Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp oraz OC Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp oraz OC Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp oraz OC Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek

2  Ubezpieczyciel - firma ubezpieczeniowa (zakład ubezpieczeń);  Ubezpieczony - osoba, na którą zawarta została umowa ubezpieczenia i która skorzysta ze świadczeń z tej umowy;  Ubezpieczający - osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia i opłaca składki. Ubezpieczony nie musi być ubezpieczającym!!!

3  Art. 808. § 1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.  § 2. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela może on podnieść również przeciwko ubezpieczonemu.  § 3. Ubezpieczony jest uprawniony do żądania należnego świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela, chyba że strony uzgodniły inaczej; jednakże uzgodnienie takie nie może zostać dokonane, jeżeli wypadek już zaszedł.  § 4. Ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego.  Art. 809. § 1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

4  Szkoda - uszczerbek w majątku, dobrach lub interesach prawnie chronionych, których doznał poszkodowany wbrew swej woli. Za doznane szkody przysługuje mu odszkodowanie lub zadośćuczynienie.  Odszkodowanie – pieniężna forma rekompensaty za doznaną szkodę majątkową w wyniku zdarzenia losowego. Jego wysokość musi być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie powinno pokrywać zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.  Zadośćuczynienie - pieniężna formą rekompensaty z tytułu szkody niemajątkowej, np. utraconego zdrowia, możliwości realizacji w normalnym życiu bądź też z tytułu utraty więzi z poszkodowanym, który zmarł wskutek wypadku.

5  ubezpieczenie - zgodnie z doktryną jest to "urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia zagrażają”*  umowa ubezpieczenia - umowa przez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (Art. 805 K.C.) *za J. Łozowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Warszawa 1948 r.

6 W przypadku ubezpieczeń gospodarczych (Dział I i Dział II ubezpieczeń) składka ubezpieczeniowa rozpatrywana jest jako:  składka netto - jest to część składki przeznaczona na pokrycie ryzyka sensu stricto, którego składka dotyczy;  składka brutto – jest to składka netto powiększona o kwotę, która ma zapewnić: pokrycie kosztów administracyjnych zakładu (wynagrodzenia, koszty utrzymania biur), kosztów akwizycji, pozostałych kosztów na udziale własnym, kwotę pokrywającą odszkodowania i świadczenia z tytułu dodatkowych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. tornado, powódź), jak również osiągnięcie zysku przez zakład ubezpieczeń i akcjonariuszy. Składka brutto odpowiada wysokością stawce taryfowej.

7 KryteriaUbezpieczenia osoboweUbezpieczenia majątkowe PrzedmiotRyzyko osobowe obejmujące życie, zdrowie, zdolność do pracy Ryzyko majątkowe obejmujące majątek osoby ubezpieczonej PodmiotOsoby fizyczneOsoby fizyczne i prawne SzkodaMa charakter niewymierny w pieniądzu Ma charakter wymierny w pieniądzu Suma ubezpieczenia Swobodnie ustalana przez strony Ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia Charakter świadczenia ZadośćuczynienieOdszkodowanie CzasZazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku) Krótkoterminowe (do 1 roku)

8

9

10

11

12  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego to: ◦ Ubezpieczenie obowiązkowe (we wszystkich krajach europejskich); ◦ Obowiązek zakupu leży po stronie posiadacza pojazdu mechanicznego (samochód, motocykl, traktor, przyczepa…); ◦ Obowiązek zakupu wynika z mocy Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych.

13  Ochrona ewentualnego poszkodowanego;  Zapewnia zaspokojenie roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach drogowych;  Umożliwia pokrycie szkód wyrządzonych w majątku, na zdrowiu i życiu poszkodowanego;  Zabezpieczenie ubezpieczonego;  Zwalnia sprawcę zdarzenia z odpowiedzialności finansowej wobec poszkodowanych.

14  Przynajmniej dwa podmioty: ubezpieczyciel i ubezpieczający  Składają zgodne oświadczenia woli w kwestiach dotyczących istoty ubezpieczenia

15  Tryb ofertowy prosty - umowa będzie zawarta, gdy złożona przez ubezpieczającego oferta zostanie przyjęta w całości przez zakład ubezpieczeń, bez żadnych propozycji zmian.  Tryb ofertowy złożony - złożona przez ubezpieczającego propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia spotyka się z propozycja zmian (kontrpropozycją, kontrofertą) ze strony zakładu ubezpieczeń, które to zmiany zostaną w całości przyjęte przez ubezpieczającego.

16  Tryb rokowaniowy/negocjacyjny - zawarcie następuje wtedy, gdy strony wspólnie negocjują treść poszczególnych, kolejnych postanowień umowy. Występuje w przypadkach nietypowych ubezpieczeń.  Tryb przetargowy - zawarcie umowy następuje z inicjatywy ubezpieczającego, który zmierzając do uzyskania najkorzystniejszych warunków ubezpieczenia danych ryzyk ogłosi w tym celu przetarg, w którym wybiera najkorzystniejszą ofertę.

17  Właściciel pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę w dniu rejestracji pojazdu;  W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest poza granicami Polski należy ubezpieczyć go w chwili wprowadzenia go do ruchu na terytorium Polski;  Ubezpieczenie zawierane jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy;  Właściciel musi zachować ciągłość ubezpieczenia przez cały okres zarejestrowania pojazdu.

18 Poszkodowany :  ma pewność rekompensaty poniesionych przez niego szkód;  nie musi martwić się, że sprawcy nie będzie stać na naprawę szkód;  może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ZU ubezpieczonego.

19 Sprawca zdarzenia:  nie ma możliwości otrzymania odszkodowania za szkodę, którą wyrządził sam sobie;  jest zwolniony z wypłaty odszkodowania poszkodowanemu (chroniony jest jego majątek przed nagłym i niespodziewanym zmniejszeniem).

20 Wysokość opłaty uzależniona jest od:  Minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli (ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę)  Rodzaju nieubezpieczonego pojazdu: ◦ Samochody osobowe – równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; ◦ Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotnności minimalnego wynagrodzenia za pracę; ◦ Pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym: ◦ Do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej; ◦ 4 do 14 dni - 50% pełnej opłaty karnej; ◦ Powyżej 14 dni – 100% pełnej opłaty karnej.

21 Gradacja opłaty Samochody osobowe Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy Pozostałe pojazdy OC rolników 100%3500 zł (2 x min.) 5250 zł (3 x min.) 580 zł (1/3 x min.) 180 zł 50%1750 zł (min.) 2630 zł290 zł 20%700 zł1050 zł120 zł

22 Organy obowiązaneOrgany uprawnione PolicjaUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Organy celneInne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego Straż GranicznaInspekcja Ochrony Środowiska Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów Inspekcja Transportu Drogowego

23 KontrolaUFG Pokrycie OC w bazie Wezwanie Dokument ubezpieczenia Uiszczenie opłaty karnej Tytuł wykonawczy Państwowy Organ Egzekucyjny Egzekucja opłaty Koniec sprawy

24  Jeśli właściciel pojazdu, nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy, nie powiadomi pisemnie ZU o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (klauzula prolongacyjna). (Art. 28 UoUO)  Plus dla właściciela! Nawet jeśli zapomni o zawarciu ubezpieczenia, nadal korzysta z ochrony ubezpieczeniowej.  Plus dla poszkodowanego! W przypadku zdarzenia ma możliwość otrzymania odszkodowania od ZU.

25  Brak opłaty składki za mijający okres 12 miesięcy;  Cofnięcie ZU zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;  Ogłoszenie upadłości ZU;  Likwidacja ZU.

26  Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych trwa w okresie trwania umowy. ◦ rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty ◦ ustaje z chwilą rozwiązania umowy.

27 TYLKO w przypadkach określonych w ustawie:  Wyrejestrowanie pojazdu;  Kasacja pojazdu.

28  Nabywca pojazdu „kupuje” także prawa i obowiązki wynikające z OC zawartego przez sprzedającego  Nabywca może wypowiedzieć umowę przed jej końcem (w terminie 30 dni od zakupu, rozwiązanie następuje z upływem kolejnych 30 dni)  Brak zastosowania klauzuli prolongacyjnej

29  Tylko za niewykorzystany okres ubezpieczenia!  W wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim: ◦ Wyrejestrowanie pojazdu; ◦ Wypowiedzenie umowy przez nabywcę.

30  Bezpośrednio w oddziale wybranego zakładu ubezpieczeń  U agenta  U brokera

31 AgentMultiagentBroker Pośrednik ubezpieczeniowy Ustawa o działalności ubezpieczeniowej Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym Działa w imieniu ubezpieczyciela Działa w imieniu kilku ubezpieczycieli Działa w imieniu klienta Związany z zakładem umową agencyjną Związany z zakładami umowami agencyjnymi Nie może być związany z żadnym zakładem, bezstronny Przedstawia ofertę „swojego” zakładu Przedstawia ofertę „swoich” zakładów Przedstawia oferty z różnych zakładów, porównuje warunki ubezpieczenia Musi być wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych RAU Musi być wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych RAU Musi być wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych RBU Rejestry KNF

32  Agent: ◦ Jeśli dobrze znamy zakład ubezpieczeń dla którego pracuje; ◦ Kiedy obdarzamy ubezpieczyciela zaufaniem ◦ Gdy wiemy jakiego produktu potrzebujemy.  Broker: ◦ Gdy nie znamy najlepszej oferty dla nas; ◦ Jeżeli nie do końca wiemy jaki i czyj produkt zaspokoi nasze potrzeby.

33  Proszę podać: ◦ Makrę auta ◦ Model auta ◦ Rok produkcji ◦ Rodzaj paliwa ◦ Pojemność silnika ◦ Przebieg ◦ Liczbę drzwi ◦ Rodzaj skrzyni biegów ◦ Zniżki z ostatniej polisy ◦ Okres ubezpieczenia ◦ Właściciela pojazdu (os. fiz., firma, leasing) ◦ Którym właścicielem jesteś? ◦ Stan pojazdu (uszkodzony, bez zniszczeń…) ◦ Gdzie auto jest w nocy najczęściej parkowane? ◦ Miejsce zamieszkania właściciela ◦ Płeć ◦ Wiek ◦ Stan cywilny ◦ Liczbę posiadanych dzieci

34 Dziękuję


Pobierz ppt "Wstęp oraz OC Wydział Zarządzania UW, mgr Aleksandra Luterek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google