Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety dla Bydgoszczy wymagające zaangażowania parlamentarzystów www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety dla Bydgoszczy wymagające zaangażowania parlamentarzystów www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety dla Bydgoszczy wymagające zaangażowania parlamentarzystów www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

2 Powstanie „Metropolii Bydgoszcz” Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Do dziś uchwały o przystąpieniu do „Metropolii Bydgoszcz” wyraziło 18 gmin. Również Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę na sesji w dniu 27.01.2016 r. o tworzeniu metropolii. ZAGROŻENIE: -brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy - niekorzystne decyzje polityczne

3 Budowa drogi S10 Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Załącznik nr 1. Lista zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (fragment) ZAGROŻENIA: - unieważnienie przetargu na dokumentację potrzebną do budowy drogi - konieczność ograniczenia finansowego i rzeczowego programu ze względu na „obietnice” wyborcze, brak jednoznacznej deklaracji ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

4 Budowa drogi S5 Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl W dniu 12 października 2015r. zostały podpisane umowy na budowę wszystkich odcinków drogi na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r. ZAGROŻENIE: - możliwe opóźnienia związane z wydaniem Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - konieczny jest stały lobbing i współpraca z administracją rządową

5 Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy Odpowiedzialność: Parlament www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl ponad 160 tys. podpisów za Uniwersytetem Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 27.01.2016 r. przyjęła stanowisko, w którym deklaruje wsparcie finansowe, prawne i organizacyjne. Prezydent miasta zwrócił się do władz wydziałów Collegium Medicum o określenie potrzeb CM w Bydgoszczy. Podczas nadzwyczajnej sesji powołany został zespół ds. programu wsparcia utworzenia Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Pozytywne stanowisko za utworzeniem Uniwersytetu Medycznego na bazie Collegium Medicum wyraziła Rada Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. ZAGROŻENIE: - negatywa decyzja polityczna

6 Powstanie Zarządu Dorzecza Wisły Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Zgodnie z porozumieniem z dnia 19 lutego 2015 r., między wojewodą kujawsko-pomorskim a miastem Bydgoszcz, trwa modernizacja budynku przy ul. K.K. Baczyńskiego 5 w celu dostosowania go do wytycznych Ministerstwa Środowiska. W dniu 31 maja 2016 r. miasto Bydgoszcz będzie gotowe do zamiany nieruchomości zgodnie z treścią porozumienia. Znowelizowane z końcem 2015 roku Prawo wodne nie uwzględnia wcześniejszych zobowiązań Ministerstwa Środowiska względem Bydgoszczy Źródło: http://d-pt.ppstatic.pl ZAGROŻENIE: - brak kontynuacji prac nad przygotowanym kompleksowym projektem ustawy Prawo wodne WAŻNE: Do dziś miasto Bydgoszcz nie otrzymało żadnej oficjalnej informacji ze strony administracji rządowej

7 Delegatura CBA w Bydgoszczy Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego miejska spółka - Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazało budynek przy ul. Siedleckiej 10. Aktualnie znajduje się tam Wydział Zamiejscowy Delegatury w Gdańsku. CEL: Utworzenie Delegatury – konieczna do tego jest zmiana statutu CBA, który ustanawia Zarządzeniem Prezes Rady Ministrów

8 Budowa nowej siedziby Akademii Muzycznej Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Planowany budżet inwestycji wynosi ponad 100 mln zł, Środki finansowe pochodzić będą z przede wszystkim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Urząd Miasta Bydgoszczy przyczynił się do realizacji inwestycji przekazując nieodpłatnie ziemię pod budowę przyszłej siedziby Akademii. Obecnie trwa procedura konkursowa na przygotowanie koncepcji nowej siedziby Akademii Muzycznej.

9 Sąd Apelacyjny i Prokuratura Regionalna w Bydgoszczy Odpowiedzialność: Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Zabiegi o powstanie Sądu Apelacyjnego oraz Prokuratury Apelacyjnej sięgają kadencji, kiedy wpływ na administrację rządową miały wszystkie opcje polityczne. Jednak teraz, przy okazji reformy prokuratury (przewiduje się powołanie Prokuratur Regionalnych zamiast apelacyjnych) oraz sądownictwa (brak jeszcze założeń administracyjnych), powstała realna szansa na ulokowanie w Bydgoszczy siedzib tych instytucji. CEL: Utworzenie Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Regionalnej w Bydgoszczy

10 Centrum Kongresowe na placu Teatralnym Odpowiedzialność (dofinansowanie): Rząd www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Istotne fakty: - miasto Bydgoszcz chce budowy Centrum Kongresowego przy zapewnieniu środków zewnętrznych na poziomie ¾ inwestycji, - nie ma możliwości pozyskania środków unijnych na tego typu inwestycję (budowa nowej kubatury), - zgodnie z logiką mówiącą, że jeśli nie ma możliwości pozyskania środków unijnych, to należy kontynuować starania o pozyskanie środków rządowych, prezydent miasta zwrócił się pismem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, deklarując zaangażowanie miasta na poziomie ¼ inwestycji w przypadku woli realizacji inwestycji z wiodącym zaangażowaniem środków rządowych. ZAGROŻENIE: - brak wsparcia inwestycji w Bydgoszczy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (minister w piśmie z dnia 29 stycznia 2016 r. odmówił wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia)

11 Młyn Rothera – prace konserwatorskie Odpowiedzialność (dofinansowanie): Rząd W październiku 2015 r. skierowano wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – przewidywana wartość zadania 12 mln zł, a kwota wnioskowana ok. 6 mln zł. Zakres: prace konserwatorskie i restauratorskie w tym m.in. wzmocnienie ścian wewnętrznych poprzez budowę ścian szachulcowych, wzmocnienie i zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów drewnianych i ścian zewnętrznych, stolarka okienna i drzwiowa, konserwatorski remont elewacji. W lutym otrzymaliśmy informację o braku jakiegokolwiek wsparcia. Złożyliśmy odwołanie. Aktualnie prace konserwatorskie prowadzimy w oparciu o budżet miasta. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

12 Ulokowanie izby celno-skarbowej Odpowiedzialność: Rząd W sprawie lokalizacji siedziby nowopowstałej Izby Celno-Skarbowej interpelują już parlamentarzyści z regionu. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem reformy Krajowej Administracji Skarbowej. Zakłada on wstępnie połączenie instytucji celnych i skarbowych. Liczymy, że siedziba takiej instytucji zostanie zlokalizowana w Bydgoszczy, która posiada odpowiednie kadry, zaplecze, Izbę Skarbową i Urząd Kontroli Skarbowej. Jest też centrum gospodarczym regionu

13 Dofinansowanie ważnych inwestycji infrastrukturalnych z centralnych środków – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Bydgoszcz jest dobrze przygotowana do wykorzystania środków europejskich z nowej perspektywy unijnej do roku 2020. Przygotowujemy projekty, które znacznie ułatwią poruszanie się po Bydgoszczy, pozwolą oszczędzać energię i modernizować najważniejsze obiekty kulturalne. By zrealizować możliwie dużą liczbę inwestycji liczymy na pozyskanie dofinansowania z programu Infrastruktura i Środowisko. Liczymy, że środki z programów centralnych pozwolą między innymi skierować do realizacji rozbudowę trasy WZ www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

14 Kluczowe inwestycje drogowe -rozbudowa ul. Grunwaldzkiej (I etap) i trasy WZ (II etap) W ostatnich latach powstały niezbędne opracowania i projekty związane między innymi z rozbudową trasy WZ, modernizacją ul. Grunwaldzkiej. Ich realizację zamierzamy oprzeć o środki europejskie dostępne w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

15 Inwestycje spółki KPEC - w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Komunalna spółka KPEC chce realizować projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta. Poza tym dzięki środkom europejskim możliwa byłaby budowa nowych lokalnych źródeł ciepła (pracujących w oparciu o tak zwaną technologię wysokosprawnej konwergencji) zasilanych gazem ziemnym. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

16 Remonty obiektów kulturalnych - w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Przygotowaliśmy niezbędną dokumentację projektową potrzebną do remontu konserwatorskiego i rozbudowy budynku Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego przy ul. Gdańskiej. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie w konkursie o środki POIŚ. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

17 Dalsze porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - w oparciu o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Odpowiedzialność (dofinansowanie): Ministerstwo Środowisko (NFOŚiGW) www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zamierza uporządkować gospodarkę ściekową w strefie ochronnej ujęcia wody Czyżkówko. Planowane są też kolejne zadania przy modernizacji oczyszczalni „Kapuściska”.

18 Dofinansowanie ważnych inwestycji związanych z rewitalizacją terenów zielonych – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Przygotowujemy się po zakończeniu rewitalizacji Parku Kochanowskiego do prac przy kolejnych terenach zielonych. Zamierzamy ubiegać się między innymi o wsparcie na rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego. Uporzadkowanie tej części skarpy będzie możliwe jeśli otrzymamy niezbędne wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

19 Priorytety dla Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl PriorytetOdpowiedzialnośćStan Powstanie „Metropolii Bydgoszcz” Rząd? Budowa trasy S10Rząd? Budowa trasy S5RządV Uniwersytet MedycznyParlament? Zarząd Dorzecza WisłyRząd? Delegatura CBARząd? Prokuratura Regionalna i Sąd Apelacyjny Rząd?

20 Priorytety dla Bydgoszczy www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl PriorytetOdpowiedzialnośćStan Centrum Kongresowe RządX Młyn RotheraRządX Izba Celno-SkarbowaRząd? Akademia MuzycznaRządV Propozycje PIS … … … …

21 Pytania: www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Czy przedstawiciele PIS są za powstaniem Metropolii Bydgoszcz? Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na S-10? Jakie nowe instytucje administracji rządowej i sądowniczej zostaną powołane w Bydgoszczy? Jakimi konkretnymi działaniami przedstawiciele PIS zamierzają wspierać powołanie Uniwersytetu Medycznego? Jakie cele stawiają sobie przedstawiciele partii rządzącej w sprawach dotyczących Bydgoszczy?

22 Dziękujemy za uwagę www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl


Pobierz ppt "Priorytety dla Bydgoszczy wymagające zaangażowania parlamentarzystów www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google