Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

2 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 3, WARTOŚĆ PROJEKTU

3 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 5, FORMA DOFINANSOWANIA

4 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 8, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

5 UMOWA PROJEKTU, ANEKS I, § 3, POMOC PUBLICZNA

6 Z ANEKSU NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ § 20 Gromadzenie i przechowywanie dokumentów ust. 2: „Partner zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektu przez okres 3 lat po zamknięciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. Jednocześnie Partner zobowiązuje się wskazać miejsce przechowywania dokumentów oraz informować Lidera każdorazowo o zmianie tego miejsca.” ust. 5: „Nie później niż 3 miesiące przed datą zakończenia projektu, określoną w umowie o dofinansowanie, Partner zobowiązuje się wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za przepływ informacji, bądź stanowisko, na którym będzie zatrudniona.”

7 OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU Lipiec 2015 – Czerwiec 2020 KOORDYNACJA – prof. Andrzej Okruszek (IBT PŁ) IBT PŁ dr Mirosława Szczęsna-Antczak dr Katarzyna Struszczyk-Świta ITFiM PŁ dr hab. Piotr Walczak KMTiMW PŁ dr Eulalia Gliścińska ITPiB PŁ dr Anna Masek UR prof. Andrzej Lepiarczyk IBWCh dr hab. Danuta Ciechańska GIG dr Henryk Rydarowski CBMiM PAN dr hab. Tadeusz Biela prof. Ewa Piórkowska

8 WSKAŹNIKI REZULTATU Opisują efekty uzyskiwane w wyniku zrealizowania projektu. Mogą być przedstawiane za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem. Wartość bazowa wskaźnika rezultatu to wartość „0”. Wskaźników rezultatu nie wykazujemy w trakcie realizacji projektu (wskaźniki te podawane są tylko we wniosku o płatność końcową). Wartość docelowa to wartość, jaką wnioskodawca zobowiązuje się osiągnąć w wyniku realizacji projektu i utrzymać w okresie trwałości projektu (5 lat).

9 Lp Wskaźniki rezultatu (cz. 1) Jednostka miary Wartość bazowa 2014 rok Wartość docelowa 2019 rok 1 Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji Projektu sztuka 010 2 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R sztuka 01 3 Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) stanowisko 03 4 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych stanowisko 03 5 Liczba krajowych zgłoszeń patentowych sztuka 016 6 Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej sztuka 05 Do realizacji w ciągu pięciu lat po zakończeniu Projektu Wskaźniki rezultatu (globalnie)(1)

10 Wskaźniki rezultatu (globalnie)(2) Lp Wskaźniki rezultatu (cz. 2) Jednostka miary Wartość bazowa 2014 rok Wartość docelowa 2019 rok 7 Liczba zgłoszeń za granicą w tym do EPO i USPTO sztuka 01 8 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu sztuka 068 9 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z projektem sztuka 011 10 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu podmiot 014 11Liczba nabywców wyników projektusztuka 04 12 Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych sztuka 021 13 Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia sztuka 011 Do realizacji w ciągu pięciu lat po zakończeniu Projektu

11 Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 1)LiczbaPartnerzy 1Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji celów strategicznych projektu 1WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 2IBWCh 2CBMiM PAN 2UR 1GIG 2Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce 0WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 3Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) 1WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 1IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 1GIG Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (1)

12 Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (2) LpWskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 2)LiczbaPartnerzy 4Liczba utworzonych nowych etatów badawczych 1WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 1CBMiM PAN 1UR 0GIG 5Liczba krajowych zgłoszeń patentowych 3WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 2WTMiWT PŁ 3IBWCh 2CBMiM PAN 1UR 2GIG 6Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej 1WBiNŻ PŁ 1WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 0IBWCh 1CBMiM PAN 1UR 0GIG

13 Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy, cz 3)LiczbaPartnerzy 7 Liczba zgłoszeń za granicą w tym do EPO i USPTO 0WBiNŻ PŁ 0WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 1IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 8 Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji Projektu 8WBiNŻ PŁ 15WCh PŁ 6WTMiWT PŁ 8IBWCh 10CBMiM PAN 15UR 6GIG 9 Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym Projektem 3WBiNŻ PŁ 5WCh PŁ 1WTMiWT PŁ 0IBWCh 2CBMiM PAN 1UR 0GIG Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (3)

14 Wskaźniki rezultatu (partnerzy) (4) Lp Wskaźniki rezultatu (partnerzy cz 4)LiczbaPartnerzy 10Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu Projektu 3WBiNŻ PŁ 2WCh PŁ 2WTMiWT PŁ 1IBWCh 3CBMiM PAN 1UR 2GIG 11Liczba nabywców wyników projektu 0WBiNŻ PŁ 2WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 2IBWCh 0CBMiM PAN 0UR 0GIG 12Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych 3WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 5WTMiWT PŁ 3IBWCh 2CBMiM PAN 3UR 2GIG 13Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia 2WBiNŻ PŁ 3WCh PŁ 0WTMiWT PŁ 0IBWCh 2CBMiM PAN 3UR 1GIG

15 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (3) Jest to liczba utworzonych nowych miejsc pracy będących efektem realizacji projektu podanych w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy (EPC). Do obliczenia wskaźnika bierzemy pod uwagę zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie. Do wyliczania wartości wskaźnika nie należy zaliczać pracowników obsługi administracyjnej. Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (3) Jest to liczba utworzonych etatów, na których zostali zatrudnieni specjaliści, naukowcy na podstawie umowy o pracę (bez etatów technicznych, pomocniczych, administracyjnych i in.), które powstały w wyniku realizacji projektu. Miejsca pracy powinny być utrzymane w okresie zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

16 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba wdrożeń powstałych w wyniku realizacji strategicznych projektów badawczych (10) Jest to liczba przypadków wykorzystania (wdrożenia) rezultatów projektu przez zainteresowane podmioty. Wdrożenie rozumiane jest tu szeroko, jako każde praktyczne zastosowanie wyników projektu w różnych obszarach życia społeczno- gospodarczego. Przez wdrożenie należy rozumieć również nie mające wymiaru rynkowego praktyczne zastosowanie wyników projektu (bez transakcji handlowej związanej ze sprzedażą praw do wyników projektu bądź z przekazaniem prawa do korzystania z wyników projektu bez zmiany ich właściciela). Wdrożenie może polegać również na udostępnieniu oznaczonemu podmiotowi rezultatów przeprowadzonych badań nieodpłatnie, pod warunkiem, że podmiot ten będzie wykorzystywał te wyniki w praktyce. Uwaga: Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO IG wyniki uzyskane w efekcie realizacji projektów badawczych w ramach Działania 1.1 nie mogą być bezpośrednio wdrażane przez Beneficjentów.

17 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej (1) Należy podać liczbę udostępnionych na zasadach rynkowych (odpłatnie) wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektu. Przez komercjalizację rozumiemy całokształt działań związanych z przenoszeniem wyników badań do praktyki gospodarczej i społecznej. Jest to sprzedaż wyników prac B+R, udzielenie licencji na korzystanie z tych wyników lub spowodowanie gospodarczego ich wykorzystywania przy użyciu innej formy prawnej (np. użytkowanie, leasing). W szczególności komercjalizacją jest transfer i sprzedaż przez instytucje sfery nauki danej wiedzy technicznej lub organizacyjnej i związanego z nią know-how biznesowi - komercjalizację technologii można zatem określić jako proces zasilania rynku nowymi technologiami.

18 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba krajowych zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji przedsięwzięcia (16) Jest to liczba zgłoszeń patentowych krajowych dotycząca rezultatów uzyskanych w ramach projektu (projekt może obejmować kilka zgłoszeń patentowych). Zgłoszenie patentowe - czynność formalnoprawna polegająca na wniesieniu do Urzędu Patentowego podania o udzielenie patentu wraz z opisem wynalazku ujawniającym jego istotę, zastrzeżeniami patentowymi, skrótem opisu i w razie potrzeby rysunkami. Liczba zgłoszeń za granicą, w tym do EPO i USPTO (1) Jest to liczba zgłoszeń zagranicznych w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu (m.in. do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Urzędu Patentów i Znaków Towarowych USA (USPTO)). Może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu wynalazku, w Urzędzie Patentowym RP. We wniosku o płatność podajemy łączną wartość zgłoszeń za granicą.

19 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba umów przekazania praw własności intelektualnej (5) Jest to liczba określająca różnego rodzaju umowy na wykorzystywanie stworzonych przez Wnioskodawcę rozwiązań / posiadanej wiedzy itp. objętych prawami własności intelektualnej (m.in. umowy licencyjne na wynalazki/ umowy przekazania know-how). Liczba publikacji powstałych w efekcie realizacji projektu (68) Jest to liczba powstałych w wyniku realizacji projektu publikacji zawierających informacje o wynikach projektu. Na podstawie art. 2 ust.2 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych przez określenie „publikacja” należy rozumieć dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia. Dla potrzeb wskaźnika dotyczy to wyłącznie artykułów piśmienniczych takich jak: książki, broszury, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, lub zapisanych na nośnikach elektronicznych i opublikowany w internecie. Jeśli treść publikacji utrwalonej w technice druku oraz w wersji elektronicznej (w tym opublikowana w Internecie) jest tożsama, na potrzeby liczenia wskaźnika publikację tę wolno wskazać tylko jeden raz.

20 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba nabywców wyników projektu (4) Należy podać liczbę nabywców wyników projektu. Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych (21) Jest to liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań technologicznych, linii technologicznych. Liczba przygotowanych zastosowań praktycznych gotowych do użycia (11) Jest to przewidywana liczba gotowych do użycia/wdrożenia instrukcji, wytycznych itp., opracowanych w rezultacie projektu.

21 Wskaźniki rezultatu - interpretacja Liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizowanym projektem (11) Jest to całkowita liczba stopni naukowych uzyskanych bezpośrednio w związku z realizacją badań w ramach projektu w instytucjach (jednostkach naukowych) objętych wsparciem. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu (14) Należy przedstawić liczbę przedsiębiorstw zaangażowanych w sformalizowaną współpracę z jednostką naukową – Wnioskodawcą po zakończeniu projektu (np. na podstawie umów, porozumień o współpracy).

22 OŚWIADCZENIE DOKTORANTA (Oświadczenie musi zawierać logotypy EU i Innowacyjnej Gospodarki, może zawierać logo projektu ) Imię, nazwisko Miejscowość, data Nazwa uczelni Oświadczenie Ja, imię i nazwisko, oświadczam, że jako doktorant nazwa uczelni w okresie od …. do….. brałem udział w realizacji projektu Zastosowanie biomasy do wytwarzania materiałów polimerowych przyjaznych środowisku (POIG 01.01.02-10-123/09; BIOMASA) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach powyższego projektu, wykonywałem następujące prace/badania: - nazwa pracy lub badania, nr zadania. Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystałem w pracy doktorskiej pt. tytuł pracy. …………………………………………… …………………………………………… Podpis doktoranta Potwierdzam wykonanie badań Załącznik: kserokopia dyplomu

23 Z UMOWY KONSORCJUM § 8 Prawa autorskie i udostępnienie wyników 1.Majątkowe prawa autorskie do wyników prac uzyskanych przez daną Stronę w ramach realizacji zadań projektu, przysługują tej Stronie. 2. W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań projektu, Strony, które uzyskały te wyniki, uregulują zasady wykonywania autorskich praw majątkowych oraz praw do wynalazków w odrębnych umowach. 3. Strony zobowiązują się do udostępnienia informacji o wynikach badań naukowych powstałych w efekcie realizacji projektu na równych zasadach rynkowych lub nieodpłatnie z zachowaniem równego dostępu do ww. wyników projektu podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych wyników, z uwzględnieniem przepisów o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.

24 Z ANEKSU NR 1 DO UMOWY PARTNERSKIEJ § 12 Plan finansowy oraz zasady zarządzania finansowego w Konsorcjum ust. 5: „Partner Projektu odpowiada indywidualnie za realizację zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie Projektu wskaźników produktu i rezultatu oraz zaplanowanych przez niego celów projektu. W przypadku niewykonania zadań i nieosiągnięcia wskaźników z przyczyn nieuzasadnionych Partner zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania w części odpowiadającej niezrealizowanemu postępowi merytorycznemu.” ust. 6: „Aparatura zakupiona w projekcie ze środków Partnera, zaplanowanych przez niego na ten cel w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu nr POIG 01.01.02-10-123/09 zostaje przyjęta drukiem OT na ewidencję środków trwałych w jego jednostce. Do zakończenia projektu jest własnością Lidera, a po jego zakończeniu staje się własnością jednostki, w ramach której funkcjonuje dany Partner.”

25 PROMOCJA *Zaprojektowano i wykonano TABLICĘ PAMIĄTKOWĄ Projektu. Pani Dziekan wyraziła zgodę na umieszczenie jej w eksponowanym miejscu na parterze Wydziału Biotechnologii. *Za zgodą Pani Dziekan na stronie internetowej Wydziału Biotechnologii (http://snack.p.lodz.pl) umieszczony będzie (bezkosztowo) aktywny link do strony internetowej Projektu BIOMASA http://biomasapoig.pl. Po zakończeniu Projektu nasza strona umieszczona będzie na serwerze Wydziału.http://snack.p.lodz.plhttp://biomasapoig.pl *Wszelkie działania promocyjne partnerów w okresie trwałości Projektu powinny (udział w konferencjacjach itp.) powinny być zgłaszane do koordynatora.

26 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU wskaźniki produktu muszą zostać osiągnięte na etapie składania wniosku o płatność końcową, natomiast wskaźniki rezultatu, powinny zostać osiągnięte w okresie trwałości projektu, czyli 5 lat od zakończenia realizacji, zgodnie z umową Beneficjent powinien przekazywać informacje o ostatecznej wartości wskaźnika rezultatu, osiągniętej po złożeniu wniosku o płatność końcową.

27 TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W okresie trwałości projektu czyli 5 lat od zakończenia realizacji przysyłają Państwo wniosek sprawozdawczy z wypełnioną tabelą 15B. Termin – 31. stycznia każdego roku po zakończeniu realizacji. Wniosek należy przesłać jedynie drogą elektroniczną (plik XML i PDF) na adres: monitoringpoig@opi.org.pl W przypadku, gdy wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte czy to na etapie wniosku końcowego czy wniosku sprawozdawczego w okresie trwałości, Beneficjent nie musi już przysyłać sprawozdań w kolejnych latach.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZASTOSOWANIE BIOMASY DO WYTWARZANIA POLIMEROWYCH MATERIAŁÓW PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google