Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OKR Ę GOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE Dyrektor dr Zygmunt Adrianek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OKR Ę GOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE Dyrektor dr Zygmunt Adrianek."— Zapis prezentacji:

1 OKR Ę GOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE Dyrektor dr Zygmunt Adrianek

2 44 - 100 GLIWICE ul. Gen. J. SOWI Ń SKIEGO 26 Tel: 32 231 26 31

3

4

5 OFERUJE ROLNIKOM I DZIA Ł KOWICZOM US Ł UGI W ZAKRESIE:  badania gleb na odczyn i zasobno ść ( makro – i mikroelementów ) wraz z ustaleniem zalecanych dawek nawo ż enia i wapnowania,  oznaczania ska ż enia gleb i ro ś lin metalami ci ęż kimi,  oznaczanie zawarto ś ci azotanów w p ł odach rolnych,  analizy nawozów mineralnych, organicznych, p ł odów rolnych i pasz gospodarskich.

6 OPRACOWUJE:  zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw, tak ż e ogrodniczych i warzywniczych,  plany nawo ż enia,  mapy odczynu i zasobno ś ci gleb w makro – i mikroelementy.

7 PROWADZI:  doradztwo nawozowe,  szkolenia z zakresu nawo ż enia i wapnowania,  badania na rzecz ochrony ś rodowiska rolniczego

8 Dzia ł Laboratoryjny Okr ę gowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Gliwicach posiada certyfikat akredytacyjny nr AB 798

9 Okr ę gowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach realizuje zadania zlecane przez administracj ę rz ą dow ą.

10 Prowadzi monitoring azotu mineralnego - 351 punktów na terenie dzia ł ania Stacji

11 W latach 2014 – 2015 pobrano i przebadano na pH 6 156 próbek z terenu dzia ł alno ś ci Stacji - w zwi ą zku z dzia ł aniami maj ą cymi na celu nowe ustalenie ONW.

12 S ą plany badania C org w zwi ą zku ze spadkiem zawarto ś ci substancji organicznej w glebach - pogorszenie kompleksu sorpcyjnego.

13 Stacja propaguje ś wiadome i racjonalne nawo ż enie w oparciu o wyniki bada ń. Propaguje wapnowanie gleb przeciwdzia ł aj ą ce ich zakwaszeniu.

14 Ś wiadome, racjonalne nawo ż enie ma du ż y wp ł yw na wyniki ekonomiczne gospodarowania. Nale ż y nawozi ć zgodnie z potrzebami pokarmowymi ro ś lin.

15 Racjonalne i ś wiadome nawo ż enie ma du ż y wp ł yw na ochron ę ś rodowiska. Zbyt wysokie dawki oddzia ł ywuj ą negatywnie na stan wód, gleb – mo ż e wp ł ywa ć negatywnie na stan zdrowia ludzi i zwierz ą t.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OKR Ę GOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA GLIWICE Dyrektor dr Zygmunt Adrianek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google