Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP)"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje. Dawid Zalewski Dział Informacji i Promocji DIP Wrocław, 24.02.2016 r.

2 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca wdraża środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w następujących obszarach: RPO WD 2014 – 2020 463 260 518 EUR Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 360 246 718 EUR Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 103 013 800 EUR

3 Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Lepsze warunki dla rozwoju MŚP Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP

4 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Główne cele: wsparcie skoncentrowane na pracach B+R w MŚP finansowanie zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej finansowanie usług proinnowacyjnych świadczonych przez IOB 130,7 mln EUR Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Główne cele: zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP oraz wzmacnianie ich partnerstw biznesowych dostosowanie produktów, usług do wymogów zagranicznych rynków rozwój strategii działań międzynarodowych 19,16 mln EUR Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Główne cele: rozwój istniejącej lub stworzenie nowej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności do potrzeb potencjalnych inwestorów rozpowszechnienie nowych modeli biznesowych 52,65 mln EUR Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Główne cele: wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w MŚP rozwój/rozbudowa MŚP, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny/urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych/ulepszonych produktów/usług 157,73 mln EUR Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 360,24 mln EUR

5 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Schemat 1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Schemat 1.2C Usługi dla przedsiębiorstw – bon na innowacje oraz usługi proinnowacyjne świadczone przez IOB Schemat 1.2D Rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu. Projekty w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R - IOB

6 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R a) inwestycje przedsiębiorstw w obszarze badań naukowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na: prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych; innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii); opracowaniu linii pilotażowych itp. b) zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wdrożenie zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia uzupełniających/ dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

7 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Przedsiębiorca Badania przemysłowePrace rozwojowe (eksperymentalne) Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia Mikro70%80%45%60% Mały70%80%45%60% Średni60%75%35%50% Duży50%65%25%40% Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

8 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 1.Koszty personelu realizującego projekt w tym: a)Koszty wynagrodzeń badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, b)Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu nie przekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (2% dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych) i/lub nie przekraczające 5000 PLN brutto miesięcznie bez względu na liczbę osób. 2.Koszty wynajmu i amortyzacji aparatury, sprzętu oraz koszty dotyczące WNiP Koszty wynajmu i amortyzacji aparatury, sprzętu oraz WNiP mogą stanowić wydatki kwalifikowalne w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. 3.Koszty budynków i gruntów (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Koszty budynków i gruntów mogą stanowić wydatek kwalifikowalny w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W przypadku budynków, kwalifikowalne mogą być tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

9 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 4.Koszty związane z leasingiem Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. 5.Koszty badań Wydatkiem kwalifikowalnym mogą być koszty badań zlecane podmiotom zewnętrznym niezbędnych w celu realizacji projektu. 6.Koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu 7.Koszty informacyjno – promocyjne projektu (do 2 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

10 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 8.Koszt podatku VAT Podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jest kwalifikowalny, o ile beneficjent ustanowi dla projektu przejrzysty systemy ewidencjonowania i rozliczania tego podatku i będzie w stanie udowodnić w sposób nie budzący wątpliwości, w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT w projekcie może być kwalifikowalny. 9.Cross – financing (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Kosztem kwalifikowalnym są działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa. 10.Wkład niepieniężny (nie może przekroczyć 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) Tylko i wyłącznie w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu. 11.Koszty przygotowania dokumentacji projektu (do 8% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

11 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: -laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach; -centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Wnioskodawca zobowiązany będzie przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu.

12 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania a)dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; b)dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; c)dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

13 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 1.Koszty personelu realizującego projekt w tym: a)Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, b)Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu nie przekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (2% dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych) i/lub nie przekraczające 5000 PLN brutto miesięcznie bez względu na liczbę osób. 2.Koszty zakupu/ wynajmu aktywów trwałych oraz WNiP, w tym np.: a)zakup środków trwałych, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia; b)koszty dzierżawy rzeczowych aktywów trwałych ponoszonych w okresie realizacji projektu pod warunkiem, że dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy; c)nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej; d)zakup budynków, gruntów (do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu). Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

14 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 3.Koszty związane z leasingiem - na zasadach jak w działaniu 1.2A 4.Koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu 5.Koszt podatku VAT - na zasadach jak w działaniu 1.2A 6.Cross – financing (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Kosztem kwalifikowalnym są działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa. 7.Wkład niepieniężny (nie może przekroczyć 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) Tylko i wyłącznie w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu. 8.Koszty informacyjno – promocyjne projektu (do 2 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

15 W schematach 1.2A i 1.2B preferencję uzyskają projekty: których elementem będzie stworzenie etatów badawczych; realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej; realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw; podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm; Główne typy beneficjentów tych schematów to przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy typu spin-off. Wsparcie będzie skoncentrowane na MŚP. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej.

16 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2C Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw a) profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez IOB m.in. parki technologiczne, centra transferu technologii, akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Bezpośrednim beneficjentem pomocy będą przedsiębiorstwa, które wybierają wsparcie oferowane w danych instytucjach (popytowy charakter wsparcia), wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji w przedsiębiorstwach i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego firm. b) Wsparcie MŚP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP). Wsparcie może być udzielone m.in. na: usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii (m.in.: opracowanie nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu; wykonanie testów wdrożeniowych; wykonanie analiz przedwdrożeniowych; prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu; audyt technologiczny). Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa.

17 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2C Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Inne przykładowe formy specjalistycznych usług dla przedsiębiorstw, które mogą być świadczone w ramach działania 1.2C:  specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne;  usługi asystentów innowacji;  stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi;  doradztwo i pośrednictwo technologiczne;  usługi dotyczące ochrony i wyceny własności intelektualnej;  audyt technologiczny;  wdrażanie innowacyjnych produktów i usług;  pośrednictwa kooperacyjnego.

18 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2C Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw Wsparcie może być udzielone na:  Usługi badawczo-rozwojowe dot. wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii: Opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu Wykonanie testów wdrożeniowych Wykonanie analiz przedwdrożeniowych Prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu  Konsultacje i doradztwo w zakresie poszukiwania kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach bonu;  Audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi bonu;

19 Konkurs ogłaszany przez DIP w 2016 roku Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Schemat 1.2 C Usługi dla przedsiębiorstw Termin ogłoszenia: 30 czerwiec 2016 roku Termin naboru: od 1 sierpnia 2016 roku b) działania prowadzące do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja ich współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi (dla projektów o małej skali). Wsparcie MSP poprzez instrument typu „bon na innowacje” (bezzwrotne wsparcie w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP). Alokacja na konkurs: Konkurs DIP - 24 471 848 PLN Konkurs ZIT WrOF - 24 471 848 PLN

20 Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa Typ beneficjenta: W zakresie projektów typu 1.2C:  MŚP;  konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;  jednostki samorządu terytorialnego w zakresie instrumentu typu bon na innowacje;  IOB, w tym organizacje pozarządowe w zakresie instrumentu typu bon na innowacje. Bezpośrednim odbiorcą wsparcia w tym schemacie będą MŚP.

21 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Schemat 1.3A Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Schemat 1.3B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców Schemat 1.3C Doradztwo dla MŚP (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego w działaniu 1.2 oraz w działaniu 1.4)

22 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Schemat 1.3C Wsparcie skierowane do MŚP, w tym MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), może być udzielane w formie voucherów. Usługi będą świadczone wyłącznie przez Instytucje Otoczenia Biznesu. Doradztwo dla MŚP (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego w działaniu 1.2 oraz w działaniu 1.4)

23 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Schemat 1.3C Doradztwo dla MŚP (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego w działaniu 1.2 oraz w działaniu 1.4) Usługi świadczone będą poprzez działania doradcze w następujących kierunkach: a) usługi w zakresie wsparcia doradczego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in.: wsparcie początkowej fazy rozwoju firmy; wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej; projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. b) usługi z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu.

24 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Schemat 1.3C Doradztwo dla MŚP (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego w działaniu 1.2 oraz w działaniu 1.4) Ważne: wsparcie będzie skierowane do MŚP, w tym MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju; wykonawcą usług doradczych mogą być tylko IOB; wsparcie może być udzielane w formie voucherów. Preferencje przy wyborze projektów: projekty dotyczące usług doradczych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu;

25 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Typ beneficjenta: W zakresie projektów typu 1.3C: MŚP (bezpośredni odbiorca wsparcia); lokalne grupy działania LGD IOB. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: w przypadku projektów dotyczących usług doradczych dla MŚP – maksymalna wartość wsparcia na jedno przedsiębiorstwo: 150 tys. PLN. LGD powinna przybrać formę stowarzyszenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.2001.79.855)

26 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Schemat 1.4B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych Schemat 1.4C Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne Schemat 1.4D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

27 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP a) stworzenie długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, w tym m.in. na: - dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych); - otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa; -działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami. b) tworzenie Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych - przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

28 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe. b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: - otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny); - dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego; - tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyki.

29 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych Termin ogłoszenia: 28 października 2016 roku Termin naboru: od 28 listopada 2016 roku 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych: a)projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe, b)b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw Alokacja na konkurs: Konkurs DIP - 22 692 089 PLN Konkurs ZIT WrOF - 10 018 285 PLN Konkurs ogłaszany przez DIP w 2016 roku

30 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4C Wsparcie MŚP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne Wsparciem objęte będą projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu/internacjonalizacji przedsiębiorstwa, obejmujące np.: - wizyty studyjne i misje zagraniczne; - udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; - udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; - organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa.

31 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Schemat 1.4 C Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne Termin ogłoszenia: 30 grudnia 2016 roku Termin naboru: od 30 stycznia 2017 roku 1.4 C Wsparcie MSP w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne Alokacja na konkurs: Konkurs DIP - 5 105 720 PLN Konkurs ZIT WrOF - 2 003 657 PLN Konkurs ogłaszany przez DIP w 2016 roku

32 Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw We wszystkich schematach w ramach działania 1.4 preferencję uzyskają projekty:  realizowane w partnerstwie;  realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu. Minimalna kwota projektu: 10 tys. PLN na przedsiębiorcę. Maksymalna kwota projektu w przypadku:  Schematu 1.4Aa: 50 tys. na przedsiębiorcę  Schematu 1.4Ab: 20 tys. na przedsiębiorcę

33 Typ beneficjenta: W zakresie projektów typu 1.4A:  MŚP;  LGD. W zakresie projektów typu 1.4B: MŚP; LGD. W zakresie projektów typu 1.4C: MŚP; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; IOB LGD. Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

34 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Schemat 1.5B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw Schemat 1.5C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności MŚP (zakup sprzętu produkcyjnego nowoczesnych maszyn i urządzeń, inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności)

35 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Dotacje będzie można m.in. uzyskać na: - wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; - dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu; wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

36 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 1.Koszty personelu realizującego projekt w tym: a)Szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat, b)Koszty osobowe związane z zarządzaniem projektu nie przekraczające 1% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu (2% dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych) i/lub nie przekraczające 5000 PLN brutto miesięcznie bez względu na liczbę osób. 2.Koszty zakupu/ wynajmu aktywów trwałych, w tym np.: a)zakup środków trwałych, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia; b)koszty dzierżawy rzeczowych aktywów trwałych ponoszonych w okresie realizacji projektu pod warunkiem, że dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

37 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 3.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 4.Koszty związane z leasingiem - na zasadach jak w działaniu 1.2A i 1.2B 5.Koszty opłat finansowych, doradztwa i innych usług związanych wyłącznie z realizacją projektu 6.Koszt podatku VAT - na zasadach jak w działaniu 1.2A i 1.2B 7.Cross – financing (do 5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Kosztem kwalifikowalnym są działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa. 8.Wkład niepieniężny (nie może przekroczyć 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) Tylko i wyłącznie w ramach wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

38 Przykładowy katalog kosztów kwalifikowalnych 9.Zakup budynków i gruntów (do 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych) 10.Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej nie przekraczająca 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu (z wyłączeniem działalności związanej z wynajmem) 11.Koszty informacyjno – promocyjne projektu (do 2 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) Obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

39 Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej (zgodnie z definicją innowacji określoną w publikacji OECD – podręczniku Oslo). W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną. Projekt, który zakłada wdrożenie nieznanego i niestosowanego dotychczas procesu produkcyjnego w Polsce może otrzymać 4 pkt. za poziom innowacyjności. Projekt, który zakłada wprowadzenie usługi lub produktu nieznanego i niestosowanego dotychczas w Polsce może otrzymać 4 pkt. za poziom innowacyjności. Projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska mogą otrzymać 4 pkt. Działanie 1.5A Należy pamiętać, że

40 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania a)dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; b)dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

41 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MSP Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Termin ogłoszenia: 30 września 2016 roku Termin naboru: od 31 października 2016 roku 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP (Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata licząc od daty ogłoszenia naboru). 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat). Alokacja na konkurs: Konkurs dla mikroprzedsiębiorstw do 2 lat - 9 704 181 PLN Konkurs dla MŚP (z wyłączeniem mikro do 2 lat) - 55 313 830 PLN Konkurs ogłaszany przez DIP w 2016 roku

42 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5B Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwach) wynikających z Działania 1.2 (wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa).

43 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Schemat 1.5C Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w ramach zwrotnych instrumentów finansowych) a) wsparcie na rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (MŚP) np.: -poprzez zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń; -poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy. b) wsparcie na inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe), np.: -ograniczające materiało- i wodochłonność procesu produkcyjnego; - wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii) z wyłączeniem wprowadzenia technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

44 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług MŚP Typ beneficjenta: W zakresie projektów typu 1.5A i 1.5B:  MŚP;  zgrupowania i partnerstwa MŚP. W zakresie projektów typu 1.5C:  podmiot/-y wdrażający instrument finansowy.

45 Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs przebiega w następujących etapach: 1.Złożenie wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca musi złożyć wniosek w wersji elektronicznej (wypełniony w aplikacji Excel) oraz w wersji papierowej w terminie, który podany jest w ogłoszeniu o konkursie. 2.Weryfikacja techniczna wniosków o dofinansowanie (wraz z załącznikami) W jej ramach weryfikowane jest czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera braków formalnych i/lub oczywistych omyłek. W przypadku ich stwierdzenia Wnioskodawca wzywany jest do jednokrotnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek w terminie 7 dni od otrzymania informacji o konieczności poprawy. Weryfikacja techniczna wniosków o dofinansowanie trwa do 14 dni kalendarzowych od upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków.

46 Ocena spełnienia przez projekt kryteriów dotyczących zgodności ze strategią ZIT W przypadku konkursów dedykowanych ZIT po ocenie weryfikacji technicznej przeprowadzana będzie weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT według następujących etapów: Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT Poprawność doboru wskaźników Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wynikających z Porozumienia Komplementarny charakter projektu Ocena zgodności wniosków o dofinansowanie trwa do 20 dni kalendarzowych od upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków.

47 3.Ocena formalna - jest przeprowadzana w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia weryfikacji technicznej. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o katalog kryteriów formalnych, zatwier - dzonych przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 4.Ocena merytoryczna – jest przeprowadzana w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich złożonych w danym naborze wniosków. Formalnej i merytorycznej oceny wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP) na podstawie regulaminu pracy KOP zamieszczonego na stronie internetowej DIP.

48 Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP Zwiększona produkcja energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie

49 Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Główny cel: wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 55,61 mln EUR Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP Główny cel: modernizacja energetyczna obiektów mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem OZE 32,41 mln EUR Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja Główny cel: budowa/przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami 15,0 mln EUR Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 103,01 mln EUR

50 Zapraszamy do kontaktu:


Pobierz ppt "Wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Działania wdrażane przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google