund, A., Moen, O. (2005). Small International Firms: Typology, Performance, and Implications,.Management International Review, Vol. 45, No. 3. Bell, J., McNaughton, R., Young, S. (2001). Born – Again Global Firms. An Extension to the Born Global Phenomenon. Journal of International Management, Vol. 7., No. 3. Hashai, N., Almor, T. (2004). Gradually Internationalizing ‘Born Global’ Firm: An Oxymoron? International Business Review, Vo. 13., No.4. Knight, G.A., Cavusgil, S.T. (1996). The Born Global Firm; A Challenge to Traditional Internationalization Theory. Advances in International Marketing, Vol. 8. Knight, G.A., Cavusgil, S.T. (2005). A Taxonomy of Born-global Firms. Management International Review, Vol. 43, No.3. Knight, G.A., Madsen, T.K, Servais, P. (2003). An Inquiry into Born-Global Firm in Europe and The USA, International Marketing Review, Vol. 21, No. 6. Knight, G.A., Madsen, T.K, Servais, P. (2003). An Inquiry into Born-Global Firm in Europe an the US, International Marketing Review, Vol. 21, No. 6. Madsen, T.K., Rasmussen, E.S., Servais, P. (2000). Differences and Similarities between Born Globals and other Types of Exporters. Advances in International Marketing, Vol. 10. Madsen, T.K., Servais, P. (1997). Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process. International Business Review, Vol. 6, No. 6. McDougall, P.P., Oviatt, B.M. (1996). New Venture Internationalization, Strategic Change, and Performance: A Follow-up Study. Journal of Business Venturing, Vol. 11, No. 1. Moen, O.(2002). The Born Globals. A New Generation of Small European Exporters. International Marketing Review, Vol. 19, No. 2/3. Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, Vol. 25, No. 1. Rennie, W.M. (1993). Global Competitiveness: Born Global. The McKinsey Quarterly, No.4. Rialp, A., Rialp J., Urbano, D., Vaillant, Y. (2005). The Born Global Phenomenon: A Comparative Case Study Research. Journal of International Entrepreneurship, Vol. 3, No.2. Sharma, D.D., Blomstermo, A. (2003). The Internationalization Process of Born Globals: A Network View. International Business Review, Vol. 12, No. 6. 80

81 Czwarty etap Czasopisma zagraniczne (6) Dostęp Biblioteka WZ UW  Journal of Marketing  Journal of Marketing Research  Harvard Business Review  Journal of Advertising Research Bazy danych UW www.uw.edu.pl Biblioteka Zbiory E-zbiory Bazy układ alfabetyczny  Academic Serach premier (EBSCOhost)  ProQuest Social Science Journal  Science Direct 81

82 Piąty etap Working Papers – polskie i zagraniczne Strony internetowe uczelni 82

83 Szósty etap Prace doktorskie, magisterskie, licencjackie WZ UW SGH Baza danych BUW 83

84 Opis publikacji – książka Autor (imię i nazwisko) Tytuł Wydawnictwo Miejsce Rok Krótkie streszczenie Uwagi (komentarze) Możliwość wykorzystania (w jakiej części pracy) Znacznie 84

85 Opis publikacji – artykuł Autor (imię i nazwisko) Tytuł Czasopismo (tytuł) Rok, Vol., Numer Krótkie streszczenie Uwagi (komentarze) Możliwość wykorzystania (w jakiej części pracy) Znacznie 85

86 Katalogi pozycji literaturowych Punkt wyjścia do ich tworzenia ▫Struktura pracy 86

87 87

88 Agenda – wymogi formalne 1.Struktura strony tytułowej 2.Streszczenie pracy 3.Słowa kluczowe 4.Dziedzina pracy 5.Tytuły rozdziałów, podrozdziałów 6.Układ tekstu na stronie 7.Czcionka 8.Akapity 9.Cytaty 10.Podawanie liczb 11.Tabele 12.Rysunki 13.Poprawność językowa 14.Przypisy 15.Bibliografia 88

89 Struktura strony tytułowej UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Jan Kowalski nr albumu: 1000 SEGMENTACJA KLIENTÓW NA RYNKU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Praca licencjacka Na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Grzegorza Karasiewicza Katedra Marketingu Warszawa, czerwiec 2016 89

90 Streszczenie pracy Nie powinno zawierać więcej niż 800 znaków (16 wierszy) Nie powinno być tożsame z wstępem pracy licencjackiej 90

91 Słowa kluczowe Maksymalnie 10 W jednym wierszu, oddzielone przecinkiem Powinny być formułowane w mianowniku liczby pojedynczej 91

92 Dziedzina pracy 04700 Marketing i zarządzanie 15300 Public Relations, reklama, promocja Promotor może wyznaczyć inny kod dziedziny pracy 92

93 Tytuły rozdziałów, podrozdziałów Jak wyróżniać tytuły ▫Rozdziały: duże litery, pogrubiony tekst (bold), czcionka Times New Roman 14, bez kropki, od dużej litery, numeracja rzymska z kropką ▫Podrozdziały: małe litery, pogrubiony tekst (bold), czcionka Times New Roman 14, bez kropki, od dużej litery, numeracja arabska z kropką Każdy rozdział zaczyna się od nowej strony Między podrozdziałami występuje większy odstęp – 3 „puste” wiersze Odstęp między tytułem podrozdziału a tekstem – 1 „pusty” wiersz 93

94 Układ tekstu na stronie 1800 znaków na stronie ▫30 wierszy i 60 znaków w wierszu Odstęp między wierszami: 1 ½ lub 2 Marginesy ▫Prawy, lewy, górny i dolny: 2,5 cm ▫Margines na oprawę: 0,5 cm Druk jednostronny ▫Szerszy margines lewy Druk dwustronny ▫strona nieparzysta - szerszy margines lewy ▫strona parzysta - szerszy margines prawy ▫lub szerszy margines 3 cm po obu stronach Około 94

95 Czcionka Typ czcionki: ▫Times New Roman (preferowana) Rozmiar czcionki 12 95

96 Akapity Akapity zaznaczają ciągi logicznie powiązanych ze sobą myśli; najczęściej kilka zdań Sposób wyróżnienia: ▫wcięciem, tzn. przesuwa się go w prawo o 0,5 cm ▫większym odstępem między wierszami (np. odstęp po wierszu 6 pkt.) 96

97 Cytaty Jest to przytoczenie sformułowań wypowiedzianych przez innych autorów Wyróżnikiem cytatu jest ujęcie go w cudzysłów ▫Jeśli do cytatów dodajemy zwroty własne to zaznaczamy je poprzez nawiasy kwadratowe [determinanty], podobnie czynimy gdy opuszczamy jakieś jego fragmenty [...] Praca nie może składać się z samych cytatów 97

98 Podawanie liczb Pisz liczby po polsku, a nie po anglosasku ▫Dobrze: 105.249,15 ▫Źle: 105,249.15 Unikaj w tekście liczb ze zbyt dużą ilością cyfr po przecinku W tabelach jest to dopuszczalne ▫ale też nie wolno przesadzać 98

99 Tabele (tablice) - 1 Tabela, tablica: jest to najpowszechniejsza i najprostsza forma prezentacji wyników badań własnych (dane pierwotne i wtórne) W pracy licencjackiej należy konsekwentnie stosować pojęcia: tabela lub tablica Mogą być stosowane skróty: Tab.1. Każda tabela musi być omówiona w tekście Musi być odpowiednio opisana: ▫numer tabeli, tytuł, tabela, źródło Czcionka ▫Tytuł: Times New Roman 12, bold, pochylona (italica) ▫Zawartość tabeli: Times New Roman 10 ▫Źródło: Times New Roman 12 Odstępy: ▫Od tekstu: 1 dodatkowy wiersz od dołu i od góry ▫Tytuł tabeli – tabela: odstęp 6 pkt. ▫Tabela - źródło: odstęp 6 pkt. Numeracja – arabska, utrzymana w całym tekście 99

100 Tabele (tablice) - 2 RokBIZ wychodzące z Polski w mln dolarówWskaźnik dynamiki w % (1992=100) 199213100,0 199318138,5 199429223,1 199542323,1 199653407,7 199745346,2 19983162430,8 199931238,5 200016123,1 2001-90-692,3 20022301769,2 20033002307,7 20047785984,6 2005306923607,7 Łącznie w latach 1993-20054850 Źródło: tak samo jak przypisy Tab. 1 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Polski w latach 1992-2005 100

101 Rysunki - 1 Rysunek, wykres, schemat i rycina - do objaśnienia i rozszerzenia treści pracy niejednokrotnie jest konieczne zastosowanie odpowiedniego materiału ilustrującego W pracy licencjackiej należy konsekwentnie stosować pojęcia: rysunku, wykresu, schematu albo ryciny Mogą być stosowane skróty: Rys.1. Każdy rysunek musi być omówiony w tekście Rysunek musi być odpowiednio opisany: ▫numer, tytuł, materiał graficzny, źródło Czcionka ▫Tytuł: Times New Roman 12, bold, pochylona (italica) ▫Źródło: Times New Roman 12 Odstępy: ▫Od tekstu: 1 dodatkowy wiersz od dołu i od góry ▫Tytuł rysunku – rysunek: odstęp 6 pkt. ▫Rysunek - źródło: odstęp 6 pkt. Numeracja – arabska, utrzymana w całym tekście 101

102 Rysunki – 2 Rys.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wychodzące z Polski w latach 1992-2005 Źródło: tak samo jak przypisy 102

103 Poprawność językowa błędy ortograficzne błędy stylistyczne ▫styl: urzędowy, pseudonaukowy, publicystyczny, potoczny, promocyjny – nie są wskazane błędy interpunkcyjne nadużywanie wyrazów obcych najbardziej wskazana forma bezosobowa generalnie praca powinna być pisana jednym czasie (np. teraźniejszym lub przeszłym) skróty należy zdefiniować, gdy po raz pierwszy pojawiają się tekście informacje przedstawione w jednym rozdziale zasadniczo nie powinny być powtarzane każdy mało znany i niejasny termin naukowy należy zdefiniować zadania zasadniczo nie powinny być długie i ich konstrukcja powinna być prosta Każdy tekst oddany do sprawdzenia musi być sczytany 103

104 Przypisy Tradycyjne podejście ▫Przypisy na dole strony ▫Por. lub Zob. jeśli to nie jest cytat Anglosaskie podejście ▫Przypisy w tekście 104

105 Tradycyjne podejście - 1 M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992, s. 23. R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, Wyd. II, PWE, Warszawa 1982, s. 120. Podstawy marketingu, praca zbiorowa pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 230 – lub – J. Altkorn (red), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 230. M. Kostera, Zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1995, s. 408-414. R. Głowacki, Rynek artykułów żywnościowych. [w:] Polityka żywnościowa w PRL, PWN, Warszawa 1975, s.23. J. Johanson, F. Wiedersheim-Paul, The internationalization of the firm: four Swedish cases, Journal of Management Studies, 1975, Vol. 12, October, s. 305-308. Z. Schiller, Procter&Gamble kontratakuje, Business Week/ Polska 1993, nr.1, s.19. The Opportunity for World Brands, The New York Times, 1984, June 3, s. 6F. Forma przypisów w pracy musi być jednolita 105

106 Tradycyjne podejście - 2 Jeśli drugi raz cytujemy daną książkę (artykuł) ▫Zob. M. Porter,...op. cit., s. 30. ▫Zob. M. Porter,... j.w., s. 30. Jeśli przypisy następują po sobie ▫Op. cit., s. 20. ▫Tamże, s. 20. ▫Ibidem, s.20. Jeśli następujące po sobie przypisy dotyczą tego samego dzieła i tego samego fragmentu ▫Loc. cit. ▫Tamże. 106

107 Anglosaskie podejście Sposób alfabetyczny, wówczas pozycję identyfikuje się na podstawie nazwiska autora i daty danej publikacji ▫(Levitt, 1983: 92-95) Jeśli dany autor opublikował więcej prac w jednym roku zaznaczamy to poprzez litery na końcu przypisu ▫(Woś, 1996 a: 10) W przypadku dwóch lub trzech autorów podaje się nazwiska wszystkich autorów ▫(Slywotzky, Shapiro, 1993: 97-108) Jeśli autorów jest więcej niż trzech, to wówczas podajemy nazwisko pierwszego autora, pisząc następnie „i inni”, rok wydania i strony ▫Rust i inni, 2004: 76-89 Dopuszczalne jest powoływanie się na tylko na rok wydania publikacji, o ile nazwisko autora pojawia się bezpośrednio w zdaniu ▫„Jak utrzymuje Drucker w swej książce (1992: 28)” 107

108 Bibliografia Pozycje literaturowe w bibliografii są przedstawiane w układzie alfabetycznym Można podzielić publikacje na różne grupy (jeśli jest ich sporo) Jednolity wzorzec przedstawiania publikacji Dostosowanie opisu publikacji w bibliografii do przypisów Tradycyjne podejście ▫Rutkowski, A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000. ▫Slywotzky, A., Shapiro, B., Leveraging to Beat the Odds: The New Marketing Mind-Set. Harvard Business Review, Vol. 71, No. 5, 1993. Anglosaskie podejście ▫Rutkowski, A. (2000). Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa. ▫Slywotzky, A., Shapiro, B. (1993). Leveraging to Beat the Odds: The New Marketing Mind-Set. Harvard Business Review, Vol. 71, No. 5. 108

109 Dziękuję za uwagę 109


Pobierz ppt "Seminarium licencjackie 2015-2016 DSM S Grzegorz Karasiewicz 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google