Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek

2

3  Właściwie system europejski  Należą do niego prawie wszystkie europejskie rynki ubezpieczeniowe plus te z Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji  Systemem zarządza Rada Biur utworzona przez Biura Narodowe państw członkowskich Systemu.  Podstawowe warunki przystąpienia do Systemu: ◦ istnienie w państwie, którego Biuro Narodowe jest kandydatem, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ◦ ustanowienie Biura Narodowego reprezentującego dany rynek ubezpieczeniowy.

4  Zapewnienie poszkodowanym w wypadkach transgranicznych wypłat należnego im odszkodowania  Ułatwienie podróżowania – brak przymusu zakupu ubezpieczenia OC na granicy każdego państwa, certyfikat Zielonej Karty uznawany jest za dowód istnienia ubezpieczenia

5  ZU prowadzący sprzedaż OC komunikacyjnego – często bezpłatna „dodawana” do polisy OC  Na granicy państwa – wyższe koszty

6

7  Organizacja, która skupia ZU oferujące w Polsce OC komunikacyjne  Pełni funkcję Biura Narodowego, reprezentuje Polskę w Systemie, jest członkiem Rady Biur – zgodnie z zasadami Systemu Zielonej Karty  Uznane przed rząd RP do podpisywania umów z innymi Biurami Narodowymi z Systemu

8  Likwidacja szkód spowodowanych w Polsce przez sprawców o zarejestrowanych pojazdach za granicą  Wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych (Zielone Karty) ważnych w innych krajach Systemu, a także ubezpieczeń granicznych ważnych w krajach EOG i Szwajcarii (Europejski Obszar Gospodarczy = UE + Islandia, Lichtenstein, Norwegia)

9

10  Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy  Dowód posiadania OC komunikacyjnego (bez dodatkowych formalności oraz opłat)  Minimalny okres wystawienia to 15 dni

11  Umowa OC zawierana najczęściej na granicy państwa  Musi je zawrzeć każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego poza EOG i Szwajcarii wjeżdżając do jednego z tych krajów, który nie posiada ważnego certyfikatu Zielonej Karty  Umowę takiego ubezpieczenia zawiera się na czas nie krótszy niż 15 lub 30 dni  Jedynym krajem europejskim gdzie ubezpieczenie graniczne jest jedyną możliwością jest Kosowo

12  Wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w krajach Systemu Zielonej Karty – certyfikatów Zielonych Kart  Zawieranie umów z Biurami Narodowymi o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych  Organizowanie likwidacji szkód w Polsce spowodowanych przez posiadaczy pojazdów: zarejestrowanych za granicą (posiadających Zielone Karty), będących członkami Porozumienia Wielostronnego (EOG, Szwajcaria, Andora, Serbia)  Określanie zasad o dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych

13  Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w państwach, których Biura Narodowe są Sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego mogą poruszać się po terytoriach tych państw bez konieczności posiadania certyfikatu Zielonej Karty  Domniemywa się posiadanie ważnego OC na podstawie posiadania ważnej tablicy rejestracyjnej (EOG, Szwajcaria, Andora, Serbia)

14

15 Mapa

16 1. Organ odszkodowawczy - podejmuje działania jeśli ZU nie wypełnia swoich obowiązków w przypadku, gdy : ◦ Wypadek wydarzył się na terenie państwa należącego do EOG, innego niż miejsce zamieszkania poszkodowanego ◦ Wypadek wydarzył się na terenie państwa trzeciego, należącego do Systemu Zielonej Karty

17  PBUK przystępuje do rozpatrzenia roszczenia w przypadkach, gdy: ◦ ZU (lub jego reprezentant ds. roszczeń) nie udzielił w terminie trzech miesięcy od zgłoszenia szkody odpowiedzi na zgłoszone roszczenie wraz z uzasadnieniem ◦ ZU nie ustanowił reprezentanta ds. roszczeń w kraju poszkodowanego ◦ W terminie dwóch miesięcy od daty wypadku nie udało się ustalić ZU odpowiedzialnego za szkodę. Organ odszkodowawczy przystępuje do działania na wniosek poszkodowanego

18 2. Ośrodek informacji - gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących umów OC oraz informacji o reprezentantach ds. roszczeń ustanowionych przez zakłady ubezpieczeń. PBUK ustala i udostępnia informacje o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, w których ubezpieczeni byli sprawcy wypadków, jak również o reprezentantach do spraw roszczeń ustanowionych w Polsce. Informacje te PBUK uzyskuje od zagranicznych ośrodków informacji. 3. Centrum redystrybucji informacji o wypadkach z ofiarami w ludziach

19  Pojazd sprawcy zarejestrowany był w kraju EOG lub Szwajcarii ◦ Masz możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela lub w Polsce ◦ Po powrocie do Polski skontaktuj się z PBUK, które na podstawie dostarczonych danych (nr rejestracyjny, kraj rejestracji) poda informacje dotyczące odpowiedzialnego ZU oraz kto jest reprezentantem ds. roszczeń. ◦ Można też zgłosić szkodę z własnego AC

20  Zdarzenie miało miejsce na terenach krajów EOG, Andory, Serbii lub Szwajcarii, ale sprawca jest spoza tych państw ◦ Należy spisać oświadczenie/raport policji ◦ Spisać (plus najlepiej też zrobić zdjęcie) szczegółów Zielonej Karty (seria i nr, nazwa towarzystwa, okres ubezpieczenia) ◦ Należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia ◦ Można też zgłosić szkodę z własnego AC

21  Pojazd sprawcy zarejestrowany był na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii ◦ Można zgłosić szkodę bezpośrednio u ubezpieczyciela OC sprawcy ◦ Można zgłosić szkodę z własnego AC

22  Zdarzenie miało miejsce w kraju Systemu Zielonej Karty, ale na terenie państwa spoza EOG i Szwajcarii (np. Rosja, Mołdawia, Ukraina, Białoruś), a sprawca był spoza krajów zdarzenia ◦ Należy zgłosić szkodę do Biura Narodowego kraju zdarzenia lub bezpośrednio u ubezpieczyciela OC sprawcy ◦ Można też zgłosić szkodę z własnego AC

23  Z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie EOG, Szwajcarii, Andory lub Serbii ◦ Nie mają oni obowiązku posiadania Zielonej Karty ◦ Należy spisać nr rejestracyjny, markę pojazdu oraz numer polisy i nazwę ZU ◦ Jeśli znasz ubezpieczyciela – znajdź odpowiedniego korespondenta i zgłoś mu szkodę, a jeśli go nie ma zgłoś się do PZU S.A. lub Warta S.A., którzy pełnią w Polsce funkcje agentów (zajmują się likwidacją szkód w imieniu oraz z upoważnienia PBUK, gdy zagraniczny ZU nie posiada korespondenta) ◦ Jeśli nie znasz ubezpieczyciela – skontaktuj się z PZU S.A. lub Warta S.A.; dokonają oględzin i zawiadomią PBUK

24  Z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zielona Kartę ◦ Obowiązek ten posiadają wszyscy spoza EOG, Szwajcarii, Andory i Serbii ◦ Spisz dane dotyczące nr rejestracyjnego, marki pojazdu oraz numer Zielonej Karty i ubezpieczyciela ◦ Spiszcie wspólne zgłoszenie szkody (jeśli nie była wzywana policja) ◦ Znajdź korespondenta i zgłoś mu szkodę ◦ Jeśli nie ma korespondenta skontaktuj się z PZU S.A. lub Warta S.A.

25  Z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne ◦ Skontaktuj się z ZU, który wystawił dokument ubezpieczenia granicznego ◦ Jeśli nie jest ważny, zgłoś się do UFG za pośrednictwem dowolnego ZU prowadzącego sprzedaż polis OC

26  http://wypadekbezoc.eu/index.php?id=1 http://wypadekbezoc.eu/index.php?id=1

27  Pełnomocnik zagranicznego ZU w Polsce  Zarówno osoba fizyczna jak i firma  Zadanie - pośredniczy w czynnościach likwidacyjnych między poszkodowanym a ubezpieczycielem OC sprawcy szkody Reprezentanci ds. roszczeń Zapytanie o ubezpieczyciela sprawcy szkody

28  Bezpośredni przedstawiciel zagranicznego ZU w Polsce  Można zgłosić u niego szkodę spowodowaną przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą i ubezpieczonego w tym konkretnym ZU Lista korespondentów

29 Dziękuję


Pobierz ppt "PBUK Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google