Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Bankowość Marcin Ignatowski Warszawa 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Bankowość Marcin Ignatowski Warszawa 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Bankowość Marcin Ignatowski Warszawa 2013

2 2 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 System bankowy Dwuszczeblowość: bank centralny + banki komercyjne (handlowe) Niezależność banku centralnego Cele banku centralnego (stabilność cen) Instrumentarium banku centralnego 2 modele organów nadzoru Banki centralne na świecie (EBC, NBP, FED, Bank Anglii)

3 3 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Organy NBP Prezes NBP (powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta, jego kadencja trwa 6 lat) Rada Polityki Pieniężnej Zarząd NBP (organ wykonawczy)

4 4 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Przewodniczącym Rady jest Prezes NBP 9 członków powoływanych na 6-letnią kadencję przez Prezydenta, Sejm i Senat Posiedzenia RPP odbywają się co najmniej raz w miesiącu Decyzje podejmuje się w formie uchwał większością głosów (w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego)

5 5 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Ustala założenia polityki pieniężnej Składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania tych założeń w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego

6 6 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Zakres kompetencji RPP Ustala wysokość bazowych stóp procentowych NBP Określa wysokość rezerw obowiązkowych banków Ustala zasady operacji otwartego rynku Zatwierdza plan finansowy i sprawozdanie z działalności NBP Określa górną granicę zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych

7 7 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Instrumenty polityki pieniężnej NBP Bazowe stopy procentowe (lombardowa, referencyjna, redyskontowa, depozytowa, ewentualnie refinansowa) Stopa rezerw obowiązkowych Operacje otwartego rynku Kurs walutowy KNF (od 2008)  KNB i GINB (do 2008)

8 8 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Pobudzanie koniunktury gospodarczej w okresie recesji lub spowolnienia wzrostu Obniżanie bazowych stóp procentowych Obniżanie stopy rezerw obowiązkowych Zwiększanie kwoty udzielanych kredytów refinansowych po odpowiednio niskiej stopie Kupowanie papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku

9 9 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Schładzanie gospodarki w okresie wzrostu presji inflacyjnej Podwyższanie bazowych stóp procentowych Podwyższanie stopy rezerw obowiązkowych Ograniczenie puli środków na kredyty refinansowe Sprzedaż papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku

10 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Agregaty pieniężne w strefie euro Pomiar pieniądza: podejście transakcyjne i płynnościowe M0  gotówka w obiegu + depozyty bieżące banków komercyjnych w banku centralnym M1  gotówka + depozyty bieżące podmiotów niebankowych w bankach komercyjnych M2  M1 + depozyty z terminem wypowiedzenia za zawiadomieniem do trzech miesięcy + depozyty terminowe do dwóch lat M3  M2 + jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego + dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym wykupu do 2 lat wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe + operacje repo

11 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 EURO Wspólna waluta europejska Kryteria konwergencji –Stopa inflacji: roczna średnia nie wyższa niż 1,5% powyżej średniej z trzech krajów o najniższej inflacji –Deficyt budżetowy: nie więcej niż 3% PKB –Całkowity dług publiczny: nie więcej niż 60% PKB –Usztywnienie kursu walutowego przez co najmniej dwa lata w ramach systemu kursowego ERM II (Exchange Rate Mechanism II) – pasmo wahań (+/- 15% od ustalonego kursu centralnego) –Dochód z obligacji długoterminowych nie więcej niż 2% powyżej średniej z trzech krajów o najniższej inflacji

12 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 Przemiany w pośrednictwie finansowym Liberalizacja i deregulacja versus reregulacja Dezintermediacja (odpośredniczenie) Globalizacja (wcześniej internacjonalizacja) Sekurytyzacja (w szerokim sensie) Internet i elektronizacja finansów, postęp technologiczny Strategia Niebieskiego Oceanu (Blue Ocean Strategy), lateralizm, innowacje, kreatywność

13 13 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 BANKOWOŚĆćwiczenia 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Bankowość Marcin Ignatowski Warszawa 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google