Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieruchomość inwestycyjna w Dąbrowie Górniczej 22,1 ha

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieruchomość inwestycyjna w Dąbrowie Górniczej 22,1 ha"— Zapis prezentacji:

1 Nieruchomość inwestycyjna w Dąbrowie Górniczej 22,1 ha
Dąbrowa Górnicza ul. Jasna 54

2 Opis nieruchomości 1. Powierzchnia nieruchomości: m2. 2. Położona w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jasnej 54. 3. Projektowane przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jedno lub wielorodzinna (małe domy wielorodzinne). 4. Teren równy, zadrzewiony wzdłuż granic od południa i zachodu. 6. Obecnie teren zabudowany częściowo obiektami magazynowymi i biurowymi , ogrodzony w całości, chroniony. 7. Wszystkie media w nieruchomości niezbędne dla działalności przemysłowej. Miasto Dąbrowa Górnicza, w ul. Zakładowej, dokonało przebudowy kanalizacji ściekowej i wodociągowej, w związku z rozwojem zabudowy mieszkaniowej w okolicy. 8. Dostępność komunikacyjna: - centrum miasta Dąbrowa Górnicza: odległość 3 km, czas dojazdu 8 minut, - S1: odległość 8 km, czas dojazdu 27 minut, Port lotniczy Pyrzowice: odległość 22 km, czas dojazdu 27 minut. Komunikacja autobusowa: połączenie z centrum Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, przystanek przy nieruchomości, przy ul. Jasnej. 9. Okolica zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i rekreacyjnej, w okolicy również tereny leśne, zbiorniki wodne, w tym zbiornik podlegający ochronie środowiskowej. 10. Nieruchomość do przebudowy: z terenu poprzemysłowego, w kierunku zgodnym z obecnie przyjętymi uwarunkowaniami planistycznymi. 11. Teren pokryty planem miejscowym, w znacznej większości z przypisanym przeznaczeniem MU i MN.

3 Lokalizacja nieruchomości w regionie śląskim
Nieruchomość inwestycyjna

4 Lokalizacja szczegółowa nieruchomości
Port lotniczy Pyrzowice odl.: 22 km, dojazd: 27 min. S1 odl.: 3 km, dojazd: 8 min. Nieruchomość inwestycyjna centrum miasta odl.: 7 km, dojazd: 16 min. Katowice odl.: 28 km, dojazd: 31 min.

5 Numer księgi wieczystej
Opis stanu prawnego nieruchomości 1. Szczegółowe zestawienie działek wchodzących w skład nieruchomości L.p. Numer działki Powierzchnia m.kw. Numer księgi wieczystej Status prawny 1 2 16 044,00 KA1D/ /7 Użytkowanie wieczyste 4 ,12 3 7 1 316,00 6/1 155,00 5 42/2 303,00 6 43/1 235 KA1D/ /1 43/2 1769 8 41/2 628,00 KA1D/ /6 Własność 9 40/3 1 537,00 KA1D/ /6 10 44/3 864,75 11 45/3 966,00 12 46/5 884,50 13 46/8 792,00 14 47/5 426,60 15 47/6 465,00 16 48/3 682,00 2. Uprawnionym, wg specyfikacji wykazanej w kolumnie 5, jest ArcelorMittal Poland SA, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. 3. Wszystkie działki posiadają niekwestionowane przebiegi graniczne. 4. W żadnej, z wymienionych w punkcie 1, ksiąg wieczystych nie widnieją wpisy w dziale IV.

6 Uwarunkowania planistyczne nieruchomości - mpzp
Uchwała Rady Miejskiej m. Dąbrowa Górnicza nr XL/838/14, z dnia 29 października 2014 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych wokół zbiornika »Kuźnica Warężyńska«” (opubl. Dz.Urz. Woj. Śl. z dn. 6 listopada 2014, pod poz. 5548) Uwaga! Działki o numerach 2, 6/1, 7 nie są objęte mpzp

7 Uwarunkowania planistyczne nieruchomości - mpzp
W § uchwały Rady Miejskiej wyznacza się tereny oznaczone symbolami od 1MN do 50MN i ustala się przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów wymienionych w ust.1 ustala się: 1) zabudowa usługowa; 2) obiekty małej architektury; 3) zieleń z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi; 4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 5) ścieżki piesze i rowerowe; 6) dojazdy, dojścia; 7) miejsca postojowe; 8) budynki gospodarcze i garaże dla obsługi terenów MN; W § uchwały wyznacza się teren oznaczony symbolem 1MU i ustala się jego przeznaczenie podstawowe jako teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej: 1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; 3) zabudowę usługową.

8 Uwarunkowania planistyczne nieruchomości - mpzp
Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów określonych jako 1MU, ustala się: 1) obiekty małej architektury i place zabaw; 2) ścieżki piesze i rowerowe; 3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 4) miejsca postojowe i garaże dla obsługi terenów MU; 5) budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MU ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania: 1) wskaźnik powierzchni zabudowy - do 50% działki budowlanej; 2) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 40% działki budowlanej, b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 50% działki budowlanej, c) dla zabudowy usługowej – min. 40% działki budowlanej. 3) wysokość zabudowy wielorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,0 m; 4) wysokość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do 2 kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 12,0 m; 5) wysokość zabudowy usługowej do 2 kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 14,0 m; 6) wysokość obiektów małej architektury – nie więcej niż 3,5 m; 7) wysokość garażu, budynku gospodarczego - 1 kondygnacja nadziemna, ale nie więcej niż 5 m; 8) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu do 45°, dachy płaskie; 9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 10) lokalizacja miejsc postojowych lub garaży dla obsługi terenów MU w granicach działki budowlanej według ustaleń szczegółowych

9 Uwarunkowania planistyczne nieruchomości – studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie uchwały RM DG nr XXIII/374/2008, wg. przyjętego w niej Studium … teren znajduje się dzielnicy dla której ustala się rozwój funkcji mieszkaniowej oraz intensyfikację funkcji usługowych związanych z zagospodarowaniem rekreacyjno – wypoczynkowym terenów zbiorników Pogoria I, II i III. W szczególności, dla nieruchomości zostało ustalone: MN2 (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna , małe domy mieszkalne) - wszystkie działki objęte w mpzp jako MnU, centralna i wschodnia cześć działki nr 4. ZL (tereny leśne)- wschodni skrawek działki nr 4 , dz. nr 2 , nr 7. KK (trakcja kolejowa) – działka nr 6/1.

10 Wyrys z mapy ewidencyjnej
2 6/1 7 4

11 Obraz terenu Obraz działki

12 Kontakt: Paweł Cisek, ArcelorMittal Poland SA


Pobierz ppt "Nieruchomość inwestycyjna w Dąbrowie Górniczej 22,1 ha"

Podobne prezentacje


Reklamy Google