Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O czym musisz wiedzieć? KryteriaTerminy Klasa Sportowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O czym musisz wiedzieć? KryteriaTerminy Klasa Sportowa."— Zapis prezentacji:

1

2 O czym musisz wiedzieć? KryteriaTerminy Klasa Sportowa

3 Kryteria  O przyjęciu do klasy decyduje łączna liczba punktów.  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 200 z podziałem na:  Wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.  Oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych - 80 pkt.  Inne osiągnięcia ucznia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - 20 pkt.

4 Kryteria Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: Maksymalna liczba punktów Język polski100% 100x0,2=20 pkt. Historia i WOS100% 100x0,2=20 pkt. Matematyka100% 100x0,2=20 pkt. Przedmioty przyrodnicze: biologia, geografia, fizyka i chemia 100% 100x0,2=20 pkt. Język obcy nowożytny na poziomie podstawowym100% 100x0,2=20 pkt. Maksymalna liczba punktów wynosi 500x0,2=100 pkt.

5 Kryteria Za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych maksymalnie można otrzymać 80 punktów, przyznawanych według schematu: ocena celująca – 20 pkt.ocena bardzo dobra – 16 pkt.ocena dobra – 12 pkt. ocena dostateczna – 8 pkt.ocena dopuszczająca – 2 pkt.

6 Kryteria Za inne osiągnięcia ucznia ze świadectwa ukończenia gimnazjum – 20 pkt.  Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.  Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (wolontariat) -2 pkt.  Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum: 1. W zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty  Finalista konkursu przedmiotowego – 10 pkt.  Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.  Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

7 2. W zawodach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:  Tytuł finalisty z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  Tytuł laureata z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt  Tytuł finalisty z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt 3. W zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty:  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt  Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

8  Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego– 7 pkt  Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 5 pkt  Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego– 3 pkt 4. W zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt  Dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt  Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt  Tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt  Tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt  Tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

9  Uzyskane wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych innych niż poprzednio wymienione organizowanych przez kuratora oświaty lub podmioty działające na terenie szkoły (pierwsze trzy miejsca), na szczeblu:  powiatowym - 1 pkt.  wojewódzkim - 2 pkt.  krajowym - 3 pkt.  międzynarodowym - 4 pkt. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w tym punkcie, może uzyskać maksymalnie za wszystkie osiągnięcia 13 pkt.

10 UWAGA! Osiągnięcia ucznia punktowane są tylko w wypadku potwierdzenia ich wpisem na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce szczególne osiągnięcia. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

11 Pamiętaj o ważnych terminach! Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze stosownymi dokumentami - od 11 kwietnia do 24 czerwca 2016r. do godz. 15.00. Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godziny 12.00 Weryfikacja wniosków przez komisję do 29 czerwca 2016r.

12 Pamiętaj o ważnych terminach! Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 1 lipca 2016r. o godz. 10.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - od 6 lipca do 14 lipca 2016r. do godz. 15.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -15 lipca 2016r. o godz. 12.00. Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym podane są w tabeli na stronie szkoły.

13 Zasady funkcjonowania klasy sportowej IV LO w Białymstoku prowadzi klasy sportowe o specjalizacji:  lekka atletyka w 4 grupach treningowych :  biegi średnie (2 grupy)  biegi krótkie i skoki  rzuty  strzelectwo sportowe w 3 grupach treningowych :  karabin sportowy  pistolet sportowy  strzelectwo śrutowe i ruchoma tarcza ( 5 - 6 miejsc w każdej grupie treningowej - razem 21 miejsc w kl. I ) ( razem 8 miejsc w kl. I )

14 Zasady funkcjonowania klasy sportowej W klasie sportowej obowiązuje rozszerzony program nauczania z biologii oraz geografii, a także dodatkowe lekcje wychowania fizycznego (treningi) Zajęcia sportowe odbywają się: na obiektach własnych szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, sauna, boisko, tartanowa bieżnia i skocznia w dal), na stadionie w Zwierzyńcu (10 minut spaceru), strzelnicy przy ulicy Grunwaldzkiej (15 minut spaceru). Uczniowie klas sportowych: korzystają z obiadów w stołówce szkolnej, uczestniczą w obozach i zawodach sportowych, mają dogodny rozkład zajęć, mogą korzystać z internatu przy ulicy Bema (10 minut spaceru). Do klasy sportowej obowiązują dodatkowe zasady i terminy rekrutacji.

15 Rekrutacja do klasy sportowej Do klasy sportowej na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej (maksymalnie 40 punktów, minimalnie 5 punktów). Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria zgodne z ogólnymi zasadami rekrutacji:  wyniki egzaminu gimnazjalnego,  stopnie z zajęć edukacyjnych,  osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

16 Rekrutacja do klasy sportowej  warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest zaliczenie testów sprawnościowych minimum na 5 punktów,  szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna przyznaje punkty za wyniki testów sprawnościowych; liczba punktów możliwych do zdobycia nie może być większa niż 40,  uczeń przyjęty do klasy sportowej ma możliwość uczestnictwa w obozie sportowym w sierpniu 2016r.  uczeń przyjęty do klasy sportowej na zasadach określonych wyżej nie może przenieść się do innej klasy (w szczególnych przypadkach decyzję podejmuje dyrektor szkoły).

17 Kryteria zaliczenia testów sprawnościowych  Szczegółowe kryteria zaliczenia testów sprawnościowych są zależne od wybranej specjalizacji (lekka atletyka lub strzelectwo sportowe).  Są one ściśle określone w punkcie 3 zasad rekrutacji do klasy sportowej i dostępne na stronie internetowej szkoły.  Kandydaci, którzy nie złożyli zaświadczenia lekarskiego kwalifikującego do klasy sportowej, nie będą mogli wziąć udziału w testach sprawnościowych.

18 Dodatkowe dokumenty do klasy sportowej  wniosek o przyjęcie do klasy sportowej (druk wniosku - w sekretariacie Liceum lub na naszej stronie internetowej),  zaświadczenie lekarskie kwalifikujące do klasy sportowej wydane przez lekarza poradni medycyny sportowej (wykaz jednostek medycyny pracy znajduje się na stronie kuratorium, a link znajduje się na stronie szkoły),  pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na naukę w klasie sportowej (druk – w sekretariacie lub na naszej stronie internetowej),  kserokopię świadectwa ukończenia II klasy gimnazjum (potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sekretariacie IV LO),  potwierdzenie wyniku osiągniętego na zawodach sportowych, o których mowa w pkt. 3. zasad rekrutacji (zwalniających z testów sprawnościowych)

19 Terminy rekrutacji do klasy sportowej Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz ze stosownymi dokumentami od 11 kwietnia do 11 maja 2016r. do godz. 15.00 Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej a następnie próby sprawności fizycznej na stadionie miejskim oraz na strzelnicy sportowej - I termin: 16 maja 2016r. o godz. 12.00 w IV LO sala 9 Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej a następnie próby sprawności fizycznej na stadionie miejskim oraz na strzelnicy sportowej dla kandydatów, którzy nie uczestniczyli w próbie sprawności w I terminie lub tych, którzy chcą poprawić wynik - II termin: 24 maja 2016r. o godz. 12.00 sala 9 Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej - 31 maja 2016r. o godz. 15.00 Dostarczenie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00 Weryfikacja wniosków przez komisję do 29 czerwca 2016r. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 1 lipca 2016r. o godz. 10.00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej - od 6 lipca do 14 lipca 2016r. do godz. 15.00. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 15 lipca 2016r. o godz. 12.00.

20


Pobierz ppt "O czym musisz wiedzieć? KryteriaTerminy Klasa Sportowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google