Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO

2 SŁOWO,,LOGISTYKA” W ODNIESIENIU DO GOSPODAROWANIA JEST UŻYWANE W TRZECH – ZWIĄZANYCH ZE SOBĄ – ZNACZENIACH. SĄ TO:  przepływy rzeczy i informacji (przepływ surowców, materiałów, tzw. produkcji w toku, wyrobów gotowych i towarów oraz związanych z nimi informacji),  dziedzina zarządzania (zarządzanie związane z przepływami rzeczy i informacji),  wiedza o wymienionych wyżej przepływach i związanym z nimi zarządzaniu. 2

3 3

4 EWOLUCJA LOGISTYKI 4

5 KOMPRESJA CZASU Wzrost wrażliwości na czas Skracanie cykli życia produktów Dążenie odbiorów do zmniejszania zapasów Trudniejsze warunki prognozowania 5

6 ŁAŃCUCH DOSTAW Sieć powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe oraz przepływy informacji od dostawców do ostatecznych użytkowników Integracja łańcucha dostaw Źródło: John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley Jr.: op. cit. 6

7 Łańcuchy dostaw są więc określane jako zbiory przedsiębiorstw. Według J. Witkowskiego „łańcuch dostaw to współdziałające w różnych obszarach firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków finansowych.” Niektórzy do triady wypisanych wyżej strumieni dodają także przepływ wiedzy. Uzasadnione jest też ograniczanie definicji do dwóch przepływów (produktów i informacji), objętych w pełni zarządzaniem logistycznym. 7

8 Definicja European Committee for Standardization wskazuje, że „łańcuch dostaw jest sekwencją procesów wnoszących wartość dodaną do produktu w trakcie jego przepływu i przetwarzania od surowców, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci zgodnej z wymaganiami klienta końcowego.” 8

9 Niektórzy autorzy traktują łańcuch dostaw jako koncepcję, czy nawet swoistą filozofię. A. J. Battaglia i G. Tyndall uważają, łańcuch dostaw za „strategiczną koncepcję polegającą na zrozumieniu i zarządzaniu sekwencją działań – od dostawcy do klienta – dodających wartości produktom przepływającym przez rurociąg dostaw.” Z kolei według M. C. Cooper’a i L. M. Ellram’a łańcuch dostaw to integrująca filozofia zarządzania całym przepływem w kanale dystrybucji od dostawcy do ostatecznego klienta. 9

10 Łańcuchy dostaw w sieciach przedsiębiorstw Źródło: A. Kawa 10

11 SIECI DOSTAW 11

12 SYSTEM LOGISTYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA 12

13 OBSZAR ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE OBEJMUJE:  prognozowanie popytu,  przyjmowanie i realizację zamówień,  gospodarkę magazynową,  sterowanie zapasami,  obsługę zaopatrzenia,  obsługę zwrotów,  opakowania,  czynności manipulacyjne,  transport wewnętrzny i zewnętrzny,  przepływ i gromadzenie informacji. 13

14 GŁÓWNE OBSZARY KONFLIKTÓW  Zamawianie – Marketing i Sprzedaż a Logistyka (zapasy, maksymalizacja sprzedaży)  Zaopatrzenie – Produkcja a Logistyka (zapasy, długie serie) 14

15 POZIOM ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO W FIRMIE 1.Kryteria oceny systemu logistycznego 2.Rozumienie łańcucha dostaw 3.Obszar zarządzania logistycznego 4.Instrumenty zarządzania logistycznego 15

16 Źródeł nowoczesnej logistyki należy (niestety) szukać w rozwoju logistyki wojskowej ( od II wojny światowej po wojnę w Zatoce). 16

17  Podejście systemowe  Podejście procesowe 17

18 Podejście systemowe 18

19 Ujęcie funkcjonalne 19

20 Proces Proces biznesowy to sekwencja lub sieć zależnych działań, zainicjowanych w odpowiedzi na zdarzenie, celem osiągnięcia konkretnego rezultatu dla klienta procesu. 20

21 rezultat  towar, usługa, informacja klient  osoba, organizacja, rynek  wewnętrzny, zewnętrzny np. : proces realizacji zamówienia identyfikowalne 21

22 22

23  Działanie − to czynność wykonywana w ramach organizacji.  Jest zbiorem kosztów tych zasobów, które można alokować w sposób przyczynowo skutkowy na produkty lub klientów jednym, nośnikiem kosztu;  Termin „działanie” w bardzo dobry sposób uzmysławia wymagany poziom szczegółowości w zarządzaniu kosztami. 23

24  Planowanie tras pojazdów,  Składowanie wyrobów gotowych,  Przewóz do klienta,  Kompletowanie produktów,  Przyjmowanie zamówień. 24

25 Rentowność  produktów  klientów  dostawców Logistyka wieloryby! 25

26 LOGISTYKA A INFORMATYKA 26

27 Potęga Internetu w biznesie polega przede wszystkim na ogromnych możliwościach integracji procesów i wszechstronnej współpracy. 27

28 28

29 SZEŚĆ R (W) 1) właściwy produkt 2) właściwa ilość 3) właściwy stan 4) właściwe miejsce 5) właściwy czas 6) właściwy koszt 29

30 Koszty logistyki mogą wynosić 25% lub więcej kosztów ogółem 30

31 31

32 TRADE OFF

33 DIAGRAM PROBLEMU TYPU „TRADE OFF” Źródło: G.C.Jackson, J.J.Stoltman, A.Taylor: Mcving Beyond Trade-offs. International Journa; of Physical Distribution and Logistics Management 1994, nr 1. 33

34 34

35 35

36 36

37  push – współpraca z detalistami i hurtownikami prowadząca do wzrostu popytu  pull – wywoływanie popytu i pobudzanie sprzedaży, która prowadzi do oddziaływania na hurtownika i dalej zwiększa zamówienia u producenta 37

38 REGUŁY LOGISTYCZNE 38

39  standaryzacji  konsolidacji  80/20  opóźnienia  zróżnicowanej dystrybucji  strategii mieszanej 39

40 EFEKT BYCZEGO BICZA Akceleracja Popytu EFEKT FORRESTERA Przyczyny: 1.długi czas realizacji w łańcuchu dostaw 2.zróżnicowana polityka zamówień i zapasów w kolejnych ogniwach łańcucha 3.brak koordynacji i przepływu informacji 4.zmiany popytu na rynku detalicznym 5.manipulowanie cenami 6.braki produktów 7.grupowanie zamówień 8.stosowanie dużych jednostek ładunkowych 9.minimalne wielkości zamówienia 40

41 W miarę jak informacja o popycie jest przekazywana w górę łańcucha, mała zmiana w charakterystyce zapotrzebowania klienta może mieć znaczący wpływ na dystrybucję, produkcję i zaopatrzenie. W trakcie przekazywania informacji w górę łańcucha, zmiana jest wzmocniona na każdym etapie jako rezultat skumulowanego efektu słabej komunikacji, prze- lub niedoszacowania wynikającego z błędu ludzkiego, braku widzialności popytu klienta w łańcuchu, reakcji procesu i ograniczenia zdolności. Ten efekt jest określany mianem efektu Forrestera. 41

42 ZMIENNOŚĆ POPYTU Promocje i zmiany cen 42

43 ZNIEKSZTAŁCENIA W FIRMIE  suboptymalizacja długie serie w produkcji wysoki poziom zapasów w ekspedycji  wielość ośrodków decyzyjnych 43

44 EFEKT BYCZEGO BICZA Akceleracja Popytu Ograniczanie:  wymiana informacji i koordynacja  stosowanie zasady odroczenia  zmniejszenie kosztów zamawiania  unikanie,,zakłóceń cenowych” (every day low prices)  obejmowanie kontroli nad całym łańcuchem dostaw 44

45 QUICK RESPONSE 45

46 QR System pull, w którym informacje o popycie (pochodzące bezpośrednio od konsumentów) są wykorzystywane przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw. 46

47 QR Koncepcja QR pozwala obniżyć ryzyko poprzez wypróbowanie produktu w mniejszej ilości. Jeżeli „towar się sprzedaje”, to bardzo szybko uzupełnia się jego ilości, aby uzyskać dostępność produktu dla klienta i przez to zapewnić mu właściwą obsługę. 47

48 Z punktu widzenia wymiaru produktu i relacji występujących między przedsiębiorstwami można wyróżnić: Konfigurację produktu i sieci, które polega na podjęciu kluczowych decyzji o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zachodzących między ogniwami łańcucha. Projektowanie wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców. Formowanie sieci produkcyjnej do wyboru i określenia zadań produkcyjnych, miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odraczania może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlowych i logistycznych. Optymalizacja procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane z fizycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami informacji i środków finansowych. 48

49 Macierz obszarów zarządzania łańcuchem dostaw Źródło: S. Seuring, M. Goldbach, Cost Management in Supply Chains, Physica-Verlag, Heidelberg 2002, s.18, za: A. Kawa. 49

50 Dom SCM Źródło: H. Stadler, Ch. Kilger, Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and Case Studies, Springer-Verlag, Heidelberg 2008, s.11-12, za: A. Kawa. 50

51 praktyka: badania S.E. Fawcetta i G.M. Magnana 51

52 Źródło: Opracowanie własne na podstawie S.E Fawcett, G.M. Magnan, The rhetoric and reality of supply chain integration, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 2002, vol. 32 no. 5, s. 354, za: A. Kawa. Aktualnie praktykowany zakres zarządzania łańcuchem dostaw 52


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google