Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawa cywilnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawa cywilnego"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawa cywilnego
Prowadzący: dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska

2 Zagadnienia egzaminacyjne:
1) Prawo cywilne – zagadnienia ogólne; gałęzie prawa, zakres prawa cywilnego i jego systematyka. Źródła prawa cywilnego. 2) Podmioty prawa cywilnego (osoby fizyczne; osoby prawne; jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; zdolność prawna; dobra osobiste i ich ochrona)

3 3) Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne
(zdarzenia cywilnoprawne, rodzaje czynności prawnych, forma oświadczeń woli i skutki niedochowania wymaganej formy oświadczenia woli, wady oświadczeń woli i skutki ich wystąpienia, zdolność do czynności prawnych) 4) Sposoby zawierania umów scharakteryzowane w kodeksie cywilnym.

4 6) Przedstawicielstwo (w tym pełnomocnictwo i prokura)
5) Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną. 6) Przedstawicielstwo (w tym pełnomocnictwo i prokura) 7) Przedawnienie roszczeń 8) Prawo własności – jego treść, zakres i wykonywanie, w tym prawa własności nieruchomości.

5 9) Sposoby nabycia i utraty prawa własności.
10) Obrót nieruchomościami – zagadnienia podstawowe. 11) Współwłasność (rodzaje, źródła powstania, sposoby podejmowania decyzji). 12) Ochrona własności (roszczenia ochronne właściciela). 13) Odrębna własność lokali (pojęcie lokalu, powstanie odrębnej własności lokalu, wspólnota mieszkaniowa i jej funkcjonowanie).

6 14) Użytkowanie wieczyste (charakterystyka ogólna, powstanie, prawa i obowiązki stron, zakończenie).
15) Ograniczone prawa rzeczowe – wiadomości ogólne oraz podstawowe wiadomości o poszczególnych ograniczonych prawach rzeczowych: użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka. 16) Posiadanie (pojęcie, rodzaje, ochrona, domniemania związane z posiadaniem). 17) Księgi wieczyste (struktura, sposób prowadzenia, dane i prawa podlegające wpisowi do księgi wieczystej, znaczenie wpisu, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych).

7 18) Zagadnienia ogólne – pojęcie: zobowiązania, długu i odpowiedzialności, świadczenia (w tym szkody i jej naprawienia). 19) Umowy zobowiązaniowe (w tym zagadnienia dotyczące: swobody zawierania umów i jej ograniczeń, umowy przedwstępnej, wzorców umów, umów z udziałem konsumentów). 20) Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (rodzaje deliktów, przesłanki i zasady odpowiedzialności, roszczenia przysługujące poszkodowanemu i ich przedawnienie), w tym odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8 21) Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.
22) Prawa i obowiązki stron w umowach: sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, o dzieło i zlecenia. 23) Pojęcie i skład spadku. 24) Zagadnienia ogólne dotyczące dziedziczenia (w tym otwarcie spadku, nabycie spadku, zdolność do dziedziczenia, niegodność dziedziczenia, zrzeczenie się dziedziczenia) 25) Dziedziczenie ustawowe. 26) Dziedziczenie testamentowe. 27) Forma testamentu.

9 28) Treść testamentu (w tym powołanie spadkobiercy, wydziedziczenie, zapis zwykły i windykacyjny, polecenie, powołanie wykonawcy testamentu). 29) Sytuacja prawna spadkobiercy (w tym problematyka przyjęcia bądź odrzucenia spadku, stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe). 30) Dział spadku – informacje podstawowe.

10 Forma egzaminu: egzamin pisemny (5 pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowych).
Podręczniki podstawowe: „Prawo cywilne – część ogólna i zobowiązania. Wykład w formie pytań i odpowiedzi”, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Monika Tenenbaum-Kulig, Warszawa 2015, wyd. 2 „Prawo rzeczowe i spadkowe. Wykład w formie pytań i odpowiedzi”, Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Warszawa 2014 Podręcznik uzupełniający: „Zarys prawa cywilnego”, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014 Zalecane jest przychodzenie na wykłady z Kodeksem cywilnym.


Pobierz ppt "Podstawy prawa cywilnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google