Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bankowość Zajęcia 1 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bankowość Zajęcia 1 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 Bankowość Zajęcia 1 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek

2 System bankowy  Dwuszczeblowy sektor bankowy Bank centralny – reprezentant interesu publicznego Banki komercyjne

3 Bank centralny  Element władzy monetarnej (lub unii walutowej)  Odpowiada za podaż pieniądza  Prowadzi politykę pieniężną  Jest organizacją non-profit  W Polsce – NBP, działa na podstawie ustawy o NBP  Główny cel: stabilność cen

4 Banki komercyjne  Przedsiębiorstwa  Nastawione na maksymalizację zysku  Działają w obszarze podwyższonego ryzyka  Podlegają prawu bankowemu  Główny cel: zysk

5 Banki centralne na świecie  NBP - Narodowy Bank Polski  EBC – Europejski Bank Centralny  FED – Federal Reserve Bank, Bank Centralny Stanów Zjednoczonych  Bank of England – Bank Centralny Anglii

6 Europejska Unia Monetarna (EMU)  Efekt współpracy krajów europejskich z gospodarką rynkową  Wprowadzenie wspólnej waluty  Koordynator działań BC

7 NBP – organy  Prezes NBP – powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta, kadencja: 6 lat, przewodniczący RPP i zarządu NBP  Rada Polityki Pieniężnej – członkowie: prezes NBP i 9 członków (po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat)  Zarząd NBP (organ wykonawczy) – kieruje działalnością NBP, podstawowe zadanie: realizacja uchwał RPP, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP, wykonywanie planu finansowego

8 RPP - zadania  Coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej  Ustalanie zasad realizacji polityki  Określanie wysokości podstawowych stóp procentowych  Określanie zasad operacji otwartego rynku  Ustala zasady oraz tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej  Zatwierdza plan finansowy  Zatwierdza sprawozdania z działalności NBP

9 Stopy procentowe NBP  Stopa oprocentowania lokat dobowych  Stopa tygodniowych operacji otwartego rynku/referencyjna/interwencyjna  Stopa lombardowa  Stopa redyskontowa

10 Polityka monetarna  Chłodzenie gospodarki podczas wzrostu presji inflacyjnej Podwyższanie bazowych stóp procentowych Podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych Ograniczanie środków na kredyty refinansowe Sprzedaż papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku

11 Polityka monetarna  Pobudzanie gospodarki podczas zahamowania tempa wzrostu gospodarczego Obniżanie bazowych stóp procentowych Obniżanie stopy rezerw obowiązkowych Zwiększona ilość udzielanych kredytów refinansowych Kupno papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku

12 Strefa euro – kryteria konwergencji  Wymagania gospodarcze i finansowe: Stabilizacja cen – stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego od stóp w 3 krajach o najniższym wskaźniku Utrzymywanie rygoru budżetowego – ewentualny deficyt nie wyższy niż 3% PKB Zadłużenie – całkowity dług publiczny nie przekraczający 60% PKB Stabilność walut – w okresie 2 lat przed przystąpieniem brak osłabiania walut Oprocentowanie obligacji długoterminowych – stawka nie wyższa niż o 2 punkty procentowe od przeciętnej wysokości stóp w krajach o największej stabilności cenowej

13 Euro – agregaty pieniężne  M0 – gotówka w obiegu + depozyty bieżące banków komercyjnych w banku centralnym  M1 – gotówka w obiegu + wkłady na żądanie  M2 – M1 + wkłady terminowe do 2 lat i z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy  M3 – M2 + dłużne papiery wartościowe o zapadalności do 2 lat + operacje z przyrzeczeniem odkupu

14 Tendencje na rynku pośrednictwa finansowego  Sekurytyzacja – finansowanie się, pozyskiwanie kapitału bezpośrednio na rynku poprzez emisję papierów wartościowych  Dezintermediacja/odpośredniczenie – pozbywanie się pośredników, bezpośredni kontakt

15 Tendencje na rynku pośrednictwa finansowego  Liberalizacja – zacieranie się wyraźnych granic sfer działalności  Deregulacja – zmniejszanie liczby regulacji wpływających na działalność gospodarczą  Reregulacja – wprowadzenie nowych regulacji w celu zapewnienia lepszej efektywności, wydajności i bezpieczeństwa rynku (NUK)

16 Bankowość internetowa  Internet: Postęp techniczny Globalizacja – wzrost interakcji  Wykorzystanie łącza internetowego  Możliwość zdalnej komunikacji  Możliwość wykonywania wszystkich operacji bankowych on-line  Nowe produkty bankowe, np. Cashback, QuickMoney, Płatności telefonem, brelokiem

17 Dziękuję


Pobierz ppt "Bankowość Zajęcia 1 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google