Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego."— Zapis prezentacji:

1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2 Studium uwarunkowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego : - Sporządzone przez wójta. -Określane przez Radę Gminy, formie uchwały; Art. 9 ust. 1-2 upzp

3 Studium uwarunkowań Studium ma na celu określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 1 upzp). Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy (art. 9 ust. 3 upzp).

4 Studium uwarunkowań 1.Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 2.Studium nie jest aktem prawa miejscowego. (art. 9 ust. 4-5 upzp).

5 Studium uwarunkowań Studium zawiera: 1. część tekstową; 2. część graficzną. (art. 9 ust. 2 upzp) Części te są wzajemnie ze sobą powiązane: Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne (art. 9 ust. 3a upzp)

6 Studium uwarunkowań Studium uwzględnia: 1.zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 2.ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 3.ustalenia ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.

7 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 1.Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzania Studium. Kolejne etapy są wykonywane przez Wójta. 2. ogłoszenie -w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, -o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, -nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia (art. 11 pkt. 1 upzp)

8 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 3. zawiadomienie na piśmie -o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium -instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium (art. 11 pkt. 2 upzp)

9 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 4. sporządzenie projektu studium rozpatrując wnioski – związane z ogłoszeniem w. pkt. 2 – -uwzględniając 1.ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 2.ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego województwa lub niewprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego województwa zadań rządowych, uwzględnia ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. (art. 11 pkt. 4 upzp). Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rządowe, zwane dalej "programami", służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. (art. 48 ust. 1 upzp).

10 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 5. uzyskanie -od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej -opinii o projekcie studium; (art. 11 pkt. 5 upzp) - Następny slajd – c.d. – organy doradcze

11 Studium uwarunkowań c.d. pkt. 5 Organy doradcze Ust. 3 Marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odpowiednio wojewódzką albo gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze regulaminu, jej organizację i tryb działania. Ust. 4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może powierzyć gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienie funkcji organu doradczego, na mocy porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Ust 5. Przy starostach powiatów mogą być powoływane powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne jako organy doradcze starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie, w trybie określonym w ust. 4. (art. 8 ust. 3-5 upzp).

12 Studium uwarunkowań 6. występuje o uzgodnienie projektu studium: -z zarządem województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa, -z zarządem związku metropolitalnego w zakresie jego zgodności z ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego i -z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, -oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do innych organów (art. 11 pkt. 6 upzp).

13 Studium uwarunkowań c.d pkt. 6 Organami, do których występuje o opinie, są: a) starosty powiatowego, b) gmin sąsiednich, c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, g) właściwego organu administracji geologicznej, h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej, i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska, k) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (art. 11 pkt. 6 upzp).

14 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: ad. 6 Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6, -w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej -są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu planu miejscowego, -polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji. (art. 23 upzp)

15 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: ad. 6 1.Organy, o których mowa w art. 11 pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, -opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium. -Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego. 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt studium w przypadku, w którym organy, o których mowa w ust. 1, nie określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić. (art. 24 upzp)

16 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: ad. 6 § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ. § 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę. § 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin. § 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie. (art. 106 § 1-5 kpa)

17 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: ad. 6 Wójt, burmistrz albo prezydent miasta -ustala termin dokonania uzgodnień albo przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6, -nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (art. 25 ust. 1 upzp)

18 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: ad. 6 - Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia. -Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których mowa w art. 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub zaopiniowaniem projektu. (art. 25 ust. 1a-2 upzp)

19 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 7. wprowadza zmiany wynikające z: -uzyskanych opinii i -dokonanych uzgodnień (art. 11 pkt. 9 upzp)

20 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 8. Ogłasza -w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, -o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i -wykłada ten projekt do publicznego wglądu oraz -publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz -organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami (art. 11 pkt. 10 upzp)

21 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 9. Wójt wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 8, -termin, -w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, -nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium; (art. 11 pkt. 11 upzp)

22 Studium uwarunkowań Etapy sporządzania Studium: 10. przedstawia -radzie gminy do uchwalenia -projekt studium -wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 9. (art. 11 pkt. 12 upzp)

23 Studium uwarunkowań uchwalanie studium Studium -uchwala rada gminy, -rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia nieuzględnionych uwag przedstawionych na przedostatnim etapie sporządzania stadium Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag - stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium. (art. 12 ust. 1 upzp)

24 Studium uwarunkowań uchwalanie studium Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie -uchwałę o uchwaleniu studium -wraz z załącznikami - Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag -dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. (art. 12 ust. 2 upzp)

25 Studium uwarunkowań Koszty sporządzenia studium 1.Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy. 2.Koszty sporządzenia lub zmiany studium -wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub metropolitalnym -obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa, budżet związku metropolitalnego albo budżet powiatu. (art. 13 upzp).

26 Studium uwarunkowań NIEUCHWALNIE STADIUM – zarządzenie zastępcze Jeżeli rada gminy - nie uchwaliła studium, - nie przystąpiła do jego zmiany albo, - uchwalając studium, nie określiła w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim i metropolitalnym, ujętych I. w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, II. w programach, o których mowa w art. 48 ust. 1 (programach zawierających zadania rządowe) lub III. w ramowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, (art. 12 ust. 3 upzp)

27 Studium uwarunkowań NIEUCHWALNIE STADIUM – zarządzenie zastępcze wojewoda, -po podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu realizacji tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych inwestycji do studium, -wzywa radę gminy do uchwalenia studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. (art. 12 ust. 3 upzp)

28 Studium uwarunkowań NIEUCHWALNIE STADIUM – zarządzenie zastępcze Po bezskutecznym upływie tego terminu – wojewoda - sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianę -dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy, w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji celu publicznego oraz -wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. (art. 12 ust. 3 upzp)

29 Studium uwarunkowań NIEUCHWALNIE STADIUM – zarządzenie zastępcze Przyjęty w tym trybie plan -wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. (art. 12 ust. 3 upzp) W przypadku tym koszty sporządzenia planu ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze. (art. 12 ust. 4 upzp)

30 Studium uwarunkowań Niedopuszczalność zaskarżania do sądu administracyjnego Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta -o nieuwzględnieniu odpowiednio: 1.wniosków dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 2.uwag dotyczących projektu tego studium - nie podlegają zaskarżeniu do sądu (art. 7 upzp).

31 Studium uwarunkowań Koszty zmiany projektu studium 1. Organ, z którym uzgodniono projekt studium ponosi koszty zmiany tych projektów, spowodowane późniejszą zmianą stanowiska. 2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, działa w ramach zespolonej administracji powiatowej lub w ramach samorządu województwa i wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej, Skarb Państwa ponosi koszty zmiany studium i planu miejscowego lub ich projektów jedynie wówczas, gdy zmiana stanowiska organu wynika ze zmiany ustawy lub z wiążących ten organ nowych ustaleń właściwego organu administracji rządowej. (art. 26 upzp)

32 Studium uwarunkowań zmiany projektu studium Zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. (art. 27 upzp) Jeżeli w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany studium lub planu miejscowego, czynności, o których mowa w art. 11, wykonuje się odpowiednio w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. (art. 33 upzp)_

33 Studium uwarunkowań Nieważność studium - Istotne naruszenie zasad sporządzania studium, -istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także -naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. (art. 28 ust. 1 upzp)

34 Studium uwarunkowań Nieważność studium Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwierdzające nieważność uchwały w sprawie studium, stanie się prawomocne z powodu: -niezłożenia przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu administracyjnego lub -jeżeli skarga zostanie przez sąd odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa w art. 11 upzp, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu studium z przepisami prawnymi. (art. 28 ust. 2 upzp)

35 Studium uwarunkowań Wypisy i wyrysy z Studium Każdy ma prawo: -wglądu do studium oraz -otrzymania z nich wypisów i wyrysów. (art. 30 upzp)

36 Studium uwarunkowań Ocena aktualności stadium W celu oceny aktualności studium wójt, burmistrz albo prezydent miasta: -dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, -ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i -opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. (art. 32 ust. 1 upzp)

37 Studium uwarunkowań Ocena aktualności stadium Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno- architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27. (art. 32 ust. 2 upzp)

38 Studium uwarunkowań Ocena aktualności stadium Zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. (art. 27 upzp)

39 Studium uwarunkowań Ocena aktualności stadium Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. (art. 32 ust. 3 upzp)

40 Studium uwarunkowań Znaczenie studium uwarunkowań na MPZP: Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. (art. 9 ust. 4 upzp)

41 Studium uwarunkowań Znaczenie studium uwarunkowań na MPZP: Przed podjęciem tej uchwały wójt, burmistrz albo prezydent miasta -wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, (art. 14 ust. 5 upzp)

42 Studium uwarunkowań Znaczenie studium uwarunkowań na MPZP: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta -sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium (art. 15 ust. 1 upzp)

43 Studium uwarunkowań Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google