Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza CPV analiza koszty - produkcja - zysk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza CPV analiza koszty - produkcja - zysk"— Zapis prezentacji:

1 Analiza CPV analiza koszty - produkcja - zysk

2 Analiza koszty – produkcja – zysk (analiza progu rentowności)
To metoda systematycznego badania relacji i związków pomiędzy zmianami wielkości produkcji (sprzedaży) a zmianami przychodów ze sprzedaży, poniesionych kosztów oraz uzyskanego wyniku na sprzedaży. Uzależnienie zmienności kosztów i przychodów tylko od wielkości produkcji (sprzedaży) stanowi duże uproszczenie rzeczywistości i jest zbliżone do rzeczywistości jedynie w krótkim okresie czasu.

3 Analiza koszty – produkcja – zysk (analiza progu rentowności)
Punktem wyjścia do badań jest następująca formuła wyniku finansowego (WF): WF = p × x – v × x – f = (p – v) × x – f, gdzie: p – jednostkowa cena sprzedaży, v – jednostkowy koszt zmienny, x – wielość sprzedaży, f – koszty stałe, (p – v) – jednostkowa marża brutto.

4 Próg rentowności Wartościowy (PRw) Ilościowy (PRi) (punkt krytyczny)
Jest to taka wielkość sprzedaży (x), przy której marża brutto pokrywa koszty stałe jednostki, a więc wynik finansowy jednostki wynosi zero: PRi → x = f : (p – v) Jest to taka wartość sprzedaży, przy której marża brutto pokrywa koszty stałe jednostki: PRw = p × PRi

5 Strefa bezpieczeństwa
W ujęciu bezwględnym (STRb) W ujęciu względnym (STRw) Informuje o jaką wartość może spaść zaplanowany przychód ze sprzedaży, aby jednostka nie poniosła straty. Jest to różnica między planowanym przychodem ze sprzedaży a przychodem zapewniającym jednostce osiągniecie progu rentowności: STRb = p × x1 – PRw Jest wskaźnikiem procentowym, informuje o ile procent może spaść zaplanowany przychód ze sprzedaży, aby jednostka nie poniosła straty: STRw = (p × x1) × 100% : p × x1 = STRb × 100% : p × x1

6 Marża brutto Całkowita marża brutto - różnica pomiędzy łącznym przychodem ze sprzedaży produktów a sumą kosztów zmiennych. Wskaźnik marży brutto – parametr z zakresu analizy K – P –Z, wyrażany procentowo, który odnosi marżę brutto do przychodu ze sprzedaży i w ten sposób wyraża jej rentowność: WMb = (p – v) × 100% : p

7 Analiza wrażliwości To badanie siły oddziaływania różnych czynników na poziom zysku przedsiębiorstwa. Może ona dotyczyć określenia granicznego poziomu poszczególnych czynników analizy, gwarantującego osiągniecie progu rentowności.

8 Graniczny poziom jednostkowy ceny sprzedaży
To minimalna cena , która przy założonej wielkości sprzedaży, kosztach zmiennych i kosztach stałych, pozwala osiągnąć próg rentowności czyli wynik = 0. pmin = (v × x1 + f) : x1, gdzie: pmin – graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży, v – jednostkowy koszt zmienny, x1 – zakładana wielkość sprzedaży, f – koszty stałe.

9 Graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych
To maksymalny koszt jednostkowy, który, przy założonej wielkości sprzedaży, cenie sprzedaży i kosztach stałych, pozwala osiągnąć próg rentowności, czyli wynik = 0. vmax = (p × x1) : x1

10 Margines bezpieczeństwa
Cenowy (Mp) Kosztowy (Mv) Mówi, o ile może spaść realizowana jednostkowa cena sprzedaży, aby jednostka nie poniosła straty. Mp = p – pmin × 100% : p Mówi, o ile może wzrosnąć jednostkowy koszt zmienny, aby jednostka nie ponosiła straty. Mv = vmax – v × 100% : v

11 Przykład 1 Dokonaj analizy P – K – Z oraz analizy wrażliwości dla jednostki, wiedząc, że: ilość produkcji – 2300 szt. (ilość produkcji planowana do sprzedaży w każdym okresie) ilość sprzedaży – 2000 szt. jednostkowy koszt zmienny – 12,- jednostkowy koszt stały produkcji – 28,- koszty zarządu – ,-.

12 Rozwiązanie Pri=x=f : (p=v)= 30,400 : (28-12) = 1900 szt. Jednostka musi wyprodukować i sprzedać, aby nie ponieść straty na działalności. Prw= p x Pri = 28 x 1900 szt. = 53,200 jest to przychód ze sprzedaży, jaki jednostka musi osiągnąć, aby nie ponieść straty na działalności. STRb= p x x1 – PRw= 28 x 2300szt. -53,200 = 64,000 – 53,200=11,200 jest to kwota, o która może spaść planowany przychód jednostki w sprzedaży. STRw= STRb x 100% :p x x1 = 11,200 x 100% :64400 = 17,4% o tyle procent może obniżyć się planowany przychód jednostki ze sprzedaży. WMb= (p-v) x 100%:p=(28-12)x100%:28=57% oznacza, że z każdej złotówki przychodu ze sprzedaży, jednostka osiąga 57 groszy zysku brutto. Pmin= (v x x1 +f):x1= (12 x 2300szt ):2300=25,22 to jednostkowa cena cena sprzedaży poniżej której jednostka poniesie stratę na działalności. Mp=p-pmin x100% :p=(28-25,22)x100%:28= 9,9% czyli cena sprzedaży może spaść o niecałe 10%. vmax= (p x x1-f) :x1 = (28 x 2300szt ) :2300szt= 14,78 to maksymalny jednostkowy koszt zmienny, którego wzrost spowoduję stratę na działalności. Mv= vmax –v x 100% :v= (14,78 -12)x100%:12=23% , czyli jednostkowy koszt zmienny może wzrosłość o 23%.

13 Wynik finansowy przy produkcji wieloasortymentowej
Gdy jednostka wytwarza kilka lub kilkanaście produktów, ma następująca postać: WF= 𝑖=1 𝑛 𝑝𝑖−𝑣𝑖 𝑥 𝑥𝑖 −𝑓, Gdzie i=1,2,3, …… to poszczególne asortymenty produktów. Jest on różnicą pomiędzy sumą marż brutto poszczególnych wyrobów oraz łącznymi kosztami stałymi produkcji wszystkich asortymentów

14 Próg rentowności przy produkcji wieloasortymentowej
Jednostka osiąga wtedy, gdy suma kosztów stałych oraz kosztów zmiennych poszczególnych asortymentów przeznaczonych do sprzedaży będzie równa sumie przychodów ze sprzedaży poszczególnych asortymentów XYZ Tak więc może on być osiągnięty przy różnych kombinacjach sprzedaży poszczególnych asortymentów.

15 Przykład 2 Jednostka wytwarza dwa asortymenty produktów A i B. Koszty stałe wynoszą ,-. Produkt A – koszt zmienny wynosi 60,-, cena sprzedaży 100,-, wielkość sprzedaży 1000 szt. Produkt B – koszt zmienny wynosi 70,-, cena sprzedaży 120,-, wielkość sprzedaży 900 szt. Oblicz łączną marżę brutto jednostki, łączny przychód ze sprzedaży, wartościowy próg rentowności, oraz bezwzględną i względną strefę bezpieczeństwa.

16 Rozwiązanie 1. Łączna marża brutto wynosi:
1000szt. x szt. x 50 = ,- 2. Łączny przychód ze sprzedaży: 1000szt. x szt. x 120 = ,- 3. Wartościowy próg rentowności wynosi: PRas = : ( : ) = : 0,4087 = ,- 4. Bezwzględna strefa bezpieczeństwa wynosi: – = ,- 5. Względna strefa bezpieczeństwa wynosi: ( x 100%) : = 29%

17 QUIZ

18 A. Całkowita marża brutto C. Margines bezpieczeństwa
Różnica pomiędzy łącznym przychodem ze sprzedaży a sumą kosztów zmiennych to.. A. Całkowita marża brutto 1 B. Próg rentowności C. Margines bezpieczeństwa

19 2 A. Kosztowy margines bezpieczeństwa
Co wyliczamy, aby wiedzieć, o ile może spaść realizowana jednostkowa cena sprzedaży, aby jednostka nie poniosła straty? A. Kosztowy margines bezpieczeństwa 2 B. Cenowy margines bezpieczeństwa C. Wskaźnik marży brutto

20 3 A. Graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych
Maksymalny koszt jednostkowy, który przy założonej wielkości sprzedaży, cenie sprzedaży i kosztach stałych pozwala osiągnąć próg rentowności to… A. Graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych 3 B. Graniczny poziom jednostkowy ceny sprzedaży C. Graniczny poziom jednostkowych kosztów stałych

21 4 A. Kapitał – Produkcja – Zysk B. Kapitał – Przychody - Zobowiązania
Analiza K – P – Z, proszę rozwinąć każdą z liter. A. Kapitał – Produkcja – Zysk 4 B. Kapitał – Przychody - Zobowiązania C. Koszty – Produkcja – Zysk

22 5 A. Wskaźnik marży brutto B. Kosztowy margines bezpieczeństwa
Wielkość sprzedaży, przy której marża brutto pokrywa koszty stałe jednostki, a więc wynik finansowy wynosi zero to… 5 A. Wskaźnik marży brutto B. Kosztowy margines bezpieczeństwa C. Próg rentowności ilościowy

23 B. Tadeusz Marian Sznucki
Proszę podać moje imię i nazwisko. A. Tadeusz Maria Sznuk 6 B. Tadeusz Marian Sznucki C. Andrzej Janusz Nowak

24

25 7 A. Planowany zysk B. Planowaną stratę C. Planowaną sprzedaż
Co oznacza x1 we wzorze na strefę bezpieczeństwa w ujęciu bezwzględnym: STRb = p × x1 – PRw ? A. Planowany zysk 7 B. Planowaną stratę C. Planowaną sprzedaż

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Analiza CPV analiza koszty - produkcja - zysk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google