Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW)
„Możliwości wsparcia przetwórstwa rolno-spożywczego z Funduszy Europejskich na lata ” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. 2

3 Budżet PROW wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814,00 €)
Działanie Stawka wkładu EFRROW (%) Łączny planowany wkład Unii (€) 1,2,3,4 M1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna 63,63% 1,2 M2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw 3 M3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 2,3,4 M4. Inwestycje w środki trwałe M5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych 2,6 M6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 3,6 M7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 5 M8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów M9. Tworzenie grup i organizacji producentów 4 M10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne M11. Rolnictwo ekologiczne ,00 M13. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami 1,2,3 M16. Współpraca 6 M19. LEADER – RLKS M20. Pomoc techniczna M113. Wcześniejsza emerytura  SUMA: ,00 3

4 Budżet PROW wg priorytetów
(łącznie ,00 €) 4

5 Działanie19: LEADER - RLKS
Wybrane do realizacji mogą być te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy Leader, ma na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”. LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, tj. obszar całego kraju bez miast o liczbie mieszkańców większej niż Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. 5

6 Obszar realizacji działania: LEADER / RLKS w latach 2007-2013

7 Harmonogram naborów wniosków PROW 2014-2020
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych r. Scalanie gruntów - marzec 2016r. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Leader/RLKS) – czerwiec 2016 r. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów - lipiec 2016 r. Gospodarka wodno-ściekowa - sierpień 2016 r. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego - kwiecień 2017 r. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej - kwiecień 2017 r. 7

8 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Beneficjenci: Osoba fizyczna, która: Jest obywatelem państwa członkowskiego UE; Jest pełnoletnia; Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, lub adres pod którym wykonuje działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W przypadku gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna – określone wyżej warunki muszą być spełnione przez wszystkich wspólników. W przypadku podmiotów gospodarczych – przedsiębiorstwo musi spełniać definicję mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozp. Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014.

9 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakres wsparcia: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR: a) podejmowanie działalności gospodarczej podlegającej rejestracji w odpowiedniej ewidencji lub w rejestrze przedsiębiorców b) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego c) rozwijanie działalności gospodarczej d) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR, w powiązaniu z operacjami, o których mowa w lit. a, b, c

10 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakres wsparcia: Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzących działalność na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie: - krótkich łańcuchów dostaw - świadczenia usług turystycznych - rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 4. Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk 5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (jeżeli operacja służy zaspo­kajaniu potrzeb społeczności lokalnej.) 6. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: - turystycznej lub - rekreacyjnej lub - kulturalnej (jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej)

11 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakres wsparcia: Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalne, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, jeśli operacja: służy wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych; nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce

12 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na operację w zakresie innym niż „podejmowanie działalności” jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: ogólne, zakupu robót budowlanych lub usług, zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn lub wyposażenia stanowiących eksponaty, zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej w 5 i 6, w tym materiałów, wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie inkubatorów przetwórstwa lub wspierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 wartość wkładu rzeczowego (art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, ) - które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne (przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów) 12

13 Ogólne warunki udzielenia pomocy
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ogólne warunki udzielenia pomocy koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych ( nie dotyczy jst, NGO poż. publ) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

14 Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d.
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem (dotyczy zakresów 2, 3, 4) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych Podmiot wykaże że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje , charakter działalności – odpowiednie do rodzaju planowanej operacji (nie dotyczy zakładania działalności) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych

15 Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d.
Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ogólne warunki udzielenia pomocy c.d. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w zakresie tworzenia inkubatorów oraz polega wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów , to biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów.

16 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a „podejmowania działalności gospodarczej”: 1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie: nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie

17 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a „podejmowania działalności gospodarczej” c.d. 2) operacja zakłada: utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, utrzymanie miejsca pracy - przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

18 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2a „podejmowania działalności gospodarczej” c.d Warunku dotyczącego utworzenia miejsca pracy nie stosuje się, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest osobą fizyczną, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym, że pomoc temu podmiotowi jest przyznawana, jeżeli operacja zakłada wykonywanie tej działalności co najmniej przez 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. W przypadku gdy o pomoc na „podejmowania działalności...” ubiega się podmiot będący spółką kapitałową w organizacji pomoc jest przyznawana, jeżeli ten podmiot uzyska osobowość prawną do dnia zawarcia umowy.

19 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2b „tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego ”: podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na podejmowanie lub rozwijanie przedsiębiorczości, której przedmiotem jest działalność gospodarcza sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy

20 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2c „ rozwijanie działalności gospodarczej”: podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej operacja zakłada: - utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, -utrzymanie utworzonego miejsca pracy przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

21 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Warunki udzielenia pomoc na operacje dotyczące zakresu 2c „ rozwijanie działalności gospodarczej” c.d. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na podejmowanie dz. gosp albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania tej pomocy podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na tworzenie/rozwój inkubatorów lub w ramach poddziałania „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów. Jeśli suma dotychczas przyznanej pomocy < 25 tys. PLN, to nie jest wymagane utworzenie przynamniej jednego miejsca pracy w ramach tej operacji

22 Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Pomoc na operacje dotyczące „działalności gospodarczej” nie przysługuje, jeżeli działalność jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako: działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach; górnictwo i wydobywanie; działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie; przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej; produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych; produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; produkcja metali; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli; transport lotniczy i kolejowy; gospodarka magazynowa.

23 Limity i warunki Maksymalna wysokość pomocy na jednego beneficjenta sumowana przez cały okres realizacji PROW : 500 tys. zł – na inkubator przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, 300 tys. zł – pozostałe operacje (100 tys. grantobiorca), Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację: 300 tys. zł – pozostałe operacje, w tym 100 tys. zł na podejmowanie działalności (wartość może być obniżona przez LGD w LSR) Wysokość pomocy przyznanej na: jeden projekt grantowy nie może przekroczyć 300 tys. złotych; jedną operację własną LGD nie może przekroczyć 50 tys. złotych. Pomoc na operacje ma charakter pomocy de minimis (chyba że do tej pomocy nie ma zastosowania rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r)

24 Limity i warunki – Projekty Grantowe
Projekty grantowe (NIE OBEJMUJĄ WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) : LGD - beneficjent ubiegający się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym LGD określa warunki dostępu i wyboru dla projektu grantowego Projekt grantowy (o max. wartości PLN) składa się z co najmniej 2 grantów (o całkowitej wartości nieprzekraczającej PLN) realizowanych przez podmioty działające na obszarze objętym LSR Grant - wysokość dofinansowania nie wyższa niż 50 tys. zł i nie niższa niż 5 tys. zł; Grant nie obejmuje zakresu dotyczącego przedsiębiorczości Grantobiorca – limit 100 tys. zł ; Grantobiorca wykaże, że posiada doświadczenie, zasoby, kwalifikacje, prowadzi działalność – odpowiednie do przedmiotu operacji; Suma grantów dla JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych Do przyznawania pomocy na projekt grantowy nie jest wymagany biznesplan.

25 Limity i warunki Poziom pomocy na operacje w zakresie innym niż „podejmowanie działalności gospodarczej” : 1) określony w LSR, lecz nie wyższy niż: a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, b) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 2) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. Koszty ogólne: - do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, - wyjątek: do 30% w przypadku kosztów zakupu środków transportu

26 Wydział Obszarów Wiejskich
Dziękuję za uwagę 71 / Wydział Obszarów Wiejskich 26

27


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google