Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport aerozoli wg ADR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport aerozoli wg ADR"— Zapis prezentacji:

1 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Definicja „Aerozol lub pojemnik aerozolowy” oznacza naczynie jednorazowego użytku odpowiadające wymaganiom podanym w rozdziale 6.2.6, wykonane z metalu, szkła lub tworzywa sztucznego, zawierające gaz sprężony, skroplony lub rozpuszczony pod ciśnieniem, które może także zawierać ciecz, pastę lub proszek i jest wyposażone w urządzenie opróżniające, umożliwiające wyrzut zawartości w postaci zawiesiny cząstek stałych lub ciekłych w gazie, w formie piany, pasty lub proszku, albo w stanie ciekłym lub gazowym;

2 Budowa i zasada działania wyrobów aerozolowych
Transport aerozoli wg ADR Warszawa r. Budowa i zasada działania wyrobów aerozolowych Pokrywa Urządzenie uruchamiające Zawór Pojemnik Gaz pędny (propelent) Zawartość w postaci cieczy, emulsji lub zawiesiny Rurka

3 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Definicje „Składnik palny” (w odniesieniu do aerozoli) oznacza materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne lub palne gazy i mieszaniny gazowe, zdefiniowane w Uwagach 1 do 3 podrozdziału Części III Podręcznika Badań i Kryteriów. Odniesienie to nie obejmuje materiałów piroforycznych, samonagrzewających się i reagujących z wodą. Chemiczne ciepło spalania powinno być oznaczane jedną z następujących metod: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 do 86.3 lub NFPA 30B;

4 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Klasyfikacja Aerozole są towarami klasy 2 Aerozole (UN 1950) zaliczone są do jednej z następujących grup, zgodnie z ich właściwościami niebezpiecznymi: A duszące; O utleniające; F palne; T trujące; C żrące; CO żrące, utleniające; FC palne, żrące; TF trujące, palne; TC trujące, żrące; TO trujące, utleniające; TFC trujące, palne, żrące; TOC trujące, utleniające, żrące. Klasyfikacja zależy od rodzaju zawartości pojemnika aerozolowego.

5 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Tabela A w dziale 3.2 Nr UN Nazwa i opis Klasa Kod klasy- fika- cyjny Gru- pa pa- ko- wa-nia Nalep ki ostrze -gaw- cze Prze- pisy szcze gólne Ilości ograniczone i wyłączone Pakowanie Kategoria transportowa Przepisy specjalne dla przewozu Instrukcje pakowania Przepisy szczególne Pakowanie razem Sztuki przesyłki Za-, wy- ładunek i manipulowani e (1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7a) (7b) (8) (9a) (9b) (15) (16) (18) 1950 POJEMNIKI AEROZOLOWE,duszące 2 5A 2.2 1 L P207 LP02 PP87 RR6 L2 MP9 3 W14 CW9 CW12 POJEMNIKI AEROZOLOWE,żrące 5C 2.2 +8 1 POJEMNIKI AEROZOLOWE,żrące, utleniające 5CO E0 POJEMNIKI AEROZOLOWE,zapalne 5F 2.1

6 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne Kolumna (6) w tabeli A Zawiera kody numeryczne przepisów szczególnych, które powinny być stosowane. Przepisy te dotyczą szerokiej grupy zagadnień, związanych głównie z zawartością kolumn (1) do (5) (np. zakazów przewozu, wyłączeń spod przepisów, objaśnień dotyczących klasyfikacji materiałów niebezpiecznych w określonej postaci oraz przepisów o dodatkowym oznakowaniu i stosowaniu nalepek). Przepisy szczególne dla aerozoli to: 190, 327, 344 i 625

7 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne Kolumna (6) w tabeli A 190 Urządzenia rozpylające pojemników aerozolowych powinny być zabezpieczone przed przypadkowym uwolnieniem zawartości pojemnika. Pojemniki aerozolowe o pojemności nieprzekraczającej 50 ml, niezawierające składników trujących, nie podlegają przepisom ADR 344 Powinny być spełnione przepisy pod 625 Sztuki przesyłki zawierające te przedmioty powinny być zaopatrzone w następujący wyraźny napis: „UN 1950 AEROZOLE”

8 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne Kolumna (6) w tabeli A 327 Aerozole odpadowe, nadawane zgodnie z , mogą być przewożone pod tą pozycją w celu naprawy lub utylizacji. Nie muszą być one zabezpieczone przed przypadkowym rozładowaniem pod warunkiem, że podjęto odpowiednie środki zapobiegające przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia i uwolnieniem niebezpiecznej zawartości. Aerozole odpadowe, inne niż nieszczelne lub poważnie zdeformowane, powinny być pakowane zgodnie z instrukcją pakowania P207 i przepisem szczególnym PP87, lub instrukcją pakowania LP02 i przepisem szczególnym L2. Aerozole nieszczelne lub poważnie zdeformowane powinny być przewożone w opakowaniach awaryjnych pod warunkiem, że podjęto odpowiednie środki zapobiegające przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia. UWAGA: Odnośnie do transportu morskiego, aerozole odpadowe nie powinny być przewożone w zamkniętych kontenerach.

9 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Ilości ograniczone Kolumna (7a) w tabeli A W kolumnie (7a) podano maksymalną ilość towaru na opakowanie wewnętrzne lub przedmiot dla towarów niebezpiecznych przewożonych jako ilości ograniczone, zgodnie z działem 3.4. Dla aerozoli zawierających literę „T” w kodzie klasyfikacyjnym (trujących) ilość ta wynosi 120 ml Dla pozostałych aerozoli ilości te wynoszą 1 litr Dla aerozoli stosowanie opakowań wewnętrznych nie jest wymagane Całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie powinna przekraczać 30 kg

10 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Ilości wyłączone Kolumna (7b) w tabeli A W kolumnie (7a) podano kod alfanumeryczny o następującym znaczeniu: „E0” oznacza, że dla towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach wyłączonych brak jest wyłączenia spod przepisów ADR; Pozostałe kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „E” oznaczają, że przepisy ADR nie mają zastosowania, jeżeli spełnione są warunki podane w Dziale 3.5. Dla aerozoli występuje E0 (Maksymalna ilość netto dla opakowań wewnętrznych wynosi 30 ml)

11 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Instrukcje pakowania Kolumna (8) w tabeli A P207 INSTRUKCJA PAKOWANIA Niniejsza instrukcja pakowania ma zastosowanie do UN 1950. Dopuszczone są następujące opakowania, pod warunkiem, że spełnione są przepisy ogólne podane pod i 4.1.3: (a) Bębny (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G); Skrzynie (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2). Opakowania powinny spełniać wymagania wytrzymałościowe na poziomie II grupy pakowania. (b) Sztywne opakowania zewnętrzne o maksymalnej masie netto jak poniżej: Tektura 55 kg Inne niż tektura 125 kg Nie muszą być spełnione przepisy podane pod Opakowania powinny być tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapobiec przemieszczanie się aerozoli i przypadkowym uwolnieniu w normalnych warunkach przewozu.

12 Transport aerozoli wg ADR Przepisy szczególne pakowania
Warszawa r. Przepisy szczególne pakowania Kolumna (9a) w tabeli A P207 INSTRUKCJA PAKOWANIA Przepis szczególny pakowania: PP87 Dla UN 1950 aerozole odpadowe, przewożone zgodnie z przepisem szczególnym 327, opakowania powinny być wyposażone w środki do zatrzymania wolnych cieczy, jakie mogą wyciec podczas przewozu, np. materiał absorpcyjny. Opakowania powinny być odpowiednio wietrzone, aby zapobiec tworzeniu się warunków łatwopalnych i narastaniu ciśnienia. Przepis szczególny pakowania dla RID i ADR: RR6 UN 1950, w przypadku przewozu jako ładunek całkowity, przedmioty metalowe, mogą być również pakowane w następujący sposób: przedmioty powinny być pogrupowane razem w jednostki ładunkowe na tacach i utrzymywane we właściwej pozycji za pomocą odpowiedniej powłoki z tworzywa sztucznego; takie jednostki ładunkowe mogą być spiętrzane i odpowiednio zabezpieczone na paletach.

13 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Instrukcja pakowania Kolumna (8) w tabeli A LP INSTRUKCJA PAKOWANIA (materiały stałe) Dopuszcza się następujące opakowania, jeżeli spełnione będą przepisy ogólne podane pod i 4.1.3: Opakowania wewnętrzne Opakowania duże zewnętrzne grupa pakowania I grupa pakowania II grupa pakowania III Szkło Tworzywo sztuczneb) Metal Papiera),b) Tektura a),b) stal (50A) aluminium (50B) metal inny niż stal lub aluminium (50N) tworzywo sztuczne sztywne (50H) tworzywo sztuczne elastyczne (51H)c) drewno zwykłe () sklejka (50D) materiał drewnopochodny () tektura, twarda (50G) Nie dozwolone Maksymalna pojemność: 3 m3 a) Te opakowania wewnętrzne nie mogą być stosowane, jeżeli podczas przewozu materiały mogą przechodzić w stan ciekły. b) Te opakowania wewnętrzne powinny być pyłoszczelne. c) Używać tylko z elastycznym opakowaniem wewnętrznym.

14 Transport aerozoli wg ADR Przepis szczególny pakowania
Warszawa r. Przepis szczególny pakowania Kolumna (9a) w tabeli A LP INSTRUKCJA PAKOWANIA (materiały stałe) Przepis szczególny pakowania L2 Dla UN 1950 POJEMNIKI AEROZOLOWE opakowanie duże powinno odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym dla grupy pakowania III. Opakowanie duże dla odpadów pojemników aerozolowych, przewożonych zgodnie z przepisem specjalnym 327, powinno ponadto być zaopatrzone w środek mogący utrzymać każdą ilość materiału ciekłego, jaki może uwolnić się podczas przewozu, np. w materiał absorbujący.

15 Transport aerozoli wg ADR Przepisy pakowania razem
Warszawa r. Przepisy pakowania razem Kolumna (9b) w tabeli A Kolumna (9a) zawiera kody alfanumeryczne, rozpoczynające się od liter „MP”, dotyczące obowiązujących przepisów o pakowaniu razem. Przepisy te podano w porządku numerycznym pod Jeżeli komórka w kolumnie (9b) nie zawiera kodu rozpoczynającego się od liter „MP”, to stosuje się tylko przepisy ogólne (patrz i ). MP 9 Dopuszcza się pakowanie razem w opakowania zewnętrzne przewidziane dla opakowań kombinowanych zgodnych z : - z innymi towarami klasy 2; - z towarami innych klas pod warunkiem, że również dla tych towarów dozwolone jest pakowanie razem; lub - z towarami niepodlegającymi przepisom ADR; pod warunkiem, że nie reagują ze sobą niebezpiecznie.

16 Kategoria transportowa/kod ograniczeń przez tunel
Transport aerozoli wg ADR Warszawa r. Kategoria transportowa/kod ograniczeń przez tunel Kolumna (15) w tabeli A Kolumna (15) w górnej części komórki zawiera cyfrę określającą kategorię transportową, dla celów wyłączenia dotyczącego ilości przewożonych w jednostce transportowej (patrz ). W dolnej części komórki, w nawiasie, zawiera kod ograniczeń przewozu przez tunele. Znaczenia kodów podane są dziale 8.6. W zależności od kodu klasyfikacyjnego dla aerozoli występują: kategorie transportowe: 1, 2 lub 3; kody ograniczeń przez tunele: D oraz E

17 Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej
Transport aerozoli wg ADR Warszawa r. Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej Kategoria transportow a Materiały lub przedmioty Grupa pakowania lub kod klasyfikacyjny/grupa lub numer UN Maksymalna ilość całkowita na wagon lub kontener wielki 1 Materiały i przedmioty przyporządkowane do grupy pakowania I, które nie należą do kategorii 0 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 2: grupy T, TCa),TO, TF, TOCa) i TFC, pojemniki aerozolowe grupy C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC i TOC, 20 2 Materiały i przedmioty przyporządkowane do grupy pakowania II, które nie należą do kategorii 0, 1 lub 4 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 2: grupa F i pojemniki aerozolowe grupy F, 333 3 Materiały i przedmioty przyporządkowane do grupy pakowania III, które nie należą do kategorii 0, 2 lub 4 oraz materiały i przedmioty następujących klas: klasa 2: grupy A i O oraz pojemniki aerozolowe grupy A i O, 1000

18 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne dot. Przewozu w sztukach przesyłki Kolumna (16) w tabeli A Kolumna (16) zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „V”, wskazujące przepisy szczególne (o ile mają zastosowanie) dotyczące przewozu w sztukach przesyłki. Przepisy te podane są pod Ponadto, powinny być przestrzegane przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, wskazane w kolumnie (18). V14 Do przewozu aerozoli w celu odzysku lub utylizacji, na warunkach określonych w przepisie szczególnym 327, powinny być użyte wyłącznie pojazdy odkryte, pojazdy wentylowane, kontenery odkryte lub kontenery wentylowane.

19 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne dot. Przewozu w sztukach przesyłki Kolumna (18) w tabeli A Kolumna (18) zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od liter „CV”, wskazujące odpowiednie przepisy szczególne dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania ładunkiem, podane pod Jeżeli komórka w tej kolumnie nie zawiera żadnego kodu, to mają zastosowanie tylko przepisy ogólne (patrz do ). CV9 Sztuki przesyłki nie powinny być rzucane lub narażone na uderzenia. Naczynia powinny być tak układane na pojeździe lub w kontenerze, aby nie mogły przewrócić się lub spaść. CV12 W przypadku, gdy palety załadowane przedmiotami zostały spiętrzone, każda warstwa palet powinna być rozłożona równomiernie na poprzedzającej ją warstwie, a jeżeli jest to konieczne powinny być zastosowane przekładki z materiału odpowiednio wytrzymałego. CV28 Patrz (dot. środków ostrożności wobec żywności)

20 Transport aerozoli wg ADR
Warszawa r. Przepisy szczególne dot. postępowania podczas przewozu Kolumna (19) w tabeli A Kolumna (19) zawiera kody alfanumeryczne rozpoczynające się od litery „S”, wskazujące odpowiednie przepisy szczególne dotyczące postępowania związanego z przewozem. Przepisy te podane są w dziale 8.5 i powinny być stosowane w uzupełnieniu przepisów podanych w działach 8.1 do 8.4. S2: Wymagania dodatkowe dotyczące przewozu palnych cieczy lub gazów Przenośne urządzenia oświetleniowe (2) Używanie ogrzewaczy spalinowych podczas załadunku lub rozładunku (3) Środki zapobiegające gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Henryk Ognik Transportowy Dozór Techniczny ul
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Henryk Ognik Transportowy Dozór Techniczny ul. Chałubińskiego Warszawa tel fax


Pobierz ppt "Transport aerozoli wg ADR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google