Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Środa z Funduszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Środa z Funduszami."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wsparcie dla przedsiębiorców na realizację inwestycji z zakresu efektywności energetycznej Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 1 828,43 mln euro Wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania energii, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 2

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Poddziałanie Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Wsparcie skierowane będzie na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii). 3 W szczególności wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących: - energię wiatru - pow. 5 Mwe, - biomasę - pow. 5 MWth/MWe, - biogaz - pow. 1 MWe, - wodę - pow. 5 MWe, - energię promieniowania słonecznego - pow. 2 MWe/MWth, - energię geotermalną - pow. 2 MWth.

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Typy projektów: 1.budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych farm wiatrowych; 2.budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biomasę; 3.budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących biogaz; 4.budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną. Pomoc inwestycyjna z PO IiŚ została przewidziana w formie zwrotnej. Typ beneficjentów, mechanizm wdrażania, rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki ich przyznawania zostaną określone po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante instrumentów finansowych. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: Przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii 4

5 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Wsparcie skierowane będzie do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania OZE (odnawialnych źródeł energii). Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie dokonywana będzie ex ante na podstawie audytu energetycznego (stanowiącego obligatoryjny element projektu). W ramach weryfikacji realizacji założonych celów i efektów inwestycji należy również przeprowadzić audyt energetyczny po jej zakończeniu (ex post). W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw audyt energetyczny będzie kosztem niekwalifikowanym! 5

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Typy projektów: W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.: 1.przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; 2.głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; 3.zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych, oświetlenia oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych; 4.budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); 5.zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa. Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie). * Jeżeli beneficjent posiada już taki system i jest przestarzały możliwym jest jego modernizacja, aktualizacja lub wymiana na nowy. 6

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej, kompleksowej modernizacji budynków obejmuje takie elementy jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach; opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”. W przypadku głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej, a także termostatów i zaworów podpionowych. 7

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna W zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową), natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększające w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. W odniesieniu do produkcji energii z OZE (o ile to wynika z uprzednio przeprowadzonego audytu energetycznego) wsparcie otrzymają inwestycje, które będą służyć pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną przedsiębiorstwa. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym (także pod względem efektywności energetycznej) jest jego podłączenie do ww. sieci. 8

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Pomoc inwestycyjna z PO IiŚ została przewidziana w formie zwrotnej. Typ beneficjentów, mechanizm wdrażania, rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki ich przyznawania zostaną określone po przeprowadzeniu pełnej oceny ex-ante instrumentów finansowych. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: Przedsiębiorcy (duże przedsiębiorstwa) i podmioty będące dostawcami usług energetycznych działające na rzecz dużych przedsiębiorstw. 9 Wsparcie inwestycyjne dużych przedsiębiorstw będzie komplementarne z programami regionalnymi, gdzie dofinansowanie ze środków unijnych będą mogły otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Komplementarnie do Działania 1.2. przewidziane jest wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, planowane do realizacji w ramach Poddziałania Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. W ramach projektu WFOŚiGW w Gdańsku oferuje bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa energetycznego. Koordynator zespołu ds. doradztwa energetycznego tel. (58) wew Więcej informacji na temat Projektu Doradztwa Energetycznego można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW.

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój” Inicjatywa JEREMIE - pozadotacyjne formy wsparcia inwestycji przedsiębiorstw Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna D O T A C J E P O Ż Y C Z K I  bezzwrotne  na ściśle określone cele  dłuższa procedura przyznawania środków  sporo formalności  ograniczone budżetem konkursu  zwrotne  większa swoboda w określaniu celu  krótsza procedura przyznawania środków  mniej formalności  korzystniejsze warunki  trafiają do większej grupy odbiorców 12

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) 13

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Czym jest JEREMIE? Inicjatywa JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego wsparcia dotacyjnego na rzecz instrumentów inżynierii finansowej - kredytów, pożyczek oraz poręczeń. Dla kogo wsparcie? Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność gospodarczą (start-upy), nie posiadają historii kredytowej, nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu, nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. 14

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Na jaką działalność? Kredyty, pożyczki i poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w szczególności na: 1)wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 2)zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty (w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia), 3)budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii, 4)informatyzację, 5)dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych, 6)tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, 7)inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa. 15

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Schemat JEREMIE, czyli jak pieniądze z UE trafiają do MŚP… Instytucja Zarządzająca RPO UMWP Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE BGK Pośrednicy finansowi - fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, inne instytucje finansowe 16

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Oferowane produkty finansowe POŻYCZKA - udzielana przez fundusze pożyczkowe lub inne instytucje finansowe współpracujące z Menadżerem Funduszu Powierniczego (MFP). KREDYT BANKOWY - udzielany przez banki współpracujące z MFP: zabezpieczony poręczeniem funduszu poręczeniowego współpracującego z MFP, zabezpieczony poręczeniem MFP oferowanym przez bank finansujący w ramach kredytu. kwota pożyczki / kredytudo zł okres finansowaniamax. 60 miesięcy karencja w spłaciedo 6 miesięcy oprocentowanie pożyczki na zasadach rynkowychod 2,36 % p.a. oprocentowanie pożyczki na zasadach de minimisod 0,00 % p.a. 17

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Pośrednicy finansowi w województwie pomorskim 18

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój” Źródła informacji o Funduszach Europejskich Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

20 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

21 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Al. Grunwaldzka 472 D, Gdańsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie ul. 3 Maja 4, Wejherowo tel , Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku ul. Portowa 13 B, Słupsk tel , Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach ul. Wysoka 3/16, Chojnice tel , Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku ul. Kościuszki 54, Malbork tel ,

22 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Za koordynację Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Rozwoju Uwagi dotyczące pracy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich można kierować na adres:

23 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Przydatne strony internetowe:

24 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

25 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Jak skorzystać z Funduszy Europejskich? KROK 1: Określ na czym polega projekt  określ temat problemu, potrzebne wsparcie i znajdź odpowiednie działania w ramach danego programu - narzędziem pomocniczym jest wyszukiwarka dotacji na stronie internetowej: KROK 2: Znajdź konkurs  sprawdź harmonogram naborów, znajdują się w nim informacje o terminie ogłoszenia konkursu oraz przewidywanym czasie przyjmowania wniosków KROK 3: Zapoznaj się z warunkami  przeczytaj uważnie informacje zawarte w ogłoszeniu konkursu, zapoznaj się z dokumentacją (w tym m.in. Wnioskiem o dofinansowanie i wzorem umowy) KROK 4: Wypełnij wniosek  przygotuj aplikację zgodnie z instrukcją jej wypełniania, pamiętaj o zawarciu wszystkich wymaganych informacji, do wniosku załącz wymagane dokumenty KROK 5: Weź udział w konkursie  złóż wniosek o dofinansowanie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze; pamiętaj o złożeniu aplikacji w terminie.

26 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , , Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 „Środa z Funduszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google