Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA System płatniczy i rozliczenia bezgotówkowe Marcin Ignatowski Warszawa 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA System płatniczy i rozliczenia bezgotówkowe Marcin Ignatowski Warszawa 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA System płatniczy i rozliczenia bezgotówkowe Marcin Ignatowski Warszawa 2013

2 2 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Podział banków wg prawa polskiego Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1997 nr. 140 poz. 939) art. 12 (rozdział II) Art. 2. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym

3 3 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Podział banków wg prawa polskiego Trzy rodzaje banków (Art. 12): –banki w formie spółki akcyjnej – założycielami muszą być co najmniej 3 osoby prawne lub fizyczne, (kapitał założycielski > 5 mln EUR) –banki państwowe – utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez KNF –banki spółdzielcze – założycielami mogą być tylko osoby fizyczne, (kapitał założycielski > 1 mln EUR)

4 4 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Transgraniczna działalność banków na obszarze UE Paszport europejski (jedna licencja bankowa) – wymogi: posiadanie kapitału założycielskiego min. 5mln EUR, 2 osoby z nieposzlakowaną reputacją i należytym doświadczeniem, posiadanie programu i zakresu planowanej działalności, zasięgnięcie opinii kompetentnych władz drugiego państwa członkowskiego Oddział – za jeden oddział uznaje się wszystkie jednostki organizacyjne np. zagranicznej instytucji kredytowej, które wykonują w jej imieniu czynności bankowe na terytorium np. RP Działalność transgraniczna – wykonywanie przez instytucję kredytową na terytorium RP czynności bankowych bez uczestnictwa oddziału tej instytucji lub banku

5 5 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Podział banków i instytucji parabankowych Uniwersalne banki depozytowo kredytowe Banki specjalistyczne –Hipoteczne, kredytu ratalnego, elektroniczne, detaliczne i korporacyjne, inwestycyjne Banki spółdzielcze i komunalne Niebankowe instytucje depozytowo-kredytowe –Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe –Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe

6 6 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Operacje bankowe Ustawa Prawo bankowe art. 5-7 Operacje (czynności, usługi, produkty) bankowe Czynności bankowe sensu stricto i sensu largo oraz czynności niebankowe wykonywane przez banki Czynności –Pasywne (bierne, depozytowe) – źródło kosztów odsetkowych, zmieniają strukturę pasywów i często poziom sumy bialnsowej –Aktywne (czynne, kredytowe) – źródło przychodów odsetkowych i kapitałowych, zmieniają strukturę aktywów i czasami poziom sumy bilansowej –Pośredniczące – generują dochody prowizyjne

7 7 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Operacje bankowe Czynności bankowe sensu stricto - przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, - prowadzenie innych rachunków bankowych, - udzielanie kredytów, - udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, - emitowanie bankowych papierów wartościowych, - przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, - wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, - wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. Czynności bankowe sensu largo - udzielanie pożyczek pieniężnych, - operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, - wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, - terminowe operacje finansowe, - nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, - przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, - prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, - udzielanie i potwierdzanie poręczeń, - wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, - pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych

8 8 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Bankowy Fundusz Gwarancyjny System gwarantowania depozytów – ochrona wkładów pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych oraz innych podmiotów, które powierzają pieniądze bankom jako instytucjom zaufania publicznego (do 100 000 EUR) Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację; Wspieranie procesów łączenia się banków o złej sytuacji finansowej z silnymi jednostkami bankowymi; Gromadzenie informacji oraz bieżąca i okresowa analiza rozwoju sytuacji finansowej banków ukierunkowana na podejmowanie inicjatyw oraz działań zapobiegających pogłębianiu się występujących zagrożeń.

9 9 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Uczestnicy rozliczeń pieniężnych Wierzyciel Dłużnik Bank dłużnika Bank wierzyciela Bank centralny Preferencje płatnicze uczestników są często różne i wzajemnie antagonistyczne

10 10 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 System płatniczy Rachunek Nostro (wł. il nostro – nasze dobro) i Loro (wł. il loro – ich dobro); Rozliczenie (ustalenie wysokości świadczeń z zawartych transakcji) oraz rozrachunek (obciążenie lub uznanie konta depozytowego); Systemy płatności on-line oraz off-line, systemy płatności netto (księgowane są salda wzajemnych obciążeń i uznań) i brutto (księgowane jest każde zlecenie); Systemy RTGS (Real Time Gross Settlement).

11 11 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Rozliczenia między bankami Rola NBP i KIRu (Krajowej Izby Rozliczeniowej), System rozliczeniowy w KIRze: ELIXIR (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa), EuroELIXIR. System rozliczeniowy SORBNET (System Obsługi Rachunków Banków), SORBNET-EURO (w NBP, wysokokwotowe transakcje. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) i TARGET (Transeuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer).

12 12 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Formy pieniądza Gotówkowy (pasywo banku centralnego) Bezgotówkowy (pasywo banku komercyjnego) Rozliczenie bezgotówkowe polega na obciążeniu rachunku dłużnika w jego banku oraz uznaniu rachunku wierzyciela w jego banku. Elektroniczny (pasywo banku komercyjnego albo instytucji pieniądza elektronicznego)

13 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Tradycyjne instrumenty płatniczeForma pieniądza Banknoty i monetyGotówkowy CzekBezgotówkowy Polecenie przelewuBezgotówkowy Polecenie zapłatyBezgotówkowy Karty płatnicze (debetowe, kredytowe, obciążeniowe) Bezgotówkowy Nowe instrumenty płatniczeForma pieniądza Karta przedpłaconaElektroniczny Karta wirtualnaBezgotówkowy lub elektroniczny Płatności mobilneBezgotówkowy lub elektroniczny Systemy internetoweBezgotówkowy lub elektroniczny

14 14 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Formy rozliczeń bezgotówkowych Rozliczenie za pomocą czeku Karta płatnicza Polecenie przelewu Polecenie zapłaty Inkaso bankowe (dokumentowe i finansowe) Faktoring Forfaiting Rozliczenie planowe Okresowe rozliczenie saldami Akredytywa (dokumentowa i pieniężna)

15 15 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Karty płatnicze Debetowe Obciążeniowe Kredytowe Przedpłacone Magnetyczne (płaskie i wypukłe) Mikroprocesorowe (chipowe)

16 16 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Proces autoryzacji płatności kartą płatniczą 1.Zainicjowanie płatności – pasek magnetyczny/chip w terminalu – dane z terminala przesyłane są do centrum rozliczeniowego, aby uzyskać autoryzację - drukowanie pierwszej części pokwitowania 2.Przesyłanie danych do organizacji płatniczej – informacje dotyczące karty i transakcji przesyłane są do organizacji płatniczej (Visa/MasterCard) 3.Autoryzacja – po autoryzacji w centrum rozliczeniowym informacje płyną do banku 4.Weryfikacja podpisu i zakończenie transakcji dla klienta 5.Przesłanie szczegółów transakcji – na rachunku Klienta kwota zakupów została zablokowana po autoryzacji, na koniec dnia wszystkie rozliczenia są przesyłane z terminala do centrum rozliczeniowego

17 17 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Karty płatnicze Debetowe Obciążeniowe Kredytowe Przedpłacone Magnetyczne (płaskie i wypukłe) Mikroprocesorowe (chipowe)

18 18 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Przyszłość rozliczeń bezgotówkowych Rola standardu (EMV – Europay, Master Card, Visa) SEPA (Single Euro Payments Area) Efekty sieci i efekty skali (network effects/externalities i economies of scale) Przyszłość: systemy on-line, sieciowy pieniądz elektroniczny

19 19 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Inkaso https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/156219/Inkaso_PL_1 19849.pdf/1edef26f-e85f-424a-8013-d026af314338 http://www.pekao.com.pl/mis/produkty_transakcyjne_i_zabezpieczajace/ zagraniczne_transakcje_handlowe/inkaso_dokumentowe

20 20 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 Akredytywa Źródło: archiwum.rp.pl/artykul/785288-Jak-zabezpieczyc-sie-przed-nieuczciwym--kontrhentem-z-zagranicy.html

21 21 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 2 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA System płatniczy i rozliczenia bezgotówkowe Marcin Ignatowski Warszawa 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google