Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK SZKOLNY 2014/2015 1 KWIETNIA 2015 ROKU. * osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK SZKOLNY 2014/2015 1 KWIETNIA 2015 ROKU. * osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność."— Zapis prezentacji:

1 ROK SZKOLNY 2014/2015 1 KWIETNIA 2015 ROKU

2 * osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) * właściwą liczbę krzeseł * właściwe nagłośnienie (sprawdzian z języka obcego) * zegar widoczny dla wszystkich zdających

3 * tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu * kartki (koperty) z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL * zapasowe przybory do pisania i rysowania

4 Zapewniają prawidłowy przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach tj. * odpowiadają za prawidłowe umieszczenie trzyznakowych kodów, numerów PESEL i naklejek przygotowanych przez OKE w wyznaczonych miejscach arkusza

5 * odpowiadają za to, by zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom oraz nie używali korektorów, kalkulatorów, słowników oraz innych przyborów niedozwolonych na sprawdzianie * dopilnowują, aby w czasie dodatkowych 5 minut uczniowie sprawdzili poprawność przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

6 * odbierają od uczniów arkusze egzaminacyjne, sprawdzają ich kompletność * pakują materiały egzaminacyjne z danej sali w obecności przedstawiciela zdających * przygotowują dokumentację sprawdzianu

7 W celu monitorowania prawidłowego przebiegu sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali * w sposób niezakłócający pracy zdających * cicho * bez zaglądania do prac zdających

8 * odpowiada za właściwe przygotowanie sal do przeprowadzenia sprawdzianu * przeprowadza próbę odsłuchu przykładowego nagrania * odpowiada za właściwe przygotowanie oraz rozmieszczenie urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia drugiej części sprawdzianu gwarantujące wysoką jakość dźwięku

9 * odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali * odbiera od PSZE informację o uczniach mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie sprawdzianu i przestrzega tych zaleceń

10 * odbiera od PSZE informację o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu piszących sprawdzian w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed sprawdzianem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione

11 * odpowiada za to, aby podczas sprawdzianu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy * nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania sprawdzianu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu sprawdzianu

12 PZN przypomina zdającym o: * zasadach zachowania się na sprawdzianie * o zakazie wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych * o konieczności sprawdzenia kompletności zestawów * o sposobie kodowania * o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza

13 PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi:  pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań  drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym

14 Wszyscy uczniowie biorący udział w sprawdzianie winni być zapoznani przez wychowawców z informacją dla ucznia dotyczącą przebiegu sprawdzianu. Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie legitymację szkolną, przybory do pisania i rysowania: * na cz. 1. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem, ołówek – tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz

15 * na cz. 2. pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem

16 * zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście przygotowanej przez ZN * losują numery stolików, przy których będą pracowali – losy z numerami stolików przygotowuje ZN * numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali przygotowanej przez okręgową komisję egzaminacyjną

17 O godzinie 8:45 i 11:30 PZN w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń) odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne: * odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu * odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego

18 * listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE * druk protokołu przebiegu sprawdzianu w danej sali * naklejki z kodem kreskowym * zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych

19 Uczniowie korzystający z dostosowań: * nie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – nie otrzymują dodatkowych 5 minut * czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego

20 ZN zaznacza przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole: * arkusz egzaminacyjny do pierwszej części sprawdzianu – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi * arkusz egzaminacyjny do drugiej części sprawdzianu – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi

21 Każdy zdający: * zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował * do sali wnosi jedynie dozwolone przybory * po otrzymaniu arkusza zdający sprawdza, czy nie jest otwarty, otwiera arkusz, sprawdza jego kompletność, zapoznaje się z instrukcją * koduje arkusz i kartę odpowiedzi numerem PESEL i trzyznakowym kodem

22 Członkowie ZN udzielają odpowiedzi zdającym jedynie na pytania związane z organizacją i z rozumieniem instrukcji, nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań. Po czynnościach organizacyjnych, po sprawdzeniu poprawności kodowania PZN w widocznym miejscu zapisuje czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu i zdający rozpoczynają rozwiązywanie zadań.

23 Przewodniczący SZE może, w uzasadnionych przypadkach, zezwolić zdającemu spóźnionemu wejść do sali egzaminacyjnej, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na tablicy.

24 Czas pierwszej części – 80 minut (max. do 120 minut) Czas drugiej części – 45 minut (max. Do 70 minut) Podczas pracy z arkuszem zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej

25 * Bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia części 2. sprawdzianu następuje uruchomienie odtwarzania nagrania z płyty CD. * Na płycie nagrane są: 1. instrukcje dla zdających 2. zadania 3. przerwy

26 * W przypadku awarii płyty CD PZN: 1. zapisuje czas rozpoczęcia przerwy 2. wymienia płytę CD na rezerwową 3. zapisuje czas zakończenia przerwy oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem 4. uruchamia płytę od ścieżki z numerem zadania, podczas którego nastąpiła usterka

27 Uczniowie, którzy ukończyli pracę przed czasem:  zdający zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę  zdający pozostaje na swoim miejscu  PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz  w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi, zdający dostaje pozwolenie na opuszczenie sali

28 W przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi. PZN po upływie czasu na pracę z arkuszem: * informuje zdających o zakończeniu pracy * poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – na tę czynność przeznacza 5 minut, ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań * poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika

29 * PZN lub członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz * w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi * zdający otrzymują pozwolenie na opuszczenie sali * na sali pozostaje zdający, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych

30 * W przypadku ucznia, który zgłasza, że nie zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi ZN pakuje do bezpiecznej koperty jego zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi lub zeszyt zadań wraz z kartą rozwiązań i kartą odpowiedzi. * Zaistniały fakt odnotowuje się w protokołach przebiegu sprawdzianu (w danej sali oraz zbiorczym)

31 W przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi PZN po upływie czasu na pracę z arkuszem: * informuje zdających o zakończeniu pracy * poleca zamknięcie arkuszy oraz odłożenie ich na brzeg stolika * wyznacza członków ZN do odbioru prac

32 * poleca opuszczenie sali zdającym za wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania arkuszy

33 Członkowie ZN: * zaznaczają na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających * w przypadku dyslektyków, korzystających ze szczegółowych kryteriów oceniania i w przypadku uczniów, którym przyznano prawo nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczają przyznane uprawnienia zamalowując odpowiednie kwadraty w zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi

34 * podpisują wypełnioną listę obecności zdających * porządkują, przeliczają i pakują materiały egzaminacyjne

35

36 Członkowie ZN po przeliczeniu arkuszy egzaminacyjnych pakują arkusze (kompletne wraz z kartami odpowiedzi) w obecności przedstawiciela zdających do kopert bezpiecznych wpisując na kopercie identyfikator szkoły 106301-01P1A, symbol arkusza SP-A1- 152 (jeden arkusz SP-A2-152), liczbę arkuszy egzaminacyjnych

37 Członkowie ZN w stosunku do arkuszy uczniów mających obowiązek przenoszenia odpowiedzi na karty odrywają karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Zeszyty zadań pozostają w szkole, zaś karty odpowiedzi są pakowane w bezpieczne koperty i przekazywane do ROKE – na kopercie należy zapisać identyfikator szkoły, symbol arkusza, liczbę kart odpowiedzi

38 W przypadku uczniów z dostosowaniami w tym uczniów, którzy zgłosili, że nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę, przekazywany jest do ROKE zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi. Arkusze należy zapakować do bezpiecznych kopert zapisując na nich identyfikator szkoły, symbol arkusza, liczbę arkuszy egzaminacyjnych. Pakowanie w obecności przedstawiciela zdających.

39 PZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu w danej sali i przekazuje go wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

40 Uczniowie nie wyrywają fragmentów arkusza egzaminacyjnego.

41 Po zakończonym sprawdzianie członkowie ZN odrywają kartę odpowiedzi od zeszytu zadań

42 1 czerwca 2015 roku W terminie dodatkowym nie dokonuje się podziału arkuszy zdających w drugiej części sprawdzianu na zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

43 Teresa Petelewicz


Pobierz ppt "ROK SZKOLNY 2014/2015 1 KWIETNIA 2015 ROKU. * osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność."

Podobne prezentacje


Reklamy Google